امیر حسین رضایی نژاد

آقای امیر حسین رضایی نژاد

کد ملی 4420186550
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 971810
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۱۵۰۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رضا رضایی نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳ و آقای سیروس اشرف زاده به کد ملی ۰۶۵۱۶۱۱۷۳۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان همیار یزد شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۴۱۳۰۷ و آقای حمید رضا کریم نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۲۱۷۲۵۱ به نمایندگی از شرکت پیشگامان کی پاد شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۶۳۲۶ و آقای امیر حسین رضایی نژاد به کد ملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰ و آقای محمد علی وحدت زاد به کد ملی ۴۴۳۲۱۳۰۸۲۲ ۲ صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت ۳ شرکت کیفیت گستر پیشگامان شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۶۲۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی گلورد زاده به کد ملی ۴۴۳۲۶۲۷۲۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۴ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ آقای حمید رضا کریم نژاد به نمایندگی از شرکت پیشگامان کی پاد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حسین رضایی نژاد به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضا محمدی به کد ملی ۴۴۳۱۶۹۵۸۷۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقای احمد رضا محمدی مدیرعامل و آقای حمیدرضا کریم نژاد نماینده شرکت پیشگامان کی پاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب حمیدرضا کریم نژاد با امضای امیر حسین رضایی نژاد نماینده شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۱۶۲۷۷۲ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026199
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات یزد شماره ثبت ۸۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۸۷۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ و تائیدیه بشماره ۸۹۰۶۷ مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به نمایندگی آقای محمدرضا رضایی نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ و شرکت تعاونی اعتبار پیشگامان همیار به نمایندگی آقای علیرضا طرازی به کد ملی ۴۴۳۲۲۳۳۱۵۱ و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به نمایندگی آقای علی حجت به کد ملی ۴۴۳۱۸۱۸۳۹۱ و آقای حمید رضا کریم نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۲۱۷۲۵۱ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به نمایندگی آقای محمد علی عاقلی به کد ملی ۴۴۳۱۷۴۷۳۰۳ و شرکت دانشگاهیان یزد به نمایندگی آقای امیر حسین کوهساری به کد ملی ۴۴۳۱۴۵۳۰۵۹ و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به نمایندگی آقای مرتضی رئیس زاده به کد ملی ۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱ بعنوان اعضای اصلی و شرکت پیشگامان رسانه کویر به نمایندگی آقای محمود دانا فرد به کد ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ و شرکت پیشگامان آتیه کویر به نمایندگی آقای امیر حسین رضایی نژاد به کد ملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت سه سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای محمدرضا رضایی نژاد به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی عاقلی به نمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حجت به نمایندگی شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند بسمت منشی هیئت مدیره انتخاب و آقای حمید رضا کریم نژاد بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای حمید رضا کریم نژاد مدیرعامل و آقای محمدرضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره توام با امضای آقای محمد علی عاقلی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای محمد رضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۷۴۳۹۹۳ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171290
آگهی تاسیس شرکت خدمات بیمه‌ای پیشگامان کویر اندیشه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۲ شماره ثبت ۱۴۳۵۲ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۹۴۴۰ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود. ۱ ـ موضوع شرکت: اخذ نمایندگی از شرکت سهامی بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام) و عرضه خدمات بیمه بازرگانی با رعایت قانون و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. ۲ ـ مدت شرکت : از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ۳ ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ صفاییه ـ خ تیمسار فلاحی ـ جنب بانک مسکن ـ کدپستی ۸۹۱۶۸۴۷۳۷۷ ـ همراه مدیرعامل ۰۹۱۲۲۱۸۳۱۱۱ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۲۹/۴ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۲ نزد بانک صادرات شعبه صفاییه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ ـ۵ ـ شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شماره ثبت ۳۱۵۶ با نمایندگی آقای علیرضا طرازی به کد ملی ۴۴۳۲۲۳۳۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ـ۵ ـ شرکت پیشگامان آتیه کویر سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۷۴ با نمایندگی آقای امیرحسین رضایی نژاد به کد ملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ـ۵ ـ شرکت تعاونی پیشگامان کویر دیار کریمان شماره ثبت ۱۰۰۷۳ با نمایندگی آقای علی آخوندی به کد ملی ۴۴۳۱۷۲۴۱۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۲۸ با نمایندگی آقای علی حجت به کد ملی ۴۴۳۱۸۱۸۳۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ ـ۵ ـ شرکت تعاونی پیشگامان کویر پرشیا شماره ثبت ۳۴۱۲۲ با نمایندگی آقای حسین علی محمودیان اردکانی به کد ملی ۴۴۴۹۶۵۵۹۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره. ۶ ـ۵ ـ شرکت تعاونی تعاونی خدماتی پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد شماره ثبت ۳۸۷۶۶ با نمایندگی آقای مهدی مهاجرانی به کد ملی ۴۴۳۲۳۹۹۵۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل). ۷ ـ ۵ ـ آقای حامد محمدی به کد ملی ۴۴۳۲۷۲۲۶۵۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیر عامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای آقای حامد محمدی مدیرعامل توام با امضای علیرضا طرازی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره توام با امضای آقای امیرحسین رضایی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای آقای حامد محمدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ـ۸ ـ آقای هادی خبیری پور به کد ملی ۴۴۳۲۸۴۷۰۵۰ بعنوان بازرس اصلی ۲ ـ۸ ـ آقای محمد گلور دزاده به کد ملی ۴۴۳۲۰۰۹۸۳۷ بعنوان بازرس علی البدل ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۵۱۴۸۱۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355559
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان رسانه و آگهی زبده شماره ثبت ۱۳۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۰۱۸۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۲ ماده و ۲۹ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد با نمایندگی آقای سید امیر حسین حاتمی نسب کد ملی ۴۴۳۱۷۸۶۱۱۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان رسانه کویر سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدرضا قبله زاده کد ملی ۴۴۳۰۵۷۴۶۰۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان کویر دیار کریمان با نمایندگی آقای سید مهدی آیت بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس با نمایندگی آقای جمشید گیلان پور بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان جنوب با نمایندگی آقای حسین عزیز محمدی کد ملی ۰۰۵۵۶۳۶۴۶۲ بسمت منشی هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد با نمایندگی آقای حمید رضا کریم نژاد کد ملی ۴۴۳۲۲۱۷۲۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت تعاونی پیشگامان کویر پرشیا با نمایندگی آقای امیر حسین رضایی نژاد کد ملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای سید امیر حسین حاتمی نسب کد ملی ۴۴۳۱۷۸۶۱۱۲ بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۴. ۳ نام شرکت به دانش بنیان پیشگامان رسانه و آگهی زبده تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۴ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای سید امیر حسین حاتمی نسب مدیرعامل و سید رضا قبله زاده نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای حسین عزیز محمدی عضو هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای سید رضا قبله زاده نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۶۲۶۱۶۸۱ مسئول اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1654508
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۲۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا شهسواری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا رضائی نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین رضائی نژاد به کد ملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۲ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء آقای امیرحسین رضائی نژاد مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره توام با امضای مدیر امور مالی که از طرف شرکت معرفی می‌گردند همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای محمدرضا رضائی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۸۳۸۱۶۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086999
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۸۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۴۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ وبرابر نامه شماره ۱۲۳۵۹۹مورخ ۸/۷/۱۳۹۵اداره تعاون، کار و رفاه ا جتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویت قرار گرفت. - شرکت تعاونی پیشگامان کویر به نمایندگی آقای محمد رضا رضائی نژاد به شماره ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳، شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به نمایندگی آقای محمد رضا شهسواری به شماره ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹، شرکت سرمایه گذاری کار و سرمایه هوشمند به نمایندگی آقای عبد الرسول دوران به شماره ملی ۴۴۳۲۱۵۹۲۴۳، شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات به نمایندگی آقای حمید رضا کریم نژاد به شماره ملی ۴۴۳۲۲۱۷۲۵۱ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به نمایندگی آقای حسین پهلوانیان به شماره ملی ۴۴۳۰۴۴۰۸۶۷به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمود دانافرد به شماره ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ و آقای امیر حسین رضائی نژاد به شماره ملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - مرتضی رئیس زاده اردکانی ۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. با کاهش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱٫۲۷۰٫۱۵۰٫۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰٫۴۴۱٫۷۱۰٫۰۰۰ریال وتغییر ارزش اسمی سهم از ۹۹۰٫۰۰۰ ریال به ۴۸۶٫۰۰۰ ریال و تعداد سهام ۲۱۴۸۵موافقت گردید. ش۹۵۰۸۰۱۱۸۳۸۳۳۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108660
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان آتیه کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۱۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضای اصلی هیئت مدیره عبارتند از: آقای محمد گلورد زاده دارنده کد ملی ۴۴۳۲۰۰۹۸۳۷ به نمایندگی شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰ آقای علی حجت دارنده کد ملی ۴۴۳۱۸۱۱۸۳۹۱ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳ آقای امیرحسین رضائی نژاد دارنده کد ملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان دیار کریمان به شماره شناسه ۱۰۶۳۰۱۵۹۴۶۶برای مدت دو سال انتخاب شدند۲ - آقای مرتضی رئیس زاده دارنده کد ملی ۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود دانافرد دارنده کد ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند۳ - صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت۴ - روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۱۳۷۱۱۹۴۸۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279571
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی تولید و توزیع انرژی های خورشیدی پیشگامان کویر درتاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۶۶۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۹۴۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و فروش انرژی های پاک از منابع تجدیدپذیر - طراحی و احداث نیروگاه های خورشیدی خانگی و مزارع خورشیدی توسط خود یا به وکالت از سهامداران- بهینه سازی در تولید، انتقال و مصرف انرژی برق، توزیع انرژی به بخش خصوصی و دولتی و همچنین خرید و فروش و واردات و صادرات برق ومحصولات و تجهیزات ولوازم یدکی ومواداولیه مرتبط با انرژی های پاک ازقبیل خورشیدی،بادی،آبی وبیوگاز وغیره ،اخذنمایندگی توزیع فروش ومشارکت باشرکتهای خارجی- شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی - ایجاد واحد آزمایشگاهی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت –انجام امور پژوهشی نظرسنجی در مورد سفارش سازمان ها –برگزاری سمینار ها، همایش ها و جلسات فرهنگی و آموزشی بصورت حضوری –ویدئو کنفرانس شرکت در مناقصات و مزایدات ادارات سازمان ها و ارگانهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری و ضمانت خود و دیگران-سرمایه گذاری درامورحمل ونقل (جاده ای،ریلی،هوایی ودریایی) و انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد.-مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد صفائیه خیابان تیمسار فلاحی اول خیابان بوعلی گروه پیشگامان کویر سرمایه شرکت : مبلغ ۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۳۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۶۳۰۰۰ سهم آن با نام می باشد که مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸/۳۸۰۹ مورخ ۴/۱۱/۹۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه جانبازان پرداخت گردیده و مابقی در تعهد میباشد. اولین مدیران شرکت:۱ . آقای سیدجواد حسینی عزآبادی به سمت مدیرعامل به شماره ملی ۴۴۳۱۶۷۲۵۰۸ / آقای حمیدرضا قمی با کدملی۴۴۳۲۶۲۶۴۱۰ به نمایندگی از شرکت پیشگامان رسانه پارس به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۸۲۲ / آقای محمدرضا رضایی نژاد با کدملی۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به سمت رئیس هیئت مدیره به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳/ آقای امیرحسین رضایی نژاد با کد ملی۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ به نمایندگی از شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰ / آقای احمد امینی بابک با کدملی۳۱۴۹۰۸۰۱۴۲ به نمایندگی از شرکت پیشگامان کویر دیار کریمان به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۹۴۶۶ / آقای علی حجت باکدملی۴۴۳۱۸۱۸۳۹۱ به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتیه کویر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۱۱۵۰ به مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره توام با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد رضا لطیفی به شماره ملی ۴۴۳۱۴۴۷۵۷۱ بعنوان بازرس اصلی و محمد گل وردزاده به شماره ملی ۴۴۳۲۰۰۹۸۳۷ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رونوشت به:اداره کل تعاون یزد بازگشت به شماره ---۲۲۳۸/۱۴۲/۹۵-------- مورخ ---۶/۱۱/۹۵----
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353901
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت سیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۱۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) آقای مرتضی رئیس زاده اردکانی به شماره ملی ۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود دانافرد به شماره ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. ۲) اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰ به نمایندگی آقای امیرحسین رضائی نژاد به شماره ملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۸۲۲ به نمایندگی آقای حمیدرضا قمی به شماره ملی ۴۴۳۲۶۲۶۴۱۰ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۳۶۶۵ به نمایندگی آقای مسعود بمانی پور به شماره ملی ۰۴۵۲۶۰۳۹۳۵ و شرکت تعاونی پیشگامان کویر پرشیا به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۰۴۶۷ به نمایندگی آقای محمدهادی اسلامی به شماره ملی ۴۴۳۱۸۸۷۴۳۱ و شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳ به نمایندگی آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۸۸۷۸۱ ۳) روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.۴) صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۱۲۲۳۵۵۶۹۶۲۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522058
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای پیشگامان گسترش امید میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۳۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرارذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین رضائی نژاد دارنده کدملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ و آقای هادی خبیری پوربه کدملی ۴۴۳۲۸۴۷۰۵۰و آقای محمدرضا شهسواری به کدملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹و آقای سیدمحسن پورحسینی فراشاه به کدملی ۴۴۳۳۲۷۳۴۷۳و آقای علی حجت به کدملی ۴۴۳۱۸۱۸۳۹۱به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سیدعلیرضا محمودی بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای محمد گلورد زاده به کدملی ۴۴۳۲۰۰۹۸۳۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود دانافردبه کدملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سالهای۹۳و۹۴و۹۵بتصویب رسید. ش۹۶۰۴۲۸۳۹۳۸۷۵۵۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13673774
آگهی تغییرات شرکت پارسیان همراه لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۷۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۳۲۵۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کریمی نیسیانی به شماره ملی ۰۰۵۹۰۰۷۲۹۱ به جای آقای علی سپهری راد به شماره ملی ۰۴۵۰۰۵۴۱۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای امیر حسین رضایی نژاد به شماره ملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ بجای آقای مهدی طامهری به شماره ملی ۴۴۳۱۷۵۹۳۰۱ به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردید. پ۹۶۰۸۰۱۷۵۱۷۶۱۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716343
آگهی تغییرات شرکت باشگاه مشتریان گروه پیشگامان کویر یزد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۰۷۰۱
آگهی تغییرات شرکت تعاونی باشگاه مشتریان گروه پیشگامان کویر یزدبه شماره ثبت۱۵۱۹۸وشناسه ملی۱۴۰۰۴۶۶۰۷۰۱به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۰۸/۱۳۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی حجت به کدملی۴۴۳۱۸۱۸۳۹۱به نمایندگی شرکت پیشگامان کاروسرمایه هوشمندبه سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی خبیری پوربه کدملی۴۴۳۲۸۴۷۰۵۰به نمایندگی شرکت پیشگامان تجارت سیار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سهیل فلاح تفتی به کدملی۴۴۳۲۸۲۱۴۸۵به نمایندگی شرکت پیشگامان آتیه کویربه سمت منشی هیئت مدیره و آقای امیرحسین رضائی نژادبه کدملی۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰به نمایندگی شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس به سمت مدیرعامل و آقای علی مهرعلی به کدملی۰۰۷۹۴۶۶۰۷۹به نمایندگی شرکت پیشگامان کویر یزدبه سمت عضواصلی هیئت مدیره انتخاب شدندوحق امضاکلیه قراردادهاواسنادرسمی وتعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهاداربا امضای آقای امیرحسین رضائی نژاد مدیرعامل و آقای علی حجت رئیس هیئت مدیره ودرغیاب آقای علی حجت توأم باامضای آقای هادی خبیری پورنایب رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت دارای اعتبار است واسناد عادی ونامه هابا امضای مدیرعامل ودرغیاب وی با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهرشرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۸۲۴۷۲۷۱۳۷۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13772668
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۲۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۳۴۳۶
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثربه شماره ثبت ۱۲۸۳۱وشناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۳۴۳۶به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین رضائی نژادبه کدملی۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزدبه سمت رئیس هیئت مدیره وآقای جمال قضاوتی به کدملی۴۴۳۱۴۹۵۰۵۳بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمندعنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای محمدرضا رضائی نژادبه کدملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ بنمایندگی شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حمیدرضاقمی به کدملی۴۴۳۲۶۲۶۴۱۰بنمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به سمت منشی هیئت مدیره وآقای غلامرضا پورفلاح بافقی به کدملی۴۴۷۹۶۶۳۲۹۰بنمایندگی مؤسسه کوثر یزدبعنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای محمدرضا شهسواری به کدملی۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) هریک برای مدت سه سال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه قراردادهاواسناد رسمی وتعهدآوربانکی ازقبیل چک، سفته، برات و اوراق بهاداربا امضای آقایان محمد رضا شهسواری مدیرعامل و آقای امیرحسین رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای امیرحسین رضائی نژاد با امضای آقای محمد رضا رضائی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای امیرحسین رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۹۳۰۷۲۵۴۰۷۷۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13842088
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۳۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳ به نمایندگی آقای محمدرضا رضائی نژاد به شماره ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ و شرکت پست پیشگامان باد پا به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۰۴۶۷ به نمایندگی آقای علی یوسفی سهزابی به شماره ملی ۱۶۵۰۱۲۰۳۱۱ و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۸۲۲ به نمایندگی آقای حسین پهلوانیان به شماره ملی ۴۴۳۰۴۴۰۸۶۷ و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰ به نمایندگی آقای امیرحسین رضائی نژاد به شماره ملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ و آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی به شماره ملی بعنوان اعضای اصلی ۴۴۳۱۶۸۸۷۸۱ (اعضای اصلی هیئت مدیره) و مؤسسه اعتباری نور به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۲۵۰۴ به نمایندگی آقای سیدعلی انصاری صدرآبادی به شماره ملی ۴۴۳۲۱۷۰۸۸۳ (عضو علی البدل هیئت مدیره) ش۹۶۱۱۰۸۲۳۸۸۵۹۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958431
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان رسانه پارس شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۳۵۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۸۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۳۰۴۴۱۰/۱۵/۹۶۲ مورخ ۱۳/۱۰/۹۶ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی یوسفی سهزابی به کدملی ۱۶۵۰۱۲۰۳۱۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان کویر به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا کریمی بدرآبادی به کدملی ۴۴۳۱۶۸۸۷۸۱ به نمایندگی از شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۳۶۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا قمی به کدملی ۴۴۳۲۶۲۶۴۱۰ به نمایندگی شرکت تعاونی اتحادیه تخصصی امور زیر بنایی گروه پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۱۵۲۴ به سمت عضوء هیئت مدیره و امیرحسین رضائی نژاد به کدملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و محسن یاوری به کدملی ۰۰۵۷۹۷۹۴۰۵ به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتیه کویر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۱۱۵۰ به سمت منشی هیئت مدیره تعیین گردیدند. قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای حمیدرضا قمی مدیرعامل و آقای علی یوسفی سهزابی رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای علی یوسفی سهزابی توأم با امضای آقای محمدرضا کریمی بدرآبادینایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء علی یوسفی سهزابی رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۲۲۸۵۹۱۷۱۸۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082625
آگهی تغییرات حمایتی آرمان پیشگامان کویر یزد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۳۹۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ و بنا به مجوز شماره ۱۶۹۷۴ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۷ استانداری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رضائی نژاد به کدملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ و خانم سعیده صالحی به کدملی ۴۴۳۱۵۴۸۴۹۱ و خانم مریم احمدی رشتی به کدملی ۴۴۳۰۷۳۱۱۳۶ وآقای امیرحسین رضائی نژاد به کدملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ وآقای دکتر علیرضا طرازی به کدملی ۴۴۳۲۲۳۳۱۵۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای امیرحسین طرازی به کدملی ۴۴۲۰۶۳۱۸۸۰ وآقای احسان رضائی نژاد به کدملی ۴۴۲۰۴۹۶۰۰۲ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند۲ - آقای مرتضی رئیس زاده اردکانی به کدملی ۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود دانافرد به کدملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مت یک سال انتخاب شدند۳ - صورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش۹۷۰۳۲۹۶۷۸۵۲۳۶۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک