پیمان منتظری هدش

آقای پیمان منتظری هدش

کد ملی 4420158311
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1669745
آگهی تاسیس شرکت کوشش ترابر کویر سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۲ و شناسه ۱۴۰۰۴۴۰۹۱۹۷
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت کوشش ترابر کویر سهامی خاص که در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۳ شماره ثبت ۸۳۲ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۳ از لحاظ امضاء تکمیل گردیده، برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و محلی آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا از مبداء شهرستان محل فعالیت بافق به سایر نقاط کشور و همچنین ایجاد هرگونه شعب یا نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور قابل انجام می باشد. ۲ـ مرکز اصلی شرکت: بافق، بلوار جدید الاحداث کمربندی، مجموعه حمل و نقل بافق ۳ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۲۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی با نام که ۳۵% بهاء اسمی سهام بموجب گواهی ۰۳۸/۹۶۷۱ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۳ بانک ملت شعبه مرکزی یزد پرداخت و بقیه تعهدی می باشد. ۴ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۵ـ مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضاء دارند: آقای عباس مجاهدی بشماره ملی ۴۴۳۲۵۹۹۸۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم آرزو مجاهدی بشماره ملی ۴۴۲۰۰۸۰۴۲۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. و حق امضاء کلیه اوراق و مکاتبات اداری و کلیه قراردادها و اسنادی که برای شرکت تعهد مالی ایجاد می نماید از جمله و بدون قید انحصاری چک ها، سفته ها، برات و حواله ها با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۶ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقایان محمد زرکش زاده بشماره ملی ۰۰۳۱۸۲۱۴۳۱ بسمت بازرس اصلی و پیمان منتظری هدش بشماره ملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۷ـ روزنامه پیمان یزد جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۸۹۳۹۳ رئیس ثبت اسناد و املاک بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698621
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ویستا سپهر ایساتیس درتاریخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۵۰۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۴۴۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خدمات وپشتیبانی ماشین های اداری ـ فروش ماشین های اداری ـ فتوکپی ـ کامپیوتر ـ لوازم جانبی کامپیوتر ـ واردات ماشین های اداری وقطعات وملزومات جانبی نو یا دست دوم از خارج از کشور ـ خدمات کپی زیراکس وپیمان کاری مربوط به کپی و زیراکس ـ فروش وخدمات نرم افزاری وسخت افزاری وکلیه اموری که مربوط به موضوعات بالا می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:یزد ـ صفائیه ـ بلوارشهید قندی ـ بلوار صیاد شیرازی ـ مجتمع تجاری الماس سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۴۴۶.۳ مورخ ۱۰/۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه بلوار جهاد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. سینا عامل اصلی طرق کد ملی ۲۱۵۰۱۳۸۳۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۲. فریبا صفری کد ملی ۰۰۳۶۵۴۲۸۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۳. حسین عامل اصلی طرق کد ملی ۰۰۳۶۳۱۵۵۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت و نیز سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای مصطفی دهقانی زاده به شماره ملی۴۴۲۰۰۶۳۴۱۶ به عنوان بازرس اصلی وآقای پیمان منتظری هدش به شماره ملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۸۲۵۵۲۲۸۲۷۹۷۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031613
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه بنای نوین عهد پاسارگاد درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۵۲۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۲۸۹۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمانی و راهسازی، ابنیه، انبوه سازی، تغذیه مصنوعی، امور تا سیساتی، نقشه برداری، نقشه کشی، طراحی، نظارت، اجرا و تسطیح اراضی، خاکبرداری و خاکریزی، تفکیک اراضی، محوطه سازی، زه کشی، جدول گذاری، لبه گذاری، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین طراحی، اجرا، ساخت، نقشه کشی معماری، طراحی محوطه، طراحی نما، طراحی داخلی پیمانکاری ـ عقد قراردادباسایر شرکتها اعم از حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی، اخذ وام وتسهیلات ریالی وارزی، اخذ نمایندگی از داخل وخارج از کشور. صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز و انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد همافر جاده ی سابق راه آهن بن بست ۲ پلاک ۱۵۷ کدپستی۸۹۱۴۷۵۸۹۶۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ـ ۳۱۳/۱۸۰۰ مورخ ـ ۱۹/۱۱/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه فرخی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: . میلاد قطب الدینی ۴۴۲۰۳۳۴۳۵۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۲. پیمان منتظری هدش۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳. نجمه حیدری پنانکوه ۴۴۲۰۵۶۰۵۹۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم/آقای میلاد قربان زاده به شماره ملی ۲۵۹۶۱۱۴۶۲۳ به عنوان بازرس اصلی وخانم سیمین منصوری زارنجی به شماره ملی ۵۰۴۹۸۰۱۸۹۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند ش۹۳۱۱۲۵۲۴۹۳۲۰۳۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12783453
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مطبخ خورشید در تاریخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۶۱۸۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۷۹۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت:تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش و بسته بندی و پخش و نگهداری و حمل و نقل وصادرات و واردات و فراوری انواع مواد و محصولات غذایی و غیرغذایی ـ تجارت:کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی صادرات و انجام کلیه امور و مراحل مربوط به ثبت سفارش. امور گمرکی. بارگیری و ترخیص کالا پس از اخذ مجوزهای لازم ـ عقد قرارداد با کلیه اشخاص مجاز داخلی و خارجی تجارت کلیه کالاهای مجاز. فعالیت در زمینه تجارت زمینی. هوایی. دریایی. خریدو فروش و حق العمل کاری کالاها. واردات و و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه ی بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: یزد ـ شهرک صنعتی یزد ـ فاز۳ کدپستی: ۸۹۱۶۶۱۳۷۶۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۵مورخ ۱۳/۲/۹۵ نزد بانک سپه شعبه یزد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت:۱. سمیه موحدی۰۰۵۹۴۶۹۸۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره۲. فائزه روشان ۴۴۳۳۴۸۹۸۲۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. سیدعلی خورشید ۴۴۳۱۶۸۰۴۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ومدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی ونیز نامه های عادی واداری با امضاء مدیرعامل ممهور بمهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل:آقای سیدمحمد آقابزرگی به شماره ملی ۴۴۳۱۷۰۱۶۵۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای پیمان منتظری هدش به شماره ملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ثبت شرکت یا موسسه با موضوع فوق به منزله صدور مجوز و یا پروانه اشتغال نمی باشد. ش۹۵۰۲۱۸۱۴۶۹۱۰۶۱۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12910687
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کویر مکاترونیک شایا رخشان درتاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۶۳۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۰۲۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و واردات و صادرات انواع ماشین الات و خدمات در حوزه مکاترونیک(مکانیک،الکترونیک،رایانه) ، رباتیک ، اتوماسیون صنعتی پنیوماتیک و هیدرولیک.ارائه خدمات در زمینه فعالیت های آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و کمک به آموزش مفاهیم پیچیده در حوزه مکاترونیک(مکانیک،الکترونیک،رایانه) ، رباتیک ، اتوماسیون صنعتی پنیوماتیک و هیدرولیک است تا تمامی علاقمندان این علم بتوانندبه راحتی آنرا فرا گیرند.تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در قالب دوره های فراگیری مهارت و حرفه در رشتههای معین بنا بر استانداردهای آموزشی مشاغل صنعتی هدف ما کمک به آموزش مفاهیم پیچیده در حوزه مکاترونیک(مکانیک،الکترونیک،رایانه) ، رباتیک ، اتوماسیون صنعتی پنیوماتیک و هیدرولیک است تا تمامی علاقمندان این علم بتوانندبه راحتی آنرا فرا گیرند.تحقیق و انجام پروژه های داخلی و مخصوصا خارجی جهت بومی سازی پروژه های حوزه مکاترونیک(مکانیک،الکترونیک،رایانه) ، رباتیک ، اتوماسیون صنعتی پنیوماتیک و هیدرولیک.تحقیق و انجام پروژه های داخلی و مخصوصا خارجی جهت بومی سازی پروژه های حوزه مکاترونیک(مکانیک،الکترونیک،رایانه) ، رباتیک ،اتوماسیون صنعتی ، پنیوماتیک و هیدرولیک ارائه خدمات کنترل صنعتی و مکاترونیک و رباتیک و پنوماتیک و هیدرولیک از قبیل تاسیس کارخانه تولید انواع تابلو برق های کنترل فشار قوی ضعیف و متوسط و تابلو برق های کنترل صنعتی و طراحی و تولید انواع ماشین الات CNC و رباتیک وخطوط تولید کارخانه ها اخذ هر گونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت ـ مشارکت در پروژه های سایر شرکتها ـ اعطاء نمایندگی و اخذ نمایندگیهای شرکتهای داخلی و خارجی و انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد دروازه قرآن خیابان فقیه خراسانی کوچه پناه به خدا سوله هفتم کدپستی۸۹۱۶۸۸۹۷۹۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۴۰۱۲/۹۵ مورخ ۹/۴/۹۵ نزد بانک رسالت شعبه مدیریت پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. سید کاظم دهقان بنادکی۴۴۲۰۱۹۸۹۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - عضو اصلی ۲. سیدجواد دهقان بنادکی۴۴۲۰۶۲۰۳۶۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. پیمان عبدالهیان۰۹۰۲۴۴۰۱۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای همایون اشکورجیری به شماره ملی ۲۲۱۰۰۸۴۱۰۵ به عنوان بازرس اصلی و پیمان منتظری هدش به شماره ملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. درضمن ثبت موضوع به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد. ش۹۵۰۴۲۴۸۴۵۶۷۷۱۳۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131601
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مروارید نور یزد درتاریخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۶۵۶۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۴۷۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:انجام خدمات سیاحتی.جهانگردی که در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی وخارجی ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین ومقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. برگزاری نمایشگاه داخلی و بین المللی.ایحاد، احداث؛راه اندازی وبهره برداری تاسیسات گردشگری اعم ازهتل، متل، کمپینگ، مجتمع توریستی، مجتمع خدمات رفاهی، اقامتگاه بومگردی، اقامتگاه سنتی، سفره خانه سنتی، تفرجگاه گردشگری ودیگر تاسیسات مشابه، جذب ومشارکت سرمایه گذلران داحلی وخارجی همچنین حقظ، احیاواشاعه صنایع دستی وهنرهای فاخرسنتی طیق ضوابط ومقررات رایج سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری ودیگر ارگانهای مربوطه ضمنا انجام کلیه فعالیتهاپس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:یزد ـ بلوار شهید دشتی ـ ابتدای کوچه یکم ـ طبقه فوقانی بیمه ایران به کدپستی۸۹۱۳۸۱۵۷۵۳ سرمایه شرکت:مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به۱۰۰۰۰سهم۱۰۰۰۰ریالی که تعداد۱۰۰۰۰سهم بانام میباشدکه مبلغ۳۵۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۴۱مورخ۲۴/۰۸/۱۳۹۵نزد بانک ملی شعبه ابوذرپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:مجید آقایی به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به کدملی۴۴۳۰۵۲۳۳۱۲وسمیه حاجی محمدزاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی ۴۴۳۲۳۶۴۵۶۴ به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است وآقای علی اکبر ردائی به کدملی۴۴۳۲۰۵۶۲۶۶به عنوان بازرس اصلی وآقای پیمان منتظری هدش به کدملی۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۵۰۸۲۶۴۱۴۳۷۸۲۶۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164520
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی باستان کویر نگار یزد درتاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۶۵۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۱۶۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی و واردات و صادرات خرید و فروش محصولات داخلی و خارجی و انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد خیابان کاشانی مجتمع تجاری شهاب کدپستی۸۹۱۵۶۳۷۹۵۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۸۵,۶۰۰ مورخ ۱۵/۸/۹۵ نزد بانک رفاه شعبه دانشجو پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. سید عباس دهقان۴۴۳۰۷۳۴۲۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲. بی بی صبا هاشمی۵۴۰۹۹۲۲۵۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید غفوری عبدالهی به شماره ملی ۵۵۲۹۹۰۲۷۹۰ به عنوان بازرس اصلی و پیمان منتظری هدش به شماره ملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. درضمن ثبت موضوع به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد. ش۹۵۰۹۱۱۲۶۳۸۷۹۸۵۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13342150
آگهی تغییرات شرکت گروه معدنی صدف سنگ نگین یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۵۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ آقای پیمان منتظری هدش به کدملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا آتش کار نصرآباد به کدملی ۴۴۳۳۶۹۹۶۷۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۱۲۱۷۳۳۵۱۴۳۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13366770
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نسیم بهاران دانش گستر یزد در تاریخ ۰۹/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۶۸۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۰۳۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام ا مورخ دماتی وتامین نیروی انسانی ماهروساده آقاوخانم جهت انجام ا مورخ دماتی وبهداشتی ونظافتی ازقبیل آبدارچی. نظافتچی. باغبان وراننده. ماشین نویس. بایگان. حسابدار. تایپ. پرینت. اسکن. نگهداری ونظافت ادارات. شرکتها. منازل. آپارتمانها واماکن عمومی و پارکها و تفرجگاهها.طراحی واجراء ونگهداری ازفضای سبز وپارکهای شهری وجنگلی.نقاشی ساختمان.نظافت امور بهداشتی منازل وآپارتمانها واسباب کشی منازل.تامین لوازم ایمنی وملابس کارخانجات وسازمانها وادارات.خدمات عمومی وپشتیبانی.تامین نیروی انسانی.خدمات رنگ آمیزی.خدمات پیمانکاری ساختمان. شرکت درمناقصات ومزایدات داخلی و خارجی. اخذ قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی.اخذ شعبه و نمایندگی در سراسر کشور. خرید و فروش. صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی. ترخیص کالا از گمرکات سراسر کشور. اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری. شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد ـ مدت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی: یزد ـ شهر یزد ـ نعیم آباد (آبشاهی) ـ کوچه ۳ ـ کوچه ۲[یادبودشهیدقاسم دهقانی] ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۱۶۷۱۴۱۴۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تماما طبق گواهی بانکی ۴۳۵۷/۹۶/۱۸ مورخ ۰۶/۰۱/۱۳۹۶ بانک تجارت شعبه دانشگاه یزد پرداخت گردیده است ـ اولین مدیران: آقای مهدی شکوهی به شماره ملی ۴۴۲۰۵۶۸۷۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی شکوهی به شماره ملی ۴۴۳۲۶۲۶۹۱۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد شکوهی به شماره ملی ۴۴۳۳۳۷۴۶۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره همگی برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای پیمان منتظری هدش به شماره ملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت خانم پروانه فرجی یزدی به شماره ملی ۴۴۳۱۴۷۰۵۹۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.ضمنا ثبت موضوع فوق بمنزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۱۰۹۸۷۵۶۱۳۴۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392486
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اتحاد تلاشگران شمس گستر یزد درتاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۶۸۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۵۲۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور خدماتی وتامین نیروی انسانی ماهر وساده اقا وخانم جهت انجام امور خدماتی وبهداشتی ونظافتی از قبیل ابدارچی ـ نظافتچی ـ باغبان وراننده ـ بایگان حسابدار تایپ پرینت اسکن نگهداری ونظافت ادارات ـ شرکتها ـ منازل اپارتمانها واماکنعمومی وپارکها وتفرجگاهها طراحی واجراونگهداری از فضای سبز وپارکهای شهری وجنگلی ـ نقاشی ساختمان ـ نظافت امور بهداشتی منازل واپارتمانها واسباب کشی منازل ولوازم ایمنی وملابس کارخانجات وسازمانها وادارات خدمات عمومی وپشتیبانی ـ تامین نیروی انسانی ـ خدمات رنگ امیزی ـ خدمات پیمان کاری ساختمان ـ شرکت در مناقصات مزایدات داخلی وخارجی اخذ قرداد با اشخاص حقیقی وحقوقیداخلی وخارجی اخذ شعبه ونمایندگی در سراسر کشور ـ خرید وفروش ـ خرید های واسطه ای ـ صادرات وواردات کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات سراسر کشور ـ اخذ وام وتسهیلات ریالی وارزی از بانکها وموسسات مالی واعتباری ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی و انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح میباشد وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد ـ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی: یزد ـ محمودآباد ـ خیابان حاج میرزا حسن محمودآبادی ـ بن بست حاج میرزاحسن۱ [گلبرگ]کدپستی ۸۹۱۸۷۱۶۷۴۷ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۲۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که تماما به موجب گواهی بانکی شماره ۳۵۹۰۳/۹۶/۱۸ مورخ ۲۰/۱/۹۶ بانک تجارت شعبه دانشگاه پرداخت گردیده است ـ اولین مدیران: آقای علی اکبر میرشمس به شماره ملی ۴۴۳۱۰۰۶۹۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و مدیرعامل ـ آقای علی شکوهی به شماره ملی ۴۴۳۲۶۲۶۹۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی محمد میرجلیلی به شماره ملی ۴۴۳۳۰۷۹۱۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند ـ کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره بامهر شرکت معتبر میباشد. ـ اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی وعلی البدل: آقای پیمان منتظری هدش به شماره ملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل وسیدمحمدمهدی حاجی امام به شماره ملی ۴۴۳۱۸۹۷۰۳۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۱۲۹۸۱۲۵۷۴۳۴۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13401582
آگهی تغییرات شرکت ایساتیس راژمان کویر ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۵۱۳۰
آگهی تغییرات شرکت ایساتیس راژمان کویر ایلیاسهامی خاص به شماره ثبت۱۳۹۷۵وشناسه ملی۱۰۸۴۰۴۴۵۱۳۰به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۰۱/۱۳۹۶آقای پیمان منتظری هدش به کدملی۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱بسمت بازرس اصلی وخانم سیما منتظری هدش به کدملی۴۴۲۰۲۹۷۰۳۴بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۲۰۶۷۱۴۷۴۶۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470357
آگهی تغییرات شرکت کلخانه‌ای طبیعت گستر سبز یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۲۰۰۲
به سمت بازرس اصلی و آقای پیمان منتظری هدش به کدملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۳۲۳۸۸۱۷۳۹۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678141
آگهی تغییرات شرکت مطبوع کاران زیبا ساز کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۴۲۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ آقای علیرضا زین الدینی همی جانی به کدملی ۴۴۷۰۰۱۸۹۷۱ و آقای سعید حی به کدملی ۴۴۳۳۳۸۹۲۴۲ و آقای محمدصادق امیری هفتادر به کدملی ۴۴۴۹۹۷۰۰۶۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند۲ خانم مریم ابراهیمی به کدملی ۱۲۷۱۴۵۸۳۱۴ به سمت بازرس اصلی و آقای پیمان منتظری هدش به کدملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند۳ صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت.. ش۹۶۰۸۰۳۳۸۲۸۲۴۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712055
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص امین بنا فراز ساز یزد درتاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۲۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۲۴۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:کلیه امور معماری و عمرانی، طراحی، مشاوره، محاسبه و اجرای ساختمانهای مسکونی ـ تجاری ـ اداری ـ توریستی و انبوه سازی و غیره براساس ضوابط و تسهیلات قانونی و تجاری موجود، طراحی، مشاوره، محاسبه و اجرای عملیات ساختمانی و ابنیه فنی - معماری و شهرسازی ـ مرمت آثارباستانی ـ احداث بنا و طرح های ساختمانی، کارخانه ها، طرح های زیر بنایی، تاسیسات رفاهی، طرح های عمرانی ملی، طرح های توسعه و نوسازی انواع پروژه های اجرایی در داخل و خارج کشور- طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی منازل و شرکت ها و ادارات- عملیات آسفالتی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ نقشه کشی های معماری و نقشه برداری ـ ایجاد و تولید و نگهداری فضای سبز ـ پرورش گل و گیاه و درخت - عقد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، واردات و صادرات، بازرگانی، نقل و انتقالات و اخذ یا اعطای نمایندگی داخل و خارج ازکشور اقلامی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با موضوع شرکت ارتباط دارد. تامین زمین ساخت و ساز در اراضی مذکور و نوسازی ابنیه و ساختمان برای اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و سازمان هاو بانک ها و غیره انجام خدمات واحد های مسکونی، صنعتی، کارگاهی، تجاری، اداری و خدماتی و اجاره -شرکت در کلیه مناقصه هاو مزایده های دولتی خصوصی صادرات وواردات کلیه کالاهای ساختمانی دریافت تسهیلات و اعتبارات از بانک ها و موسسات دولتی در داخل و خارج از کشور و انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط میباشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود-مرکز اصلی:یزد شهر یزد-بازار مصلی-خیابان مصلی-کوچه((میرجلیلی))-پلاک ۳-طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۱۳۶۳۳۷۷۶-سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام عادی می باشد که تماما طی گواهی شماره ۳۴/۲۷۱۸ مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ بانک ایران زمین شعبه طالقانی یزد پرداخت گردیده است.اولین مدیران: خانم سیده سمانه میرجلیلی به شماره ملی ۴۴۲۰۶۶۱۲۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره -خانم زهره میرجلیلی به شماره ملی ۴۴۳۱۷۵۱۵۱۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره-آقای سیدمحمد میرجلیلی به شماره ملی ۴۴۳۲۷۰۳۶۰۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند.-دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه-بازرس اصلی و علی البدل:آقای پیمان منتظری هدش به شماره ملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به سمت بازرس اصلی- خانم سیما منتظری هدش به شماره ملی ۴۴۲۰۲۹۷۰۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارندای یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. ش۹۶۰۸۲۴۶۸۶۸۵۱۵۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13723230
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صالح صنعت ماهان سرمد درتاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۲۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۲۱۱۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تحقیق- طراحی- توسعه- تولید قطعات نیرگاهی، بادی، سیکل ترکیبی، حرارتی و گازی، برق آبی، انرژی خورشیدی ـ تامین مالی، احداث و راه اندازی و تعمیر و نگهداری نیروگاه های نامبرده و تامین قطعات یدکی و تجهیزات نیروگاهی سرمایه گذاری مرتبط و مشارکت در داخل و خارج از کشور- ساخت انواع فن نیروگاهی و کنترل ولوهای خاص - مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ مجاز جهت احداث نگهداری وتعمیر نیروگاه ھای نامبرده فوق انجام کلیه فعالیت ھای تجاری و بازرگانی مجاز، در رسته ـ خدمات نیروگاھی و تعمیراتی و سایر خدمات مجاز مربوطه نامبرده واردات کالا و خدمات و تجهیزات مجاز برای نیروگاه ـ استفاده از خدمات پیمانکاران، مشاوران، شرکتھا، کارخانجات سازنده مجاز و واردکنندگان مجاز تجھیزات و ماشین آلات داخلی وخارجی جهت نیروگاه استفاده از تسهیلات بانک ھا و شرکت ھای بیمه و موسسات مالی و اعتباری مجاز داخل و خارج از کشور در جھت تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط-مدت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود -مرکزاصلی: یزد شهر یزد-وحدت-کوچه المهدی-بلوار جمهوری اسلامی-پلاک ۴۷۰-طبقه همکف-- کدپستی ۸۹۱۷۹۴۹۱۹۹ -سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام عادی می باشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۴۰۶/۵۰/۲۴ مورخ ۲۲/۸/۹۶ بانک صادرات شعبه مدیریت یزد پرداخت گردیده و بقیه درتعهد سهامداران است. -اولین مدیران: خانم فاطمه روحانیان به شماره ملی ۱۲۴۰۰۲۰۸۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیداسلام حسینی به شماره ملی ۳۰۲۰۱۱۲۷۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مصیب سعیدی به شماره ملی ۴۴۳۳۶۱۴۳۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند.-دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضا رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبرمیباشد.-اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه -بازرس اصلی وعلی البدل: خانم جلیله السادات حکیمی نصرآبادی به شماره ملی ۴۴۳۱۷۰۱۲۹۱ به سمت بازرس اصلی و آقای پیمان منتظری هدش به شماره ملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.-روزنامه کثیرالانتشارندای یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. ش۹۶۰۸۳۰۵۰۴۴۸۰۵۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736699
آگهی تغییرات شرکت نسیم ریس کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۸۸۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) اعضاء هیات مدیره عبارتند از: خانم اعظم شاهدی سعدآباد به کدملی ۴۴۵۹۹۷۳۳۱۶ و آقای عبدالصمد محمدی هامانه به کدملی ۴۴۳۳۷۰۰۷۶۲ و خانم فاطمه پناهی سعدآباد به کدملی ۴۴۵۹۵۱۶۱۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲) آقای محمدحسین میرجلیلی به شماره ملی ۴۴۳۰۷۶۶۷۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای پیمان منتظری هدش به شماره ملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳) صورتهای مالی منتهی به سال۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۹۰۸۸۰۲۵۳۹۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13849988
آگهی تغییرات شرکت یاوران ماشین ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۵۴۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین یاور به کدملی ۱۲۴۹۸۹۰۵۳۵وآقای بهمن یاوربه کدملی ۵۴۰۹۹۶۳۵۷۱وخانم زهرا ثابتی به کدملی ۵۴۰۹۸۷۶۰۶۷ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند و آقای علی اصغر غلامرضایی به کدملی ۵۴۰۹۶۷۸۳۴۶ به سمت بازرس اصلی و آقای پیمان منتظری به کدملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۱۱۱۵۵۹۹۲۸۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13865304
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سلولز صنعت رایحه خوش یزد در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۴۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۱۰۵۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: سلولز صنعت رایحه خوش یزد شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: خرید و فروش تولید وتوزیع و بسته بندی انواع محصولات سلولزی از قبیل انواع دستمال کاغذی، نوار یهداشتی، پوشک، حوله بهداشتی، کاغذ، مقوا، کارتن و. . . . غیره پس از اخذ مجوزهای لازم وتأمین نیروی انسانی و صادرات و واردات کلیه دستگا هها و ماشین آلات و مواد اولیه و محصولات مجاز بازرگانی و شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای مرتبط با موضوع فعالیت و اخذ تسهیلات بانکی از بانکها و مؤسسات دولتی و غیردولتی. ایجاد شعبه در سراسر کشور ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ ثبت موضوع مذکور به منزله کسب پروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ کوی حجت ـ کوچه گل سرخ ـ کوچه جوانان ـ پلاک ۵ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۱۵۶۷۷۵۷۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۰۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه فرخی یزدی با کد ۱۸۰۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم شوکت پسران چناری به شماره ملی ۴۴۳۱۳۶۵۲۵۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کمال حاجی حسینی به شماره ملی ۴۴۳۲۴۵۸۶۳۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدعلی حاجی حسینی به شماره ملی ۴۴۶۹۷۷۴۴۴۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سمانه شیخعلیشاهی به شماره ملی ۴۴۲۰۱۱۷۶۵۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای پیمان منتظری هدش به شماره ملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۱۱۹۶۴۷۳۶۸۲۶۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983072
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رفاهی و تفریحی ترمه باستان کویر درتاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۷۵۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۲۸۲۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی.ساخت.مشاوره و اجرا در زمینه مراکز تفریحی و فروشگاههای زنجیره ای و اختیار تام شرکت در مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه ساخت و اجرای موارد ذکر شده و عملیات عمرانی آنها احداث جایگاههای سوخت شامل بنزین.گاز و گازییل اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از تمامی بانکها و موسسات دولتی و غیردولتی مربوطه و ایجاد حسابهای ال سی در موسسات بانکی خارجی و داخلی تولید و تهیه کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و بسته بندی و توزیع آنها صادرات و واردات و فروش کلیه اقلام و محصولات مجاز طبق قوانین کشوری عقد قراردادهای مختلف با اشخاص حقیقی و حقوقی در تمام زمینه ها و استخدام نیرو های لازم برای کلیه امور و در جهت اشتغال زایی شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاهها و ارایه کاردهای تولیدی ارایه کلیه تبلیغات در زمینه موضوع مذکور در فضا های شهری و جاده ای و فضای مجازی رایا نه ای و پیامکی طبق قوانین کشوری در جهت فعالیتهای شرکت اخذ نمایندگی محصولات داخلی و خارجی مجاز و اعطای نمایندگی برندها مربوط به شرکت به سراسر کشور و خدمات پس از فروش کلیه امور مربوط به اخذ و اعطای نمایندگی و کلیه فعالیتهای حقیقی و حقوقی مربوط به شرکت تحت اخختیار کامل صاحب امتیاز هییت مدیره و غیرقابل دخل و تصرف میباشد تفکیک فازهای مجتمع به صورت مجزا و مستقل و اخذ سند مالکیت برای هر فاز و واگذاری سهام جداگانه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت قوانین درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد - شهرستان یزد - بخش مرکزی - شهر یزد-امام شهر-کوچه والی-بلوار ولی عصر-پلاک ۰-طبقه همکف- کدپستی ۸۹۱۷۷۹۳۹۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴/۹۶۷۷۶ مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه بلوار جمهوری اسلامی یزد با کد۹۶۷۷۶ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای مهناز شکیب زاده به شماره ملی ۴۴۲۰۵۲۰۹۱۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم لیلا زارع شحنه به شماره ملی ۴۴۳۱۶۷۱۵۸۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد شکیب زاده به شماره ملی ۵۵۲۹۶۱۵۵۳۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای پوریا مختاریبه شماره ملی ۰۰۷۰۲۷۲۷۱۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای پیمان منتظری هدشبه شماره ملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۲۸۸۰۱۲۲۴۳۴۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14001146
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی ماشین آلات معدنی و راهسازی سریر سرمد در تاریخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۷۶۱۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۵۱۵۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید، مونتاژ، خرید فروش و اجاره ماشین آلات ساختمانی راهسازی و معدنی و تجهیزات مربوط به پروژههای عمرانی، معدنی، واردات ماشین آلات ساختمانی و راهسازی و معدنی و واردات قطعات مدیریت و تامین ماشین آلات در پروژههای عمرانی و راهسازی اخذ مجوزهای لازم جهت فعالیت از مراجع ذی صلاح، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ نمایندگی از شرکتهای تولید کننده ماشین آلات عمرانی، معدنی، و تجهیزات تعمیرو نگهداری ماشین آلات و تجهیزات استخدام و آموزش رانندگان و اپراتورهای مربوطه اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ فرخی ـ کوچه ۱۳ ـ کوچه شهید خسرو معینی ـ پلاک ۲۶ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۱۳۸۱۵۸۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۲۲۰۱/۳۳۸۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه شهیدیه میبد با کد ۳۳۸۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمود گل محمدی شورکی به شماره ملی ۴۴۳۰۴۷۶۳۸۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم اعظم حدادکوچکی به شماره ملی ۴۴۸۹۲۵۲۱۸۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی پورملک محمدی به شماره ملی ۴۴۸۹۹۰۱۲۴۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای پیمان منتظری هدش به شماره ملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سعید کارگرشورکی به شماره ملی ۴۴۸۹۸۹۱۴۵۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۰۶۵۸۸۲۱۶۱۸۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14045206
آگهی تغییرات شرکت یاقوت سازه اروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۰۴۱۷۰
آگهی تغییرات شرکت یاقوت سازه اروندسهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۴۹وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۰۴۱۷۰به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶خانم نوش آفرین درویش باصری به کدملی ۱۹۱۱۲۸۵۸۶۶ به سمت بازرس اصلی و آقای پیمان منتظری به کدملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۳۰۲۷۴۳۹۷۶۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087810
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مجد تجارت کیان یزد درتاریخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۷۷۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۶۹۲۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و انجام کلیه فعالیت ها در زمینه تهیه، تولید، بسته بندی، توزیع و پخش، خرید و فروش، صادرات و واردات تجهیزات و ملزومات مجاز، بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای و تجارت الکترونیک، برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی احداث و راه اندازی خطوط تولید، مونتاژ، ، تامین تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز صنایع مختلف ، ارائه طرح های توجیهی فنی و اقتصادی، اتوماسیون اداری و صنعتی، تهیه و تولید و بسته بندی فرآورده های خوراکی و معدنی و صنعتی و سنگهای قیمتی و گوهر، اجرام آسمانی،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، مدیریت پیمانها ، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در کلیه همایشها، نمایشگاهها، سمینارها و کنفرانسهای مختلف داخلی و خارجی ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ محله وحدت ـ کوچه بوستان ـ کوچه ۵۴ جمهوری اسلامی[شرق] ـ پلاک ۰ ـ ساختمان مجتمع تجاری انا ـ طبقه پنجم ـ واحد ۵۲ کدپستی ۸۹۱۷۹۵۷۸۹۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۳۹۶/۹۶/۱۸ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک تجارت شعبه بلوار جمهوری یزد با کد ۲۰۷۳۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم مریم ذوالحسنی به شماره ملی ۲۹۸۰۶۲۳۱۱۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد نوردی فهادانی به شماره ملی ۴۴۳۲۴۹۰۹۴۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای حسن طلابی به شماره ملی ۴۴۴۹۸۹۴۵۸۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک. سفته. بروات. سفته و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعاملیا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای پیمان منتظری هدش به شماره ملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم ثمین نوردی به شماره ملی ۴۴۳۲۳۵۹۰۳۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۴۰۲۶۶۴۵۹۲۸۷۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094247
آگهی تاسیس
تأسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی شمیم تجارت فرادید آسیا درتاریخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۷۷۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۷۸۵۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و انجام کلیه فعالیت ها در زمینه تهیه، تولید، بسته بندی، توزیع و پخش، خرید و فروش، صادرات و واردات تجهیزات و ملزومات مجاز، بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای و تجارت الکترونیک، برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی احداث و راه اندازی خطوط تولید، مونتاژ، ، تامین تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز صنایع مختلف، ارائه طرح های توجیهی فنی و اقتصادی، اتوماسیون اداری و صنعتی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، مدیریت پیمانها، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در کلیه همایشها، نمایشگاهها، سمینارها و کنفرانسهای مختلف داخلی و خارجی ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ محله دانشجو ـ کوچه شهید مرتضی صالحیه ـ بن بست ۱ شهیدصالحیه [مینا] ـ پلاک ۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۸۹۱۶۸۱۷۱۹۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک سپه شعبه بازار یزد با کد ۳۱۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای شهاب الدین زمانی نیا به شماره ملی ۴۴۲۰۴۸۰۰۸۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم المیراالسادات علوی زاده به شماره ملی ۴۴۲۰۷۱۴۱۷۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه لطیف به شماره ملی ۴۴۳۲۷۰۸۱۶۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای پیمان منتظری هدش به شماره ملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سیما منتظری هدش به شماره ملی ۴۴۲۰۲۹۷۰۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ندای یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۴۰۵۲۵۶۹۰۱۵۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167954
آگهی تغییرات شرکت میشا رایش سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۵۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای علیرضا رنجبر به کد ملی ۵۵۱۹۹۸۷۹۲۰ و آقای احسان کرمی به کد ملی ۰۰۶۲۷۹۹۵۷۶ و خانم اشرف طاهری مغستان به کد ملی ۴۴۷۹۸۰۳۹۶۳ ۷ که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ خانم فاطمه اسلامی به کدملی ۴۴۳۳۶۳۰۱۲۸ به سمت بازرس اصلی و پیمان منتظری هدش کد ملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۵۲۲۶۵۱۴۵۷۴۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14258187
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مسافربری ثنا سیر سرمد یزد درتاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت۱۷۹۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۸۸۶۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:اشتغال به انجام امور حمل و نقل داخلی مسافر از مبداء شهرستان یزد به سایر نقاط کشور با اتوبوس و ایجاد شعب و نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ دهستان فجر ـ روستا عیش اباد ـ کوچه (امام علی) ـ میدان امام علی(ع) ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۴۷۱۵۹۶۳۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۴۴۵ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه امام علی (ع) با کد ۴۴۴۵ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم فرناز بهفروز به شماره ملی ۲۵۶۰۰۴۲۴۴۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ناهید انتظاری زارچ به شماره ملی ۴۴۳۲۲۴۶۵۱۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای صادق فخرآبادی به شماره ملی ۴۴۳۲۵۱۸۴۱۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای پیمان منتظری هدش به شماره ملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سیما منتظری هدش به شماره ملی ۴۴۲۰۲۹۷۰۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۲۲۸۱۵۳۱۳۹۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14275611
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سفیر بار اردکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۷۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی نصیریان به کدملی ۴۴۳۳۴۴۶۷۹۳ و آقای سیدعلیرضا حیدری به کدملی ۴۴۳۲۷۷۶۵۷۹ و خانم سعیده رجبیون به کدملی ۴۴۳۳۳۳۹۶۸۷به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندو خانم زهرامنتظری به کدملی ۴۴۵۹۶۰۵۱۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای پیمان منتظری به کدملی ۴۴۲۰۱۵۸۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۸۰۱۸۶۶۹۳۷۲۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک