سحر قدیمی

خانم سحر قدیمی

کد ملی 4411178915
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1049062
آگهی تغییرات شرکت نیک سازان سرمد با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۵۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۷۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۲۵۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049063
آگهی تغییرات شرکت آداک پارس سپند با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۵۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مجید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۵۹۷۱۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۲۵۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100741
آگهی تغییرات شرکت بنا اندیشان صدر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۵۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۲/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۳۰۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سرافراز امیدواری به شماره ملی ۲۲۹۳۰۹۷۷۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد بوستانی به شماره ملی ۲۳۰۰۴۵۹۶۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدمهدی بوستانی به شماره ملی ۲۲۹۵۹۱۹۵۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم زینب صفری موالو به شماره ملی ۰۰۷۹۹۶۷۴۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای معروف فتحی به شماره ملی ۱۶۳۹۱۰۶۹۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی صادق نژاد به شماره ملی ۰۰۷۴۲۶۶۹۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی صادق نژاد به شماره ملی ۰۰۷۴۲۶۶۹۸۵ به سمت مدیرعامل. ۴۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا محمدمهدی بوستانی (عضو هیئت مدیره) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۲ خانم شعله روستا به شماره ملی ۲۲۹۳۲۱۴۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم زهرا پژمانیان به شماره ملی ۲۲۹۰۹۵۶۵۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۶۷۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524517
آگهی تغییرات شرکت آبتین بتن آدینه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۳۶۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۹۶۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ۲ خانم سحر قدیمی به ش م ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ با کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای علی فتاحی به ش م ۳۳۲۰۰۴۶۴۹۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود، از ردیف شرکاء خارج گردید و. آقای مجتبی اروئی به ش م ۵۳۰۹۹۳۲۹۲۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء خارج گردید و. آقای حمیدرضا منصوریان به ش م ۴۵۷۹۳۰۳۸۲۲با دریافت کلیه سهم الشرکه خود، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید تعداد اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و سهم الشرکه شرکاء بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد ۱ آقای مهدی وفائی به ش م ۶۱۷۹۸۱۵۵۰۱ دارای ۰۰۰ , ۵۰۰ریال ۲ آقای علی وفائی به ش م ۶۱۷۹۷۴۸۹۵۰ دارای ۰۰۰ , ۵۰۰ریال پ۹۳۰۴۲۳۸۸۱۴۳۹۷۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627789
آگهی تغییرات شرکت بهنود پناه آرکا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۶۵۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۹۶۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین مالکی ک. م ۰۰۶۲۰۱۱۱۴۶ با پرداخت مبلغ ۹۹۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به آدرس تهران، آیت الله کاشانی بعد از سه راه جنت آباد جنب تالار ارکیده پلاک ۲۲۵ واحد ۱ کدپستی ۱۴۷۴۶۳۳۴۱۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۵ نفر تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد. آقای محمد کائدی ک. م ۴۰۷۳۲۰۴۱۰۶ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال و آقای مانی یگانگی ک. م ۲۰۹۲۰۷۵۷۶۴ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال و خانم نور نثاء شیراوند ک. م ۳۹۶۱۳۴۴۹۷۳ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال و خانم سحر قدیمی ک. م ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال و آقای امین مالکی ک. م ۰۰۶۲۰۱۱۱۴۶ مبلغ ۹۹۰۰۰۰۰ ریال. پ۹۳۰۶۳۱۲۷۶۹۱۴۵۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069475
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آنا دی راز درتاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۵۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - خیابان نفت - کوچه سوم - پلاک ۴ - واحد ۱۴ کدپستی: ۱۴۶۹۸۱۳۴۴۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۲۷۳۵۴/۹۵/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه شعبه مرکزی ابهرپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سمیرا سرخوش شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محمد رضا بیگدلی شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به عنوان بازرس اصلی.علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ به عنوان بازرس علی البدل.بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۷۱۹۱۷۶۵۵۸۵۰۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069496
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا دنیز شن درتاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۶۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - خیابان دولت - خیابان کیکاووس - انتهای حسین حیدر - پلاک ۲۷ - واحد ۹ کدپستی: ۱۹۳۹۷۳۹۸۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۲۷ مورخ ۲۷/۶/۹۵ نزد بانک سپه شعبه داخلی ۱۷۳۲۱ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علی رضائی کد ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سمیرا سرخوش شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به عنوان بازرس اصلی. محمد رضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به عنوان بازرس علی البدل.بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۷۱۹۱۴۷۴۸۴۲۹۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069518
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرکا دی پاژ درتاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۷۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - سردار جنگل جنوبی - میدان استاندارد - روبروی موسسه استاندارد - مجتمعهای سهند - بلوک ۵ جدید - واحد ۵-کدپستی ۱۴۷۶۹۳۶۵۶۶. سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۲۲۶۷۱/۹۵/۶۰ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی ابهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد رضا بیگدلی ک م ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و علی رضائی ک م ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۷۱۹۸۸۹۲۲۵۴۶۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13070016
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا دنیز یول درتاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۴۰۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۵۳۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان زنجان / شهرستان ابهر/ شهرک گلسار/ گل افشان سوم/ پلاک ۱۵۳ (واحد تجاری)/کدپستی ۴۵۶۶۱۵۴۱۸۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۰۶۰۷۵/۹۵/۶۰ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. محمد رضا بیگدلی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ ـ ۲. علی رضائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ به عنوان بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید. خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). ش۹۵۰۷۲۲۱۵۵۲۰۸۷۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13089522
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا دنیز لار درتاریخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۲۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۶۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران - سر دیباجی شمالی - بر فرمانیه شرقی - پلاک ۴۱ - مجتمع یاس - واحد ۲۴کدپستی۱۹۵۳۷۶۴۱۷۷ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۷۵۳۹۹/۹۵/۶۰ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک رفاه شعبه مرکزی ابهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : محمد رضا بیگدلی ک م۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی علی اعتمادی تبارک م ۰۰۴۸۶۳۸۳۲۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل : چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۸۰۲۳۱۳۳۰۲۶۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252984
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سنگ دژ صدرا درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۴۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۳۸۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه) مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان زنجان/ شهرستان ابهر/ خیابان امام خمینی (ره) / ـ بن بست شانزدهم/ پلاک ۶۱۰ / کدپستی ۴۵۶۱۶۵۸۹۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ که تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد و مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۱۲۸۵۲۰۱/۹۵/۶۰ مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک رفاه کارگزان شعبه ابهر پرداخت گردید و الباقی سرمایه درتعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ـ خانم سمیرا سرخوش به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ ـ ۲ ـ آقای محمد رضا بیگدلی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای (مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره) یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید. آقای علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). ش۹۵۱۰۲۲۱۹۹۱۳۰۴۸۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431901
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شن پل مهر درتاریخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۹۵۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۱۶۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری در زمینه ساختمانسازی، راهسازی، سد و شبکه، تاسیسات برقی و مکانیکی و صنعتی، فضای سبز، ژئو تکنیک، خطوط انتقال نفت و گاز. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ پونک شمالی ـ خیابان سهند ـ بن بست ۱۲ متری سهیل ـ پلاک ۴۸ ـ مجتمع سهند۳ ـ بلوک ۵جدید ـ بلوک ۳ ـ ق۵ ـ طبقه دوم ـ واحد غربی ـ کدپستی ۱۴۷۶۹۳۶۵۶۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن به موجب گواهی شماره ۲۰/۲۱۹/۱۱ مورخه ۱۰/۲/۹۶ بانک صادرات زنجان شعبه ۲۱۹ ابهر پرداخت و بقیه در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای امین رحیم پور به شماره ملی ۱۳۷۵۸۹۰۰۸۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبر سام دلیری به شماره ملی ۴۸۳۹۸۶۲۵۸۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۲۲۵۴۴۲۹۲۵۳۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431908
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شن دژ فراز درتاریخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۹۵۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۱۶۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام امور پیمانکاری در زمینه ساختمانسازی، راهسازی، سد و شبکه، تاسیسات برقی و مکانیکی و صنعتی، فضای سبز، ژئو تکنیک، خطوط انتقال نفت و گاز. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ـ در صورت ضرورت قانونی انجام فعالیتهای شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ فرمانیه ـ کوچه یاس ـ خیابان دیباجی شمالی ـ پلاک ۴۱ ـ ساختمان یاس ـ بلوک B۳ ـ طبقه اول ـ واحد ۲۴ ـ کدپستی ۱۹۵۳۷۶۴۱۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال طبق گواهی شماره ۲۲ / ۲۱۹ ـ ۱۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۶بانک صادرات شعبه ابهر به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد پرداخت سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای امین رحیم پور به شماره ملی ۱۳۷۵۸۹۰۰۸۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر سام دلیری به شماره ملی ۴۸۳۹۸۶۲۵۸۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۲۲۵۷۹۱۳۹۵۵۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486854
آگهی تغییرات شرکت خشت پل ری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۱۶۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله امینی بشماره ملی: ۱۲۲۹۶۸۹۱۶۸ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) خانم سحر قدیمی بشماره ملی: ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای امین رحیم پور بشماره ملی: ۱۳۷۵۸۹۰۰۸۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای الباقی مدت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به آدرس جدید: تهران شهر تهران استادمعین خیابان یحیی غیاثوند کوچه شهید مرتضی ساویز پلاک ۸ طبقه پنجم واحد ۱۰ کدپستی: ۱۳۴۱۶۹۴۵۷۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. پ۹۶۰۴۰۴۲۳۹۴۳۹۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654029
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمه بتن ایلیا درتاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۸۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۵۰۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ دولت ـ کوچه شهیدمسعودجانثاری لادانی ـ خیابان شهید حسین حیدر ـ پلاک ۲۷ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۹۳۹۷۳۹۸۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۲۸/۱۷۲۵۰/۶۴ مورخ ۴/۷/۹۶ از بانک تجارت شعبه هیدج به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد رضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۱۹۲۴۱۲۴۷۳۹۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654038
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ خورشید درتاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۸۴۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۵۰۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ پونک شمالی ـ خیابان سهند ـ بن بست ۱۲ متری سهیل ـ پلاک ۴۸ ـ مجتمع سهند۳ ـ بلوک ۵جدید ـ بلوک ۳ ـ ق۵ ـ طبقه دوم ـ واحد غربی ـ کدپستی ۱۴۷۶۹۳۶۵۶۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۲۶/۱۷۲۵۰/۶۴ مورخ ۴/۷/۹۶ از بانک تجارت شعبه هیدج به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد رضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۱۹۹۸۲۷۹۰۲۲۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654040
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شن دژ ولیعصر درتاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۸۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۵۱۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ فرمانیه ـ کوچه یاس ـ خیابان دیباجی شمالی ـ پلاک ۴۱ ـ ساختمان یاس ـ بلوک B۳ ـ طبقه اول ـ واحد ۲۴ ـ کدپستی ۱۹۵۳۷۶۴۱۷۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۲۷/۱۷۲۵۰/۶۴ مورخ ۴/۷/۹۶از بانک تجارت شعبه هیدج به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد رضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۱۹۸۶۱۸۷۴۹۱۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654053
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرکا شید سازه درتاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۸۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۵۱۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ دولت ـ کوچه شهیدمسعودجانثاری لادانی ـ خیابان شهید حسین حیدر ـ پلاک ۲۷ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۹۳۹۷۳۹۸۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۲۵/۱۷۲۵/۶۴ مورخ ۴/۷/۹۶ از بانک تجارت شعبه هیدج به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای جمشید سرخوش به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۶۸۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۱۹۹۹۱۴۹۱۶۶۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661419
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا شید بتن در تاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۰۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۷۶۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ پونک شمالی ـ خیابان سهند ـ بن بست ۱۲ متری سهیل ـ پلاک ۴۸ ـ مجتمع سهند۳ ـ بلوک ۵جدید ـ بلوک ۳ ـ ق۵ ـ طبقه دوم ـ واحد غربی ـ کدپستی ۱۴۷۶۹۳۶۵۶۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۱۵/۵۹۵ ـ ۲/۱۱ از بانک صادرات زنجان شعبه صائین قلعه به مبلغ۳۵۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای جمشید سرخوش به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۶۸۰۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد رضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۴۶۸۸۴۶۲۸۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13720092
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرام پل راه بهشت درتاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۵۲۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۷۷۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری، سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام کلیه امور بازرگانی و حق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگی های داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: قم ـ شهرستان قم ـ بخش مرکزی ـ شهر قم ـ ۲۰متری بهشتی ـ بلوار شهیدکیوانفر ـ بلوار ۷تیر ـ پلاک ۱۶۴ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۷۱۹۷۴۸۴۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمدرضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران برای مدت نامحدود انتخاب شدند. خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و اوارق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۸۲۹۴۹۱۴۶۷۲۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846966
آگهی تغییرات شرکت خشت بتن سبز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۰۱۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۶۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میلاد صیقل دلشاد شماره ملی ۰۰۸۱۰۱۵۷۲۰ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای شهرام باوندپور شماره ملی ۳۲۵۸۸۴۷۷۲۱ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی سایر شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای محمدرضا بیگدلی ش م ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و خانم سحر قدیمی ش م ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آدرس شرکت به: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - مرزداران - خیابان گلها - خیابان بوستان سوم شرقی - پلاک ۲۴ - طبقه اول کدپستی: ۱۴۶۱۸۵۴۵۱۱انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. پ۹۶۱۱۱۰۹۹۵۳۳۰۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978122
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سرو قامتان پل طبیعت درتاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۵۵۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۲۱۶۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری، مالچ پاشی، آبیاری سطحی و زیرسطحی، سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام کلیه امور بازرگانی و حق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگی های داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش مرکزی ـ شهر قم ـ میدان مطهری ـ خیابان حائری ـ کوچه ۴(حسینی نیشابوری) ـ پلاک ۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۷۱۹۶۱۵۴۴۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مرتضی آروین به شماره ملی ۴۳۲۳۰۲۷۹۸۲ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مرتضی آروین به شماره ملی ۴۳۲۳۰۲۷۹۸۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و اوارق عادی و اداری و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۲۶۵۲۷۴۷۱۲۹۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236065
آگهی تغییرات شرکت شن بتن آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۵۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۸۲۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی میرزائی کدملی ۰۳۲۲۴۱۷۷۶۷ با پرداخت مبلغ ۹۸۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. - آقای اصغر محمدبیگی کدملی ۰۰۴۲۶۹۶۹۳۳ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای محمدرضا بیگدلی کدملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سحر قدیمی کدملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای محمدعلی میرزائی کدملی ۰۳۲۲۴۱۷۷۶۷ دارنده ۹۸۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای اصغر محمدبیگی کدملی ۰۰۴۲۶۹۶۹۳۳ دارنده ۲۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله کاووسیه - خیابان ولی عصر - خیابان شانزدهم - پلاک ۱۴ - طبقه پنجم - واحد شمال غربی کدپستی ۱۵۱۷۸۵۴۳۴۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۷۰۷۰۷۹۰۰۲۶۹۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک