محمود نصیری

آقای محمود نصیری

کد ملی 0044002858
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1254015
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۷۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید وجدانی اصفهانی بشماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه بشماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود نصیری بشماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم شبنم شکوهی طرقی بشماره ملی ۰۰۵۵۹۶۲۱۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و امیرحسین شکوهی طرقی بشماره کد ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۴۱۷۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353819
آگهی تغییرات شرکت مدیسا نوین پایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۷۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. مهرداد ربیعی جاه بشماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ بنمایندگی محمود نصیری بشماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید وجدانی اصفهانی بشماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره و امیرحسین شکوهی طرقی بشماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدحسین میرزا بشماره ملی ۰۰۷۱۲۴۰۶۱۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۸۷۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187157
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پلورا دنت پارس درتاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۲۳۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۹۵۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: عبارتست از: تهیه و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه وسایل و تجهیزات پزشکی و بهداشتی و درمانی و بیمارستانی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و مراکز بهداشت و درمان سراسر کشور و همچنین واردات و خرید و فروش دارو و مواد اولیه و ملزومات مصرفی تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی از طریق منابع داخلی و خارجی و اجرای طرحهای تجهیز واحدهای درمانی و بیمارستانی بخشهای دولتی و خصوصی و انجام پروژه های نیمه تمام و درحال بهره برداری کلیه بیمارستانها و مراکز بهداشت و درمان سراسر کشور همچنین سرمایه گذاری و مشارکت در موضوع شرکت در ارتباط با طرحهای مرتبط با دارو یا تجهیزات پزشکی و داندانپزشکی طرح نصب، راه اندازی، و ارائه خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و جذب و گسترش تکنولوژی تولید تجهیزات، لوازم یدکی و قطعات مورد مصرف، و اخذ وام و اعتبار از موسسات مالی و بازرگانی از جمله بانکها و شرکت در مناقصه ها و مزایده ها اعم از دولتی و یا غیر دولتی و بطور کلی عملیات پیمانکاری و مدیریت و مشاوره قراردادها و پیمانهای تولیدی، بازرگانی و تجاری که قانوناً مجاز می باشد همچنین اعطای نمایندگی به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در داخل و یا خارج از کشور و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در راستای فعالیتهای شرکت واقدام به انجام کلیه امور بازرگانی در خصوص موضوعات مطروحه فوق (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان ونک، ملاصدرا خیابان شاد، جویبار پلاک ۲۱ کدپستی ۱۴۳۵۷۹۳۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۸۴/۸۲۹/۹۵ مورخ ۰۶/۹/۱۳۹۵نزد بانک سامان شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وحید هاشم بیک محلاتی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۹۵۴۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ و با نمایندگی محمود نصیری به شماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پلورا دنت ا جی کو کی جی به شماره فراگیر ۳۰۰۲۹۷۴۳۱۳ و به نمایندگی اشتفان دانیل تابورک به شماره فراگیر ۱۰۰۰۵۷۶۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل وبا مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهسا صابر طهرانی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۳۶۶۴۱ به سمت بازرس اصلی و محمد شاکری به شماره ملی ۰۰۶۲۷۳۱۴۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۹۲۲۲۴۹۶۱۶۱۹۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197705
آگهی تغییرات شرکت آرا صبا طب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین شکوهی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶به سمت نایب رئیس هئیت مدیره و شبنم موفقی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۱۰۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ با نمایندگی محمود نصیری به شماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ به سمت رئیس هئیت مدیره و مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل رئیس هیئت مدیره ویکی دیگر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. محل شرکت به نشانی تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا خ شاد انتهای خ جویبار پلاک۲۱ طبقه اول واحد جنوب شرقی کد پستی ۱۴۳۵۷۹۳۱۱۴ تغییر یافت. پ۹۵۰۹۲۹۲۵۸۸۲۶۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412303
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویش تندرست مدیسا در تاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۹۰۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۳۳۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام فعالیتهای بازرگانی در زمینه خدمات بهداشتی درمانی، بیمارستانی، دارو و تجهیزات پزشکی در حیطه سلامت هموطنان از طریق ایجاد و احداث واحدهای درمانی بیمارستانی و کلینیکی، ساخت مراکز درمانی خصوصی و دولتی، صادرات و واردات و انجام هرگونه معاملات کالاهای پزشکی مجاز مرتبط با حوزه بهداشت و درمان و تجهیزات پزشکی و تنظیم هرگونه قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات، نهادها و موسسات دولتی و شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی، مشارکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، انجام خدمات مشاوره درباره احداث بیمارستان و درمانگاه و مراکز تجهیزات پزشکی، تاسیس شعب در نقاط مختلف کشور و خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز در صورت لزوم، به کارگیری نیروی انسانی واجد شرایط مورد نیاز واحدهای درمانی و بهداشتی با رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی، استفاده و بهره برداری از اراضی و املاک قابل واگذاری در بخش های مرتبط با خدمات درمانی و سلامت عمومی کلیه فعالیتهای فوق الذکردر صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ ونک ـ خیابان آرارات ـ خیابان آفتاب ـ پلاک ۳۴ ـ ساختمان پزشکان ـ طبقه سوم ـ واحد ۸ ـ کدپستی ۱۹۹۴۹۶۳۹۴۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۱۰۷۱۳۹/۹۶/۶۰ مورخه ۴/۲/۹۶ بانک رفاه کارگران شعبه ممتاز پردیس پرداخت شده است اولین مدیران: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود نصیری به شماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سهیل وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۲۵۰۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهریار سامی به شماره ملی ۱۱۹۹۴۱۰۰۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مازیار مولازاده به شماره ملی ۱۳۷۵۷۰۸۴۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته براوات و عقود اسلامی ونامه های عادی واداری با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بابک عباسی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۶۰۲۱۳۹۴۸۶۸۳۸۸۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452224
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیسا جام آریا درتاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۰۱۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۴۶۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:فعالیت در زمینه خدمات کلینیک - خرید و فروش نرم افزار و سخت افزارهای پاراکیلینیکی و کلینیکی –خدمات بیمارستانی – خدمات دارویی و فراورده های داروئی – خدمات کامپیوتر و فناوری اطلاعات- خدمات و مراقبتهای بالینی بیمارستانی – خدمات منابع انسانی و مشاوره و ارائه خدمات مامائی- مشاوره و ارائه خدمات پرستاری – راه اندازی درمانگاه تخصصی (داخلی ، قلب و عروق، پوست، دیابت، دیالیز) بیمارستان عمومی- درمانگاه عمومی مرکز جراحی محدود- مرکز درمان سوء مصرف مواد و تاسیسات بیمارستانی- طراحی و ساخت تجهیزات و ادوات پزشکی لازم جهت ارتقاء خدمات رسانی به بیماران – طراحی و ارتقای کیفیت روشها و ادوات و تجهیزات (فرآیندها)- واردات و صادرات و تولید- طراحی، ساخت مراکز تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی - ارتقا کمی و کیفی تجهیزات پزشکی و ارتقا و بروز کردن سیستم ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-ونک-خیابان آرارات- خیابان آفتاب -پلاک ۳۴-ساختمان پزشکان-طبقه چهارم- واحد ۱۲- کدپستی ۱۹۹۴۹۶۳۹۴۷ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۲۰۲۰۰۱/۹۶/۶۰ مورخه ۲۵/۲/۹۶ بانک رفاه کارگران شعبه ممتاز پردیس پرداخت شده است اولین مدیران:آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمود نصیری به شماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ به نمایندگی از شرکت خسرو مدیسا طب به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ و به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی خرمی به شماره ملی ۰۰۷۰۶۹۰۵۰۲ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته براوات و عقود اسلامی با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای بابک عباسی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۰۹۲۰۱۸۳۳۸۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493109
آگهی تغییرات شرکت خسرو آسیا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۸۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین شکوهی طرقی ک. م ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام گل آقا ک. م ۱۸۱۹۴۸۴۰۰۹ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب ش. م ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری ک. م ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه ک. م ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هئیت مدیره و در نبود مدیر عامل با امضای رئیس هئیت مدیره و یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۰۴۱۱۱۹۲۶۸۵۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13500134
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیسا توان طب درتاریخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۹۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۷۴۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:خرید،فروش،واردات،تعمیرات و ارائه خدمات مشاوره در زمینه دستگاه ها و تجهیزات فیزیوتراپی و توانبخشی و تامین مواد اولیه،ساخت و طراحی انواع ارتز،پروتز و تجهیزات ارتوپدی فنی. مشاوره تجهیز،نگهداری وتعمیرات و ساخت سالن های فیزیوتراپی و توانبخشی و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی،توانبخشی،گفتار درمانی به درمانگاه ها و مراکز خصوصی و دولتی و بیماران در منزل. مشارکت در امور مناقصه،مزایده،پیمانکاری بیمارستان ها،مراکز خدمات درمانی کلینیک های خصوصی و دولتی. حضور در نمایشگاه ها و کنگره های داخلی و خارجی و ارائه خدمات در زمینه طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ونک ـ خیابان آرارات ـ خیابان آفتاب ـ پلاک ۳۴ ـ ساختمان پزشکان ـ طبقه دوم ـ واحد ۴ ـ کدپستی ۱۹۹۴۹۶۳۹۳۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه تعهدی شرکت طی گواهی بانک رفاه به شماره ۳۳۰۶۱۷/۹۶/۶۰ شعبه پردیس ۱۴۴ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶پرداخت گردیده و باقیمانده آن در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ و به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود نصیری به شماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته براوات و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بابک عباسی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت بازرس علی البدل وموسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۱۴۵۲۶۲۶۰۵۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557597
آگهی تغییرات شرکت خسرو مدیسا سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۹۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۲۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به کدملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ و شرکت خسرو مدیسا طب شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ با نمایندگی آقای محمود نصیری بشماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ و آقای علیرضا وکیلیان به شماره ملی ۳۸۷۱۱۱۲۳۲۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۲۳۷۴۷۲۳۷۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608505
آگهی تغییرات شرکت مدیسا طب درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۷۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای زیر به سمت هئیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند آقای داوود علی عباس زاده به شماره ملی۰۰۳۵۷۸۳۹۳۱ آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ شرکت خسرو مدیسا طب شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به شماره ملی۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ پ۹۶۰۶۲۲۶۸۷۱۵۳۸۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13649005
آگهی تغییرات شرکت مدیسا فن آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۷۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۵۵۶۸
پیرو آگهی تاسیس مکانیزه به شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۱۳۳۵ مورخ ۱۴/۶/۹۶ آقای محمود نصیری با شماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ به نمایندگی شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ به سمت رئیس هئیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیده که بدینوسیله اصلاح میگردد. پ۹۶۰۷۱۷۶۸۶۲۶۳۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712717
آگهی تغییرات شرکت مدیسا آرا گستر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۲۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۸۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هئیت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سعید وجدانی اصفهانی به کدملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ آقای مسعود ثقفی به کدملی ۰۰۶۵۷۵۲۵۵۴ آقای محمود نصیری به کدملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی خسرومدیساطب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ آقای بابک عباسی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه اندیشمند تدبیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۸۲۴۵۱۹۹۳۸۹۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741457
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیسا سلامت گستر درتاریخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۵۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۷۸۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:فعالیت در زمینه انجام امور مجاز بازرگانی، واردات و صادرات و تولید محصول نهایی و مواد اولیه، توزیع و فروش به صورت الکترونیکی و غیرالکترونیکی انواع مکمل های مجاز رژیمی، غذایی، ورزشی، داروهای مجاز و انواع شیرخشک. انعقاد قرارداد و مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از دولتی و خصوصی، شرکت در مزایده ها و مناقصات داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبار ریالی و ارزی از موسسات اعتباری و بانک ها اعم از داخلی و خارجی، دولتی و خصوصی، ارائه خدمات مجاز مشاوره و آموزش در جهت موضوعات مرتبط با شرکت .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-ونک-خیابان شاد-خیابان جویبار-پلاک ۲۱-طبقه اول-واحد ۴- کدپستی ۱۴۳۵۷۹۳۱۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۸۹۸۵۳۶/۹۶/۶۰ مورخه ۱۶/۷/۱۳۹۶ بانک رفاه شعبه ممتاز پردیس پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران:آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد شفیق به شماره ملی ۰۴۵۲۵۰۹۲۷۰ و به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) به مدت ۲ سال بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ و به نمایندگی محمود نصیری به شماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته براوات و عقود اسلامی با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای بابک عباسی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۱۲۳۵۱۱۲۰۳۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13789794
آگهی تغییرات شرکت مدیسا رایا درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای امیرحسین شکوهی طرقی به کدملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ آقای سعید وجدانی اصفهانی به کدملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ آقای مهرداد ربیعی جاه به کدملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ آقای شهرام نصیری به کدملی ۰۰۵۳۰۴۷۱۹۲ آقای شهریار سامی به کدملی ۱۱۹۹۴۱۰۰۶۳ آقای حمید رضا آقاپور علی آباد به کدملی ۰۰۶۹۵۲۰۰۲۱ شرکت بازرگانی خسرومدیساطب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ به نمایندگی آقای محمودنصیری به کدملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ پ۹۶۱۰۰۹۸۵۵۸۷۳۱۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801535
آگهی تغییرات شرکت افق صنعت مدیسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۹۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۲۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به کد ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ آقای امیرحسین شکوهی طرقی به کد ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ آقای رحمت انصارالحسینی به کدملی ۱۲۸۵۵۱۹۲۲۱ آقای سعید وجدانی اصفهانی به کد ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ آقای مهرداد ربیعی جاه به کد ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ پ۹۶۱۰۱۶۶۶۴۷۸۰۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13873297
آگهی تغییرات شرکت پایا دندان پیشرو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۳۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۸۶۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود نصیری با کدملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا و اعضای هیئت مدیره) خانم فاطمه جلالی تلقی با کدملی ۰۰۴۲۱۷۲۶۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فروغ الزمان دفتری با کدملی ۴۳۲۰۶۶۳۰۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم گیتی خصوصی با کدملی ۰۰۳۹۷۱۷۶۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره خانم مهرآفاق انصار حسینی با کدملی ۱۲۸۵۳۲۲۹۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. و اوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۲۵۲۶۶۵۴۵۹۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14314834
آگهی تغییرات شرکت آریا تجهیز ابن سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۶۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۲۹۲۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت افق صنعت مدیسا به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۲۶۹۲ به نمایندگی محمود نصیری به کدملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و هیربد احمدی خلیلی به کدملی ۰۰۲۱۱۱۸۶۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا احمدی سرچقائی به کدملی ۴۱۳۰۵۴۱۶۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیریت عامل دو امضا به همراه مهر شرکت و سایر مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۲۶۲۳۹۴۸۴۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک