حبیب اله محمدی

آقای حبیب اله محمدی

کد ملی 4391475162
4
شرکت‌ها
4
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1422182
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی تدبیر اندیشان توسعه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۳۱۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۰۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب اله محمدی به شماره ملی ۴۳۹۱۴۷۵۱۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی محمدی به شماره ملی ۴۳۹۱۸۶۹۴۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای یوسف صداقت فرد به شماره ملی ۵۸۵۹۷۴۶۳۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید هداوند به شماره ملی ۴۲۱۰۰۱۸۴۸۱ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۱۲۱۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10664431
آگهی تغییرات شرکت رهروان تجارت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۰۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۱۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ۲ سرماسه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به نود و نه هزار سهم با نام، یک هزار سهم بی نام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ خانم آذر جون آملی به شماره ملی ۰۰۳۹۷۶۸۲۲۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم زهرا نجفی مال بیجار به شماره ملی ۰۰۵۶۲۷۴۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حبیب اله محمدی به شماره ملی ۴۳۹۱۴۷۵۱۶۲ و خانم سلما اعتماد به شماره ملی ۲۲۹۷۷۷۶۰۲۰ و آقای محمودرضا فخاری به شماره ملی ۰۴۵۱۲۰۵۴۹۹ تا تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۱. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حبیب اله محمدی به شماره ملی ۴۳۹۱۴۷۵۱۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سلما اعتماد به شماره ملی ۲۲۹۷۷۷۶۰۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمودرضا فخاری به شماره ملی ۰۴۵۱۲۰۵۴۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمودرضا فخاری به شماره ملی ۰۴۵۱۲۰۵۴۹۹ به سمت مدیر عامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259839
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آسفالت ایثارگران شماره دویست و دوازده شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۶۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۱۰۶۷۶ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان تاکستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان حسن رحمنی بشماره ملی ۴۳۹۱۲۸۷۲۴۲ فرشید فروتن بشماره ملی ۰۰۴۹۶۱۴۷۴۶ حسین باقری مفرد بشماره ملی۰۵۵۷۷۳۸۰۹ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره و آقایان حبیب اله محمدی بشماره ملی ۴۳۹۱۴۷۵۱۶۲ علیرضا یارمحمدی بشماره ملی ۰۰۴۱۱۴۳۷۱۱ بسمت اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای غلامحسین طاهرخانی بشماره ملی ۰۰۴۸۱۴۲۸۰۸به سمت بازرس اصلی و خانم منصوره رحیمی نژاد بشماره ملی ۰۰۳۵۰۶۶۶۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۰۲۷۷۸۶۴۴۳۹۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14015982
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب اله محمدی به شماره ملی ۴۳۹۱۴۷۵۱۶۲ بعنوان نماینده جدید شرکت تولید فیبر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء مشترک رئیس یا نایب رئیس با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیر عامل به تنهائی با مهر شرکت انجام شود. پ۹۷۰۲۱۷۴۳۹۶۹۹۸۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک