رحیم ولی تبار

آقای رحیم ولی تبار

کد ملی 4370356016
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 567067
آگهی تغییرات شرکت شاهین راه ارگبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۱۲۰۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۲۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۸/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رحیم ولی تبار به شماره ملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ به شماره شناسنامه ۲۶۸۰ تاریخ تولد ۱/۶/۵۳ فرزند کمندعلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهدی اسدی به شماره ملی ۰۰۸۱۴۵۹۷۲۶ به شماره شناسنامه ۱۱۸۳۲ تاریخ تولد ۳/۲/۶۵ فرزند محمد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی اسدی به شماره ملی ۰۰۸۱۴۵۹۷۲۶ و آقای مجید شام بیگی به شماره ملی ۰۰۶۷۸۳۰۵۰۱. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی اسدی به شماره ملی ۰۰۸۱۴۵۹۷۲۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید شام بیگی به شماره ملی ۰۰۶۷۸۳۰۵۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید شام بیگی به شماره ملی ۰۰۶۷۸۳۰۵۰۱ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۴۶۱۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 919074
آگهی تغییرات شرکت زرین مسیر سهند با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۷۴۸۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شعبه به نشانی استان هرمزگان شهر بندرعباس بلوار معلم بهارستان ۱۵ ساختمان بهراد ط ۲ واحد ۳ ۷۹۱۶۷۷۵۳۷۹ و به مدیریت صالح بیا تأسیس گردید. ۲ خانم منا نعیمی بشماره ملی ۲۱۴۲۱۸۲۴۰۲ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای رحیم ولی تبار بشماره ملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم فاخته یعقوب زاده بشماره ملی ۰۰۶۵۹۳۵۱۹۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۹۹۷۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944822
آگهی تغییرات شرکت ابنیه بنای جم بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۸۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۴۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رحیم ولی تبار به شماره ملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ به شماره شناسنامه ۲۶۸۰ تاریخ تولد ۱/۶/۱۳۵۳ فرزند کمندعلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای رضا حمیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۷۱۰۸۲۳۱۱ به شماره شناسنامه ۴۴۳۱ تاریخ تولد ۱۰/۶/۱۳۶۱ فرزند محمد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۴/۸/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رحیم ولی تبار به شماره ملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ و آقای رضا حمیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۷۱۰۸۲۳۱۱ تا تاریخ۱۴/۸/۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رحیم ولی تبار به شماره ملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا حمیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۷۱۰۸۲۳۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا حمیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۷۱۰۸۲۳۱۱ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۱/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۸۱۹۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394179
آگهی تغییرات شرکت نیک راه الوند شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۳۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۶۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی کریمی با کدملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ و مسعود طاهرخانی با کدملی ۴۳۹۴۱۸۳۵۵ و سیدجواد ولدآبادی با کدملی ۴۳۲۰۶۳۵۱۸۳ پ۱۷۹۸۰۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448661
آگهی تغییرات شرکت پل سام ماهان با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۱۵۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۲۳۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۶/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم ولی‎تبار با کد ملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ با دریافت ۰۰۰/۹۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. آقای حبیب سهرابی با کد ملی ۱۶۰۰۱۶۰۵۸۱ با دریافت ۰۰۰/۱۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای سهیل آزاده‎نمینی با کد ملی ۰۰۷۹۲۸۹۰۷۱ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم‎الشرکه. آقای سامان پناهی با کد ملی ۰۰۸۲۰۶۴۰۹۱ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم‎الشرکه پ۱۸۲۲۰۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474311
آگهی تغییرات شرکت پل سام ارگ شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۵۳۰۶۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۹۷۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدکمال منتظری به کدملی ۰۰۶۸۴۲۸۸۸۱ با پرداخت ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. خانم نسترن متحد به کدملی ۰۰۷۳۶۵۴۲۵۶ با پرداخت ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء به شرح ذیل می‌باشد: آقای رحیم ولی تبار با کدملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امین ناجی با کدملی ۱۹۹۰۳۱۸۸۰۰ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد کمال منتظری با کدملی ۰۰۶۸۴۲۸۸۸۱ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه خانم نسترن متحد به کدملی ۰۰۷۳۶۵۴۲۵۶ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه پ۱۸۳۴۱۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530334
آگهی تغییرات شرکت پل ساخت مشرق زمین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۷۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای مصطفی خانعلی پور آتشگاهی فرزند شوریه متولد ۲۳/۰۶/۱۳۶۲ صادره از تهران ش ش ۷۶۱۴ کدملی ۰۰۷۲۱۳۱۲۶۸ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای میلاد صیادی فرزند کریم متولد ۱/۱۰/۱۳۶۶ صادره از زنجان ش ش ۸۲۴۱ کدملی ۴۲۸۵۷۷۹۲۶۹ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. آقای رحیم ولی تبار با کدملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ دارای ۶۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی ولی تبار با کدملی ۰۰۸۴۷۹۹۶۱۷ دارای ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مصطفی خانعلی پورآتشگاهی با کدملی ۰۰۷۲۱۳۱۲۶۸ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای میلاد صیادی با کدملی ۴۲۸۵۷۷۹۲۶۹ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۳۰۴۲۴۴۸۸۹۱۶۵۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9540466
آگهی تغییرات شرکت نیکان سازه هرمزان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۰۳۰۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۵۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۶/۶/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رحیم ولی تبار به شماره ملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ به شماره شناسنامه ۲۶۸۰ تاریخ تولد ۱/۶/۱۳۵۳ فرزند کمند علی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۶/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی محمد سلیمی و آقای مجتبی سید اسماعیلی تا تاریخ ۶/۶/۱۳۹۱. ۳ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی محمد سلیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی سید اسماعیلی به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجتبی سید اسماعیلی به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10242177
آگهی تغییرات شرکت نیکوسازه صائین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۰۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۶۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رحیم ولی تبار به شماره ملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ به شماره شناسنامه ۲۶۸۰ تاریخ تولد ۱/۶/۱۳۵۳ فرزند کمندعلی با پرداخت مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11012188
آگهی تغییرات شرکت آریا سازه سهرورد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۸۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رحیم ولی تبار به شماره ملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید رضایی به شماره ملی ۰۰۷۵۴۰۹۹۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۲ ریال منقسم به دویست و چهل سهم بی نام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12641993
آگهی تغییرات شرکت زرین مسیر ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۳۳۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احد احدزاده باکدملی ۱۳۷۸۲۷۸۱۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای رحیم ولی تبار باکدملی۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و امضاء قراردادهای عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۴۱۱۱۴۲۷۴۸۲۳۵۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701733
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان راه شمس در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۸۷۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۵۸۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از آجری، چوبی، سنگی، بتنی و فلزی و سازه های ساختمانی و محوطه سازی، دیوارکشی، اجرای پیاده روهای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، تهیه و نصب و نگهداری فنی و تعمیر و تجهیزات راهسازی و عملیات آسفالتی، امور مربوط به بندها، سدها، ساختمان های نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی، تونلهای آب، مخازن آب، تاسیسات شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب، لوله کشی شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، عملیات ساختمانی سیویل تصفیه خانه های آب و فاضلاب و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات پیمانکاری و عمرانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان دماوند ـ خیابان شهید افشاری ـ ۸ متری اول ـ پلاک ۱۵ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۶۴۵۹۵۵۸۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۵۳/۹۴/۱۰۱۱ مورخ ۱۰/۱۲/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد شرقی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: پردیس بهمن فرنژاد به شماره ملی ۰۰۶۸۲۱۰۶۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. امیرحسین اردوانی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۲۰۱۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. رحیم ولی تبار به شماره ملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و امضاء قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مرجان قیاسی به شماره ملی ۰۰۷۹۳۸۶۶۵۲ به عنوان بازرس اصلی. احد احدزاده به شماره ملی ۱۳۷۸۲۷۸۱۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۴۱۲۱۸۲۷۶۷۷۲۵۸۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714233
آگهی تغییرات شرکت شمس بنای جم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۳۷۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صیاد به کدملی ۲۶۴۹۳۱۴۹۵۸ با پرداخت ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای حسین غلامی شاه ویر به کدملی ۲۷۳۹۷۸۸۷۴۶ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به ۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. وامضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و امضاء قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. همچنین آدرس شرکت به آدرس جدید تهران - شاهین شمالی نبش ۲۰ متری گلستان - پلاک۲۶ - واحد۶ کدپستی ۱۴۷۵۶۶۳۷۱۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای رحیم ولی تبار باکدملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای فرهاد خویش آوند باکدملی ۴۸۹۹۱۷۸۹۵۶ دارای ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای محمد صیاد باکدملی ۲۶۴۹۳۱۴۹۵۸ دارای ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای حسین غلامی شاه ویر باکدملی ۲۷۳۹۷۸۸۷۴۶ دارای ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۴۱۲۲۵۹۲۷۳۳۵۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738589
آگهی تغییرات شرکت رهاب ابنیه هومان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۳۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۲۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم صدف نعمت الهی باکد ملی ۰۴۴۰۱۷۹۸۵۸ و آقای بهزاد دوستی باکدملی ۰۰۳۹۱۲۴۴۹۵ و آقای عزیز محمدحسینی باکدملی ۱۴۶۰۷۶۴۸۰۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند آقای سعید رضائی باکدملی ۰۰۷۵۴۰۹۹۴۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای رحیم ولی تبار باکدملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۱۲۲۸۴۶۴۱۱۷۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754116
آگهی تغییرات شرکت نیکو بنای جم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۶۳۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم ولی تبار کدملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ با پرداخت۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. آقای علیرضا خرم قهفرخی باکدملی ۱۷۵۷۶۰۹۲۷۱ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم شیوا پارسافر باکدملی ۰۰۷۹۲۱۳۵۶۱ دارای۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای رحیم ولی تبار باکدملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۱۳۰۵۳۵۸۱۲۱۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754212
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فراز نمونه ماهان درتاریخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۰۳۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۰۶۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از آجری، چوبی، سنگی، بتنی و فلزی و سازه های ساختمانی و محوطه سازی، دیوارکشی، اجرای پیاده روهای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، تهیه و نصب و نگهداری فنی و تعمییر و تجهیزات راهسازی و عملیات آسفالتی، امور مربوط به بندها، سدها، ساختمان های نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی، تونلهای آب، مخازن آب، تاسیسات شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب، لوله کشی شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، عملیات ساختمانی سیویل تصفیه خانه های آب و فاضلاب و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات پیمانکاری و عمرانی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ستارخان خیابان همایونشهر جنوبی خیابان شهید علی لطفعلی خانی پلاک ۷ طبقه ۱ کدپستی ۱۴۵۹۸۶۶۶۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۵۲/۹۴/۱۰۱۱ مورخ ۱۰/۱۲/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فرزاد کیانی امین کدملی ۰۰۷۸۴۸۸۶۶۴به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره رحیم ولی تبارکدملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره حسن آذر برزین کدملی ۰۰۶۹۰۱۱۳۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و امضاء قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی پورعباس به شماره ملی ۰۴۵۰۳۷۱۴۰۹ به عنوان بازرس اصلی.خانم فرشته سادات سیادت به شماره ملی ۰۰۸۰۲۸۷۴۳۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۱۳۰۷۵۷۲۰۳۲۶۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12782138
آگهی تغییرات شرکت ارس بنای سورن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۶۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۸۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا نوری نکو باکدملی۰۰۶۴۱۷۷۰۴۱ و خانم فرشته سادات سیادت باکدملی ۰۰۸۰۲۸۷۴۳۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. خانم صدف نعمت اللهی باکد ملی۰۴۴۰۱۷۹۸۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای رحیم ولی تبار باکدملی۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۱۸۲۲۱۴۴۸۷۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826830
آگهی تغییرات شرکت شمس عمران ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۱۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرش یحیی پور کدملی ۰۰۶۵۷۹۸۳۰۹ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. خانم سپیده علینژاد مجیدی کدملی ۰۰۶۲۱۴۵۶۸۱ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای رحیم ولی تبار کدملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال - خانم فاخته یعقوب زاده کدملی ۰۰۶۵۹۳۵۱۹۵دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال - آقای آرش یحیی پورکدملی ۰۰۶۵۷۹۸۳۰۹دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال - خانم سپیده علینژاد مجیدی کدملی ۰۰۶۲۱۴۵۶۸۱ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۳۱۰۴۳۳۴۶۳۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898686
آگهی تغییرات شرکت نور و نمای ارگ جدید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۶۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: رحیم ولی تبار باکدملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای امیر سرخوش باکدملی ۰۴۵۲۶۲۷۰۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - خانم سمیه سرخوش باکدملی ۰۴۵۱۷۳۵۲۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۱۹۹۵۳۸۶۵۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980195
آگهی تغییرات شرکت شمس راه ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۲۸۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۲۵۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی عدالتی با کدملی ۲۹۹۳۸۷۱۳۴۱ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. خانم سولماز اصلانی باکدملی ۰۰۶۳۵۱۹۲۲۴ با پرداخت۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید لیست شرکاء پس از افزایش بشرح ذیل می‌باشد: خانم مه زاد هرسینی باکدملی ۳۹۳۴۵۰۸۹۹۵ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای رحیم ولی تبار باکدملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدمهدی عدالتی باکدملی ۲۹۹۳۸۷۱۳۴۱ دارای۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سولماز اصلانی باکدملی ۰۰۶۳۵۱۹۲۲۴ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۶۰۱۵۲۵۱۴۱۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086547
آگهی تغییرات شرکت کیان راه ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۷۲۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۹۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهند طاهری باکدملی ۰۳۱۰۳۲۳۶۹۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج شد. رحیم ولی تبار باکدملی۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج شد. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: سمیه رشیدی هنر باکدملی ۳۸۷۵۶۷۷۰۴۸ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه فرزاد پرویزی باکدملی ۳۳۵۸۱۵۶۹۲۳ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۸۰۱۹۵۱۲۲۷۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13242632
آگهی تغییرات شرکت سداد سازه کادوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۱۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۴۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید رستگار باکدملی ۱۲۶۳۳۷۱۵۳۱ و خانم فائزه پویا باکدملی ۰۰۶۶۵۳۰۳۸۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند آقای حسن آذربرزین باکد ملی۰۰۶۹۰۱۱۳۵۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای رحیم ولی تبار باکدملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۰۱۵۹۲۲۲۷۴۳۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294117
آگهی تغییرات شرکت ارشد رهاب پردیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۰۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۹۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهرانپارس به آدرس جدید تهران - خیابان شریعتی - کوچه شهید نورمحمدی - پلاک۵ - طبقه همکف کدپستی۱۶۶۱۷۱۹۵۹۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. - آقای سیدمجید رضوی باکدملی ۰۰۵۹۶۸۷۷۳۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند - آقای بهمن سلیمانی باکدملی ۳۲۵۵۱۴۵۴۷۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوط به اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای رحیم ولی تبار باکدملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ دارای۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فرزانه آماده باکدملی ۰۰۷۶۱۵۹۰۴۳ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۱۱۱۷۸۰۳۳۸۵۲۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13376349
آگهی تغییرات شرکت اسکان طرح پردیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۴۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۴۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین جعفری باکدملی ۱۶۲۰۱۱۹۲۷۷ با دریافت ۰۰۰/۵۰ ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید آقای رضا علیزاده یلوجه باکدملی ۱۶۳۸۰۰۱۱۶۲ با دریافت ۰۰۰/۵۰ ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید آقای مصطفی سلطان فر باکدملی۲۰۹۳۵۶۴۰۸۴ با دریافت ۰۰۰/۵۰ ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید خانم فاطمه کاتب باکدملی ۰۰۳۴۷۵۹۰۷۷ با دریافت۰۰۰/۵۰ ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید آقای رامین دلگشا باکدملی ۰۰۵۳۰۲۵۴۴۱با دریافت ۰۰۰/۵۰ ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید آقای محمدعلی جهانی باکدملی ۰۴۲۰۰۴۵۵۳۸ با دریافت ۰۰۰/۵۰ ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به ۴۷۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده پس از کاهش سرمایه آقای رحیم ولی تبار باکدملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ دارای ۴۶۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن ولی پور گشنیانی باکدملی۲۱۶۲۵۳۱۲۲۴ دارای ۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۱۱۹۷۳۶۵۱۱۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391650
آگهی تغییرات شرکت زرین بنای آرتین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۱۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۳۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی صالحی نجارکلائی کدملی ۲۱۶۲۳۵۸۵۸۱ با پرداخت ۰۰۰ , ۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای ابراهیم نوعی کدملی ۰۰۸۳۷۵۳۸۶۹ با پرداخت ۰۰۰ , ۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست بعد از افزایش بشرح زیر است آقای رحیم ولی تبار باکدملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ دارای۰۰۰ , ۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عزیز محمدحسینی باکدملی۱۴۶۰۷۶۴۸۰۳ دارای ۰۰۰ , ۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی صالحی نجارکلائی باکدملی ۲۱۶۲۳۵۸۵۸۱ دارای ۰۰۰ , ۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم نوعی باکدملی ۰۰۸۳۷۵۳۸۶۹ دارای ۰۰۰ , ۵۰۰ ریال سهم الشرکه امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و امضاء قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۰۱۲۹۴۳۹۵۸۹۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102461
آگهی تغییرات شرکت آرین سویل آذراب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۸۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحمان عبدی لر باکد ملی ۱۶۰۰۵۴۵۴۷۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم مه زاد هرسینی باکدملی ۳۹۳۴۵۰۸۹۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی شمس با کدملی ۰۰۸۲۱۰۹۵۳۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و امضاء قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای صادق لطفعلی پور با کدملی ۱۶۰۰۵۴۲۱۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای رحیم ولی تبار با کد ملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۷۰۴۱۱۴۵۸۵۳۱۸۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14391769
آگهی تغییرات شرکت صائین شهر پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۳۸۴۸
آگهی تغییرات شرکت صائین شهر پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۳۸۴۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حبیب سهرابی به کد ملی ۱۶۰۰۱۶۰۵۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و هاجر سهرابی به کد ملی ۱۶۰۰۵۴۵۹۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و لادن روزدار به کد ملی ۰۰۵۵۸۷۶۹۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و امضا قرادادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - صادق لطفعلی پور به کد ملی ۱۶۰۰۵۴۲۱۵۸ بعنوان بازرس اصلی و رحیم ولی تبار به کد ملی ۴۳۷۰۳۵۶۰۱۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک