قاسم مالکی

قاسم مالکی

کد ملی 0043553079
32
شرکت‌ها
32
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 606132
آگهی تغییرات شرکت بین المللی هستی دارو درمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۴۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۳۲۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملی۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۰۷/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۷۳۶۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 606233
آگهی تغییرات شرکت هورمک دماوندسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۴۴۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۴۷۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۰۷/۰۲/۱۳۹۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم هما جلیلوند به شماره ملی۴۳۲۰۷۰۶۱۲۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم مریم کامیار به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ تعداد۱۵۰ سهم از سهام بی نام شرکت به سهام بانام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد و پنجاه سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و پنجاه سهم آن بانام می‌باشد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۷/۰۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل تعیین گردید: آقای هوشنگ بلندیان به شماره ملی۴۴۳۱۳۳۳۲۵۸ و خانم آناهیتا بلندیان به شماره ملی۰۰۷۰۸۶۷۹۸۴ و آقای سیامک زارعی به شماره ملی۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ تا تاریخ۰۷/۰۲/۱۳۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هوشنگ بلندیان به شماره ملی۴۴۳۱۳۳۳۲۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم آناهیتا بلندیان به شماره ملی۰۰۷۰۸۶۷۹۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیامک زارعی به شماره ملی۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیامک زارعی به شماره ملی۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۰۷/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۲۲۸۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629851
آگهی تصمیمات شرکت مانتل سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۶۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۳۸۷۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به ش ملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۸۷۰۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668602
آگهی تصمیمات شرکت حرکت سازان طوسسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۰۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۹۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید جوفی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۵۵۳۱ و مهدی اولیاء به کدملی ۴۴۳۰۴۳۳۱۵۱ و محمد افخمی مدنی به کدملی ۹۳۸۲۷۹۰۱۷ و بهرام علیدوستی به کدملی ۱۸۱۷۹۸۳۷۰۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ محمد افخمی مدنی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی اولیاء به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید جوفی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۹۴۷۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 698043
آگهی تغییرات شرکت اعتماد منصورسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر اعتمادی اردکانی به شماره ملی ۰۰۳۹۰۲۳۸۰۱ و آقای نیما وکیلی به شماره ملی ۰۰۷۹۷۷۵۸۸۸ و خانم فروغ خروشی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۲۰۴۱۱ و خانم سوسن صادقیان به شماره ملی ۴۴۱۰۹۰۷۰۸۵ و آقای سعید کشاورزرهقی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۲۰۹۷۱ تا تاریخ ۳/۴/۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر اعتمادی اردکانی به شماره ملی ۰۰۳۹۰۲۳۸۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نیما وکیلی به شماره ملی ۰۰۷۹۷۷۵۸۸۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فروغ خروشی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۲۰۴۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم سوسن صادقیان به شماره ملی ۴۴۱۰۹۰۷۰۸۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید کشاورزرهقی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۲۰۹۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم فرزانه افضلی به شماره ملی ۰۰۶۹۳۷۹۶۵۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۳/۴/۹۳. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۸۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۱۷۶۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859361
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت مصفا سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۵۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۷۷۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۶/۷/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۴۵۶۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926756
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی رامکله سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۰۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی همپیشگان روس به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم ملکی به ک م ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۱۵۵۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149049
آگهی تغییرات شرکت هوا صنعت توس گلبار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۸۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی کد ملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ بسمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. مهدی اولیاء کد ملی ۴۴۳۰۴۳۳۱۵۱ و سعید جوفی کد ملی ۰۰۴۵۷۱۵۵۳۱ و محمد افخمی مدنی کد ملی ۰۹۳۸۲۷۹۰۱۷ بسمت اعضای هیئت مدیره تعین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ۱۶۹۱۱۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152505
آگهی تغییرات شرکت ایران مس سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۳۷۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی عجمی بشماره ملی ۱۲۸۶۱۹۳۰۳۶ آقای مهیار عجمی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۳۲۳۵۸ آقای مهرداد عجمی بشماره ملی ۱۲۸۶۵۶۸۰۳۱ ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۲۴۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152506
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی الوان فلز سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۱۴۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به ش. م ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ بسمت بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به ش. م ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی عجمی بشماره ملی ۱۲۸۶۱۹۳۰۳۶ آقای مهرداد عجمی بشماره ملی ۱۲۸۶۵۶۸۰۳۱ آقای مهیار عجمی بشماره ملی ۰۰۵۴۶۳۲۳۵۸ ترازنامه و حساب سود وز یان سال مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۶۹۲۴۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152531
آگهی تغییرات شرکت شفا تشخیص سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۷۰۷۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی کدملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. پ۱۶۹۲۵۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216940
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ضیا گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۹۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت یک سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا رضایی امیری ک م۳۷۳۲۰۰۲۷۷۲ و آقای نظام الدین رضایی امیری۰۳۷۸۱۸۷۱۳۷۱ و آقای ضیاءالدین رضایی امیری ک م۰۳۷۸۱۸۸۶۴۶۸ حبیب اله شادی زواره ک م۰۰۵۵۷۰۴۰۳۴ و علیرضا حسینی ک م۰۰۵۴۳۱۷۴۷ خانم مژگان رضایی امیری ک م۳۷۸۱۸۹۲۹۰۵ و خانم شقایق رضایی امیری ک م۰۳۱۴۴۶۵۹۷ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی همپیشگان روش بشماره ثبت۱۳۸۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به شماره ملی۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۲۲۷۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299303
آگهی تغییرات شرکت نوآور طرح و فن اورامان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۵۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود فلاتی شماره ملی ۳۶۲۰۸۵۰۷۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای هورش فلاتی شماره ملی ۰۰۶۴۱۹۴۷۴۴ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره و خانم گلنوش فلاتی شماره ملی ۰۰۶۸۱۰۴۷۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. ترازنامه منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و افتتاح حسابهای بانکی و دریافت و واریز وجه و اخذ وام از بانک و استقراض از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین عقد قراردادها و توافقنامه‌های مربوط به شرکت و استخدام وکیل با حق توکیل جهت طرح دعاوی شرکت و مصالحه و توافقات لازم با امضاء آقای داود فلاتی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای داود فلاتی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۵۸۲۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315953
آگهی تغییرات شرکت بین المللی تک چهره دارو درمان سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۳۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ با نمایندگی آقای قاسم مالکی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به سمت بازرس اصلی و عباس گرجی به شماره ملی ۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۶۶۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338746
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور معین عمران شهر سهامی خاص بشماره ثبت ۴۲۸۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۶۷۸۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359213
آگهی تغییرات شرکت معدنی و عمرانی سخت کوشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف میرگلوی بیات به شماره ملی ۶۱۸۹۷۵۷۹۲۸ نظام الدین توکلی به شماره ملی ۶۱۸۹۴۱۸۵۹۷ اسماعیل قلیچ خانی به شماره ملی ۰۶۰۲۷۵۷۰۷۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شماره ملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به عنوان بازرس اصلی و عباس گرجی به شماره ملی ۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۷۸۶۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1507296
آگهی تغییرات شرکت عرشیا دارو سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۱۶۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه و صورت‌های سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی همپیشگان روش (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۱۳۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ با نمایندگی آقای قاسم مالکی کد ملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای محمد حسین ماکاراچی کد ملی ۱۳۸۰۸۲۹۴۷۱ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۹۰۱۵۲۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586066
آگهی تغییرات شرکت سام صنعت امروز سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۱۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۷۷۵۹
بموجب صورت جلسه مجمع عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۳ در شرکت مذبور که در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۹۳ به این واحد ثبتی واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی همپیشگان روش شماره ثبت ۱۳۸۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی بشماره ملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ش۱۸۶۲۶۶۰ کفیل ثبت اسناد و مدارک رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603524
آگهی تغییرات شرکت نخل بهارستان پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه همپیشگان روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم ما لکی به کد ملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۱۲۵۹۱۸۹۳۱۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624385
آگهی تغییرات شرکت تجهیزاتی گازسو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۶۲۹۱۷۲۹۸۴۶۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633823
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مهراد فرا پویان اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۶۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی با کدملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به ه سمت بازرس علی البدل و به مدت یکسال انتخاب شدند. خانم‌ها مه رخ عباسی کدملی ۴۵۹۱۲۳۲۵۸۱ و سارینا منصور فلاح باکدملی ۴۷۱۰۴۶۰۶۷۱ و سیما نقش دوست باکدملی ۹ ۹۰۹۸۹۲ ۲ ۶۴ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۰۵۸۸۷۳۸۸۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673900
آگهی تغییرات شرکت توسعه تاسیسات گردشگری آذر کوشک آنا سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۴۰۱ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۵۴۰۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با استعفاء شرکت آگاهان تدبیر پارسیان از سمت بازرس اصلی موافقت و موسسه حسابرسی همپیشگان روش (حسابداران رسمی) بشماره ثبت ۱۳۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ با نمایندگی آقای قاسم مالکی بشماره ملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای هادی چودار رضائی آذر بشماره ملی ۳۲۵۵۷۹۹۴۷۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند. ۲ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱/۷/۹۳ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۳۷۵۵۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689980
آگهی تغییرات شرکت توسکا طب تشخیص سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی:۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۳۰۸۱۷۹۵۲۷۳۴۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9619492
آگهی تغییرات شرکت شیمی قهرمان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۴۳۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه۳۱/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی سال۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی همپیشگان روش بشماره ثبت۱۳۸۹۴ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی بشماره ملی۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9692442
آگهی تصمیمات شرکت پیام صادرات سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۴۲۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۷۹۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم ملکی به کد ملی۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود دهدار دریسی به کد ملی۲۳۷۰۶۶۷۴۷۸ و سعید پرتو به کد ملی۰۵۶۹۷۱۵۲۸۸ و محسن جوکار دریس به کد ملی۱۸۱۵۳۴۲۸۳۸ و حسن جوکار دریس به کد ملی۱۸۱۷۰۶۷۵۱۶ و نادر جوکار دریس به کد ملی۱۸۱۵۳۵۰۷۲۵ - به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۴/۹۰ محمود دهدار دریسی به سمت رئیس هیئت مدیره , سعید پرتو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , محسن جوکار دریس به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک‌ها، سفته‌ها، برات و غیره با دو امضاء از سه امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نادر جوکار دریس عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9712451
آگهی تغییرات شرکت ایده پژوهان شریف با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۰۱۷۲۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۴۸۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احسان شریفی مقدم بادی به شماره ملی۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان شریفی مقدم بادی به شماره ملی۱۲۳۹۹۷۲۶۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زهره کلاه دوزان به شماره ملی۱۲۸۰۸۱۲۸۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زهره کلاه دوزان به شماره ملی۱۲۸۰۸۱۲۸۲۶ به سمت مدیرعامل ۲ امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران اتوبان همت بلوار سردار جنگل خ حیدری مقدم تعاونی صدا و سیما بلوک۱ ط۱۸ واحد۱۸۰۸ آ کدپستی۱۴۷۶۶۶۱۹۶۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۱۷/۰۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9902305
آگهی تغییرات شرکت دینا وین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۲۱۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۴۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملی۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۰۸/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10057186
آگهی تصمیمات شرکت ژن رادفراز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۸۰۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۸۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ به نمایندگی قاسم مالکی به کد ملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به سمت بازرس اصلی و میلاد اسدی به کد ملی ۲۵۹۵۸۵۵۴۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10171186
آگهی تغییرات شرکت پخش سهند دارو سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۵۲۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10480498
آگهی تغییرات شرکت پایا تجارت پروشات سهامی خاص بشماره ثبت۳۷۹۳۹۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۸۳۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملی۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10947287
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فرش مهتاب پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۵۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش حسابداران رسمی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملی۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل: محمدحسین دلاوری به کدملی۰۵۷۹۳۶۶۳۶۷ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حمید دلاوری به کدملی۰۰۶۲۹۷۹۱۳۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید دلاوری به کدملی۰۵۷۹۹۵۳۴۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره و فرشته شفیعی به کدملی۰۵۷۹۳۷۵۹۶۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره آقایان حمید دلاوری مجید دلاوری فرشته شفیعی همراه با مهر شرکت و یا با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568467
آگهی تغییرات شرکت جواهر خودرو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۱۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همپیشگان روش (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۳۸۹۴ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ به نمایندگی آقایان قاسم مالکی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ وآقای عباس گرجی به شماره ملی ۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد طاهرنجاری به شماره ملی ۰۹۴۵۶۴۱۴۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۵۲۹۱۱۸۵۴۶۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک