ابراهیم عسگریان دماوندی

ابراهیم عسگریان دماوندی

کد ملی 0043526810
45
شرکت‌ها
45
آگهی‌ها

شرکت های ابراهیم عسگریان دماوندی

خیریه انفاق ثلث
خیریه انفاق ثلث
1
خیریه عترت فاطمی
خیریه عترت فاطمی
1
انجمن حامیان توسعه حوزه های علمیه
انجمن حامیان توسعه حوزه های علمیه
1
پایش سبز کاوه
پایش سبز کاوه
1
جمعیت تعاون اسلامی
جمعیت تعاون اسلامی
1
کربنات سدیم کاوه
کربنات سدیم کاوه
1
کاوه سودا
کاوه سودا
1
ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند
ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند
1
شیشه کاوه فلوت
شیشه کاوه فلوت
1
متانول کاوه
متانول کاوه
1
بلور کاوه
بلور کاوه
1
شیشه آسا فلوت
شیشه آسا فلوت
1
1
1
1
بلور شیشه کاوه
بلور شیشه کاوه
1
تولیدی صنعتی کاوند کاویان
تولیدی صنعتی کاوند کاویان
1
شیشه فلوت کاویان
شیشه فلوت کاویان
1
ابهر سیلیس
ابهر سیلیس
1
کاوه سیلیس
کاوه سیلیس
1
گروه صنعتی شیشه کاوه
گروه صنعتی شیشه کاوه
1
شیشه مظروف یزد
شیشه مظروف یزد
1
خیریه باقیات صالحات
خیریه باقیات صالحات
1
گروه پترو کاوه افق
گروه پترو کاوه افق
1
انجمن خیریه محبان الحسین ع
انجمن خیریه محبان الحسین ع
1
آموزشی فرهنگی غیردولتی آیت الله سید علی غیوری ره
آموزشی فرهنگی غیردولتی آیت الله سید علی غیوری ره
1
کرامت
کرامت
1
تولیدی معدنی شیورین
تولیدی معدنی شیورین
1
ساوه جام
ساوه جام
1
اوره کاوه
اوره کاوه
1
کاوه سیلیس
کاوه سیلیس
1
ایران تول
ایران تول
1
پلیمر سپهر کاوه
پلیمر سپهر کاوه
1
شیشه فلوت هرمز
شیشه فلوت هرمز
1
شیشه ایران فلوت
شیشه ایران فلوت
1
بلور شیشه تابان
بلور شیشه تابان
1
توسعه بلور کاوه
توسعه بلور کاوه
1
بنیادخیریه نیکوکاری فردوس
بنیادخیریه نیکوکاری فردوس
1
فرا دریا کاوه
فرا دریا کاوه
1
مهدقران کریم
مهدقران کریم
1
بلند آسمان دماوند
بلند آسمان دماوند
1
بلور شیشه دماوند
بلور شیشه دماوند
1
آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک
آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک
1
صندوق قرض الحسنه شفیع خیام
صندوق قرض الحسنه شفیع خیام
1
توسعه تجارت انرژی آریا
توسعه تجارت انرژی آریا
1
فرهنگی طلوع
فرهنگی طلوع
1
معدنکار
معدنکار
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 702281
آگهی تصمیمات مؤسسه خیریه انفاق ثلث ثبت شده بشماره ۹۰۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۵۲۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ محمود لولاچیان به ک م ۰۰۳۳۲۰۹۵۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود سعیدی نژاد به ک م ۰۰۴۳۱۴۳۴۸۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهدی سعیدی نژاد به ک م ۰۰۳۳۷۸۶۷۷ بسمت خزانه دار و عضو اصلی و حسین حاجی سیدسلیمان به ک م ۰۰۴۱۴۰۲۵۶۱ بسمت عضو اصلی و ابراهیم عسگریان دماوندی به ک م ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت عضو اصلی و محسن رفیق دوست به ک م ۰۰۴۳۷۹۸۷۶۷۷ بسمت عضو اصلی و سید محسن بهفر به ک م ۰۰۴۳۲۴۴۵۶۴ بسمت عضو اصلی و حمید سعیدی نژاد به ک م ۰۰۴۵۶۹۷۶۱۲ بسمت عضو علی البدل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء دو نفر از اشخاص ذیل و مهر مؤسسه خیریه معتبر می‌باشد: رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و مدیرعامل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۵۰۹۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001899
آگهی تصمیمات موسسه خیریه عترت فاطمی ثبت شده بشماره ۱۴۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۱۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۹ نفر کاهش یافت و هیئت مدیره مرکب از ۷ نفر اصلی ۲ نفر علی البدل می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید رضا نیری به کد ملی ۰۴۳۹۳۹۰۲۸۱ و مصطفی مرسلی به کد ملی ۶۱۵۹۶۲۵۷۵۶ و محسن رفیق دوست به کد ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ و زهراسادات نیری به کد ملی ۰۰۵۸۷۸۴۶۵۹ و عباس شاکری به کد ملی ۰۲۸۲۵۴۲۲۲۷ و مجید شایسته به کد ملی ۰۰۵۹۵۲۰۹۷۳ و سید عباس پورهاشمی به کد ملی ۵۳۰۹۷۹۰۶۴۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خسرو ابراهیمی نیا به کد ملی ۰۰۴۴۲۸۳۶۱۱ و ابراهیم عسگریان به کد ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ سید رضا نیری بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی مرسلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید عباس پورهاشمی بسمت خزانه دار و زهراسادات نیری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضائ ثابت مدیرعامل و خزانه دار متفقا و در غیاب خزانه دار مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۱۹۴۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082927
آگهی تغییرات موسسه انجمن هبه آل محمد ص به شماره ثبت۲۹۸۶۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۳۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت امناء برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم انصاریان به شماره ملی ۱۲۲۹۲۲۳۷۸۹ و آقای عباس سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۸۸۵۹۳۵۱ و آقای محمدرضا اعتمادیان به شماره ملی ۴۴۳۱۲۶۲۱۰۵ و آقای مرتضی مقتدائی به شماره ملی ۱۲۸۵۲۵۰۴۳۵ و آقای محمود ملک دار به شماره ملی ۶۵۹۹۵۲۲۸۱۵ و آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ و آقای محمد سعیدی کیا به شماره ملی ۱۲۸۸۵۵۵۳۸۵ و آقای محمد آقانهاوندیان به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۷۸۷۴ و آقای مصطفی امین منصور به شماره ملی ۱۲۸۶۶۲۵۶۰۲ و آقای عبدالمقیم ناصحی به شماره ملی ۵۰۹۹۰۰۳۱۰۹ و آقای علی اعتمادیان به شماره ملی ۰۰۳۷۱۷۶۷۸۱ و آقای محمودرضا جمشیدی به شماره ملی ۰۳۸۲۰۱۰۶۹۸ و آقای محمد مخبر به شماره ملی ۲۰۰۱۹۷۹۲۸۲ و آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای محسن خلج به شماره ملی ۰۳۸۳۵۴۳۰۱۰ و آقای سعید ستاری به شماره ملی ۳۳۵۸۰۹۹۴۴۱ و آقای سیدرضا نیری به شماره ملی ۰۴۳۹۳۹۰۲۸۱ و آقای اکبر ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۵۳۷۳۳۱ و آقای جلیل بشارتی به شماره ملی ۰۳۸۴۳۷۸۷۹۱ و آقای حسین انواری به شماره ملی ۰۰۴۳۶۲۳۹۶۴ و آقای عبدالکریم فرحانی به شماره ملی ۱۷۵۵۳۴۷۲۶۱ و آقای مرتضی قربانی به شماره ملی ۱۲۸۶۵۲۰۴۰۱ و آقای محمود قیومی لولاچیان به شماره ملی ۰۰۳۲۲۰۹۵۲۵ و آقای محمدحسن حاج حسینی رنانی به شماره ملی ۱۲۹۰۰۷۵۳۱۱ و آقای علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و آقای اصغر عبدالهی به شماره ملی ۰۳۸۱۵۳۸۶۴۸ در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۸۵۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149080
آگهی تغییرات شرکت پایش سبز کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۵۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و علی پیمان به کد ملی ۲۷۰۹۲۸۳۹۸۰ (خارج از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک. سفته و برات و قراردادها با امضا دو نفر از سه نفر اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۹۱۰۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168302
آگهی تصمیمات موسسه جمعیت تعاون اسلامی به شماره ثبت ۶۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۳/۹۲ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد کاشانی وحید به ک. م ۰۰۳۸۴۲۲۴۵۱ و ابراهیم عسگریان دماوندی به ک. م ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و عباس سعیدی نژاد به ک. م ۰۰۳۸۸۵۹۳۵۱ و علیرضا رحیم منفرد به ک. م ۰۴۹۰۱۸۳۵۸۱ و علی اکبر محمدحسین کاشی به ک. م ۰۰۳۸۸۱۵۲۱۴ بسمت اعضاء اصلی و حسین حاجی سید سلیمان به ک. م ۰۰۴۱۴۰۲۵۶۱ و سید محسن بهفر به ک. م ۰۰۴۳۲۴۴۵۶۴ بسمت اعضاء علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره ۲۴/۲/۹۲ علیرضا رحیم منفرد بسمت رئیس هیئت مدیره و ابراهیم عسگریان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد کاشانی وحید بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اسناد بانکی به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضاء ۳ نفر از اعضاء و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۰۰۸۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277526
آگهی تغییرات شرکت کربنات سدیم کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی کد ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی کد ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی کد ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی کد ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا کربلائی قدیری کد ملی ۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن طهانی کد ملی ۰۰۵۵۹۲۸۸۷۰ (خارج از اعضا و سهامداران) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها و اوراق عادی با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۲۳۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302429
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی کاوه سودا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی کدملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای خالید قادری قزقپان (خارج از سهامداران و اعضاء) به کدملی ۲۹۴۸۶۰۶۸۴۵ بسمت مدیرعامل و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۶۳۴۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1312975
آگهی تغییرات ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۱۱۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۹۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی بختیاری به شماره ملی ۰۸۱۹۶۱۶۵۹۱ و علی اکبر یساقی به شماره ملی ۱۰۶۳۲۲۴۲۳۳، سید علاء میرمحمدصادقی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی (غلامحسین اسماعیلی) کد ملی ۰۶۵۲۳۶۱۸۱۱ سید رضا نیری با کد ملی ۰۴۳۹۳۹۰۲۸۱ سید اسدالله جولایی کد ملی ۱۲۸۷۵۰۶۵۰۱، محمدرضا اعتمادیان کد ملی ۴۴۳۱۲۶۲۱۰۵ علی اکبر بادام برجاه کد ملی ۰۰۴۲۰۰۹۳۴۰ ابراهیم عسگریان دماوندی کد ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ همگی بسمت اعضای هیئت مدیره و سید حسین میرمحمدصادقی کد ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ و اسدالله کربلائی قدیر با کد ملی ۰۰۴۳۲۷۷۳۳۳ بسمت اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. محمدعلی زنجیره ئی کد ملی ۱۲۸۶۶۱۵۴۳۷ بسمت بازرس اصلی و سید حسین لاجوردی کد ملی ۰۰۳۳۹۶۰۷۰۴ بسمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۵۰۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394156
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقایان ابراهیم عسگریان دماودی به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ انتخاب شدند. پ۱۷۹۶۶۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470124
آگهی تغییرات شرکت متانول کاوه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۹۴۷۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمد عسگریان دماوندی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و محمدرضا کربلایی قدیری ۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای جعفر عسگریان دماوندی (خارج از ا عضاء هیئت مدیره) به کد ملی ۰۰۴۳۲۳۵۲۳۹ به سمت مدیرعامل انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۳۰۹۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576735
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری به کد ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و محمد رضا عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۲۷۵۸۶۷۵۱۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10009692
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۳/۹/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ تا تاریخ۲۳/۹/۹۲. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرشروان حبیب مظاهری به شماره ملی۰۰۶۱۳۲۷۴۹۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۳/۹/۹۲. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای دو نفر از پنج نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۸/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10234495
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید محسن سید شاکری به شماره ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای هادی شمس الدینی به شماره ملی ۰۴۳۹۵۴۱۱۹۰ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای رحمت اله شمس به شماره ملی ۰۴۳۹۰۱۲۳۱۷ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ تا تاریخ ۲۸/۳/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی شمس الدینی به شماره ملی ۰۴۳۹۵۴۱۱۹۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رحمت اله شمس به شماره ملی ۰۴۳۹۰۱۲۳۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر شروان حبیب مظاهری به شماره ملی ۰۰۶۱۳۲۷۴۹۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۳/۹۲. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضا دو نفر از پنج نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۹/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10361956
آگهی تصمیمات شرکت بلور شیشه کاوه سهامی خاص به شماره ثبت۴۵۱۴۲و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۹۴۱۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ و ۲۴/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ الی ۵ نفر اصلاح شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ مسعود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ محمود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد ثقفی پورفرد به کدملی ۰۰۵۳۹۸۲۶۵۷ خارج از شرکت به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10421081
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاوند کاویان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و آقای محمدرضا کربلائی قدیری به شماره ملی ۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ تا تاریخ ۴/۴/۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا کربلائی قدیری به شماره ملی ۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات با امضای دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۷/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10536400
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه مشهدی حسین حداد به شماره ملی ۰۰۴۳۲۴۶۴۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد صادقی ارجمند به شماره ملی ۰۰۳۸۸۴۶۷۵۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ۲ نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657727
آگهی تصمیمات شرکت ابهر سیلیس سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ الی ۵ نفر تغییر یافت و ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ مسعود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ محمد عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ محمود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جمشید وجدان خوش به کدملی ۰۰۴۶۸۸۶۴۱۹ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10792831
آگهی تصمیمات شرکت کاوه سیلیس سهامی خاص به شماره ثبت۸۱۹۳۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۹۴۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عیسی نصیری به کدملی ۰۰۶۸۶۵۱۷۵۹ خارج از اعضا سهامداران و اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10891184
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۰۷۲۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. غلامحسین مختاری خیرآبادی به کدملی۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سیدشاکری به کدملی۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰، مسعود عسگریان دماوندی به کدملی۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸، محمود عسگریان دماوندی به کدملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱، محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴، محمدرضا کربلائی قدیری به کدملی۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱. ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جمشید رحیمی قاضی کلایه به کدملی۰۰۴۵۱۷۸۲۴۰ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040440
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۰۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۰۳/۱۳۹۲ قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ تا تاریخ۲۸/۰۳/۱۳۹۲. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر بهرامی به شماره ملی۴۲۱۸۷۱۱۴۹۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۸/۰۳/۱۳۹۲. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضا دو نفر از پنج نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643675
آگهی تغییراتخیریه باقیات صالحات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای یوسف صنایعی با کد ملی ۰۰۴۸۷۳۲۸۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب شدند: آقای سید علینقی سید خاموشی با کد ملی شماره ۰۰۳۸۷۴۸۳۴۷ و آقای سید محمد غیوری با کد ملی شماره ۰۴۹۰۱۴۴۵۱۹ و آقای علاء میر محمد صادقی با کد ملی شماره ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و آقای علی حاجی سیدسلیمان با کد ملی شماره ۰۰۳۸۷۲۲۲۷۵ و آقای حسین حاجی سیدسلیمان با کد ملی شماره ۰۰۴۱۴۰۲۵۶۱ و آقای مهدی حریری با کد ملی شماره ۰۷۹۰۰۲۲۳۳۸ و آقای عباس سعیدی نژاد با کد ملی شماره ۰۰۳۸۸۵۹۳۵۱ و آقای ابراهیم عسگریان دماوندی با کد ملی شماره ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای محسن رفیق دوست با کد ملی شماره ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای علی عبداللهیان باروق با کد ملی شماره ۰۰۴۴۷۲۰۱۹۱ و آقای محمد عبدالهی با کد ملی شماره ۱۲۶۱۶۳۰۹۰۴ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره. پ۹۴۱۱۱۷۲۱۶۳۴۹۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662532
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه پترو کاوه افق در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۷۴۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۳۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: احداث خرید مشارکت تاسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانجات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور ـ تهیه تولید و توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور ـ نصب و راه اندازی تاسیسات صنعتی ـ خدمات مشاوره در زمینه تجهیزات کارخانه صنعتی ـ خدمات راهبری سیستم های ایمنی و آتش نشانی و محیط زیست در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ـ تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ـ فعالیتهای تعمیرو نگهداری تاسیسات صنعتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ـ خرید و فروش و مشارکت در انواع حامل های دریایی و سرمایه گذاری و احداث اسکله های تجاری وارداتی و صادراتی برای انواع کالاهای تولید داخل و خارج ـ تهیه توزیع بسته بندی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مورد نیاز کشورو کلیه ماشین آلات و مواد اولیه ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر جهان ـ افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مورد نیاز شرکت ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی ـ انجام کلیه موضوعات در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ ولیعصر بالاتر از م ونک ک خلیل زاده پ ۵۷ کدپستی ۱۹۶۹۷۴۳۴۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۳۶۰ سهم بانام و ۶۴۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمار۴۴۳۱۰۸ مورخ ۱۰/۱۱/۹۴ نزد بانک سپه شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند. محمدرضا عسگریان دماوندی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ابراهیم عسکریان دماوندی با کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. مسعود عسگریان دماوندی با کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محمدرضا کربلای قدیری با کدملی ۰۰۴۲۸۴۲۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ محمود عسکریان دماوندی با کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته برات و قرار دادها با امضا دو نفر از ۵ نفر اعضا هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۴۱۱۲۷۳۰۷۴۸۸۱۰۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745795
آگهی تغییراتانجمن خیریه محبان الحسین ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۰۲۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۳۰۷= ۲۴۸۹۹/۱۹۰۷/۵۳/۱۴ پلیس اطلاعات وامنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس سعیدی نژاد (۰۰۳۸۸۵۹۳۵۱) به سمت رئیس هیأت مدیره آقای ابراهیم عسکریان دماوندی (۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰) بسمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای محمود سعیدی نژاد (۰۰۴۳۱۲۳۴۸۱) بسمت خزانه داروعضو اصلی هیأت مدیره آقایان محمد مهدی سعیدی نژاد (۰۰۳۲۷۸۷۶۷۷) عضو اصلی هیأت مدیره محمد مهدی اریان (۰۰۴۱۷۴۱۷۶۵) عضو اصلی هیأت مدیره علی حاجی سید سلیمان (۰۰۳۸۷۲۲۲۷۵) عضو اصلی هیأت مدیره محسن آسایش (۰۴۳۹۰۴۶۹۳۹) بعنوان اصلی هیأت مدیره آقایان حسن تهرانی (۰۰۳۸۴۱۳۴۲۶) بعنوان عضو علی البدل سید خلیل طباطبائی یگانه (۰۰۳۹۰۱۶۱۷۱) بعنوان عضو علی البدل تعیین گردیدند محمود ملاعلی حسینی (۰۰۴۳۱۱۴۳۶۹۹خارج از اعضاء هیات امناء می‌باشند بعنوان مدیرعامل کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای (مدیرعامل و خزانه دار، یا رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره و خزانه دار) بانضمام مهر انجمن محبان الحسین (ع) معتبر باشد و در صورت فوت یا نبود خزانه دار موارد مذکور توسط یکی از دیگر اعضای اصلی هیأت مدیره امضاء خواهد شد، همچنین کلیه اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود پ۹۵۰۱۲۵۲۴۲۵۰۶۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952826
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری آموزشی فرهنگی غیردولتی ایت الله سید علی غیوری ره درتاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۳۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۰۶۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: مؤسسه با هدف کمک به تامین و رفع تنگناها و کمبود فضاهای آموزشی، گسترش فعالیت های آموزشی و پرورشی دانش آموزان کشور و به منظور بهره گیری از امکانات بالقوه مردم از طریق جلب مشارکتهای مردمی بر اساس قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی مصوب ۸۷/۵/۶ مجلس شورای اسلامی و با رعایت ایین نامه های اجرایی قانون مزبور و ضوابط و دستورالعمل های مصوب وزارت آموزش و پرورش و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل شده و اهم فعالیت های آن به قرار زیر خواهد بود:الف) تاسیس و راه اندازی و اداره مدارس غیر دولتی در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از دوره آمادگی و دبستان، راهنمایی تحصیلی، متوسطه، هنرستان و واحدهای آموزشی (آموزش از راه دور) برای سنین و جنسیت مختلف با رعایت نظام جدید آموزشی کشور.ب) دایر نمودن کلاس های تقویتی و آمادگی کنکور و ایجاد آموزشگاههای علمی و آزاد و تاسیس مراکز و آموزشگاههای آموزشی، آموزش زبان های خارجی، مراکز ای تی آموزشی و مدارس مجازی و کلاس های کامپیوتر و... ج) ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و پرورشی و ایجاد مراکز و اماکن ورزشی، تفریحی، مشاوره، هنری و تشکیل و برگزاری نمایشگاه در زمینه فعالیت های فوق برنامه. د) عضویت و مشارکت در تعاونی های آموزشی و فرهنگی غیردولتی.هـ) اجاره و خرید و ساخت و ساز فضاهای مناسب جهت انجام فعالیت های آموزشی و پرورشی با رعایت استانداردهای متداول پس از تایید سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و تهیه و تدارک امکانات و تجهیزات ضروری و مورد نیاز واحدهای آموزشی و پرورشی از قبیل وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزشی و وسایل آزمایشگاهی و غیره.و) حمایت مادی و معنوی از دانش آموزان ایتام، مستعد و سایر نیازمندان در امور آموزشی و پرورشی، به صورت متمرکز و غیرمتمرکز در حد امکانات و بضاعت مؤسسه با رعایت جنبه های غیر دولتی در هر مورد و ضوابط و مقررات مربوطه.ز) انجام کلیه فعالیت ها و ارائه خدمات در زمینه اعتلا و تعمیم آموزش و پرورش کشور با تصویب و تایید وزارت آموزش و پرورش و پس از تشریفات و مراحل قانونی.تبصره ۱: کلیه فعالیتها های مؤسسه در مسائل آموزشی و پرورشی مصرحه در این اساسنامه تابع قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی و ایین نامه های اجرایی آن و مطابق اهداف و ضوابط و برنامه ها و دستور العمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش و شواری عالی وزارت آموزش و پرورش بوده و با نظارت و تصویب وزارت آموزش و پرورش و شورای نظارت معاونت مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه، مشارکتهای مردمی و امور مدارس غیر دولتی قابلیت اجرایی دارد.تبصره ۲: دارا بودن موافقت اصولی تاسیس مرکز آموزشی و یا مدرسه غیر دولتی از وزارت آموزش و پرورش برای نماینده مؤسسه الزامی است.تبصره ۳: مؤسسه می تواند برای پیشبرد اهداف خود با رعایت مقررات و در حدود صلاحیت های مؤسسه از طریق سرمایه گذاری در بخش های دولتی، عمومی، تعاونی یا اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح و یا از هدایای نقدی و جنسی افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی نماید. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران شهرری سه راه ورامین خیابان ابن بابویه خیابان شهید ترکاشوند نرسیده به اتوبان شهید کریمی کدپستی ۱۸۶۴۷۳۵۱۴۳ سرمایه موسسه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک:موسسه خیریه باقیات و صالحات به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۴۶۰ وبا نمایندگی آقای سید محمد غیوری به شماره ملی ۰۴۹۰۱۴۴۵۱۹ دارنده ۹۹۸۲۰۰۰ ریال سهم الشرکه وآقای علی عبداللهیان باروق به شماره ملی ۰۰۴۴۷۲۰۱۹۱ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای یوسف صنایعی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۳۲۸۲۶ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای شهرام شریعت پناهی به شماره ملی ۰۰۳۷۱۶۹۹۳۹ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای عبدالحمید سعادتی به شماره ملی ۵۶۴۹۴۱۳۱۷۷ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه.و آقای مصطفی نقدی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۶۰۷۳۰ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم نرگس یاوران به شماره ملی ۰۰۵۲۱۶۰۷۳۴دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم نفیسه السادات غیوری به شماره ملی ۰۴۹۰۵۱۲۲۱۶ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم فاطمه السادات ملقب به مرضیه غیوری به شماره ملی ۰۴۹۰۱۴۴۵۰۰ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای میرزا علی سلیمانی به شماره ملی ۲۴۱۰۸۷۳۵۶۱ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای محمد حسن حسن پور به شماره ملی ۳۹۳۲۴۷۳۲۱۳ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای حسین حافظی به شماره ملی ۱۲۱۹۰۳۲۲۹۸ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای سید علی نقی سید خاموشی به شماره ملی ۰۰۳۸۷۴۸۳۴۷ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای علا میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای علی حاجی سید سلیمان به شماره ملی۰۰۳۸۷۲۲۲۷۵ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای حسین حاجی سید سلیمان به شماره ملی ۰۰۴۱۴۰۲۵۶۱ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و خانم سمیه آهنگری به شماره ملی ۰۰۶۳۲۳۸۸۷۱ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه اولین مدیران موسسه:خانم فاطمه السادات ملقب به مرضیه غیوری به شماره ملی ۰۴۹۰۱۴۴۵۰۰ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)و موسسه خیریه باقیات و صالحات به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۴۶۰ وبا نمایندگی آقای سید محمد غیوری به شماره ملی ۰۴۹۰۱۴۴۵۱۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره وآقای علی عبداللهیان باروق به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۴۷۲۰۱۹۱ و آقای یوسف صنایعی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۸۷۳۲۸۲۶ و آقای شهرام شریعت پناهی به سمت عضواصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۳۷۱۶۹۹۳۹ و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای عبدالحمید سعادتی به سمت عضواصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۵۶۴۹۴۱۳۱۷۷ وخانم نرگس یاوران به سمت عضواصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۵۲۱۶۰۷۳۴وخانم نفیسه السادات غیوری به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی ۰۴۹۰۵۱۲۲۱۶ آقای مصطفی نقدی به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۷۱۲۶۰۷۳۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهد آور از هر قبیل مانند: چک ها، سفته ها، بروات و اوراق بانکی و بهادار و قراردادهای عادی یا رسمی و غیر آن با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل مؤسسه خیریه باقیات الصالحات (امضاء ثابت) و رئیس هیئت مدیره (امضاء متغیر) یا مدیرعامل (امضاء متغیر) همراه با مهر مؤسسه مجاز می باشد و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در غیاب آنها با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منضم به مهر مؤسسه معتبر خواهد بود. بازرسان موسسه:آقای مجید شیر خدائی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۸۴۰۹۵ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه آهنگری به شماره ملی ۰۰۶۳۲۳۸۸۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه پ۹۵۰۵۱۷۸۴۲۷۱۰۲۸۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12971298
آگهی تغییرات کرامت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۱۹۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ و تاییدیه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب به شماره ۹۵۴۳۹۸۳۰/۲۶۳۸/۵۱۶/۱/۲/۳/۲/۱۷۱۴ مورخ ۱۴/۵/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. آقای علی حاجی سیدسلیمان با کدملی ۰۰۳۸۷۲۲۲۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی نویدادهم با کدملی ۰۴۵۱۹۳۳۶۵۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین حاجی سیدسلیمان باکدملی ۰۰۴۱۴۰۲۵۶۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی با کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد خردمندان با کدملی ۰۰۴۴۰۵۸۲۸۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقایان عزیزاله علاءالدینی با کدملی ۲۶۶۷۹۷۲۹۵۳ و محمود مولائی با کدملی ۱۲۱۹۶۱۳۶۱۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. خانم فاطمه غفاری با کدملی ۱۲۲۹۲۲۴۵۹۹ به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه و چکها و بروات و سفته‌ها با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر موسسه و یا دوتن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و سایر اوراق عادی و غیره با امضاء مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا بیاتی با کدملی ۶۱۸۹۸۴۲۷۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۲۶۴۴۱۲۶۹۱۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988554
آگهی تغییرات شرکت تولیدی معدنی شیورین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۳۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای ابراهیم عسکریان دماوندی با کد ملی:۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی با کد ملی:۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت نائب رئیس و آقای محمود عسکریان دماوندی با کد ملی: ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت منشی هیات مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند. - آقای بهزاد عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۷۱۲۶۳۹۰۱به سمت مدیر عامل تعاونی به مدت سه سال انتخاب شدند. - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآوربانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای بهزاد عسگریان دماوندی مدیر عامل و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره با ذکر سمت ودر غیاب وی با امضای آقای محمدرضا عسگریان دماوندی با سمت نائب رئیس هیئت مدیره با ذکر سمت و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای آقای بهزاد عسگریان دماوندی به سمت مدیر عامل با ذکر سمت و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۶۰۶۹۳۲۴۴۷۸۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092820
آگهی تغییرات شرکت ساوه جام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا مرادی به شماره ملی: ۴۱۳۰۵۷۴۲۲۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ۲ نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۰۴۶۶۴۶۴۱۸۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471819
آگهی تغییرات شرکت اوره کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۵۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی:۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۳۲۴۶۹۶۸۹۳۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525958
آگهی تغییرات شرکت کاوه سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره عیسی نصیری به شماره ملی ۰۰۶۸۶۵۱۷۵۹ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و سید محمد سیدباقری به شماره ملی ۰۰۵۴۱۰۴۹۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۵۰۱۶۲۰۲۶۸۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526300
آگهی تغییرات شرکت ایران تول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد ممیوند به شماره ملی: ۲۰۰۲۵۶۶۳۹۹ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی:۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحسن سیدشاکری به شماره ملی: ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۵۰۱۶۳۵۴۳۸۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540154
آگهی تغییرات شرکت پلیمر سپهر کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۳۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدرضاعسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم متینه عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۴۴۰۳۹۵۲۲۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. محمدحسین محمدخانی به شماره ملی۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب مجمع رسید. پ۹۶۰۵۱۰۳۶۵۲۴۵۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547213
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شیشه فلوت هرمز در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۳۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۶۵۹۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تهیه تولید و توزیع انواع شیشه های رفلکس آئینه ـ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مربوطه و همچنین کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و داخلی و خارجی ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ اراج ـ خیابان ۲۲ بهمن ـ خیابان شهید مسعود تیموری ـ پلاک ۱۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۶۹۴۶۱۹۵۴۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۸۵۵ سهم آن بی نام عادی تعداد ۱۴۵ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۶۲/۹۶/۱۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ از بانک تجارت شعبه نادری به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید و بقیه آن در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای مهیار یساری به شماره ملی ۰۰۱۲۲۰۰۲۱۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد حسین محمد خانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به سمت بازرس اصلی آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۱۵۴۶۵۵۵۷۶۴۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632687
آگهی تغییرات شرکت شیشه ایران فلوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و بهزاد اشکپور به شماره ملی: ۱۸۲۷۹۰۱۱۹۵ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۲۳۰ و مجید افشار خواه به شماره ملی: ۰۰۵۳۹۷۹۷۶۱ نماینده شرکت گروه پترو کاوه افق به شناسه ملی۱۴۰۰۵۶۲۴۳۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره و سید محمد هاشمی مقدم به شماره ملی: ۰۰۵۶۳۶۲۷۳۰ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شناسه ملی۱۴۰۰۵۰۲۷۱۵۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۰۵۶۹۶۹۷۷۵۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13733053
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین نجفعلی خوانساری به شماره ملی: ۰۰۵۸۸۰۴۰۰۵ نماینده شرکت (پلیمر سپهر کاوه به شماره ثبت۴۸۷۳۹۶) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: ۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شماره ثبت۴۷۴۳۹۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۰۵۱۱۵۶۵۶۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13782942
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه بلور کاوه درتاریخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۵۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۲۶۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تهیه تولید و توزیع انواع بلورجات و شیشه-خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی-افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و داخلی و خارجی-مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تأمین و یا تعهد شرکتهای جدید و یا خرید سهام شرکتهای موجود -شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی-اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-شهرک پرواز-خیابان مسیل رودخانه-بلوار شهید حمیدرضا مژدی-پلاک ۲-طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۵۶۹۸۳۱۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۸۱۵ سهم آن بی نام عادی تعداد ۱۸۵ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۳۸۰ مورخ ۰۳/ ۰۸/ ۱۳۹۶ از بانک ملی ایران شعبه دارآباد به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران:آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایمان ترکیان ولاشانی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۶۷۹۰۶ و به سمت مدیرعامل( خارج از اعضا) به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا :امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۰۴۳۶۵۸۸۰۳۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13811893
آگهی تغییرات بنیادخیریه نیکوکاری فردوس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۴۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۶۲۸۲۸ مورخ ۵/۱۰/۹۶ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. مصطفی مرسلی به کدملی ۶۱۵۹۶۲۵۷۵۶ و علی حاجی سید سلیمان به کدملی ۰۰۳۸۷۲۲۲۷۵ و ابراهیم عسکریان دماوندی به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و عباس شاکری به کدملی ۰۳۸۳۵۴۲۲۲۷ و محمدرضا مسجدی به کدملی ۴۷۲۳۶۴۸۴۷۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و حسین حاجی سید سلیمان به کدملی ۰۰۴۱۴۰۲۵۶۱ بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علی عطاء طاهری به کدملی ۵۸۰۹۷۰۴۲۶۳ بعنوان بازرس اصلی و عبدالمجید سعیدی نژاد به کدملی ۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۰۲۰۹۷۵۱۳۷۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13902175
آگهی تغییرات شرکت فرا دریا کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۶۱۹۶۳ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و محمد مهدی کربلای قدیری به شماره ملی: ۰۴۴۰۸۳۰۱۱۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ۹۶۱۲۰۸۶۲۷۵۷۸۸۷۶ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976209
آگهی تغییرات مهدقران کریم موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۱۰۱۶۸/۹۶ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدعلینقی سیدخاموشی به شماره ملی ۰۰۳۸۷۴۸۳۴۷ ۲ آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ ۳ آقای منوچهر متکی به شماره ملی ۲۲۴۹۵۶۰۳۲۳ ۴ آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ ۵ حجت الاسلام والمسلمین مصطفی فومنی الحائری به شماره ملی ۰۰۴۲۲۱۳۸۵۱ ۶ آقای محمود معیرزاده احمدی به شماره ملی ۱۳۷۷۷۰۳۵۹۲ ۷ آقای سیدمحمود چاوشی به شماره ملی ۰۰۵۹۰۸۷۹۸۶ به عنوان اعضاء هیأت امناء انتخاب گردیدند پ۹۷۰۱۲۲۴۳۶۳۵۹۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996908
آگهی تغییرات شرکت بلند آسمان دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۳۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۰۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی ۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ بسمت اعضای هیئت مدیره و جعفر عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۳۵۲۳۹ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۰۴۶۳۲۱۰۲۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996975
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۳۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۱۵۴۶۱۹۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا پورمختار به شماره ملی: ۵۷۰۹۵۵۵۵۷۶ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۰۴۷۰۶۳۳۱۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216035
آگهی تغییرات آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۱۶/۷۴۱۳/۱۳۰۲/۵۳/۱۴ مورخه۳۰/۰۵/۹۷ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی حکاک کدملی ۰۰۳۳۷۱۱۸۱۱ آقای محمد طاهباز کدملی ۰۰۴۱۱۷۳۲۲۸ آقای محسن آسایش کدملی ۰۴۳۹۰۴۶۹۳۹ خانم دکتر شفیقه رهیده کدملی ۴۵۹۰۹۴۷۶۴۱ آقای علی حاجی سید سلیمان کدملی ۰۰۳۸۷۲۲۲۷۵ آقای ابراهیم عسکریان دماوندی کدملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ آقای جواد آسیم کدملی ۰۰۳۳۸۴۲۹۲۲ آقای دکتر حسن احمدی کدملی۴۵۷۹۱۶۶۱۴۰ خانم نهاله نراقی کدملی ۰۰۴۷۵۸۶۳۵۴ آقای مجید قمی کدملی ۰۳۸۱۹۵۶۲۶۱ آقای سیدمحمد حکاک کدملی ۰۰۴۳۷۲۱۵۷۵ آقای محمدرضا صوفی نژاد کدملی ۵۱۷۹۵۰۹۷۲۶ آقای عبدالرضا مانیان کدملی ۰۰۳۸۹۹۹۴۰۴ آقای امیرحسین بروجردیان کدملی ۰۰۴۸۲۹۲۱۵۱ آقای امید احمدی کدملی ۰۰۵۵۱۱۲۷۴۹ آقای محمود عسکریان دماوندی کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ آقای سید عباس موسوی رهپیما کدملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ آقای علیرضا عزیزی کدملی ۰۰۴۱۶۱۳۷۳۲ آقای مهدی شیخ زاده کدملی ۰۰۴۳۹۲۲۸۳۱ به عنوان اعضاء هیئت امناء انتخاب گردیدند. آقای محمد طاهباز به کدملی ۰۰۴۱۱۷۳۲۲۸ و آقای افشین وجدانی روشن به کدملی ۲۷۲۱۴۸۷۵۸۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند آقای جواد آسیم به کدملی ۰۰۳۳۸۴۲۹۲۲ و آقای مجید قمی به کدملی ۰۳۸۱۹۵۶۲۶۱ و خانم شفیقه رهیده به کدملی ۴۵۹۰۹۴۷۶۴۱ و آقای محمدرضا صوفی نژاد به کدملی ۵۱۷۹۵۰۹۷۲۶ و آقای ابراهیم عسکریان به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای امیرحسین بروجردیان به کدملی ۰۰۴۸۲۹۲۱۵۱ و آقای حسن احمدی به کدملی ۴۵۷۹۱۶۶۱۴۰ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای علی نصر نراقی به کدملی ۰۰۳۱۱۸۲۶۵۸ و آقای عبدالرضا مانیان به کدملی ۰۰۳۸۹۹۹۴۰۴ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۲۴۹۹۴۶۰۸۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14227173
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه شفیع خیام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۷۱۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۷ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ سازمان اقتصاد اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین بروجردیان به شماره ملی ۰۰۴۸۲۹۲۱۵۱ به سمت مدیرعامل، سیدعلی رخ صفت به شماره ملی ۰۰۳۸۸۰۹۸۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، رضا برنده به شماره ملی ۴۳۲۱۸۱۲۹۰۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت خزانه دار انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای حداقل یک نفر از اعضای اصلی و مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر صندوق معتبر می‌باشد. ب: مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر می‌باشد پ۹۷۰۷۰۱۲۵۹۸۸۲۴۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14310910
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت انرژی آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۱۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. علی اکبر کریمیان به کدملی ۰۴۹۱۲۲۰۷۴۱ و سید یحیی میردامادی به کدملی ۱۱۴۱۴۹۵۰۱۵ بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. سید علینقی سید خاموشی به کدملی ۰۰۳۸۷۴۸۳۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره - علی حاج سید سلیمان به کدملی ۰۰۳۸۷۲۲۲۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره - علاء میرمحمدصادقی به کدملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ به نمایندگی از شرکت ارک میرعلاء با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۹۰۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره - سید مجتبی پورهاشمی به کدملی ۰۰۷۵۲۷۷۹۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار از قبیل چک - سفته - بروات - قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۲۲۷۰۷۱۸۲۲۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14322154
آگهی تغییرات فرهنگی طلوع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۷۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰و آقای عباس شاکری کدملی ۰۳۸۳۵۴۲۲۲۷ بعنوان اعضاء هیئت امناء جایگزین اعضاء قبلی هیئت امناء آقای مهدی حریری کدملی ۰۷۹۰۰۲۲۳۳۸ و آقای عزیز الله علاءالدینی کدملی ۲۶۶۷۹۷۲۹۵۳ گردیدند. پ۹۷۰۸۲۹۱۵۱۹۷۷۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344691
آگهی تغییرات شرکت معدنکار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۵۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷ و تائیدیه شماره ۵۴۱۷ مورخ ۳/۸/۱۳۹۷ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تاکستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقایان ابراهیم عسکریان دماوندی کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰، محمدرضا عسگریان دماوندی کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴، محمود عسکریان دماوندی کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت سه سال و مسعود عسگریان دماوندی کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمد عسگریان دماوندی کدملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۲. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری کدملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب مجمع رسید. ش۹۷۰۹۱۴۳۵۲۷۴۵۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک