علی اکبر ناظم زاده

علی اکبر ناظم زاده

کد ملی 0043507069
33
شرکت‌ها
33
آگهی‌ها

شرکت های علی اکبر ناظم زاده

تجهیزات پزشکی پیشرفته
تجهیزات پزشکی پیشرفته
1
همه روز بازار سرزمین ایرانیان
همه روز بازار سرزمین ایرانیان
1
چوگان بازان سرزمین ایرانیان
چوگان بازان سرزمین ایرانیان
1
خودرو شهر سرزمین ایرانیان
خودرو شهر سرزمین ایرانیان
1
افرا مولا سرزمین ایرانیان
افرا مولا سرزمین ایرانیان
1
پارک آبی سرزمین پارس
پارک آبی سرزمین پارس
1
باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان
باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان
1
پترو مارون آریا
پترو مارون آریا
1
توسعه ساختمان نگین آریا تک
توسعه ساختمان نگین آریا تک
1
گسترش توان توسعه صنعت پارس
گسترش توان توسعه صنعت پارس
1
دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان
دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان
1
صبا بین الملل سهند
صبا بین الملل سهند
1
تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس
تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس
1
اکسوکمیکال
اکسوکمیکال
1
ورزشی فرمولا
ورزشی فرمولا
1
مجموعه تپه نوردان سرزمین ایرانیان
مجموعه تپه نوردان سرزمین ایرانیان
1
دهکده اقامتی مدیترانه ای در سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی مدیترانه ای در سرزمین ایرانیان
1
دهکده سلامت سرزمین ایرانیان
دهکده سلامت سرزمین ایرانیان
1
زرخاک زرندیه
زرخاک زرندیه
1
دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان
دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان
1
سرزمین سعادت ایرانیان
سرزمین سعادت ایرانیان
1
سیاحان طاوس
سیاحان طاوس
1
شهر بازی پر نشاط سرزمین ایرانیان
شهر بازی پر نشاط سرزمین ایرانیان
1
دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان
دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان
1
دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان
دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان
1
دهکده بین المللی اقامتی تاریخی سرزمین ایرانیان
دهکده بین المللی اقامتی تاریخی سرزمین ایرانیان
1
سوارکاران سرزمین ایرانیان
سوارکاران سرزمین ایرانیان
1
دهکده نو اندیشان معماری در سرزمین ایرانیان
دهکده نو اندیشان معماری در سرزمین ایرانیان
1
دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان
1
توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان
توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان
1
سیتیکو اسکن ایران
سیتیکو اسکن ایران
1
ساختمانی هامون
ساختمانی هامون
1
تراز مشهود محتسب
تراز مشهود محتسب
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1033499
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۱۲۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. علی اکبر ناظم زاده به ک م۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن جعفری به ک م۰۵۷۹۸۹۴۹۴۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۵۳۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462266
آگهی تغییرات شرکت همه روز بازار سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۴۴۳۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده به شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۲۸۶۹۱ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462267
آگهی تغییرات شرکت چوگان بازان سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۴۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۳۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۲۸۶۸۷ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462268
آگهی تغییرات شرکت خودرو شهر سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۴۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۳۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۲۸۶۸۹ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462269
آگهی تغییرات شرکت افرا مولا سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۴۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۲۸۶۹۴ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462271
آگهی تغییرات شرکت پارک آبی سرزمین پارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۳۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۱۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۲۸۶۹۶ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464730
آگهی تغییرات شرکت باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۲۳۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۲۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زهرا فرجی قرجه قیائی بشماره ملی ۵۴۵۹۲۳۷۶۵۳ آقای کاظم جلالیان بشماره ملی ۵۰۶۹۳۶۳۶۹۷ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ۹۱ بتصویب رسید. آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۳۰۶۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464749
آگهی تغییرات شرکت پترو مارون آریا سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۷۶۱۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۰۷۵۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر ناظم زاده شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۳۰۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464750
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمان نگین آریا تک سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۳۰۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۹۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. آقای علی اکبر ناظم زاده شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم حمیده خانی گوگدرقی شماره ملی ۵۴۵۹۳۶۴۱۹۱ خانم زهرا فرجی قرجه قیائی شماره ملی ۵۴۵۹۲۳۷۶۵۳ پ۱۸۳۰۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468215
آگهی تغییرات شرکت گسترش توان توسعه صنعت پارس سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۰۹۴۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۰۱۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۳۰۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468217
آگهی تغییرات شرکت دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۶۲۲۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۶۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. آقای علی اکبر ناظم زاده شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۳۰۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468335
آگهی تغییرات شرکت صبا بین الملل سهند سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۱۸۴۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۲۵۰۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۸۳۰۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468338
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۴۰۶۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۲۲۹
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۰۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468339
آگهی تغییرات شرکت اکسوکمیکال سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۲۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۶۸۲۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۰۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468342
آگهی تغییرات شرکت ورزشی فرمولا سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۲۳۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۳۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۰۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476940
آگهی تغییرات شرکت مجموعه تپه نوردان سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۳۵۸۷۹ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477026
آگهی تغییرات شرکت دهکده اقامتی مدیترانه‌ای سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۸۷۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۳۵۸۸۶ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477027
آگهی تغییرات شرکت دهکده سلامت سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۹۰۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۳۵۸۸۹ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477031
آگهی تغییرات شرکت زرخاک زرندیه سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۸ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۳۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۳۵۸۷۸ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477034
آگهی تغییرات شرکت دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۳۵۸۹۱ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477042
آگهی تغییرات شرکت سرزمین سعادت ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۵۶۵
الف: به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان حسن بابائی گوگدرقی و شاهین شکوه بسمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و عملکرد سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. ۴ آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ب: به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای شاهین شکوه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن بابائی گوگدرقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. ۲ حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و مکاتبات عادی و غیره با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۳۵۸۸۵ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477053
آگهی تغییرات شرکت سیاحان طاوس سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۰۳۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و عملکرد سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. ۳ آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۳۵۸۹۴ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497720
آگهی تغییرات شرکت شهر بازی پر نشاط سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۳۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای افشین ساسانی جیرانبلاغی به شماره ملی ۵۴۵۰۰۰۹۴۳۷ خانم حمیده خانی گوگدرقی به شماره ملی ۵۴۵۹۳۶۴۱۹۱ پ۹۳۰۴۰۷۳۹۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509269
آگهی تغییرات شرکت دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۴۰۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای علی اکبرناظم زاده به شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۴۵۵۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519871
آگهی تغییرات شرکت دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۱۴۲
الف باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان سامان موسوی و افشین ساسانی جیرانبلاغی بسمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ب باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای افشین ساسانی جیرانبلاغی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سامان موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. ۲ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۴۸۵۹۸ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519872
آگهی تغییرات شرکت دهکده بین المللی اقامتی تاریخی سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۸۸۶
الف باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان علی خالقی و افشین ساسانی جیرانبلاغی بسمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ب باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای افشین ساسانی جیرانبلاغی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی خالقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. ۲ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۴۸۶۰۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519874
آگهی تغییرات شرکت دهکده سوار کاران سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۴۶
الف باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان علیرضا صباغ و مصطفی خانی بسمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ب باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا صباغ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی خانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. ۲ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۴۸۶۰۱ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532997
آگهی تغییرات شرکت دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۸۵
الف. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مصطفی خانی بشماره ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ خانم زهرا فرجی قرجه قیائی بشماره ملی ۵۴۵۹۲۳۷۶۵۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ب. باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مصطفی خانی ه شماره ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا فرجی قرجه قیائی بشماره ملی ۵۴۵۹۲۳۷۶۵۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۲ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی بامضای هریک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی و بامهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۸۵۱۷۳۸ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533055
آگهی تغییرات شرکت شهر ورزش سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۵۱۷۲۹ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621138
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۷۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۴۲۷/۹۳۲۹۰ مورخ ۳۱/۴/۹۳سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۶۲۵۴۷۳۴۹۳۷۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11118169
آگهی تصمیمات شرکت سیتیکو اسکن ایران سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۲۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۶۶۲۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. علی اکبر ناظم زاده به کدملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و عبداله احمدزاده به کدملی ۱۷۲۸۲۳۶۷۸۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658861
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی هامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۸۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد عرب طاهری به شماره ملی ۴۴۳۱۲۸۷۸۹۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۴۱۱۲۶۴۶۰۶۸۲۴۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656924
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری تراز مشهود محتسب درتاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۲۹۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۰۹۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی، بازرسی قانونی، مشاوره مدیریت مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم مالی، خدمات مالی و حسابدرای و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه، خدماتی که توسط دادگاه ها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود. سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می شود. شماره مجوز ۱۸۸۷۵۶/۹۶ تاریخ مجوز ۰۴/۰۷/۱۳۹۶ مرجع صادرکننده جامعه حسابداران رسمی ایران مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ستارخان ـ کوچه میرداماد ـ بن بست سروناز ـ پلاک ۲ ـ طبقه دوم ـ ـ کدپستی ۱۴۵۴۶۵۵۱۶۳ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ دارنده ۱۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمود آقا جعفری به شماره ملی ۰۰۴۶۴۲۱۵۸۰ دارنده ۴۵۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حبیب قوتی به شماره ملی ۰۰۵۸۹۱۰۶۸۹ دارنده ۴۵۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمود آقا جعفری به شماره ملی ۰۰۴۶۴۲۱۵۸۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حبیب قوتی به شماره ملی ۰۰۵۸۹۱۰۶۸۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قرار دادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه پ۹۶۰۷۲۲۷۸۸۳۲۰۹۳۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک