اکبر وقارکاشانی

اکبر وقارکاشانی

کد ملی 0043320783
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 577130
آگهی تغییرات شرکت تجارت ایمن و آسایش سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۲۳۷۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۰۸۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی مجریان پویا به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۹/۱/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید عبدالرضا سیدخاموشی به شماره ملی۰۰۵۳۵۷۷۹۴۹ و آقای سید علی نقی سیدخاموشی به شماره ملی۰۰۳۸۷۴۸۳۴۷ و آقای سید عباس سیدخاموشی به شماره ملی۰۰۶۰۰۷۴۷۴۴ و آقای محمدعلی صادق تهرانی به شماره ملی۰۰۳۸۴۱۴۰۱۵ و خانم صدیقه موسوی اخوان به شماره ملی۰۰۴۱۴۳۲۹۰۸ تا تاریخ ۱۹/۱/۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید عبدالرضا سیدخاموشی به شماره ملی۰۰۵۳۵۷۷۹۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی نقی سیدخاموشی به شماره ملی۰۰۳۸۷۴۸۳۴۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید عباس سیدخاموشی به شماره ملی۰۰۶۰۰۷۴۷۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی صادق تهرانی به شماره ملی۰۰۳۸۴۱۴۰۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم صدیقه موسوی اخوان به شماره ملی۰۰۴۱۴۳۲۹۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی صادق تهرانی به شماره ملی۰۰۳۸۴۱۴۰۱۵ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مشترک با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۴۴۸۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580440
آگهی تصمیمات شرکت پخش فردوس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۷۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۸۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۲/۹۱ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۹۰ بتصویب رسید. علی اکبر وقارکاشانی به کدملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۰۳۴۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642250
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت جنوب کژالسهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۰۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۱۸۰۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670028
آگهی تصمیمات شرکت لینتر پاک سهامی خاص به شماره ثبت۵۹۴۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. اکبر وقارکاشانی به کدملی۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجریان پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۶۹۲۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677715
آگهی تغییرات شرکت بهین سازان سپیدار بلندسهامی خاص به شماره ثبت۲۸۷۳۳۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۲۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۸/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۰۵۱۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746524
آگهی تصمیمات شرکت تحقیق و تولید ارس بذرسهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۷۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۶۸۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به سمت بازرس اصلی و علی اکبر وقارکاشانی به کدملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۲۱۱۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978320
آگهی تغییرات شرکت تحقیقات و خدمات کشاورزی و بهزراعی آذربایجان غربی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۵۹۸۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140602
آگهی تغییرات شرکت بلند پایه سازان تجارت موفق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۹۷۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا احمدزاده به ش. م ۱۵۳۲۷۱۵۵۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. پ۱۶۸۶۵۷۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228140
آگهی تغییرات شرکت کالا و خدمات گل افشان یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پلاک شرکت به پلاک۲ تغییر یافت. آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجریان پویا شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۰۴۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228175
آگهی تغییرات شرکت پارت ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۴۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ جهت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورت حساب و سود و زیان و ترازنامه سال مالی۱۳۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۳۰۴۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241842
آگهی تغییرات شرکت تهران پلی استرتاپس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت ریسندگی و بافندگی مطهری به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۳۲۳ آقای محمد پرنیانپور با کد ملی ۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ آقای محمدمهدی قندهاری با کد ملی ۰۰۴۳۶۶۴۳۳۴ آقای اکبر وقارکاشانی با کد ملی بشماره ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی مجربان پویا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۱۰۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255298
آگهی تغییرات شرکت گلفام ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن زنجانی به شماره ملی ۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵ شرکت قند ارومیه به شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱ و شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ و آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۱۸۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397440
آگهی تغییرات شرکت تحقیقات و خدمات کشاورزی بهزراعی آذربایجان غربی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۳۷۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بسمت بازرس اصلی و آقای اکبر وقار کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرارداد ذیل انتخاب گردیدند. شرکت شهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶ شرکت قند ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱ شرکت گلفام ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹ پ۱۷۹۴۵۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397441
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بسمت بازرس اصلی و آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای حسن زنجانی به شماره ملی: ۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵ آقای محمدرضا ربانی اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۴۵۲۰۷۸۱: خانم ایران حضرتی به شماره ملی: ۲۹۷۱۴۷۹۸۴۶ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۴۵۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665840
آگهی تصمیمات شرکت رشته کارخوی سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۴ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۰۵۳۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۴/۹۳ در شرکت فوق الذکر تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید: الف روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید چ موسسه حسابرسی و خدمات مجریان پویا (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بنمایندگی آقای علی اصغر خلفی بشماره ملی ۱۴۶۰۷۸۸۲۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای اکبر وقار کاشانی بشماره ملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ بعنوان بازرس علی البدل بمدت ۱سال انتخاب شدند ح ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد هیئت مدیره شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید ش۰۳۴۴۵۰۰۰۰۱۱۱۲۴۰۱۹۵۴۸ مسئول ثبت شرکتهای خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705748
آگهی تغییرات شرکت کالای پمپ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به عنوان بازرس اصلی و اقای اکبر وقار کاشانی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند اعضای هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: اقای محمود نظر ۰۰۴۰۸۷۶۵۱۹ و اقای علی نظر ۰۰۷۰۸۰۲۷۶۹ و خانم شکوه جلوه ۰۵۳۱۹۹۴۸۹۹ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۹۰۱۷۲۵۶۱۹۵۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726657
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/ ۴/ ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بسمت بازرس اصلی و آقای اکبر وقار کاشانی به شماره ملی۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۱۸۹۴۱۶۷۷۸۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409146
آگهی تغییرات شرکت زرافشان یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر وقار کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۶۶۷۲۹۰۵۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9910404
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران سهامی عام به شماره ثبت۶۳۶۸۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به ش ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به ک م ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود امیری به ک م ۰۰۳۸۵۸۷۰۵۱ و ابوالحسن شهراسبی به ک م ۴۸۹۹۶۶۲۷۷۷ و امیرمسعود امیری به ک م ۰۰۵۳۲۲۴۸۳۳ و فرخ نسیری امیری به ک م ۰۰۳۹۶۶۰۶۲۱ و شهرام ستار به ک م ۴۰۷۲۲۰۵۸۸۵ به مجوب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ محمود امیری به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالحسن شهراسبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرمسعود امیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره شرکت معتبر است و سایر اوراق و اسناد عادی و غیرتعهدآور با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10314931
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس سهامی عام به شماره ثبت۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۲۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ و شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۳۰۴۱ و شرکت تامین سرمایه هنزا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۷۴۶ و شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷ و سیدابراهیم شریعت به کدملی ۰۳۸۳۵۵۲۹۳۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ سیدابراهیم شریعت به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه به نمایندگی حمید شایگان به کدملی ۰۰۴۱۲۸۴۷۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه استراتوس پارس به نمایندگی سعید باقری به کدملی ۰۰۵۲۳۶۹۳۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین سرمایه هنزا به نمایندگی علی معنوی راد به کدملی ۰۰۳۹۵۳۸۳۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به نمایندگی سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به کدملی ۵۸۳۹۷۶۱۲۰۶ به سمت عضو و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10614979
آگهی تصمیمات شرکت ایران هورمون سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۲۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۲۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مجربان پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به ش ملی۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ضمنا به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۸۹ فرهاد شایقی به ش ملی۱۷۵۳۳۵۷۶۸۳ خارج از هیئت مدیره بجای مهدی وزیری پاشکم به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان سعید سعیدی نژاد و یا محمد پرنیان پور و در غیاب نائب رئیس هیئت مدیره با امضای محمدعلی میرمحمدصادقی و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10710290
آگهی تصمیمات شرکت فنی تجاری پارس شهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۸۲۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۹۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی نیک کردار به کدملی ۳۲۵۶۵۵۰۹۱۶ سیامک غلامین به کدملی ۰۰۴۶۹۸۵۵۳۰ محمدرضا اخوان به کدملی ۰۰۴۸۹۰۷۷۴۷ افشین مسلمی به کدملی ۰۰۶۱۶۰۸۹۷۱ قربانعلی چگونیان به کدملی ۲۸۵۱۱۸۰۲۸۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۰ مجتبی نیک کردار به سمت رئیس هیئت مدیره و قربانعلی چگونیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و افشین مسلمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679045
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۱۱۸۶۴۷/۹۴ مورخ ۱۳/۸/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای طاهر مراغه پور به شماره ملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ با دریافت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید آقای اکبر وقار کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ با دریافت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید محسن آل آقا به شماره ملی ۲۱۲۱۲۷۱۹۱۰ با دریافت مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۶۱۸۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۱۲۰۰۰۰ریال کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه اصلاح گردید اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد آقای علی اصغر خلفی مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای تقی امینی فر مبلغ ۱۲۰۰۰۰ریال سهم الشرکه موسسه توسط هیئت مدیره‌ای مرکب از ۲ نفر از شرکاء که توسط مجمع شرکاء برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد. تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره بلامانع است. هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیئت مدیره یک رئیس و مدیرعامل تعیین می‌کند. وظایف و اختیارات رئیس و مدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید کلیه اسناد و اوراق تعهد آور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر است. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبه در شهرستان اصفهان به آدرس اصفهان، خ محتشم کاشانی، کوی رحیمی، کوی نیک نفس، کوی بوستان، بن بست کامیار، پلاک ۲۶، کدپستی ۸۱۷۵۸۱۷۵۷۱ منحل گردید. پ۹۴۱۲۰۸۲۲۰۸۹۴۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860292
آگهی تغییراتحسابرسی دقیق آزما تراز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ ومجوز۱۳۸۷۸۹/۹۵مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های موسسه انتخاب شد. - آقای طاهر مراغه پور به شماره ملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ با پرداخت ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. - آ قای اکبر وقار کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ با پرداخت ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. - آقای محسن آل آقا به شماره ملی ۲۱۲۱۲۷۱۹۱۰ با پرداخت ۱۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۵۰۱۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. - آ قای اکبر وقار کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال - آقای محسن آل آقا به شماره ملی ۲۱۲۱۲۷۱۹۱۰ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ریال - آقای طاهر مراغه پور به شماره ملی ۱۲۸۷۷۰۳۳۴۸ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال - آقای حمیدرضا گیوی به شماره ملی ۱۱۹۸۹۶۴۰۴۹ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال - آقای بهزاد جعفرپور به شماره ملی ۱۲۸۹۳۷۱۴۴۱ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال - آقای مهدی صولتی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال پ۹۵۰۳۲۹۴۸۵۲۲۰۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14265815
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷و تاییدیه شماره ۲۰۹۵۹۱/۹۷ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی قنبری با کدملی ۱۲۸۹۴۱۳۵۴۱ با پرداخت مبلغ ۱ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال، مهدی معین پور با کدملی ۰۰۶۳۲۱۲۳۲۳ با پرداخت مبلغ ۱ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال و مهدی وحیدی شمس با کدملی۰۰۶۶۳۲۳۲۱۵ با پرداخت مبلغ۱ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه بعنوان شرکاء جدید وارد مؤسسه گردیدند. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ ۱۰۸ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۱ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید نام شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها به شرح زیر است: شرکاء و سهم الشرکه آنها به شرح زیر است: احمد ظفرپرنده ۰۰۴۶۱۵۷۹۱۳ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال غلامرضا شجری ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال محمدعلی جلالی گلوسنگ ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال محمد امین زکی زاده ۰۰۶۷۸۹۶۶۵۰ دارنده ۴۲۵۰۰۰۰ ریال مصطفی هاشمی ۲۱۸۱۱۹۹۶۲۰ دارنده ۴۲۵۰۰۰۰ ریال اکبر وقار کاشانی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ دارنده ۴۳۰۰۰۰۰ ریال ناصر ایران نژاد ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ دارنده ۶۸۰۰۰۰۰ ریال مرتضی ادیبی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ دارنده ۶۸۰۰۰۰۰ ریال حمید حسینیان ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ دارنده ۶۸۰۰۰۰۰ ریال محمد کاظمی ۰۵۳۲۴۲۵۷۹۰ دارنده ۶۸۰۰۰۰۰ ریال محمدرضا امیری بهمن بیگلو ۲۴۵۰۴۶۷۷۹۳ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال مختار موسوی پور ۵۱۹۹۷۴۳۹۳۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال معرفت صالحی ۴۲۸۰۵۸۰۸۲۰ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال علی حیدری ۰۵۵۷۸۱۲۸۸۷ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سیدمهدی میرحسینی ۰۳۸۳۸۵۶۷۸۷ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ ریال محسن آل آقا ۲۱۲۱۲۷۱۹۱۰ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ ریال جمشید اقبال پور ۳۷۳۱۸۴۰۳۰۸ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ ریال مهدی قنبری با کدملی ۱۲۸۹۴۱۳۵۴۱ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال مهدی وحیدی شمس ۰۰۶۶۳۲۳۲۱۵ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال مهدی معین پور ۰۰۶۳۲۱۲۳۲۳ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۷۰۷۲۵۷۹۱۶۶۷۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک