سید کمال موسوی

سید کمال موسوی

کد ملی 4323392478
32
شرکت‌ها
32
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 575950
آگهی تصمیمات شرکت آموزشی و فرهنگی مبتکرانسهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۹۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۰۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به سمت بازرس اصلی و سید کمال موسوی به کدملی۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۶۵۹۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859607
آگهی تصمیمات شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۶۸۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۴۲۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶به سمت بازرس اصلی و سید کمال موسوی به کدملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۶۲۵۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 933741
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی مینای قزوین سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۴۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۹۳۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی شرکت ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی نماگر حساب بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ و آقای سید کمال موسوی به کد ملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۳۴۱۱۱۷۶۹۲۴۴۹۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034115
آگهی تغییرات شرکت ارگ هومن سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۹۳۹۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخه ۱/۱۱/۹۱: ۱ موسسه حسابرسی بهبود ارقام بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به نمایندگی آقای سید کمال موسوی با کد ملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب گردیدند. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۴۳۲۱۸ رئیس اداره ثبت اسناد کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081799
آگهی تغییرات شرکت هنار دارو (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۳۵۳۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۲۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی نماگرحساب به عنوان بازرس اصلی، آقای سید کمال موسوی به شماره ملی۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۱/۲/۱۳۹۴ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای مهران ابول نژادیان به شماره ملی۱۸۶۰۳۰۱۲۹۰ و آقای بهمن برازش مرگانی به شماره ملی۳۲۵۶۶۰۱۱۱۱ و شرکت باختربیوشیمی سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۷۱ با نمایندگی آقای بهمن برازش مرگانی تا تاریخ۲۱/۲/۱۳۹۴. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ۱۸/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۸۱۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110312
آگهی تغییرات شرکت شیر خشک نوزاد پگاه سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۷۰۴۱۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ موسسه حسابرسی نماگر حساب شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ بسمت بازرس اصلی و سید کمال موسوی کد ملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب مجمع عمومی رسید. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۰۹۲۸۳۸۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119044
آگهی تصمیمات شرکت باختر بیوشیمی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷۷۱ و شناسه ملی۱۰۶۶۰۰۳۱۲۷۵
باستناد صورتجلسه‌های مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۳/۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف صورتهای مالی شامل (ترازنامه و صورت گردش وجوه نقد) برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ب موسسه حسابرسی نماگر حساب به شماره ثبت۲۶۱۹۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ با نمایندگی آقای خسرو عارفی به شماره ملی۰۴۳۹۷۹۲۵۱۷ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای سید کمال موسوی به شماره ملی۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۶۷۷۱۲۲ ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138896
آگهی تغییرات شرکت پرداخت نوین آرین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۸۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی نماگر حساب شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ بازرس اصلی و سید کمال موسوی کدملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. پ۱۶۸۶۰۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187673
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پیش کسوتان مجرب پارسی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید کمال موسوی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. پ۱۷۰۹۴۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1197629
آگهی تغییرات شرکت نوین دانش آینده سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۷۲۶۲۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ ۱ موسسه حسابرسی نماگر حساب بسمت بازرس اصلی و سید کمال موسوی کد ملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ عنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ فرزاد سرلتی کد ملی ۰۰۴۷۴۳۲۱۹۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای فرید دادگر کد ملی ۲۹۹۱۲۲۶۷۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و جلال کاوندی کد ملی ۴۲۸۰۶۶۳۸۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد نخعی نژاد کد ملی ۳۰۹۱۳۳۶۳۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا دو امضا از چهار امضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۷۸۱۵۱ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215553
آگهی تغییرات شرکت هوا فناور پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۷۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی نماگر حساب بشناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سید کمال موسوی دارای کدملی۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۲۲۵۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1252058
آگهی تغییرات شرکت نرم افزاری امن پرواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال تعیین شدند: آقای عباس حسینی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای امیرحسین خنکدارطارسی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای فرید خلیلی راد به عنوان عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق رسمی و تعهدآور شرکت با مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ بازرس اصلی و آقای سیدکمال موسوی ک م ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۳۷۷۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361680
آگهی تغییرات شرکت آتیه تابان نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۱۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۷/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی نماگر حساب به شماره ثبت ۲۶۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ با نمایندگی آقای خسرو عارفی به شماره ملی ۰۴۳۹۷۹۲۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید کمال موسوی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۸۲۴۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428333
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات صنعتی سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۱۴۴۸ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۹۴۹۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. موسسه حسابرسی نماگر حساب شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید کمال موسوی به کدملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۱۴۴۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534756
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی نماگرحساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدکمال موسوی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۴۲۹۴۳۷۵۷۳۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539046
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پاساد دانا ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۲۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدکمال موسوی به شماره ملی۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲تصویب شد پ۹۳۰۵۰۱۶۱۱۸۱۸۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620510
آگهی تغییرات شرکت شبکه گستر داتک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۰۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۹۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی نماگر حساب به شماره ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس اصلی و اقای سید کمال موسوی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت گسترش ارتباطات داتک شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸ شرکت شبکه انتقال داده‌های رهام داتک شماره ملی۱۰۱۰۲۵۶۵۲۱۰ شرکت اطلاع رسان داتک شماره ملی۱۰۱۰۲۴۰۷۵۰۵ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۶۲۵۸۹۱۵۴۹۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1637438
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای پاد نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۵۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۳ و باستناد مجوز به شماره۲۶۵۹۴/۴۰۳/۹۳ مورخ ۲۵/۵/۹۳ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری تابان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۱۲۷۰وشرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰ وشرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۲۱۳وشرکت تامین سرمایه نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰وشرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱ موسسه حسابرسی نماگرحساب ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶به شناسه ملی به سمت بازرس اصلی و سیدکمال موسوی به کد ملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۷۰۷۶۳۵۹۴۵۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638992
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۹۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نماگر حساب با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید کمال موسوی به کدملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۰۸۶۷۲۸۹۹۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660081
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته مهر آذر سهامی خاص شماره ثبت ۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۸/۴/۹۳ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ بسمت بازرس اصلی و آقای سید کمال موسوی کد ملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی تعیین گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۱/۷/۹۳ تکمیل امضاء گردید. ش۱۸۸۲۳۶۹ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661203
آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات بازرگانی هوانوردی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۲۰۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی نماگرحساب به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سید کمال موسوی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۲۲۶۷۴۲۸۴۸۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687175
آگهی تغییرات شرکت توسعه آب و خاک نصر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۳۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی نماگر حساب با شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس اصلی و سیدکمال موسوی با شماره ملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ انتخاب شد. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ تصویب گردید. ش۹۳۰۸۱۴۶۹۲۱۷۷۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1688282
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۶۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی نماگر حساب به شماره ثبت ۲۶۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سید کمال موسوی شماره ملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۳۰۸۱۵۱۷۶۱۸۴۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702865
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی نماگر حساب به شماره ثبت ۲۶۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۳و نامه شماره ۸۵۲۳۲/۹۳ مورخ ۴/۸/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا معجزاتی کدملی ۰۰۵۶۶۴۹۲۸۲ با واریز مبلغ ۷۵۰۰۰۰ریال به صندوق درزمره شرکاء مؤسسه قرار گرفت در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۲۵۰۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکاء: آقای سیدکمال موسوی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال آقای خسرو عارفی ۰۴۳۹۷۹۲۵۱۷ دارای ۷۵۰۰۰۰ریال آقای محمد علی جهانی کیا ۰۰۳۵۳۰۲۷۲۰دارای ۷۵۰۰۰۰ ریال آقای رضا معجزاتی ۰۰۵۶۶۴۹۲۸۲ دارای ۷۵۰۰۰۰ ریال پ۹۳۰۸۲۷۹۰۱۷۰۵۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722922
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تامین آتیه درخشان نوین درتاریخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۶۶۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۰۴۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: سرمایه گذاری در خرید، اداره، در اختیار گرفتن، تاسیس، ایجاد، توسعه و تکمیل انواع کارخانه ها و واحدهاو شرکتهای فعال در بخش های تولیدی اعم از صنعتی و معدنی، کشاورزی، ساختمانی، و هرگونه امری که به نحوی با فعالیت های فوق مرتبط باشد در داخل و خارج از کشور. ـ خرید و فروش اموال، مشارکت، در اختیار گرفتن و معاملات ناقله نسبت به اعیان و منافع کلیه اموال. ـ واگذاری، اجاره، عرضه واحدها و شرکتهای مورد سرمایه گذاری پس از آماده سازی و اعمال اصلاحات ساختاری مورد نیاز استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی در قبال ارائه وثیقه و رهن اموال شرکت. ـ انجام دادن معاملات مجاز بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور. ـ تاسیس شعبه و نمایندگی برای شرکتها در داخل و خارج از کشور. ـ فعالیت در بخش پروژه های عمرانی. ـ اخذ عاملیت از موسسات و شرکتها و اعطای عاملیت به موسسات و شرکتها. ـ فعالیت های مختلف سخت افزاری. ـ اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن پس از اخذ مجوز لازم به غیر از نفت و گاز. ـ فعالیت در بخش ساخت و ساز. ـ مشارکت با شرکتهای دولتی، خصوصی (داخلی و خارجی)اقدام در خصوص موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط انجام خواهد شد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان ونک انتهای خیابان برزیل شرقی بن بست لاله پلاک ۳ کدپستی ۱۴۳۵۷۱۳۵۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۳۲۸ مورخ ۱۵ ۶ ـ ـ ۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه شیراز شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای میرزا علی اکبر حداد زادگان ش م ۴۴۳۱۳۸۶۹۳۹بنمایندگی ازشرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۱۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ .آقای مجتبی شیروانی هرندی ش م ۰۰۳۷۳۳۳۹۰۹ بنمایندگی از شرکت خدماتی مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای افشین کریمی بنمایندگی ش م ۱۲۸۳۵۹۲۶۶۵ از شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۸۳۰۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ احمدرضا سبزواری ش م ۱۲۸۵۶۹۰۰۶۰ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت مجتمعاً معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی نماگر حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۲۶۶۱۲۷۰ به عنوان بازرس اصلی. سید کمال موسوی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۱۶۴۷۰۶۵۲۳۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725136
آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال ۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶، به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای سیدکمال موسوی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸، به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۹۱۷۹۰۱۹۷۸۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9780401
آگهی تصمیمات شرکت اطلاع رسان داتک سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۸۹۳۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۷۵۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به سمت بازرس اصلی و سیدکمال موسوی به کدملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9930032
آگهی تغییرات شرکت سفیر آبی آرام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۵۰۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۱۲۹۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای سید کمال موسوی بشماره ملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد مرات‎نیا بشماره ملی ۰۰۴۳۲۶۹۲۵۷ و آقای علیرضا حسین‎نژادزردابی بشماره ملی ۰۰۵۴۹۶۶۸۵۱ و آقای ناصر شیبانی‎اصل بشماره ملی ۱۵۰۲۰۳۶۹۵۹ تا تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ ۳ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ بتصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد مرات‎نیا بشماره ملی ۰۴۳۲۶۹۲۵۷ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای علیرضا حسین‎نژادزردابی بشماره ملی ۰۰۵۴۹۶۶۸۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای ناصر شیبانی‎اصل بشماره ملی ۱۵۰۲۰۳۶۹۵۹ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای علیرضا حسین‎نژادزردابی بشماره ملی ۰۰۵۴۹۶۶۸۵۱ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‎ سفته‎ بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره بطور متفقا و با مهر شرکت و نامه‎های ارسالی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10451793
آگهی تصمیمات شرکت باروبن سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۳۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۲۵۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نماگر حساب به ش ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ بسمت بازرس اصلی و سید کمال موسوی به ک م ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رامین شویدی به ک م ۰۰۶۱۲۵۴۰۸۸ و محسن اهوازی به ک م ۳۳۲۳۴۶۹۹۳۴ و لیلا عباسیان به ک م ۰۰۶۱۴۷۰۱۹۸ و امیر شویدی به ک م ۰۰۶۱۶۱۹۷۷۹ و وحید توکل به ک م ۴۲۱۹۶۹۷۰۹۸ و شیما هاشمی به ک م ۰۰۶۱۶۷۵۷۶۸ و کریم افراسیابی به ک م ۲۲۹۱۳۳۲۱۱۲ رامین شویدی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و لیلا عباسیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11144152
آگهی تغییرات شرکت پشتیبان پرواز پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۷۸۵۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۸۱۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی نماگر به عنوان بازرس اصلی، آقای سید کمال موسوی به شماره ملی۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۹/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11170672
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمایی فارسکو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۰۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۸۹۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی نمودگر حساب به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۸ بسمت بازرس اصلی و سید کمال موسی به ش ملی۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100796
آگهی تغییرات شرکت نقش آفرینان منظر ماندگار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۱۵۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۱۷۷۳۱/۱۵ , ۹۵۲ مورخ ۷۱۸/۹۵ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان صورتهای مالی سال ۹۴ به تصویب رسید. آقای جعفر پهله به کد ملی ۱۳۷۹۸۰۲۵۴۷ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین کشاورزباحقیقت به کد ملی ۰۰۴۶۷۴۷۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ (به نمایندگی آقای سیدکمال موسوی به کد ملی ۴۳۲۳۳۹۲۴۷۸) به سمت حسابرس قانونی تعیین گردید پ۹۵۰۸۰۹۱۷۹۸۷۰۲۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک