اصغر فخریه کاشان

آقای اصغر فخریه کاشان

کد ملی 4323163861
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1086679
آگهی تصمیمات شرکت کانال سازی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۶۵۰۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید: اصغر فخریه کاشان کدملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مدیری همدان کدملی ۰۰۶۷۷۷۴۴۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا عبادزاده سمنانی کدملی ۰۹۴۱۷۸۶۸۲۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب نائب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و حمید همدانی کدملی ۱۲۸۶۷۴۹۵۹۱ همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۶۰۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187976
آگهی تغییرات شرکت عمران نوین توس جاودان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۴/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به نمایندگی آقای اصغر فخریه کاشان ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ موسسه مالی و اعتباری عسکریه به شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ به نمایندگی آقای محمدرضا مروجی۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ آقای سید امین جوادی به کدملی۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱ پ۱۷۰۹۵۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249177
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توس امید امین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مروجی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ و آقای سید امین جوادی ۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱ و آقای محمدحسین مهدوی عادلی ۰۹۴۱۷۳۸۴۶۹ و موسسه مالی و اعتباری عسکریه به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ با نمایندگی آقای محسن اسعدی به کد ملی ۱۰۶۰۲۵۴۲۹۸ و اصغر فخریه کاشان به کد ملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مصطفی جهانبانی با کد ملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. صورتهای مالی برای سال منتهی به اسفند سال ۱۳۹۰ تصویب شد. پ۱۷۳۶۴۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275949
آگهی تغییرات شرکت صبا برق اشتهارد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۰۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای اصغر فخریه کاشان به شماره ملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی شکراللهی حسن باروق به شماره ملی ۰۰۳۹۱۱۰۶۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد نعیمی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۸۴۰۴۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و خدمات مالی خردپایه بسمت عضو هیئت مدیره آقای فریبرز شکراللهی حسن باروق بسمت مدیرعامل. پ۱۷۵۲۰۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610852
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر فخریه کاشان به کدملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ به نمایندگی شرکت لیزینگ آتیه الوند به سمت رئیس هیات مدیره، مرتضی ولی پور گودرزی به کدملی ۰۰۳۹۰۸۶۵۱۸ به نمایندگی شرکت لیزینگ صنعت و معدن به سمت نائب رئیس هیات مدیره، داریوش حمیدی به کدملی ۰۰۳۹۵۴۰۱۹۷ به نمایندگی بانک صنعت و معدن به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، مسعود بهزادپور به کدملی ۰۶۸۱۷۰۹۲۱۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند و مهدی حکاک به کدملی ۴۱۳۲۳۹۲۲۵۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق آقای داریوش حمیدی (مدیرعامل) و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیبت مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا اختیاراتی به شرح پیوست صورتجلسه هیات مدیره فوق الذکر مشتمل بر ۲۱ بند به مدیرعامل تفویض گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۱۰۷۷۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658208
آگهی تغییرات شرکت بهبود نگاه میلاد دو بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۵۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامین جوادی به کدملی ۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱ نماینده شرکت اعتباری عسکریه به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای دکتر اصغر فخریه کاشان به کدملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۲۱۳۷ به سمت عضو هیأت مدیره آقای دکتر صلاح الدین دلشاد به کدملی ۴۷۲۲۸۲۵۱۴۹ نماینده شرکت آرامش سازان پیشرو و به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۸۱۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای امیرحسین مرادی به کدملی ۰۴۵۰۰۹۷۶۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای محمدحسن مرادی به کدملی ۰۴۵۰۹۱۷۴۰۱ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضای ثابت رئیس هیأت مدیره و متغییر مدیرعامل یا نایب رئیس هیأت مدیره، متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۱۹۵۲۷۴۰۶۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668243
آگهی تغییرات شرکت کیسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شد: آقای محمدرضا انصاری به شماره ملی ۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهروز گتمیری به شماره ملی ۰۴۲۰۳۹۷۵۶۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره اقای شاهرخ بیات به شماره ملی ۰۰۴۶۴۷۰۷۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اصغر فخریه کاشان به شماره ملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای منصور حداد به شماره ملی ۰۰۴۷۸۲۱۶۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهزاد حاجی شیر محمدی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۲۹۰۵۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای آرش جنابی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۵۷۲۲۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره خانم گیتی سیف الهی مقدم به شماره ملی ۱۴۶۰۷۷۳۰۳۹ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره ب کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی و مراسلات با امضای منفرد هر یک از امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۲۷۴۴۷۴۳۰۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690361
آگهی تغییرات شرکت دارا پلاست آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۲۲۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر فخریه کاشان به شماره ملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ به عنوان رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل وآقای نیما فخریه کاشان به شماره ملی ۰۰۵۶۸۱۱۲۸۴ به عنوان نائب ریئس هیأت مدیره و خانم مانا فخریه کاشان به شماره ملی ۰۰۵۷۰۰۵۵۲۷۰ به عنوان عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء اقای اصغر فخریه کاشان همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۸۱۸۶۵۸۵۷۱۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721407
آگهی تغییرات شرکت پیچاب کاوش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۷۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر فخریه کاشان کد ملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا حسینی ریوندی به شماره ملی ۰۷۹۴۹۳۱۱۴۶ در سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمود فاطمی عقداء به شماره ملی ۴۴۴۹۳۵۰۷۵۸ در سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین عسگر زاده به شماره ملی ۰۹۳۸۵۳۵۴۶۳ در سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ در سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهدآور از جمله قراردادها چک سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از آقایان علیرضا حسینی ریوندی یا اصغر فخریه کاشان یا محمد رضا مروجی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و امضای یکی از آقایان علیرضا حسینی ریوندی یا اصغر فخریه کاشان همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۹۱۵۹۸۰۷۸۱۴۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764512
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره تاتاریخ ۳۰/۰۲/۹۵ بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدافضل موسوی به شماره ملی ۴۲۸۳۸۹۶۳۴۹ به نمایندگی از شرکت توسعه سپهر پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۳۴۶۵۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عباسعلی حقانی نسب به شماره ملی ۶۴۴۹۳۷۷۷۶۳ به نمایندگی از شرکت اسکان راهان چاوش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۹۳۶به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای اصغر فخریة کاشان به شماره ملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ به نمایندگی از بانک صادرات به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرید صباحی به شماره ملی ۶۱۵۹۴۵۳۳۵۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی محمدخانی به شماره ملی ۰۰۶۸۴۶۱۷۵۵ به نمایندگی از شرکت امین اعتماد پیشرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا مدیری به شماره ملی ۰۰۶۷۷۷۴۴۵۸ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت با حق توکیل به اعضای هیئت مدیره یا تعیین قائم مقام و سرپرست می‌باشد.. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات مراجع قضایی و سایر اشخاصی حقیقی و حقوقی صدور، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضای مجاز شرکت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت پس از تصویب هیأت مدیره عزل و نصب کارکنان شرکت و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابعه و تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و مزایای ایشان تا تصویب آیین نامه‌های مربوطه اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و با دارا بودن کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوای ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری با توافق و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح و یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناسی، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها با امضای مجاز شرکت انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر و تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات پس از اخذ مصوبه هیأت مدیره با امضای مجاز شرکت تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیأت مدیره تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی هر ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیأت مدیره ش۹۳۱۰۱۴۴۳۸۱۹۶۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768400
آگهی تغییرات شرکت توسعه طرح‌های کیسون سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۵۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا انصاری به شماره ملی ۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴ به نمایندگی از شرکت کیسون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای طهماسب مظاهری خورزنی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۷۰۱۸۱ به نمایندگی از شرکت بتن صنایع کیسون به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۳۸۸۳۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی مظهری به شماره ملی ۰۰۴۰۳۶۲۷۲۸ به نمایندگی از شرکت فراسر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر فخریه کاشان به شماره ملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ به نمایندگی از شرکت لوله بتن پلیمر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۷۵۴۴به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی نقی مشایخی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۰۳۵۶۸ به نمایندگی از شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عیسی شهسوار خجسته به شماره ملی ۰۰۴۷۳۳۰۷۶۷ به نمایندگی از شرکت صنعت آبفای کیسون به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۴۰۰۳به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد عباس زادگان به شماره ملی ۲۲۹۱۱۱۸۹۹۴ به نمایندگی از شرکت ویما به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۲۰۷۵به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۱۰۱۷۹۸۰۸۶۶۸۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10453262
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن گنجی به کدملی ۲۰۹۱۷۳۱۰۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‎گذاری اهداف به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ به نمایندگی بهرام کلانترپور به کدملی ۰۰۴۷۳۶۱۰۵۰ شرکت صنعتی و معدنی نگین شفق آرمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۳۲ به نمایندگی اصغر فخریه‎کاشان به کدملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ شرکت توسعه صنعت شایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۴۴۶۱ به نمایندگی میرعمادالدین مدیرزاده‎تهرانی به کدملی ۰۴۵۲۶۹۴۹۱۴ شرکت افق فلات ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۲۰۱۵۵۲۳۴ بنمایندگی نجمی‎هاشمی‎فشارکی به کدملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ شرکت ره اختران نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۳۳۹۰ بنمایندگی نجمی‎هاشمی‎فشارکی به کدملی ۰۸۳۹۴۲۹۰۷۱ بسمت اعضای اصلی هیات‎مدیره و شرکت تامین سرمایه نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ و سید ماشاءاله شکیبی به کدملی ۰۸۳۹۴۲۹۰۷۱ بسمت اعضای علی‎البدل‎ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۹۰ اصغر فخریه‎کاشان بسمت رئیس هیئت مدیره و سید ماشاءاله شکیبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نجمی هاشمی‎فشارکی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‎مدیره و یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات‎مدیره اختیارات خود را در بندهای ۹۲۱۲۲ از ماده ۳۸ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10976974
آگهی تغییرات شرکت آب اکسید پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۱۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمود متین به شماره ملی ۰۰۴۷۱۶۱۱۳۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آزرمی بستان آباد به شماره ملی ۱۷۱۹۲۳۹۷۳۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۱۲/۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اصغر فخریه کاشان به شماره ملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ و شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد وطن پور و شرکت برنامه ریزی و مدیریت سریرا مشاور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۱۰۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا آصفی تا تاریخ ۱/۱۲/۹۰. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران میدان ونک انتهای شهید خدامی خ آفتاب ک ماهتاب پ ۱۱ کدپستی ۱۵۶۸۶۴۴۶۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12660597
آگهی تغییرات شرکت اعتبار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۰۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر فخریه کاشان به شماره ملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ - طهماسب مظاهری خورزنی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۷۰۱۸۱ - نرجس حق بیان به شماره ملی ۰۰۷۵۲۷۵۹۰۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اسلام خسروی به شماره ملی ۶۰۱۹۳۱۳۳۷۹ به سمت بازرس اصلی و شهریار عصری ملکی به شماره ملی ۰۰۶۶۱۷۲۸۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. پ۹۴۱۱۲۶۴۹۵۴۳۰۸۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977964
آگهی تغییرات شرکت بی ان ام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیتا بریموندی به کد ملی ۳۲۵۷۹۰۹۷۲۱ بعنوان نماینده شرکت عمران نوین توس جاودان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱ بجای اصغر فخریه کاشان به کد ملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱به سمت عضو هیت مدیره تعیین گردید. پ۹۵۰۵۳۱۷۲۹۵۴۱۹۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977983
آگهی تغییرات شرکت پارس کامیره شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۸۹۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم بیتا بریموندی کد ملی ۳۲۵۷۹۰۹۷۲۱ بعنوان نماینده شرکت عمران نوین توس جاودان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱بجای اصغر فخریه کاشان به کد ملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ به سمت عضو هیت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید پ۹۵۰۵۳۱۲۳۲۱۸۲۱۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978005
آگهی تغییرات شرکت روژ ایران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۸۸۷۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۱۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم بیتا بریموندی کد ملی ۳۲۵۷۹۰۹۷۲۱ بعنوان نماینده شرکت آرامش سازان پیشرو ش م ۱۰۱۰۴۰۶۴۸۱۱ وبجای اصغر فخریه کاشان به کد ملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ به سمت عضو هیت مدیره شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۳۱۱۷۲۶۱۵۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655279
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۷۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۲۸۸۰۵/۹۶ مورخه ۳۱/۴/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر فخریه کاشان کدملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به جای امیر حسین توکلی به عنوان نائب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۲۲۴۴۸۲۷۲۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک