سهیل لشگری

آقای سهیل لشگری

کد ملی 4322895654
33
شرکت‌ها
33
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1011343
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های پارچه‌ای اطلس سان سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۷۴۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۴۲۸۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای سهیل لشگری به شماره ملی۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۶/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۶۴۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017190
آگهی تصمیمات شرکت خدمات کامپیوتری ایزی بامسئولیت محدود ثبت شده بشماره ۸۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۷۰۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع حقوقی شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰۰ سهم ۰۰۰/۲۵ ریالی بانام می‌باشد عبدالصاحب نجفی به ک. م ۱۸۱۵۳۱۶۹۵۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سید محمد مرعشی به ک. م ۰۰۵۳۴۹۵۴۸۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی سبزواری به ک. م ۰۰۵۴۵۳۹۴۵۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و سید محمدرضا سبزواری به ک. م ۰۰۷۷۹۲۳۶۹۲ بسمت عضو علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به ک م ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بسمت بازرس اصلی و سهیل لشگری به ک م ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۴۷۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056036
آگهی تصمیمات شرکت ساریاک سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس اصلی و سهیل لشگری شماره ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۴۵۳۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063903
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آبزیان نیل پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۵۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بسمت بازرس اصلی و سهیل لشگری به ش ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تعداد اعضای هیئت مدیره به ۵ نفر تغییر یافت و ماده اساسنامه اصلاح شد. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا حیدری به ش ملی ۱۸۱۶۹۰۱۶۹۵ و فرهاد حیدری به ش ملی ۱۷۵۴۳۸۵۷۳۷ و فرشته قهرمانی به ش م ۱۸۲۸۹۵۹۱۳۸ و افسانه حیدری به ش ملی ۱۷۴۰۲۱۳۰۳۳ و محمدعلی باقرزاده به ش ملی ۳۰۷۰۹۱۷۸۸۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۱ علیرضا حیدری بسمت رئیس هیئت مدیره و فرشته قهرمانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی باقرزاده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء علیرضا حیدری همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۴۹۸۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297850
آگهی تغییرات شرکت قطعات فلزی زنجان خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۴۸۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به عنوان بازرس اصلی و سهیل لشگری به شماره ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. محمد خداپرست به شماره ملی ۰۰۵۳۰۲۰۹۶۰ و سهیل خداپرست به شماره ملی ۰۴۵۲۷۸۰۷۰۵ و لیلا خداپرست بشماره ملی ۰۴۵۰۵۷۵۴۷۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۰۴۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362710
آگهی تغییرات شرکت پیشگام ابر البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی صالح اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سهیل لشگری با شماره کد ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۸۳۰۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366342
آگهی تغییرات شرکت رویال صنعت بسپار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۱۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: خانم شیما ستوده شایق به شماره ملی ۰۰۷۸۸۹۵۸۱۲ و آقای غضنفر پیریائی به شماره ملی ۱۸۱۸۱۱۳۵۱۱ و آقای آرش سعیدی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۶۴۰۹۱ و خانم شقایق سعیدی به شماره ملی ۰۰۵۹۶۰۹۱۷۶ موسسه حسابرسی صالح اندیشان ۱۰۱۰۰۵۳۲۶۶۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سهیل لشگری ش م ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: غضنفر پیریائی بسمت مدیرعامل آرش سعیدی بسمت رئیس هیئت مدیره شیما ستوده شایق بسمت عضو هیئت مدیره شقایق سعیدی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۷۸۵۶۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380193
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
توسعه دارو پاسارگاد در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۲ به شماره ثبت ۴۵۰۸۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۶۲۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: واردات و توزیع و پخش داروهای تک نسخه ای خاص و فوریتی، در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، بلوار خوردین، بعد از تقاطع دادمان، ایران زمین، کوچه بخشی، پلاک ۸، واحد ۱۰۷ کدپستی ۱۴۶۵۹۵۳۳۸۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۹۵/۹۲ص۲۰۲/ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه بلوار خوردین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت پی سازان زرین به ش ـ ش م ۱۰۳۲۰۳۹۵۲۲۰ بنمایندگی آقای مصطفی کوهستانی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گنجینه سلامت پاسارگاد به ش ـ ش م ۱۰۱۰۳۳۹۵۷۷۰ بنمایندگی آقای محمد مجتهد به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی شرکت گسترش بازرگانی بین المللی گروه پاسارگاد به ش ـ ش م ۱۰۱۰۳۱۶۱۶۱۵ بنمایندگی آقای کیومرث مختاری تهرانی به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بعنوان بازرس اصلی. آقای سهیل لشگری به شماره ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی ها انتخاب شد. پ۱۷۹۰۵۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389768
آگهی تغییرات شرکت نشر الکترونیکی ایران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۸۹۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۴۸۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی صالح اندیشان ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سهیل لشگری ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۰۱۷۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396786
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی تبادل تدارک کالا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۹۰۱۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۳۷۳۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی صالح اندیشان شماره ثبت ۱۳۸۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای سهیل لشگری شماره ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۲۱۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398664
آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزین‌گر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۳۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۴۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰به عنوان بازرس اصلی و سهیل لشگری به شماره ملی۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۸۶۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1426064
آگهی تغییرات شرکت یامی نیک پارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۱۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۰۵۵
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ شرکت تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۱۳۸۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای سهیل لشگری به شماره ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ش۱۸۱۴۲۷۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457058
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۱ شرکت بتن سازان سیس (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۰۳۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۴۴۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای سهیل لشگری با کد ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۸۲۶۴۴۸ مسئول ثبت شرکت‌های کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476063
آگهی تغییرات شرکت سخت افزار سازان رسام سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۸۷۰۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۰۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی صالح اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس اصلی آقای سهیل لشگری به شماره ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۴۷۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476266
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کاوشگران هیرسا سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۵۴۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بازرسان شرکت برای یک سال مالی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به عنوان بازرس اصلی سهیل لشگری به شماره ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۳۵۸۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576751
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۴۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سهیل لشگری ک م ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی هایشرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۲۷۴۶۵۸۲۶۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594181
آگهی تغییرات شرکت گوهر رود گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۰۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره ثبت ۱۳۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سهیل لشکری به شماره ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۶۰۸۹۹۴۳۳۴۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597635
آگهی تغییرات شرکت خدمات شایسته نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۲۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بعنوان بازرس اصلی و سهیل لشگری به کد ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تکاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۹۴۹۰ و شرکت تعمیرات نیروگاهی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۹۶۸۲ و محمد تقی جوادی به شماره ملی ۰۵۵۸۸۹۲۸۹۲ پ۹۳۰۶۰۹۶۷۸۴۷۵۴۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620481
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت سود و زیان منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی صالح اندیشان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سهیل لشکری شماره ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی و اعلامیه‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۵۱۴۱۸۹۵۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630225
آگهی تغییرات شرکت گنجینه سلامت پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۵۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سهیل لشگری به شماره ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۰۱۸۱۶۴۱۹۵۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636462
آگهی تغییرات شرکت تجارت پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۳۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سهیل لشگری به شماره ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:. شرکت گسترش بازرگانی بین المللی گروه پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۱۶۱۵. آقای احمد دشتی به شماره ملی۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲. آقای رضا مقدم به شماره ملی۰۰۵۳۷۶۴۸۹۷ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۷۰۶۲۴۴۹۴۳۶۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636472
آگهی تغییرات شرکت پی سازان زرین پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ و آقای سهیل لشگری به شماره ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۰۶۹۳۳۵۵۷۷۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636860
آگهی تغییرات شرکت خدماتی مبلمان وصندلی سینمایی البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ و شماره ثبت ۱۳۸۷۳ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای سهیل لشگری با شماره ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند روزنامه ایران به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ش۹۳۰۷۰۷۳۷۸۳۴۳۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1685316
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۷۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان و صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ و شماره ثبت ۱۳۸۷۳ به عنوان بازرس اصلی و سهیل لشگری به شماره ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۳ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۳۸۲۸۱۷ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694694
آگهی تغییرات شرکت گروه پارس پاوان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۶۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سهیل لشگری به شماره ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای میثم دقیقیان به شماره ملی ۱۷۵۴۹۴۱۲۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم ترانه وکیلی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۳۰۵۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مختاری پور به شماره ملی ۲۰۰۲۷۱۰۰۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نیز کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۱۵۱۳۴۴۹۱۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696794
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی استوان سپند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۶۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی صالح اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶به سمت بازرس اصلی و آقای سهیل لشگری با ک. م ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پ۹۳۰۸۲۴۸۲۶۸۹۹۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719836
آگهی تغییرات شرکت تهران سمع اندیش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۱۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وز یان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سهیل لشکری به شماره ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.: آقای محمدتقی سلیمانی امیر به شماره ملی ۲۰۶۳۴۴۰۵۰۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سعید مهدی زاده طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۷۰۹۵۱۵۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای جهانگیر عسگری به شماره ملی ۰۰۳۹۸۵۲۳۹۳ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای حسن واحدی به شماره ملی ۱۲۶۱۶۱۳۰۰۷ عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهاء دار و تعهدآور شرکت با امضاء آقای محمدتقی سلیمانی امیری همراه با مهر شرکت و یا امضاء آقای سعید مهدیزاده طهرانی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۹۱۲۱۲۹۲۲۸۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720412
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه آتیه خاور میانه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۷۷۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی صالح اندیشان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سهیل لشکری با شماره ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار بمنظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۱۲۱۰۴۳۹۳۶۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735318
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه شهر میر پارسه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سهیل لشگری به شماره ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۲۵۲۷۸۶۵۰۷۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406963
آگهی تغییرات شرکت زرین فولاد کیان پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۴۵۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بسمت بازرس اصلی وآقای سهیل لشکری کدملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت پ۹۳۱۱۰۵۹۸۰۵۹۸۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9407725
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لوازم طبی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۶۵۴۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سهیل لشگری به کدملی شماره ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان پرویز اصلانی مهر به شناسه ملی ۰۰۴۰۷۰۷۱۶۳۵ پرهام اصلانی مهر به شناسه ملی ۰۴۵۰۱۵۱۶۸۹ دانیال اصلانی مهر به شناسه ملی ۰۴۵۱۴۸۵۳۰۰ و خانم طاهره (ایران) داودی مهاجر تهرانی به شناسه ملی ۴۷۲۳۵۶۷۲۵۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب شدند پ۹۳۱۱۰۶۵۷۸۸۸۸۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035184
آگهی تغییرات شرکت صنایع عایقهای معدنی پوشینگر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۰۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰به سمت بازرس اصلی و آقای سهیل لشگری به کدملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اشخاص ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان: فریدون فرهادی به کد ملی ۴۰۷۲۵۱۳۱۸۰، علی فیاضی به کد ملی ۰۳۸۲۰۴۲۷۷۸ و خانم ویدا امتحانی به کد ملی ۱۹۷۰۲۷۶۵۶۸ روزنامه ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۱۲۶۲۷۱۸۸۷۱۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799479
آگهی تغییرات حسابرسی صالح اندیشان حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۲۹۱۴/۹۶ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد گواهی‌های انحصار وراثت به شماره ۱۰۴۱/۵۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۵ و گواهی واریز مالیات بر ارث بشماره ۱۵۶۲۱۶ مورخ ۱۳۹۶٫۰۸٫۰۸ آقای سید جواد غروی فوت کرده‌اند و وراث حین الفوت بشرح ذیل می‌باشند: خانم زهرا تقی زاده بشماره ملی ۴۳۲۲۵۱۸۹۶۶ مبلغ ۱۹۴۷۵۰۰ ریال و خانم لیلا غروی بشماره ملی ۰۰۶۴۰۱۷۵۴۰ مبلغ ۱۳۶۳۲۵۰۰ ریال خانم مریم غروی بشماره ملی ۰۰۶۴۲۶۶۲۶۵ مبلغ ۱۳۶۳۲۵۰۰ ریال. لیست شرکاء پس از انتقال قهری فوق الذکر بشرح ذیل می‌باشد: خانم زهرا تقی زاده بشماره ملی ۴۳۲۲۵۱۸۹۶۶ دارنده مبلغ ۱۹۴۷۵۰۰ ریال سهم الشرکه. خانم لیلا غروی بشماره ملی ۰۰۶۴۰۱۷۵۴۰ دارنده مبلغ ۶۸۱۶۲۵۰ ریال سهم الشرکه. خانم مریم غروی بشماره ملی ۰۰۶۴۲۶۶۲۶۵ دارنده مبلغ ۶۸۱۶۲۵۰ ریال سهم الشرکه. آقای محمد ابراهیم زرنگارپور بشماره ملی ۰۰۴۱۳۹۲۲۹۹ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه. آقای فرهاد بهزادی بشماره ملی ۰۴۵۰۹۱۵۸۵۹ دارنده مبلغ ۳۹۴۲۰۰۰۰ریال سهم الشرکه. آقای سهیل لشگری بشماره ملی ۴۳۲۲۸۹۵۶۵۴ دارنده مبلغ ۸۱۶۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. آقای پویا مهدوی فر بشماره ملی ۲۰۰۲۲۳۰۴۵۵ دارنده مبلغ ۱۳۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۶۱۰۱۳۷۹۹۸۸۳۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک