منوچهر زندی

آقای منوچهر زندی

کد ملی 4321886422
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 611760
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذایی پدیده دیمهسهامی خاص به شماره ثبت۲۵۹۰۷۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۹۲۳۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۱۰۰۳۱۶۹۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۸۳۴۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628234
آگهی تصمیمات شرکت کرمانیتسهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۷۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۸۳۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۴۳۷۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659984
آگهی تصمیمات شرکت بازار گستر پگاه منطقه پنج سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۸۶۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کد ملی ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۵۶۵۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065961
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت فرا راه اندیش سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۱۱۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۳۱۲۵۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۲ موسسه حسابرسی بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ و آقای منوچهر زندی به شماره ملی ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۵۰۸۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149188
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی سیمین ران نیک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۹۴۱۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به شماره ملی ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ بسمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. شرکت معدنی آهن آجین بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۷۶۰۲ و شرکت ندای رهاوی بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۹۷۳۹ و شرکت مجتمع معادن سنگ چینی نی ریز بشناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۰۰۴۷ و شرکت کلات گوهر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۲۵۲۳ و شرکت معادن کاریز شهر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۳۹۵۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۱۱۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381173
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۹۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ بعنوان بازرس اصلی، آقای منوچهر زندی بشماره ملی ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب شدند. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۷۱۷۹۵۰۸۴۴۶۳۴ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381680
آگهی تغییرات شرکت صدر معادن ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۴۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی حسابرسین شناسه ملی ۱۰۰۰۳۱۶۹۹۱ و آقای منوچهر زندی کد ملی ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۱ و بمدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۰۶۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539047
آگهی تغییرات شرکت معدنجو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سودوزیان وعملکرد سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسین باشماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱به عنوان بازرس اصلی و آقای منوچهر زندی با ک. م ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ را بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۰۱۱۴۳۷۹۱۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1545220
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند راه ابریشم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۴۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وبهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با ش. م ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به سمت حسابرس وبازرس اصلی منوچهر زندی با ک. م ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۰۶۳۳۷۶۹۹۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610330
آگهی تغییرات شرکت بازار گستر پگاه منطقه سه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۶۹۰ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۸۹۰۳۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای منوچهر زندی بشماره ملی ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۷۸۵۱۱۷۸۰۹۰ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633801
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی فرآورده‌های شیری پگاه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۸۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای منوچهر زندی به شماره ملی ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۰۵۲۹۹۲۸۳۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636919
آگهی تغییرات شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۶۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۲ به تصویب رسید موسسسه حسابرسی وبهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین ش م ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱بسمت بازرس اصلی و حسابرس و اقای منوجهر زندی ک م ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر النتشار دنیای اقتصاد جهت اگهی شرکت انتخاب شد پ۹۳۰۷۰۷۴۵۳۸۳۵۶۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9549685
آگهی تغییرات شرکت آفتاب فولاد خمین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۵۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به عنوان بازرس اصلی، آقای منوچهر زندی به شماره ملی ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9794680
آگهی تصمیمات شرکت تهران بتون سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۰۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۴۷۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت به شناسه ملی۱۰۳۲۴۵۷۵۵۶ به سمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کد ملی۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9861212
آگهی تغییرات شرکت صنعت نصر معدن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به عنوان بازرس اصلی، آقای منوچهر زندی به شماره ملی ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل قنبرپور به شماره ملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ و آقای حسین منصوری به شماره ملی ۰۶۰۲۷۷۲۶۱۳ و آقای غلامرضا مهدوی هزاوه به شماره ملی ۰۵۳۱۸۳۹۲۵۷ و آقای رسول گلستانه به شماره ملی ۱۲۸۶۴۴۳۹۵۴ و آقای حسین ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۲۱۵۶۸۷ تا تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۱. در تاریخ ۰۸/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9868329
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تولید پیشرو انرژی آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۷۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۱۰۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به عنوان بازرس اصلی، آقای منوچهر زندی به شماره ملی ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10235528
آگهی تصمیمات شرکت آرین سیناسهامی خاص به شماره ثبت۱۰۰۲۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۱۸۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10556552
آگهی تصمیمات شرکت بهادران سنگ سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۰۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۵۰۸۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به ش م ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به ک م ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10679976
آگهی تصمیمات شرکت آرین شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۵۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۶۸۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سینا سعیدی به کدملی ۰۴۵۳۷۶۲۱۸۲ به نمایندگی از گروه صنعتی آرین سعید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۷۶۳ و علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ و مریم سعیدی به کدملی ۰۴۵۰۱۳۱۶۲۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/۹۰ علی سعیدی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مریم سعیدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سینا سعیدی بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10722938
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی معدنی فراروی به شماره ثبت۱۱۸۳۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۹۶۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ۱/۴/۹۰ و تائیدیه شماره۳۱۳۸۹ مورخ۲۹/۴/۹۰ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: صورنهای مالی سال۸۹ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کد ملی۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ بسمت بازرس علی ابدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. سرمایه شرکت به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۹۶۰/۱۲ تغییریافت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10927215
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای بهساز ملت سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۰۹۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۷۶۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به عنوان بازرس اصلی، آقای منوچهر زندی به شماره ملی ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۷/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837459
آگهی تغییراتحسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره ۱۳۶۲۱۳/۹۵ مورخ ۲۰/۲/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر زندی با کدملی ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و خانم منیژه آریانپور با کدملی ۲۱۶۱۲۸۸۹۶۲ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای حسن اسمائی با کدملی ۰۰۴۱۴۲۸۵۷۹ بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۱۷۹۸۶۷۴۵۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504605
آگهی تغییرات مالکین آکام شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۰۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ که برابر تعهدنامه کتبی هیئت مدیره مبنی بر رعایت صحیح تشریفات آگهی دعوت به تائید و امضای کلیه اعضای هیئت مدیره قبلی موسسه رسیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش هیئت مدیره توسط رئیس هیئت مدیره قرائت و بازرس موسسه گزارش خود را نسبت به تراز و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به مجمع ارائه و تراز عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت. جهت انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره آینده و همچنین بازرس اصلی و علی البدل: آقایان حسین راحمی نژاد باکدملی ۰۰۴۱۵۶۴۶۷۱ و انورپاشا باقرپور باکدملی ۲۲۲۹۰۸۴۲۲۴ و محمدصادقیان باکدملی ۰۰۳۸۰۱۲۰۰۶ و نصیر عمرانیان محمدی باکدملی ۲۰۶۲۴۴۸۲۷۹ و آقایان بهروز دمیرچی باکدملی ۰۰۴۰۲۴۳۵۹۱ و سیداحمد هاشمیان باکدملی ۰۰۳۲۸۲۲۹۳۶ و محمدرضا نادری باکدملی ۰۰۷۱۱۵۲۶۳۶ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان علی رضا ارجوند باکدملی ۱۳۷۶۴۱۲۷۳۱ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال بر اساس ماده ۲۸ اصلاحیه اساسنامه و همچنین آقایان منوچهر زندی باکدملی ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ بعنوان بازرس اصلی و احمد ناصری باکدملی ۱۲۶۱۶۲۵۹۶۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال طبق ماده ۴۰ اساسنامه و بند ۲ ماده ۲۰ اصلاحیه آن انتخاب گردیدند. با توجه به بند ۱ ماده ۲۰ اصلاحیه اساسنامه آقای بهروز دمیرچی باکدملی ۰۰۴۰۲۴۳۵۹۱ از بین اعضا اصلی هیئت مدیره بعنوان خزانه دار انتخاب گردید. روزنامه شرق از طرف مجمع عمومی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. ش۹۶۰۴۱۸۹۹۱۳۹۱۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک