نجمی هاشمی فشارکی

آقای نجمی هاشمی فشارکی

کد ملی 0043218857
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 937704
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت معدنی زرکن تفتان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۱۱۰۱۲ و شناسه ملی۱۰۵۰۰۰۵۳۱۶۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۹/۹۱ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نجمی با کدملی۰۰۶۹۴۹۰۲۰۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم با شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۳۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳ و شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) ۱۰۸۶۱۳۹۳۸۷۴ آقای نجمی هاشمی فشارکی با کدملی۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ ۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۴/۹۱ آقای نجمی هاشمی فشارکی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۰۸۰۳۶ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1188055
آگهی تغییرات شرکت آلفا فارمد گروه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نجمی هاشمی فشارکی به ک. م۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ به عنوان رییس هیات مدیره. آقای مرتضی قلی پاشا به ک. م۱۲۸۵۲۹۸۴۷۰ به عنوان نایب رییس هیات مدیره. آقای بهمن کیازند به ک. م۰۰۳۹۸۷۵۲۵۳ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. هیات مدیره اختیارات مندرج در بندهای یک و چهار و هفت و ده و سیزده ماده۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک‌ها و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و یا رییس هیات مدیره هریک به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۹۳۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343084
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه شرکت سرمایه گذاری فلات ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱ بنمایندگی نجمی هاشمی فشارکی بشماره ملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱ بنمایندگی رضا صحرایی بشماره ملی ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان طبس گلشن بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۷۶۵۶ بنمایندگی سید ماشاء الله شکیبی بشماره ملی ۰۸۳۹۴۲۹۰۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و کاظم کاشفی پور بشماره ملی ۱۳۷۶۹۵۸۱۰۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۱۶۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345937
آگهی تغییرات شرکت کک طبس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل به تصویب رسید: آقای بابک آل طاها به شماره ملی ۰۰۵۰۰۲۴۹۳۰ به نمایندگی از شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابوتراب حسینی به شماره ملی ۳۰۹۰۵۳۷۳۹۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید ماشاء اله شکیبی به شماره ملی ۰۸۳۹۴۲۹۰۷۱ به نمایندگی از شرکت ره اختران نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۳۳۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ به نمایندگی از شرکت صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن حاجی بیکلو به شماره ملی ۰۰۳۹۹۰۳۵۵۹ به نمایندگی از شرکت دفینه ثمین پویا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۹۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها، اوراق و اسناد تعهدآور و مکاتبات با بانکها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره مجتمعا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره مجتمعا با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۷۶۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428373
آگهی تغییرات شرکت ویرا باران بین الملل شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۷۷۹۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۰۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا صحرایی با ک. م ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ آقای مسعود محمودخان شیرازی با ک. م ۰۰۴۷۴۶۳۸۲۱ و آقای نجمی هاشمی فشارکی با ک. م ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۱۸۱۳۲۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473214
آگهی تغییرات شرکت مدیریت ساختمان شمسا سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۸۴۹۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۸۶۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۹۰۳۶ به نمایندگی نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آبادگران ساحل دریا ۱۰۷۶۰۰۲۷۵۹۸ به نمایندگی سید علیرضا قهاری به شماره ملی ۲۲۹۵۰۴۴۹۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ساختمانی سکوکار به شناسه ملی ۱۰۱۲۵۶۹۸۷۵۱ به نمایندگی ناصر قائمی به شماره ملی ۴۲۸۴۱۴۳۱۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره عباس کریمی به شماره ملی ۰۷۰۲۲۴۶۹۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره محمد حسن همت به شماره ملی ۱۱۹۸۹۷۳۸۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۳۳۳۷۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687169
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پائین دستی پتروشیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۲۶۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۱۲۰۶۶/۴۱ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت همت مدیریت توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۱۶۴۰ به نمایندگی سید محمد جعفرمرعشی شوشتری به شماره ملی ۱۷۵۵۱۹۷۶۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۷۵ به نمایندگی نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره پوریا تابعیان به شماره ملی ۱۷۵۳۶۲۷۱۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره کوروش رحمتی نیا به شماره ملی ۰۰۶۲۶۵۲۵۷۵ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و بانکی و تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضای عضو دیگر هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۱۴۳۲۷۹۱۱۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723070
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پارت رایان ورنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۳۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی ولی پور گودرزی با شماره ملی ۰۰۳۹۰۸۶۵۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱ و آقای نجمی هاشمی فشارکی با شماره ملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کک طبس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۲۲۰ و آقای سید حمید رضا شکیبی با شماره ملی ۰۹۳۸۹۴۷۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سیمان طبس گلشن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۷۶۵۶ و آقای حسن اسمعیلی با شماره ملی ۰۸۳۹۴۳۲۴۸۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از جمله چک‌ها و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت خواهد بود. براساس ماده ۴۳ اساسنامه اختیارات مدیرعامل بشرح زیر تعیین و گردید: الف: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ب: نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت وخروج آنها ازخدمت و مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها (در چارچوب آئین نامه‌های مصوب). ج: دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل وسود و متفرعات. د: عقد قراردادهای خرید و فروش، اجاره رهن با رعایت آئین نامه معاملات شرکت و انجام سایر عملیات مربوط به صلح، فسخ قرارداد، معاوضه اموال منقول و غیر منقول با تایید و تصویب هیئت مدیره. پ۹۳۰۹۱۶۲۶۶۴۸۰۹۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1762247
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ ومجوز شماره ۲۹۴۳۹۹/۱۲۱مورخ ۱۸/۹/۹۳سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. تعیین حق الزحمه ایشان به هیأت مدیره تفویض گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. افراد ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای نجمی هاشمی فشارکی کد ملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ آقای بهرام کلانترپور کد ملی ۰۰۴۷۳۶۱۰۵۰و آقای محمد طباطبائی کد ملی ۲۷۵۳۴۳۰۳۶۵و آقای کاظم کاشفی پور کد ملی ۱۳۷۶۹۵۸۱۰۴و خانم صفیه صدرعاملی کد ملی ۰۴۵۱۳۸۱۸۴۱ پ۹۳۱۰۱۳۱۷۸۱۶۳۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9874858
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۱۷۸۰۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ و اعلام تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ بسمت بازرس اصلی و علیرضا مسعودخورسندی به کد ملی ۰۰۳۰۰۸۷۷۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت پروژه‌های صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰ و شرکت صنایع گچ کاشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۰۴۰ و شرکت کربنات کلسیم کاشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۱۷۸۲ و شرکت سرمایه گذاری صنایع معادن فلات ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱ و شرکت توسعه مدیریت شایان افق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۵۳۳ باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۸۹ نجمی هاشمی فشارکی به کد ملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا دهقانی به کد ملی ۲۵۲۹۶۰۷۵۸۳ به نمایندگی شرکت پروژه‌های صنعتی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کیومرث ضیافتی فرامرزی به کد ملی ۰۹۳۹۲۷۸۱۱۱ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و محمدتقی محبی به کد ملی ۲۵۷۲۲۷۲۶۶۰ به نمایندگی از شرکت صنایع گچ کاشان و محمد نعیمی به کد ملی ۰۰۷۲۶۸۴۰۴۶ به نمایندگی از شرکت صنایع کربنات کلسیم کاشان و میرعمادالدین مدیرزاده طهرانی به کد ملی ۰۴۵۲۶۹۴۹۱۴ به نمایندگی شرکت توسعه مدیریت شایان افق جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها چک سفته بروات با دو امضاء از سه امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10246023
آگهی تغییرات شرکت ایده تجربه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۶۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهره مسعود به شماره ملی ۰۰۴۰۷۲۰۰۱۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای کاظم کاشفی پور به شماره ملی ۱۳۷۶۹۵۸۱۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ و آقای پوریا تابعیان به شماره ملی ۱۷۵۳۶۲۷۱۳۳ و آقای سید حسین سیدزاده یزدی به شماره ملی ۳۲۵۵۳۲۱۲۲۰ تا تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار میرداماد پلاک شماره ۲۹۰ کدپستی ۲۵۴۹۹۶۴۸۳۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10350291
آگهی تصمیمات موسسه بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان ثبت شده بشماره ۱۹۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۲۲۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۸۹ سید محمدجعفر مرعشی شوشتری کدملی ۱۷۵۵۱۹۷۶۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهری جوادزاده کدملی ۳۶۲۰۸۹۵۵۴۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فیروز رضازاده صابر کدملی ۰۰۴۹۶۴۴۶۷۱ بسمت عضو و مدیرعامل و خزانه دار و عبدالله طالبی اطاق ور کدملی ۲۶۹۰۶۱۴۲۲۷ و نجفی هاشمی فشارکی کدملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سعید جابرانصاری کدملی ۰۰۳۵۴۳۵۶۵۸ و بنفشه صدیق کدملی ۰۶۱۶۰۰۷۶۵۷ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره موسسه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. فرشته سلیمانی نیسیانی کدملی ۱۲۸۲۲۷۸۸۲۷ و ماهرخ فلاحی کدملی ۲۶۹۱۰۱۶۴۳۹ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10762522
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فلز کاوان سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا ملک زاد به شماره ملی ۰۰۴۴۱۴۴۱۹۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم کاشفی پور به شماره ملی ۱۳۷۶۹۵۸۱۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون صیادی نژاد (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳. ۲ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از ایشان با امضاء دیگر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است ضمنا سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12928179
آگهی تغییرات شرکت پلی استر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۲۷۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: حسین ماهرو به شماره ملی۱۲۶۰۳۶۸۱۶۵ به نمایندگی حقیقی از طرف شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ به سمت رئیس هیأت مدیره نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷به نمایندگی حقیقی از طرف شرکت سرمایه گذاری کوشا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره محمد صادقی به شماره ملی ۰۷۹۲۹۱۲۴۳۸ به نمایندگی حقیقی از طرف شرکت لامپ پارس شهاب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک. سفته. بروات و قرارداد و عقود اسلامی به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۵۰۳۶۳۳۹۰۷۲۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990866
آگهی تغییرات شرکت اباد گران ساحل دریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۲۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۴ و بموجب نامه شماره ۴۵۵۲ , ۱۴۳ , ۹۵۲ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران سما (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۸۳۲۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۹۰۳۶ با نمایندگی آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ و شرکت مدیریت ساختمان شمسا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۸۴۹۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۸۶۹۲ با نمایندگی آقای محمدحسن همت به شماره ملی ۱۱۹۸۹۷۳۸۲۱ و شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۸۴۴۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۷۵ با نمایندگی آقای سید حسین چاوشی به شماره ملی ۰۰۳۲۸۲۶۴۴۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ۳ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش۹۵۰۶۰۷۴۴۶۷۳۷۱۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عباس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13037703
آگهی تغییرات شرکت نگین شفق سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کاظم کاشفی پور با کدملی۱۳۷۶۹۵۸۱۰۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۵۲۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید برومند با کدملی۰۰۵۲۸۴۶۲۵۳ به نمایندگی شرکت کک طبس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۲۲۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای نجمی هاشمی فشارکی با کدملی۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱به سمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با دو امضا از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره علاوه بر اجرای مصوبات هیئت مدیره، بخشی از اختیارات خود موضوع بندهای ۱۹، ۱۶، ۱۵، ۷، ۴، ۱، ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۵۰۷۰۴۲۰۱۱۳۷۱۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268981
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۹۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت ساختمان شمسا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۸۶۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمود کم گویان به شماره ملی ۳۲۵۱۰۶۵۹۸۱ به نمایندگی از شرکت آبادگران ساحل دریا با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۲۷۵۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا عالم زاده به شماره ملی ۰۰۵۲۳۰۰۸۰۳ به نمایندگی از شرکت کیسون با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علیرضا گل علیزاده به شماره ملی ۰۰۶۱۲۹۱۵۶۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای رضا درویش به شماره ملی ۰۰۴۴۴۶۷۰۰۱ به نمایندگی از شرکت آینده سازان فولاد البرز با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۷۳۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حسین چاوشی به شماره ملی ۰۰۳۲۸۲۶۴۴۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را عینا اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای یک، شش، هفت، و دوازده از ماده ۴۷ اساسنامه شرکت تعیین نمود. پ۹۵۱۱۰۳۲۶۰۳۳۷۸۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13367552
آگهی تغییرات شرکت تجهیز صنعت پگاه سپیدان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۰۶۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۵۲۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهروز کلانتر پور به شماره ملی ۲۲۱۹۰۱۴۰۰۲ با پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. بهرام کلانتر پوربه شماره ملی ۰۰۴۷۳۶۱۰۵۰ با پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ با پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. لذا سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: سیدعلی نورانی نجفی به شماره ملی ۲۵۱۱۱۰۳۷۰۲ دارنده مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ماریا نورانی نجفی به شماره ملی ۴۷۲۲۶۳۳۵۰۹ دارنده مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه بهروز کلانتر پور به شماره ملی ۲۲۱۹۰۱۴۰۰۲ دارنده مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه بهرام کلانتر پوربه شماره ملی ۰۰۴۷۳۶۱۰۵۰ دارنده مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ دارنده مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۰۱۱۴۲۰۹۱۷۱۵۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13394731
آگهی تغییرات فرهنگی حسابداران امروز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۵ و به استناد مجوز شماره ۱۰۲۲ / ۹۶ / ۱ / / الف ت مورخ ۲۰/۱/۹۶ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی اکبر اربابیان به شماره ملی ۰۰۴۵۲۰۶۸۲۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد و قاسم انصاری رنانی به شماره ملی ۰۲۲۱۲۲۴۲۷۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۹۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد و منوچهر حاضر به شماره ملی ۰۰۳۷۹۰۵۲۸۷ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال و سیدمحمود حمیدی به شماره ملی ۰۰۴۱۴۶۷۳۰۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و تورج خداداده به شماره ملی ۳۲۵۳۵۳۲۰۰۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و حسن خورشیدی فرد به شماره ملی ۲۳۷۱۷۲۵۵۹۵ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال و محمداسمعیل فدائی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۴۲۵۵۹۹۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال و کامبیز فرقاندوست حقیقی به شماره ملی ۰۰۴۲۱۱۳۶۵۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال و شرکت تعاونی فرهنگی آموزشی حسابداران امروز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۹۸۷ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۰۶۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند آقای دکتر سعید اسلامی بیدگلی به شماره ملی ۰۰۶۹۳۴۲۳۵۰ با پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و سهم الشرکه هر یک از آنان پس از افزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: علی اکبر اربابیان به شماره ملی ۰۰۴۵۲۰۶۸۲۱ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه غلامرضا اسلامی بیدگلی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۳۹۶۸۶ دارای ۱۰٫۶۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه قاسم انصاری رنانی به شماره ملی ۰۲۲۱۲۲۴۲۷۲ دارای ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه بهمن ایرجی به شماره ملی ۳۸۷۳۲۱۲۳۷۴ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه فرهاد پدیدار به شماره ملی ۱۲۸۴۴۴۴۴۵۷ دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه علی ثقفی به شماره ملی ۴۳۲۱۸۷۵۹۳۵ دارای ۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه منوچهر حاضر به شماره ملی ۰۰۳۷۹۰۵۲۸۷دارای ۵۷۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه یحیی حساس یگانه به شماره ملی ۴۲۸۴۱۱۴۳۲۸ دارای ۵۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سید محمود حمیدی به شماره ملی ۰۰۴۱۴۶۷۳۰۲ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حمید خالقی مقدم به شماره ملی ۰۸۵۹۲۱۷۶۴۷ دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه تورج خداداده به شماره ملی ۳۲۵۳۵۳۲۰۰۳ دارای ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حسن خورشیدی فرد به شماره ملی ۲۳۷۱۷۲۵۵۹۵ دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه رمضانعلی رویایی به شماره ملی ۴۵۷۹۱۷۷۳۵۵ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمدتقی ضیائی بیگدلی به شماره ملی ۰۳۸۴۰۱۸۴۷۵ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سیدحسین علوی طبری به شماره ملی ۲۰۶۲۶۵۵۴۱۱ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمداسمعیل فدائی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۴۲۵۵۹۹۳ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه کامبیز فرقاندوست حقیقی به شماره ملی ۰۰۴۲۱۱۳۶۵۲ دارای ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ویدا مجتهد زاده به شماره ملی ۲۰۹۱۷۶۶۴۹۶ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه نظام الدین ملک آرائی به شماره ملی ۴۲۸۰۳۸۵۷۳۴ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ دارای ۳۰۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری حسابداران اینده به شناسه ملی ۱۰۱۰۷۳۳۵۶۶ دارای ۱۲۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت تعاونی فرهنگی آموزشی حسابداران امروز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۹۸۷ دارای ۱۰۱۴۳۰۰۰۰۰ یال سهم الشرکه سعید اسلامی بیدگلی به شماره ملی ۰۰۶۹۳۴۲۳۵۰ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۱۳۰۲۵۶۶۲۰۴۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397660
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ومعدنی کان سرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۱۴۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی ولی پور گودرزی با کدملی ۰۰۳۹۰۸۶۵۱۸ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی محمد یزدان جو با کدملی۳۹۷۹۲۲۸۹۶۷ به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی تجارت آسیا شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۹۴۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسن اسماعیلی با کدملی ۰۸۳۹۴۳۲۴۸۸ به نمایندگی از شرکت نگین شفق سپهر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۸۳۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مسعود جلیلیان با کدملی ۴۵۳۹۸۷۹۰۳۰ به نمایندگی از شرکت سیمان طبس گلشن شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۷۶۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای نجمی هاشمی فشارکی با کدملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۵۲۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مشترک ۲ نفر از هر یک از گروه‌های ذیل همراه با مهر شرکت معتبر است: گروه اول: آقایان ۱ - حسن اسماعیلی ۲ - نجمی هاشمی فشارکی ۳ - مرتضی ولی پور گودرزی گروه دوم: آقایان ۱ - علی محمد یزدان جو ۲ - مسعود جلیلیان کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۰۳۸۳۷۹۳۳۵۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک