مسعود وکیلی فر

مسعود وکیلی فر

کد ملی 0043150888
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 559828
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کامران اعظمیسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۱۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۲۴۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود وکیلی فرد به شماره ملی ۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۴۵۶۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563316
آگهی تصمیمات شرکت فناوری صبا فامسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۲۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۱۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطمینان فرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰ به نمایندگی مسعود وکیلی فرد به کدملی ۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۱۸۷۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 574788
آگهی تصمیمات شرکت دیده گستر هستی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۷۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۹۰۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود وکیلی فرد به کد ملی ۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۷۵۴۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712615
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی امین برتر اقتصاد میلادسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود وکیلی فرد به شماره ملی ۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۳۱۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724849
آگهی تغییرات شرکت پترو کاو انرژیسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۴۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود وکیلی فرد به شماره ملی ۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شروین رسولزاده دیزجی به شماره ملی ۱۳۷۵۷۳۸۹۱۷ و آقای علی اشرف شرف خانی به شماره ملی ۴۵۳۹۳۹۷۵۴۰ تا تاریخ ۳۱/۴/۹۲. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای شروین رسولزاده دیزجی به شماره ملی ۱۳۷۵۷۳۸۹۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اشرف شرف خانی به شماره ملی ۴۵۳۹۳۹۷۵۴۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اشرف شرف خانی به شماره ملی ۴۵۳۹۳۹۷۵۴۰ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۹۲۴۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006427
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های روغنی انتخاب ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۶۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۵۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود وکیلی فرد به شماره ملی ۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۲۹۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268699
آگهی تغییرات شرکت پروفیل سازان آژینه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۴۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند: آقای وحید ریاضی به شماره ملی ۲۷۵۳۶۲۲۵۷۴ خانم فاطمه رحیمی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۵۵۳۰۶ آقای مسعود افتخار به شماره ملی ۳۵۰۰۷۲۹۶۲۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود وکیلی فرد به شماره ملی ۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۴۸۶۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356549
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فرم مبنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد. اعضاء هیئت مدیره شرکت را برای مدت دو سال بشرح زیر تعیین نمود: آقای وحید ریاضی به شماره ملی ۲۷۵۳۶۲۲۵۷۴ خانم صدیقه پرتوی به شماره ملی ۴۶۰۹۳۷۲۱۰۱ آقای مسعود افتخار به شماره ملی ۳۵۰۰۷۲۹۶۲۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰ را بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود وکیلی فرد به شماره ملی ۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ را بعنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۲ انتخاب نمود. روزنامه اطلاعات را جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین نمود. پ۱۷۸۰۳۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440256
آگهی تغییرات شرکت بهبود تجارت نوین اراک سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۷۷۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۸۳۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ شرکت بازرگانی ساری گستر سبک متین (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۲۲۳۹ و شرکت بازرگانی پیشتازان اقتصاد پویا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۲۴۱۴ و شرکت بازرگانی و توزیع ارکان ساختار نوین (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۰۴۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود وکیلی فرد کد ملی ۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت انتخاب شدند. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۶۶۹۰۲ رئیس ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1506061
آگهی تغییرات شرکت پرتو تدبیر آرین سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۳۰۸۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۰۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال بشرح زیر تعیین نمود: آقای سید مصباح عامری به شماره ملی ۰۴۵۳۶۶۰۰۵۳۳ آقای جعفر سمیاری به شماره ملی ۰۰۵۴۸۵۸۶۴۱ آقای مسعود افتخار به شماره ملی ۳۵۰۰۷۲۹۶۲۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود وکیلی فرد به شماره ملی ۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۴۸۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669879
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان تجارت نوین کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۷۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۴۹۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی حق پرست به شماره ملی ۱۲۸۹۰۱۱۸۹۳ به نمایندگی شرکت بازرگان پیشتازان اقتصاد پویا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۲۴۱۴ تا تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ و آقای محمد مهدی طیبی به شماره ملی ۰۰۵۵۹۷۵۴۷۱ به نمایندگی شرکت ارکان ساختار نوین به شماره ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۰۴۴ تا تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ و آقای هومن پشنگیان به شماره ملی ۵۱۱۰۲۹۲۲۲۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی ساری گستر سبک متین به شماره ملی ۱۰۲۶۰۵۸۲۲۳۹ تا تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود وکیلی فرد به شماره ملی ۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۶۳۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۰۳۰۰۵ سرپرست ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677863
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی امین برتر اقتصاد میلاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۴۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود وکیلی فردبه شماره ملی ۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۰۴۷۹۷۳۸۲۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678610
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تجارت گستر اقتصاد ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۲۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ - انتخاب اعضای هیئت مدیره آقای داریوش خدادادنژاد به نمایندگی از شرکت بازرگانی ساری گستر سبک متین ۱۱۱۹۷ و آقای سیدعلی سیدنژاد مشهدی به نمایندگی از شرکت بازرگانی ارکان ساختار نوین انتخاب ۳۳۸۸۶ و خانم رزیتا ظریفی به نمایندگی از شرکت بازرگانی بهبود تجارت نوین اراک ۱۰۷۷۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۳ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به شماره ثبت ۲۲۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود وکیلی فرد به شماره ملی ۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. ۴ - روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۸۰۵۲۷۸۶۲۲۱۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700132
آگهی تغییرات شرکت ارکان فروش نگین نوین یاسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۹۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیا الکترونیک مهر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۴۷۳ و شرکت کوثر تجارت فیروزه اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۴۷۲۷ و شرکت ساری گستر سبک متین شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۲۲۳۹و شرکت کوثر فیروزه اذران شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۵۸۹۷و شرکت بازرگانی ارکان ساختار نوین انتخاب شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۰۴۴بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود وکیلی فرد کد ملی ۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۸۲۶۷۴۷۲۸۹۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706584
آگهی تغییرات شرکت بسپار شیمی سپیدان سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۲۶۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۱۵۷۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۳ ترازنامه منتهی ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود وکیلی فرد بشماره ملی ۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۲۲۹۵۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406721
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوثر فیروزه آذران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۵۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و تراز نامه و حساب سود زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ تصویب شد. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی ارکان ساختار نوین انتخاب به شماره ثبت ۳۳۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۰۴۴ به نمایندگی سعید نقیبی به کدملی ۲۶۴۹۲۹۱۸۵۰ شرکت بازرگانی ساری گستر سبک متین به شماره ثبت ۱۱۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۲۲۳۹ به نمایندگی داریوش خدادادنژاد به کدملی ۴۲۶۹۱۹۰۲۸۰ شرکت بازرگانی پیشتازان اقتصاد پویا به شماره ثبت ۴۰۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۲۴۱۴ به نمایندگی رسول سامانی به کدملی ۱۲۸۳۵۴۰۱۸۵ بازرسان به ترتیب ذیل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به شماره ثبت ۲۲۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مسعود وکیلی فرد به کدملی ۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۱۱۰۵۱۳۹۴۸۰۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10286843
آگهی تغییرات شرکت قطعه سازان دارا تهران با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۷۴۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۰۰۶۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده و عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع حقوقی شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۱۹ ماده بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۵۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده است. علیرضا بارگام به کدملی ۰۰۴۵۴۹۶۴۹۸ و شهره مرادی ۰۴۵۰۲۳۵۵۳۱ و سجاد بارگام به کدملی ۰۰۶۸۳۶۷۲۳۰ و محمد بارگام به کدملی ۰۰۸۱۹۰۴۸۸۶ به سمت اعضای هیئت‎مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود وکیلی به کدملی ۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ به سمت بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ علیرضا بارگام به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره، سجاد بارگام به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‎ها و بروات و اسناد تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ذیل ثبت دفاتر در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ تکمیل امضاء گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10795927
آگهی تغییرات شرکت نوین ایده ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۷۶۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اطمینان فرد به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود وکیلی فرد به شماره ملی ۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۶/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13833197
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۳۲۳۲ / ۹۶ مورخ ۰۳ / ۱۰ / ۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا وکیلی فرد با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۵۰۰۰۰ ریال افزایش داد. مسعود وکیلی فرد با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۵۰۰۰۰ ریال افزایش داد. محسن مهدوی ثابت با کدملی ۰۰۴۲۲۵۸۵۶۱ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء موسسه درآمد، در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۷۴۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: حمیدرضا وکیلی فرد با کدملی ۰۰۳۴۹۵۱۱۸۰ دارای مبلغ ۴۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مسعود وکیلی فرد با کدملی ۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ دارای مبلغ ۴۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محسن مهدوی ثابت فرزند با کدملی ۰۰۴۲۲۵۸۵۶۱ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۱۰۳۹۶۸۸۶۸۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک