رضا معظمی

آقای رضا معظمی

کد ملی 4284573659
60
شرکت‌ها
60
آگهی‌ها

شرکت های رضا معظمی

نوسازان منطقه هفده شهر تهران
نوسازان منطقه هفده شهر تهران
1
عمران و مسکن سازان منطقه شمال غرب
عمران و مسکن سازان منطقه شمال غرب
1
تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت
تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت
1
تامین سرمایه نوین
تامین سرمایه نوین
1
تجهیز و پشتیبانی نوسازان شهر تهران
تجهیز و پشتیبانی نوسازان شهر تهران
1
تجارت الکترونیک خودرو تابان
تجارت الکترونیک خودرو تابان
1
آذر سهند تیهو
آذر سهند تیهو
1
تولیدی سرام دیر گداز
تولیدی سرام دیر گداز
1
کارگزاری بانک اقتصادنوین
کارگزاری بانک اقتصادنوین
1
سرمایه گذاری مهندسان ایران
سرمایه گذاری مهندسان ایران
1
دامیاران اراک
دامیاران اراک
1
اندیشگاه بافتهای شهری
اندیشگاه بافتهای شهری
1
توسعه مهندسی ایرانیان
توسعه مهندسی ایرانیان
1
بازرسی فنی ایرانیان
بازرسی فنی ایرانیان
1
انبوه سازان پارس سرزمین ماهان
انبوه سازان پارس سرزمین ماهان
1
نو سازان شهر تهران
نو سازان شهر تهران
1
عمران نوین توس جاودان
عمران نوین توس جاودان
1
مهندسی نوسازان شهر تهران
مهندسی نوسازان شهر تهران
1
نوین پخش توس جاودان
نوین پخش توس جاودان
1
پشتیبانی عمران نوین توس جاودان
پشتیبانی عمران نوین توس جاودان
1
خدمات بازرگانی پیمان امیر
خدمات بازرگانی پیمان امیر
1
1
1
1
کارگزاری بانک تجارت
کارگزاری بانک تجارت
1
تولیدی گرانول قزوین
تولیدی گرانول قزوین
1
پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا
پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا
1
گروه مالی صدر پارس
گروه مالی صدر پارس
1
صنعتی و معدنی ستبران
صنعتی و معدنی ستبران
1
صنعتی هوا افرین
صنعتی هوا افرین
1
مسکن سازان بهشت پویا
مسکن سازان بهشت پویا
1
عمران و مسکن سازان ایران
عمران و مسکن سازان ایران
1
آزمایشگاههای صنایع انرژی
آزمایشگاههای صنایع انرژی
1
ساختمان و توسعه فن آوری
ساختمان و توسعه فن آوری
1
مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
1
نوسازان منطقه دوازدهم شهرتهران
نوسازان منطقه دوازدهم شهرتهران
1
ساختمانی عمران تکلار
ساختمانی عمران تکلار
1
گروه اقتصادی دلیران پارس
گروه اقتصادی دلیران پارس
1
فرو آلیاژ گنو
فرو آلیاژ گنو
1
گروه صنعتی عالم آرا
گروه صنعتی عالم آرا
1
مدیریت انرژی امید تابان هور
مدیریت انرژی امید تابان هور
1
کارگزاری مشاوران سهام
کارگزاری مشاوران سهام
1
آرامش سازان پیشرو
آرامش سازان پیشرو
1
نوسازان منطقه نه شهر تهران
نوسازان منطقه نه شهر تهران
1
فراز رهاورد کالا
فراز رهاورد کالا
1
کانال سازی ایران کانالیران
کانال سازی ایران کانالیران
1
خدمات مدیریت ایرانیان
خدمات مدیریت ایرانیان
1
مدیریت سرمایه ساخت سازه فرآیند آرین
مدیریت سرمایه ساخت سازه فرآیند آرین
1
خانه خوراک طعم و طرح
خانه خوراک طعم و طرح
1
ساربان سرمایه ایرانیان
ساربان سرمایه ایرانیان
1
امدادخودرو سایپا
امدادخودرو سایپا
1
نوسازان منطقه بیست شهر تهران
نوسازان منطقه بیست شهر تهران
1
نوسازان منطقه سه شهر تهران
نوسازان منطقه سه شهر تهران
1
مدیریت ساختمان شمسا
مدیریت ساختمان شمسا
1
رهپو ساخت شارستان
رهپو ساخت شارستان
1
خدمات فولاد نوین جاودان
خدمات فولاد نوین جاودان
1
توسعه سرمایه رسا
توسعه سرمایه رسا
1
کارگزاری ساو آفرین
کارگزاری ساو آفرین
1
فناوری اطلاعات ایرانیان
فناوری اطلاعات ایرانیان
1
پشتیبان ایجاد ساختمان
پشتیبان ایجاد ساختمان
1
صنایع کم مصرف ایرانیان پویای توان
صنایع کم مصرف ایرانیان پویای توان
1
حسابرسی کاربرد ارقام
حسابرسی کاربرد ارقام
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562101
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه هفده شهر تهرانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۱۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۷۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک شهر سهامی عام و شرکت نوسازان شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۳ و شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۱۴۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563994
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۱۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۷۷۵۴۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۱۹/۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب موسسه حسابرسی کابرد ارقام بشماره ثبت ۸۴۸۷ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ و کدپستی ۱۴۱۵۸۸۴۹۴۸ و آقای رضا معظمی به کد ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ و کدپستی ۱۴۱۵۸۸۴۹۴۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۳۷۸۲۲۵۶۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 574768
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاختسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۳۷۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۸۵۹۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577331
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوینسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۶۶۸۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608588
آگهی تغییرات شرکت تجهیز و پشتیبانی نوسازان شهر تهرانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۵۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۱۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت حسابرسی کاربرد ارقام سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نوسازان جنوب شرق شهر تهران سهامی خاص و شرکت مهندسی نوسازان شهر تهران سهامی خاص و شرکت نوسازان شهر تهران سهامی خاص تا تاریخ ۲۴/۱۱/۹۲. در تاریخ ۸/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۰۷۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609729
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۷۰۹۱۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۸۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت حسابرسی کاربرد ارقام با مسئولیت محدود به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۶/۲/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا سهامی خاص و شرکت ستاره سفیران آینده سهامی خاص و شرکت پیشگامان خوراک تابان سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۹۸۱ تا تاریخ۱۶/۲/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۷۴۵۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622212
آگهی تصمیمات شرکت آذر سهند تیهو سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۸۳۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب و سپس آقای محمد علی جدید بناب به کد ملی ۱۵۸۲۰۴۸۳۷۱ و کدپستی ۱۹۸۸۷۶۳۵۵۹ آقای محمد حسین جدید بناب به کد ملی ۱۵۸۲۰۶۱۳۲۷ و کدپستی ۵۱۶۶۸۷۶۳۹۱ آقای حسین صادقی پور رودسری به کد ملی ۲۶۹۱۰۵۷۸۳۸ و کدپستی ۱۳۴۵۹۱۷۷۴۱ آقای رحیم باغبان اورندی به کد ملی ۱۶۹۹۵۵۹۸۵۶ و کدپستی ۵۳۷۱۱۱۵۴۸۹ آقای علیرضا تاج الدینی به کد ملی ۱۵۰۲۰۴۳۷۶۹ و کدپستی ۵۱۶۷۸۴۴۷۶۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و موسسه کاربرد ارقام بشماره ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۴۵۱۹ و کدپستی ۱۴۱۵۸۸۴۹۴۸ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی آقای رضا معظمی به کد ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ و کدپستی ۱۴۱۵۶۱۶۹۴۷ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای محمد علی جدید بناب بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین جدید بناب بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حسین صادقی پوررودسری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان رحیم باغبان اورندی و علیرضا تاج الدینی بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار بانکی پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود همچنین حدوداختیارات مدیرعامل براساس ماده ۱۲۴ و ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت در ۸ بند بشرح ذیل تنظیم و به تصویب هیئت مدیره رسید. ۱ انجام کلیه معاملات اعم از خرید و فروش و غیره براساس آئین نامه معاملات و بودجه مصوب شرکت ۲ ارایه بر نامه و بودجه سالیانه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب به منظور اجرا ۳ برگزاری جلسات هیئت مدیره و تهیه گزارشات مربوطه ۴ تهیه بر نامه و چارت سازمانی کارکنان و مشخص نمودن وظایف هر یک از آنان ۵ تهیه آئین نامه‌های داخلای شرکت و ارائه نمودن آن به هیئت مدیره جهت تصویب به منظور اجرا ۶ هماهنگی در جهت برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تهیه گزارشات مربوطه و اجرای مصوبات و تکالیف پیشنهادی مجمع ۷ انعقاد قراردادها و مکاتبات اداری و پاسخگویی به نامه‌های واصله به شرکت ۸ انجام سایر امور محوله از سوی هیئت مدیره. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۱۸۱۲۶۴۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626726
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سرام دیرگدازسهامی خاص به شماره ثبت۲۵۰۷۴۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۲۲۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۲۲۱۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629815
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوینسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۰۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۷۴۶۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657468
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایرانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۳۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۹۰۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش. م ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و رضا معظمی به ش. م ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۴۳۹۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667203
آگهی تصمیمات شرکت دامیاران اراک (سهامی خاص) بشماره ثبت۷۹۳۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۱۳۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. رضا معظمی به کدملی۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به نمایندگی از موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۳۸۲۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 674204
آگهی تغییرات شرکت اندیشگاه بافتهای شهریسهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۰۳۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۹۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۴۹۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703673
آگهی تصمیمات شرکت توسعه مهندسی ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۵۹۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۷۲۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کد ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۰۹۰۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732439
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی فنی ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۵۸۵۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۴۰۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۶۴۵۱۹ به سمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۸۸۹۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742117
آگهی تصمیمات شرکت پارس سرزمین ماهانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۹۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۶۲۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۷۷۴۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745064
آگهی تغییرات شرکت نوسازان شهر تهرانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک شهر سهامی خاص و شرکت گسترش سرمایه گذاری ساختمانی سامان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۲۰۸۲۰ و شرکت لیزینگ پاسارگاد سهامی خاص بشماره ثبت ۲۴۱۵۱۵ و شرکت سرمایه آب خاک و توسعه سهامی خاص و شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ تا تاریخ ۲۲/۱۲/۹۲. در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۰۸۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922800
آگهی تغییرات شرکت عمران نوین توس جاودان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۴۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۱/۰۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۵۸۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929200
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نوسازان شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۰۳۹۸۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085338
آگهی تغییرات شرکت نوین پخش توس جاودان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۹۳۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه کاربرد ارقام حسابداران به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی بشماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۰۶۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124464
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی عمران نوین توس جاودان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۰۴۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا معظمی با کدملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۸۸۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1143327
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی کابرد ارقام ش م ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی ش م ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب شدند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ اعضای هیات مدیره به مدت ۲ سال بشرح ذیل تعیین شدند. شرکت صنایع چوب کلاته رودبار شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۲۶۴۷ شرکت گروه صنعتی و الکترونیک تاتنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰ شرکت نوین آلیاژ سمنان شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۵۸۸۴. پ۱۶۸۸۵۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152016
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران خراسان شمالی سهامی عام شماره ثبت ۲۶۳۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به نمایندگی آقای سیروس فرهمند کد ملی ۴۴۳۱۴۸۴۸۰۹ و کدپستی ۱۵۸۳۷۳۴۱۱۳ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا معظمی کد ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ و کدپستی ۱۴۱۵۶۱۶۹۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ انتخاب گردید صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ بتصویب رسید روزنامه محلی اتفاقیه و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۲۷۶۷۹۰۱۰۱۳۱۱۰۱۳۱۶۳۹۰ رئیس ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154379
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. انتخاب موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان حسابرس به ش م ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا معظمی به ک م ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. پ۱۶۹۳۹۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184012
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی گرانول قزوین (سهامی خاص) شماره ثبت۷۰ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۰۶۴۸۸
ب به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه۶/۶/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا معظمی با کدملی۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ذیل ثبت دفتر ثبت شرکتها در مورخه۱۰/۷/۹۲ تکمیل امضا گردید. ش۱۷۰۷۲۵۵ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186652
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۲/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره شناسنامه۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا معظمی به شماره ملی۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۹۳۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198087
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. ۲ اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۴۰۴۶ به نمایندگی آقای احمد ساعی با کد ملی ۲۸۰۲۰۴۲۴۳۲ و شرکت سرمایه آب خاک توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶ به نمایندگی آقای محمدرضا مدیری همدان با کد ملی ۰۰۶۷۷۷۴۴۵۸ و شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۳۴۲۷ به نمایندگی آقای محمدمهدی احمد آخوندی با کد ملی ۰۰۷۴۳۰۷۱۰۱ و شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۵۰۴۹ به نمایندگی آقای حسین عبده تبریزی با کد ملی۰۰۳۱۷۶۶۷۱۴ و شرکت پویا تجارت فریاب با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲ به نمایندگی آقای بابک جهان آرا با کد ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ ۳ مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا معظمی به کد ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۵۲۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243355
آگهی تغییرات شرکت ستبران سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب عملکرد و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. آقایان محمدمهدی گلزاده با کدملی۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲، رحیم کلاهدوز اصفهانی با کدملی۰۰۳۳۸۷۰۲۴۱، حسن کلاهدوزاصفهانی با کدملی ۰۰۳۰۶۹۴۷۹۵، محمدعلی آیت الهی با کدملی ۲۲۹۶۴۲۴۴۷۳ و شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا معظمی به کدملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۸۲۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268373
آگهی تغییرات شرکت صنعتی هوا آفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۵۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بعنوان بازرس اصلی و رضا معظمی با کدملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. رحیم کلاهدوزاصفهانی با کدملی ۰۰۳۳۸۷۰۲۴۱ و محمدمهدی گلزاده با کدملی ۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲ و حسن کلاهدوزاصفهانی با کدملی ۰۰۳۰۶۹۴۷۹۵ و حسین رحیمی با کدملی ۲۴۱۰۶۳۳۴۷۱ و شرکت صنایع سرماآفرین ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۴۷۳۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340278
آگهی تغییرات شرکت مسکن سازان بهشت پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۶۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان صورتهای مالی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش. م ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ و آقای رضا معظمی به ک. م ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۱۷۶۸۴۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393845
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با ش‎م ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بعنوان بازرس قانونی و رضا معظمی با کدملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بعنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۵۷۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424430
آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاه‌های صنایع انرژی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۳۸۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۴۴۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه کاربرد ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی آقای رضا معظمی بشماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیا اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. اعضا هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صانیر (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰، شرکت صانیر (بین الملل) انترناشیونال م م ح، شرکت الکترونیک افزار آزما (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۶۶۷۱، شرکت مبنا بهینه سازان نیرو (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۳۴۰۸ دانشگاه صنعتی امیرکبیر شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۱۲۵۰۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۸۱۲۳۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9687913
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و توسعه فن آوری سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۴۷۰۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9796109
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9805930
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه دوازدهم شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۶۲۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۰۳۹۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۸۹ بتصویب رسید در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9817142
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی عمرانی تکلار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۰۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۵۲ شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۶ شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ شرکت سازمان توسعه مسکن ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۲۷۶۱ شرکت مشاور و مشارکت سازه‌های مقاوم مهین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۷۲۸۳. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9845699
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۸/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9905623
آگهی تصمیمات شرکت فرو آلیاژ گنو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۹۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۲۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۲۵۲۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کد ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد علیمحمدی به کد ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ و طاهره محمدخانی به کد ملی ۰۰۴۴۵۰۲۹۵۸ و مهدی محمدخانی به کد ملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ محمد علیمحمدی بسمت رئیس هیئت مدیره، طاهر محمدخانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آرمین پیله رودی خارج از اعضا به کد ملی ۰۰۴۰۲۹۰۳۸۷ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و به طور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت و در غیاب وی با امضا دو تن از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9913500
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی عالم آرا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۴۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۴۴۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۴۵۱۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به ش ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9941710
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9980737
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری مشاوران سهام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۳۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۹۹۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کابرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10161347
آگهی تغییرات شرکت آرامش سازان پیشروسهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۰۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10251599
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه نه شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۵۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با نمایندگی آقای رضا معظمی به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نوسازان شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۳ با نمایندگی آقای سید علی اکبر پردستان و شرکت بانک شهر سهامی عام با نمایندگی آقای عبدالرضا گلزاری و شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ با نمایندگی آقای مهران احمدی راجی تا تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10307266
آگهی تصمیمات شرکت فراز رهاورد کالا سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۰۴۲۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۱۸۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10335892
آگهی تصمیمات شرکت کانال سازی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۶۵۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10365659
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مدیریت ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۷۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۰۸۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمدرضا شفیع پورمطلق به کدملی۰۰۴۷۵۱۰۳۵۸ فرشاد پرچمی به کدملی۱۷۵۳۳۸۹۹۶۸ سید مجید برهانی به کدملی۶۵۹۹۷۹۸۵۲۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۱۰/۹۱ احمدرضا شفیع پور مطلق به سمت رئیس هیئت مدیره و فرشاد پرچمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید مجید برهانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10379594
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه و ساخت سازه فرآیند آرین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۰۸۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10389836
آگهی تغییرات شرکت خانه خوراک طعم و طرح سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۸۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10394012
آگهی تغییرات شرکت ساربان سرمایه ایرانیان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۱۶۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی بشماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم اکرم همتی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۹۶۰۶۹ و آقای سروش خدائی بشماره ملی ۰۰۶۳۹۳۳۹۳۴ و شرکت توسعه سرمایه رسا سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ با نمایندگی آقای سعید زین‎ساز تا تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10445678
آگهی تصمیمات شرکت امداد خودرو سایپا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۵۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۸۹۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۴۵۱۹بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به ش ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10489231
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه بیست شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «همشهری» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک شهر سهامی عام با نمایندگی آقای مجتبی عبدالهی و شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ با نمایندگی آقای ابوالفضل پرنیاباران و شرکت نوسازان شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۳ با نمایندگی آقای محسن نیکخواه تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10549463
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه سه شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۱۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۴۵۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۱۲/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار «همشهری» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10567361
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت ساختمان شمسا سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۸۴۹۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۱۸۶۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به ش ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه گذاری مهندسان ایران به ش م سید علیرضا قهاری به ک م ۲۲۹۵۰۴۴۹۹۵ عباس کریمی به ک م ۰۷۰۲۲۴۶۹۱۳ به سمت اعضای اصلی و ولی پورکرامتی به ک م ۴۴۳۱۳۵۶۹۱۶ اکبر همتی به ک م ۰۰۵۳۱۵۶۸۹۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۰/۹۰ نادر ناصرالمعمار به ک م ۴۰۵۱۴۰۹۷۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران به ش م ۱۰۱۰۱۶۱۹۰۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدعلیرضا قهاری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسن همت به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10610872
آگهی تغییرات شرکت رهپو ساخت شارستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۴۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۲۲۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10660111
آگهی تغییرات شرکت خدمات فولاد نوین جاودان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۶۰۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۲۷۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۰۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۸/۰۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10736542
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه رسا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کد ملی۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10773262
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری ساوآفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۵۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11066839
آگهی تصمیمات شرکت فن آوری اطلاعات ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۰۷۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی معینی به کدملی ۳۹۷۹۲۰۱۴۵۷ و حمیدرضا حیدری دستجردی به کدملی ۰۳۸۳۶۴۱۲۰۹ و مهدی رضا مهاجرانی به کدملی ۰۰۵۴۸۹۹۳۸۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ علی معینی به سمت رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا حیدری دستجردی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مهدی رضا مهاجرانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11083582
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۲۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11136835
آگهی تغییرات شرکت صنایع کم مصرف ایرانیان پویای توان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۳۰۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۳۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۷/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۷/۱۲/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اسداله غریقی به شماره ملی۲۱۴۲۱۱۶۴۶۹ و آقای سید مهدی میرباقری به شماره ملی۱۲۲۹۶۹۱۹۱۱ و شرکت کنتورسازی ایران سهامی عام به شماره ثبت۴۵۴ با نمایندگی آقای سید احمدعلی عاملی و شرکت سرمایه گذاری و تجاری معین رنان سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۵۲۱۶ با نمایندگی آقای سید محمد عاملی زمانی و شرکت بازرگانی مبین رنان سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۳۱۴۷ با نمایندگی آقای خشایار غیاثوند تا تاریخ۰۷/۱۲/۱۳۹۱. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای اسداله غریقی به شماره ملی۲۱۴۲۱۱۶۴۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی میرباقری به شماره ملی۱۲۲۹۶۹۱۹۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کنتورسازی ایران سهامی عام به شماره ثبت۴۵۴ با نمایندگی آقای سید احمدعلی عاملی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و تجاری معین رنان سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۵۲۱۶ با نمایندگی آقای سید محمد عاملی زمانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی مبین رنان سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۳۱۴۷ با نمایندگی آقای خشایار غیاثوند به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی میرباقری به شماره ملی۱۲۲۹۶۹۱۹۱۱ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقد قراردادها و عقوداسلامی با امضای نایب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و ادرای با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۲۲/۰۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772218
آگهی تغییراتحسابرسی کاربرد ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۴ و گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۰۷۰۰۳۱۲ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ موضوع پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۲۰۷۰۰۲۰۲ شعبه ۸ مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف شهر تهران دربند و همچنین گواهی نامه واریز مالیات بر ارث شماره ۳۲۹۶۶مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی و مجوز شماره ۱۳۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهم الشرکه مرحوم رضا معظمی کد ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال به وراث به شرح زیر منتقل گردید. خانم رقیه پهلوانی، مادر به کد ملی ۴۲۷۰۷۵۴۱۹۲ معادل یک ششم سهم الشرکه که به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال خانم سکینه خراسانی راد، همسر به کد ملی ۵۴۸۳۹۳۵۷۹۳۵ معادل یک هشتم سهم الشرکه که به مبلغ ۳۷۵۰۰۰ریال خانم نازنین معظمی، دختر به کد ملی ۰۰۷۰۹۸۶۲۱۵ معادل نیمی از باقیمانده سهم الشرکه به مبلغ ۱۰۶۲۵۰۰ریال خانم نسیم معظمی دختر به کد ملی ۰۰۷۹۲۹۲۵۷۷ معادل نیمی از باقیمانده سهم الشرکه به مبلغ ۱۰۶۲۵۰۰ریال در نتیجه اسامی شرکاء و سهم الشرکه آنها به شرح ذیل قرار گرفت: آقای حسن خدائی ک م ۳۸۷۴۲۲۵۲۰۸ دارای ۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای علی رحمانی ک م ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ دارای ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای محمد حسین بدخشانی ک م ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ دارای ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم رقیه پهلوانی ک م ۴۲۷۰۷۵۴۱۹۲ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و خانم سکینه خراسانی راد ک م ۴۸۳۹۳۵۷۹۳۵ دارای ۳۷۵۰۰۰ریال سهم الشرکه و خانم نازنین معظمی ک م ۰۰۷۰۹۸۶۲۱۵ دارای ۱۰۶۲۵۰۰ ریال سهم الشرکه و خانم نسیم معظمی ک م ۰۰۷۹۲۹۲۵۷۷ دارای ۱۰۶۲۵۰۰ ریال سهم الشرکه می‌باشند. پ۹۵۰۲۱۱۱۲۷۳۰۴۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک