سعید سعیدی نژاد

آقای سعید سعیدی نژاد

کد ملی 0042839122
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 601364
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. داروسازی فارابی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰ به نمایندگی ابراهیم هاشمی به کد ملی ۲۰۹۱۹۳۹۲۷۷ و شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴ به نمایندگی سعید سعیدی نژاد به کد ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ و شرکت پارس دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ به نمایندگی رامین پورعبداللهیان تهرانی به کد ملی ۰۰۵۶۳۸۱۷۲۷ و شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کد ملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ و شرکت تولیدی ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۷۸۳۰ به نمایندگی علیرضا فرمانیان به کد ملی ۰۰۵۳۵۹۹۳۷۳. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۰۶۹۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186677
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی مهدیس بنیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۷۲۶۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۱۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای محمد پرنیان پور به شماره ملی۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ و آقای محسن پرنیان پور به شماره ملی۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ و خانم فرشته پرنیان پور به شماره ملی۰۰۴۵۲۳۸۱۸۵۱ و هم چنین آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس سرشار زاده به شماره ملی۰۰۴۲۵۲۲۴۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۰۹۳۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254182
آگهی تغییرات شرکت شفا داروی پاسارگاد بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۴۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۳۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت وانا دارو گستر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۲۸۵۶ با نمایندگی آقای سعید سعیدی نژاد کد ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۹۹/۲۴۲/۱ ریال در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم اشرف اصغری راد با کد ملی ۰۴۵۱۰۴۱۳۷۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۸۹/۸۲۸ ریال سهم الشرکه خود را از مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال به ۰۰۰/۱۹۹/۸۲۸ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۴۸۸/۰۷۱/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. صورت کل شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان پس از افزایش سرمایه به نحو زیر می‌باشد: شرکت وانا دارو گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۲۸۵۶ دارای ۰۰۰/۲۹۹/۲۴۲/۱ ریال سهم الشرکه، خانم اشرف اصغری راد کد ملی ۰۴۵۱۰۴۱۳۷۲ دارای ۰۰۰/۱۹۹/۸۲۸ ریال سهم الشرکه، خانم مریم حیدری قاسمی کد ملی ۰۰۵۷۳۱۳۹۴۶ دارای ۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه، آقای هادی چراغی کد ملی ۰۰۶۸۲۳۸۵۱۷ دارای ۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه، شرکت شفا گستر آروین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۵۶۷۸ دارای ۰۰۰/۹۸۸ ریال سهم الشرکه. پ۱۷۴۱۳۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282858
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد موثره آسایش دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۸/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: سعید سعیدی نژاد با کدملی۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ محمودرضا سعیدی نژاد با کدملی۰۴۵۲۴۳۷۲۸۸ و مجید ثابتی با کدملی۰۴۵۰۹۶۵۰۸۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۷۵۳۷۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531713
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران دارو سهامی عام شماره ثبت ۴۷۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید سعیدی نژاد کدملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید سعیدی نژاد کدملی ۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محمد پرنیان پور کدملی ۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان سید رضی کدملی ۰۴۵۲۶۴۵۱۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد مسعود علی مراد کدملی ۲۸۵۱۲۵۷۹۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چک‌ها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه نامه‌ها و مراسلات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۸۵۰۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10156510
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی عمران شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن پرنیان پور به شماره ملی ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه خیریه بیست و دو بهمن پنجاه و هفت با نمایندگی آقای علاء میرمحمدصادقی بسمت رئیس هیئت مدیره و موسسه خیریه رفاه مسلمین با نمایندگی آقای محمدعلی میرمحمدصادقی بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۳۶۲۱۹۷۲۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۶/۵/۹۲. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ شهید دکتر بهشتی چهارراه پاشا پ ۱۸۱ کدپستی ۱۵۳۳۶۶۶۵۶۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۹/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10297479
آگهی تصمیمات شرکت پلاسما دارو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۰۷۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۲۸۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید سعیدی نژاد به کدملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ و احسان سیدرضی به کدملی ۰۴۵۲۶۴۸۸۸۲ و شرکت داروئی نخبگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۳۷۲۶ به نمایندگی بهنام اسماعیلی به کدملی ۰۵۳۲۸۷۳۸۳ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۸۹ محل شرکت به تهران خیابان میرداماد خیابان کازرون شمالی خیابان نیک رای پلاک ۱۲ کدپستی ۱۹۱۹۹۱۳۳۷۳ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/۸۹ سعید سعیدی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و احسان سیدرضی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهنام اسماعیلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10324179
آگهی تصمیمات شرکت آفا شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴ به نمایندگی سعید سعیدی نژاد به کدملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ محمودرضا سعیدی نژاد به کدملی ۰۴۵۲۴۳۷۲۸۸ علی مهرآمیزی به کدملی ۰۰۳۹۴۲۹۷۶۸ علی منتصری به کدملی ۲۸۵۰۰۷۸۸۶۷ محمد پرنیانپور به کدملی ۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ سعید سعیدی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و محمودرضا سعیدی نژاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی منتصری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13103884
آگهی تغییرات شرکت بهینه پوشش جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۴۵۲۶
آگهی تغییرات شرکت بهینه پوشش جم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۴۵۲۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید سعیدی نژاد ش م ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲بسمت رئیس هیئت مدیره عبدالمجید سعیدی نژاد ش م ۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره احمد سعیدی نژاد ش م ۰۰۴۳۴۲۷۸۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره وسید ناصر رحمتی ش م ۰۰۴۶۵۱۲۶۴۰ به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. آقای مسعود علمافر ش م ۰۰۵۶۳۴۹۱۴ بسمت بازرس اصلی و آقای مسعود سروش امین ش م ۰۰۴۳۴۰۹۴۶۶به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. امضاء اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266336
آگهی تغییرات شرکت ایران هورمون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۲۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن پرنیان پور به کد ملی۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین میرمحمد صادقی به کد ملی۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ به نمایندگی از سوی موسسه خیریه ۲۲ بهمن به شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۶۷۵۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سعید سعیدی نژاد به کد ملی۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره محمد پرنیان پور به کد ملی ۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره عسل میر محمد صادقی به کد ملی۰۰۵۵۲۹۶۷۸۵ به نمایندگی از سوی بنیاد خیریه رفاه مسلمین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۵۶۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره فرهاد شایقی به کد ملی ۱۷۵۳۳۵۷۶۸۳ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته و قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضاء آقای محسن پرنیان پور رئیس هیئت مدیره و آقای حسین میرمحمد صادقی نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد شایقی مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء یکی از آقایان سعید سعیدی نژاد یا محمد پرنیان پور و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضاء خانم عسل میرمحمد صادقی و یا آقای محمد علی میر محمد صادقی و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان یکی از آقایان سعید سعیدی نژاد یا محمد پرنیان پور و نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان خانم عسل میرمحمد صادقی یا آقای محمد علی میر محمد صادقی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۰۲۳۲۵۱۱۸۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13322249
آگهی تغییرات شرکت پخش فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سعید سعیدی نژاد با کدملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ بنمایندگی شرکت دارو سازی تهران شیمی (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴) به سمت رئیس هئیت مدیره. - خانم عسل میر محمد صادقی با کدملی ۰۰۵۵۲۹۶۷۸۵ بنمایندگی شرکت دارو سازی حکیم (شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱) به سمت نایب رئیس هئیت مدیره. - آقای محسن پرنیان پور با کدملی ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹بنمایندگی شرکت دارو سازی ایران هورمون (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۲۶۰) به سمت عضو هئیت مدیره. - آقای حسین کوچک منش با کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۷۳ بنمایندگی شرکت دارو سازی تهران دارو (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵) به سمت عضو هئیت مدیره. - آقای خسرو داوری با کدملی ۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸ بنمایندگی شرکت دارو سازی لقمان (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۴۸) به عنوان عضو هئیت مدیره. - آقای دکتر مجید زجاجی با کدملی ۰۰۳۷۲۴۱۹۷۴ به سمت مدیر عامل خارج از اعضای هئیت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مشترک مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره و نایب رئیس هئیت مدیره و در غیاب رئیس هئیت مدیره آقای محسن پرنیان پور و در غیاب نایب رئیس هئیت مدیره آقای خسرو داوری یا آقای دکتر حسین میر محمد صادقی و در غیاب مدیر عامل با امضاء یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۰۳۳۲۵۸۳۸۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331285
آگهی تغییرات شرکت پخش فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۲۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید سعیدی نژاد با کدملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ بنمایندگی شرکت دارو سازی تهران شیمی (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴) به سمت رئیس هیئت مدیره. خانم عسل میر محمد صادقی با کدملی ۰۰۵۵۲۹۶۷۸۵ بنمایندگی شرکت دارو سازی حکیم (شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محسن پرنیان پور با کدملی ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹بنمایندگی شرکت دارو سازی ایران هورمون (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۲۶۰) به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسین کوچک منش با کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۷۳ بنمایندگی شرکت دارو سازی تهران دارو (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵) به سمت عضو هیئت مدیره. آقای خسرو داوری با کدملی ۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸ بنمایندگی شرکت دارو سازی لقمان (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۴۸) به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای دکتر مجید زجاجی با کدملی ۰۰۳۷۲۴۱۹۷۴ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره آقای محسن پرنیان پور و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره آقای خسرو داوری یا آقای دکتر حسین میر محمد صادقی و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450808
آگهی تغییرات شرکت داروئی نخبگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۳۷۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید سعیدی نژاد با شماره ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمودرضا سعیدی نژاد با شماره ملی ۰۴۵۲۴۳۷۲۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد شرکت از هر نوع آن با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۶۰۳۰۸۹۱۴۴۸۳۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533627
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواد اولیه دارویی تهران شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۱۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سعید سعیدی نژاد. شماره ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به سمت رییس هیئت مدیره - آقای محمودرضا سعیدی نژاد شماره ملی ۰۴۵۲۴۳۷۲۸۸ به سمت مدیرعامل - داروسازی تهران شیمی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴ به سمت نایب رییس هیئت مدیره با نمایندگی آقای علی مهرآمیزی شماره ملی ۰۰۳۹۴۲۹۷۶۸ - آقای محمد پرنیان پور شماره ملی ۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷. به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مجید ثابتی شماره ملی ۰۴۵۰۹۶۵۰۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ضمنا" نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ۹۶۰۵۰۷۹۲۴۵۷۶۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535559
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران شیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پرنیان پور به شماره ملی ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی مهرآمیزی به شماره ملی ۰۰۳۹۴۲۹۷۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. آقایان عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱ و محمود رضا سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۴۵۲۴۳۷۲۸۸ به سمت اعضای غیر موظف هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها، بروات، قراردادها و بطور کلی کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار باشند. کلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشند. بندهای ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۰، ۶، ۵، ۴ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۰۵۰۸۱۱۹۶۰۱۲۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571715
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی میرمحمد صادقی کدملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد کدملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد علیمیان کدملی ۰۴۵۰۹۸۵۷۵۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضای آقای محمدعلی میرمحمد صادقی ک. م۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹رییس هیئت مدیره به اتفاق آقایان سعید سعیدی نژاد ک. م ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد علیمیان ک. م ۰۴۵۰۹۸۵۷۵۱ مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای خانم عسل میرمحمدصادقی ک. م ۰۰۵۵۲۹۶۷۸۵ یا یکی از آقایان حسین میرمحمد صادقی ک. م ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ یا حسن میرمحمد صادقی ک. م ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان محمد پرنیان پور ک. م ۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ یا حاج محسن پرنیان پور ک. م ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا خانم عسل میرمحمد صادقی ک. م ۰۰۵۵۲۹۶۷۸۵ یا یکی از آقایان حسین میرمحمد صادقی ک. م ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ یا حسن میرمحمد صادقی ک. م۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ و نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از آقایان دکتر محمد پرنیان پور ک. م ۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ یا حاج محسن پرنیان پور ک. م ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل منفردا و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۳۰۳۱۰۴۱۰۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13903242
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر نخبگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۶۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید سعیدی نژاد) کدملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲) به نمایندگی از شرکت دارویی نخبگان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیات مدیره آقای قادر صمد نژاد ایوریقی) کدملی۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵) به نمایندگی از شرکت داروسازی وانا (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای فرهاد شایقی) کدملی ۱۷۵۳۳۵۷۶۸۳) به نمایندگی از شرکت ایران هورمون (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره آقای علی مهرآمیزی) کدملی ۰۰۳۹۴۲۹۷۶۸) به نمایندگی از شرکت تهران شیمی (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره آقای احسان سید رضی (کدملی۰۴۵۲۶۴۵۱۸۲) به نمایندگی از شرکت تهران دارو (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره و آقای بهزاد آسوده (کدملی۳۲۵۶۲۴۲۳۸۳) به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور شرکت از هر نوع آن با امضای آقای احسان سیدرضی و مدیرعامل شرکت متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضای آقای احسان سیدرضی و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب آقای احسان سیدرضی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای مدیرعامل یا با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۰۸۶۵۰۵۴۱۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14026575
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده فرهت نوین درتاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۱۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۸۳۸۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های تولیدی و بازرگانی و خدماتی و مالی و مدیریتی جهت نیل به اهداف شرکت در زمینه دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه داروئی و فرآورده های بیولوژیک.صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز به ویژه دارویی و شیمیایی و انجام تمامی امور تجاری و فعالیت های بازرگانی مجاز و خدمات مربوطه.ارائه نمایندگی داخلی و خارجی. و سایر زمینه های مرتبط با موارد فوق از طریق تشکیل، مشارکت در سرمایه ، بازسازی و نوسازی و راه اندازی انواع طرحهای شرکت ها و موسسات تجاری و غیرتجاری و عنداللزوم انحلال و تصفیه آنها در داخل یا خارج از کشور اعم از شرکتهای داخلی یا خارجی.انجام کلیه عملیات مجازی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم ،مفید یا مناسب بوده یا به هر نحو با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میرداماد ـ خیابان شمس تبریزی شمالی ـ خیابان نیک رای ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۱۹۹۱۳۳۷۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۳۰۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲۱/۱۰۲۶ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک پارسیان شعبه ظفر با کد ۱۲۶ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمودرضا سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۴۵۲۴۳۷۲۸۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید محمد جواد فیض اصفهانی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۴۱۲۲۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احسان سید رضی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۴۵۱۸۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال داروئی نخبگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۳۷۲۶ و به نمایندگی سعید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن باامضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم طاهره حاجتی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۹۳۳۷۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۱۶۸۴۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک