مهدی حیدری

آقای مهدی حیدری

کد ملی 0042818801
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1310380
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۲ شرکت تولیدی ظروف سیمرغ بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۲۳۸۰ تغییرات ذیل بعمل آمد: آقای حیدر خواجه ئیان به شماره ملی ۳۵۰۱۲۸۲۳۹۷ و آقای مهدی حیدری بشماره ملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. بموجب صورتجلسه هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و همگی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای اکبر زیارتی بشماره ملی ۳۵۴۹۸۶۷۰۶۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا آقای سعید احمدی جزنی یا آقای علیرضا احمدی جزنی یا آقای اکبر زیارتی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ش۱۷۶۵۴۱۲ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570346
آگهی تغییرات شرکت پویا موج بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۵۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ - آقای مهدی حیدری به شماره ملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به عنوان بازرس اصلی وخانم راحله السادات موسوی به شماره ملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۳۰۲۶۵۳۲۴۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620797
آگهی تغییرات شرکت کیان موج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی کدملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی کدملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۰ - مهدی حیدری کدملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی کدملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۰ ش۹۶۰۶۲۹۳۶۴۶۵۰۲۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620808
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های دریایی لیان موج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی حیدری با کدملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی وخانم راحله السادات موسوی باکدملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ و آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ ش۹۶۰۶۲۹۶۱۶۹۸۶۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620826
آگهی تغییرات شرکت شهاب پوشش پلاستیک بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی حیدری با کدملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی با کدملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ و آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ ش۹۶۰۶۲۹۴۷۸۶۶۹۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625657
آگهی تغییرات شرکت لطیف گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی حیدری با کد ملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی وخانم راحله السادات موسوی با کد ملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ و آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ ش۹۶۰۷۰۲۶۱۱۶۰۲۸۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625673
آگهی تغییرات شرکت نفیس کالای بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ وآقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند. آقای مهدی حیدری به شماره ملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی به شماره ملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۰۲۳۹۱۹۲۰۴۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625685
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۹۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی حیدری با کدملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی باکدملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - سعید احمدی جزنی با کدملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ - علیرضا احمدی جزنی با کدملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ ش۹۶۰۷۰۲۳۱۹۲۰۹۶۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626008
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی ارکیده بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۵۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی حیدری با کدملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی با کدملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ کدپستی ۱۵۹۹۸۴۳۵۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ ش۹۶۰۷۰۲۴۷۷۵۵۵۳۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626014
آگهی تغییرات شرکت پوشش گستر دیبای بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۰۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ و آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ - مهدی حیدری باکدملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی با کدملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ش۹۶۰۷۰۲۷۸۹۹۹۱۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626914
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لطیف گستردیبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۱۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی با کدملی ۱۲۳۹۸۷۱۷۰۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی فرزند سعید دارای کدملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مهدی حیدری با کدملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی شماره شناسنامه ۴۳۵۲ با کدملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج اگهی‌های شرکت گردید. پ۹۶۰۷۰۳۷۰۶۷۲۹۵۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639617
آگهی تغییرات شرکت سیراف برودت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی حیدری با کد ملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی باکد ملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سعید احمدی جزنی با کد ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ علیرضا احمدی جزنی با کد ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ ش۹۶۰۷۱۲۴۹۹۷۸۳۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646504
آگهی تغییرات شرکت آریان موج بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۵۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی حیدری به شماره ملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به عنوان بازرس اصلی وخانم راحله السادات موسوی به شماره ملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ ش۹۶۰۷۱۶۱۰۵۹۹۵۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656061
آگهی تغییرات شرکت رنگین کمان آبزیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل میباشند: سعید احمدی جزنی کدملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ علیرضا احمدی جزنی کدملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ سید علیرضا کازرونی کدملی ۲۳۷۱۷۹۹۰۷۶ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مهدی حیدری کدملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی کدملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۲۲۶۵۹۱۳۶۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683636
آگهی تغییرات شرکت ملامین خوشاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۸۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل: آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۰ خانم راحله السادات موسوی بشماره ملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس اصلی آقای مهدی حیدری بشماره ملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب کردیدند ۰ ش۹۶۰۸۰۷۹۲۵۷۳۳۸۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692256
آگهی تغییرات شرکت روبیان گستر جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۷۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل: آقای سعید احمدی جزنی کد ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ آقای علیرضا احمدی جزنی کد ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۰ آقای مهدی حیدری کد ملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی بمدت یکسال مالی و خانم راحله سادات موسوی کد ملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۸۱۳۹۸۷۷۲۸۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک