فریدون آدمی

آقای فریدون آدمی

کد ملی 4280431957
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1023829
آگهی تغییرات شرکت روی پرور زنجان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۴۷۳۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردیده: ۱ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای علی فغفوری کد ملی ۴۲۸۴۲۳۱۰۵۷ ۲ آقای فریدون آدمی کد ملی ۴۲۸۰۴۳۱۹۵۷ ۳ آقای علیرضا اجتهادی کد ملی ۴۲۸۴۲۷۸۷۹۷ ۲ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ آقای فریدون آدمی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا اجتهادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی فغفوری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مشترک علی فغفوری و فریدون آدمی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۳ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۶۵/۱ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۹ ریال منقسم به ۳۰۰ سهم ۳۳۳/۳۳۳/۶۳ ریالی از محل پرداخت نقدی سهامداران بموجب گواهی بانک ۱۹۸/۱۷۳۳۰/۶۴ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ بانک تجارت شعبه کوی قا یم افزایش یافت و ماده مربوط اساسنامه اصلاح شد ۴ دفتر در مورخ ۲۴/۱/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۲۱۵۲۰۴۸ مسئول ثبت شرکت‌های زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569848
آگهی تغییرات شرکت روناک روی گستر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۷۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۸۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا مومن زاده ک. م۰۰۴۲۳۶۱۷۴۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکت خارج گردید آقای فرهاد مومن زاده ک. م ۰۰۴۲۸۰۰۷۵۷ با دریافت مبلغی از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و آقای صادق مومن زاده ک. م ۰۴۴۰۰۵۷۱۷۵با دریافت مبلغی از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال وخانم صفورا مومن زاده ک. م ۰۰۱۶۱۴۳۷۴۸با دریافت مبلغی از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش دادند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۶۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال به۲۵۴۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۱۰ نفر به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاو میزان سهم الشرکه هریک به شرح زیر می‌باشد آقای فرهاد مومن زاده ک. م ۰۰۴۲۸۰۰۷۵۷ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال خانم لیلا جواد نجفی ک. م ۰۰۴۵۹۰۲۸۸۷ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال آقای صادق مومن زاده ک. م ۰۴۴۰۰۵۷۱۷۵ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال خانم صفورا مومن زاده ک. م ۰۰۱۶۱۴۳۷۴۸ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال آقای فریدون آدمی ک. م ۴۲۸۰۴۳۱۹۵۷ دارای ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال آقای بهرام آدمی ک. م ۴۲۸۴۲۲۲۳۲۵ دارای ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای حمید اسماعیلی شاهزاده علی اکبری ک. م ۰۰۵۶۹۸۳۶۵۴ دارای ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای علیرضا آدمی ک. م ۴۲۸۴۲۷۱۸۲۲ دارای ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بهرام بهادری ک. م ۶۱۴۹۴۳۵۸۷۳ دارای۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۳۰۵۲۱۷۳۹۱۹۳۵۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10363199
آگهی تغییرات شرکت روی پرور زنجان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۸۳۷ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۴۷۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کارآمد حساب ایرانیان به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن علیزاده به عنوان بازرس علی البدل با کدملی ۲۲۶۹۳۸۷۷۳۲ برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضای هیئت‎مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای علی فغفوری باکدملی ۴۲۸۴۲۳۱۰۵۷ ۲ آقای فریدون آدمی با کدملی ۴۲۸۰۴۳۱۹۵۷ ۳ آقای علیرضا اجتهادی با کدملی ۴۲۸۴۲۷۸۷۹۷ ۵ به موجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۸۹ آقای فریدون آدمی به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای علیرضا اجتهادی به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای علی فغفوری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مشترک علی فغفوری و فریدون آدمی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۶ باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ تعدا اعضای هیئت‎مدیره از ۴ نفر به ۳ نفر کاهش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۷ دفتر در مورخ ۲۴/۱/۹۰ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12716871
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خالص فراور بهبد قم در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۱۴۰۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۱۰۴۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید فلزات روی نیکل منگنز کبالت از انواع خاکها ی معدنی و صنعتی دارای عناصر فلزی و تهیه ماشین آلات و ابزار آلات مربوط به تولید ـ تولید ترکیبات شیمیایی فلزات (نمکهای فلزی) مورد مصرف در صنایع مختلف شیمیایی ـ تولید ترکیبات شیمیایی غیرفلزی مورد مصرف در صنایع مختلف شیمیایی ـ ارایه خدمات دانش فنی و مهندسی در مورد صنایع شیمیایی وفلزی ـ طراحی، ساخت و راه اندازی خطوط تولید مواد شیمیایی و تولید فلز ـ عرضه و فروش محصولات شیمیایی و فلزی تولیدی در داخل کشور ـ واردات و صادرات مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: قم بلوار ۱۵ خرداد روبروی دانشگاه آزاد خیابان شهید فراشاهی ساختمان عقیق واحد ۱ کدپستی ۳۷۱۴۸۶۵۷۴۳ سرمایه شرکت: مبلغ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که تمامی مبلغ آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۲ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۴ نزد بانک ملی ایران شعبه فرهنگیان قم پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: فریدون آدمی به شماره ملی ۴۲۸۰۴۳۱۹۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره علیرضا آدمی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۷۱۸۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بهرام آدمی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۲۲۳۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره محسن کمپانی زارع به شماره ملی ۲۲۹۵۲۲۳۸۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره محمد تقی بهاری فرد به شماره ملی ۰۳۸۱۶۰۰۷۸۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت می باشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره حق امضاء دارد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی نام ور به شماره ملی ۴۷۲۳۵۲۷۷۰۲ به عنوان بازرس اصلی. حسین فرهادپور به شماره ملی ۰۳۸۶۲۴۳۸۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه: روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۴۱۲۲۶۱۷۹۸۴۷۷۴۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12790762
آگهی تغییرات شرکت فرآوری بهین فرآور زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۳۵۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد. شرکت روئین طلای زنجان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۸۳۸با نمایندگی فریدون آدمی بشماره ملی ۴۲۸۰۴۳۱۹۵۷ به عنوان بازرس اصلی و شرکت کاوش روی زنجان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۴۱۳۹با نمایندگی حسن کلانتری سلطانیه بشماره ملی ۴۲۸۴۲۴۷۸۷۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۲۲۲۷۵۵۸۰۴۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12957309
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران در تاریخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۳۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۰۲۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: ۱ ـ تلاش برای تعیین و اجرای استانداردهای ملی برای کلیه مراحل بهره برداری، تولید و امور بازرگانی. ۲ ـ تلاش برای دستیابی به آخرین استانداردهای بین المللی برای کلیه بهره برداران، تولید کنندگان و دست اندرکاران امور بازرگانی سرب و روی در ایران. ۳ ـ حمایت از استخراج: تولیدات و بازرگانی با تلاش برای ارتقاء کیفیت و همچنین ارائه برنامه به منظور ارتقای دانش و دستیابی به تکنولوژی مدرن روز به منظور گسترش بازارهای محصولات در داخل و خارج کشور. ۴ ـ تلاش برای حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی بهره برداری معادن، تولید کنندگان و دست اندرکاران امور بازرگانی سرب و روی. ۵ ـ ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم با کلیه دستگاههای ذیربط. ۶ ـ جلوگیری از هر گونه رقابت ناسالم و فعالیتی که به زیان اعضاء و یا منافع ملی باشد. ۷ ـ کمک به بازاریابی امور بازرگانی سرب و روی. ۸ ـ تشکیل دوره های آموزشی و تحقیقات علمی و صنعتی و تجاری برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف جهانی و ترجمه و تألیف مقالات علمی در زمینه بهره برداری، تولید و صادرات سرب و روی. ۹ ـ تشکیل و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و یا خارجی مربوط به سرب وروی. ۱۰ ـ اطلاع رسانی به اعضاء از طریق شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات وبروشورهای تخصصی. ۱۱ ـ داوری در حل و فصل اختلافات حقوقی فی مابین اعضاء و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. ۱۲ ـ تشویق و ترغیب اعضاء به ایجاد و عضویت در تشکل های صنعتی و تجاری به صورت کنسرسیوم در ارتباط با انجام پروژه های ملی وبین المللی در زمینه های بهره برداری، تولید و بازرگانی سرب و روی. ۱۳ ـ کوشش برای جذب سرمایه، تکنولوژی، مدیریت، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر خارجی برای رشد و ارتقاء زمینه های موضوع فعالیت انجمن. ۱۴ ـ الزام اعضاء به اجرای صحیح ضوابط و مقررات و دستورالعمل های دستگاههای ذیربط که تأمین کننده اهداف انجمن باشد. ۱۵ ـ تلاش برای بالا بردن اعتبار و جایگاه انجمن از طریق سازمان دهی و ایجاد روابط و هماهنگی مناسب بین اعضاء و ارائه نظرات مشورتی به دستگاههای ذیربط در خصوص قوانین و مقررات و دستورالعمل های مرتبط با موضوع فعالیت انجمن. ۱۶ ـ انجام هر گونه فعالیت اداری، فرهنگی، علمی، صنعتی، اقتصادی، اجتماعی، بازرگانی و تحقیقاتی در داخل و خارج کشور که در راستای اهداف و وظایف انجمن باشد. ۱۷ ـ کمک و تشویق برای تأسیس هر گونه شرکت سهامی و یا شرکت تعاونی در راستای اهداف انجمن. مدت موسسه: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان مطهری خیابان ترکمنستان نبش کوچه زریر ساختمان توسعه پ پانزده واحد چهارکدپستی: ۱۵۶۵۶۱۳۱۱۶ سرمایه موسسه: فاقد سرمایه می باشد. اولین مدیران موسسه: سیروس میانجی به سمت منشی و عضو اصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۶۶۰۵۵۹۰۱ ـ مطلب حسنی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۴۲۸۰۷۲۰۱۳۴ ـ یوسف مرادلو به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۴۲۸۰۶۶۹۹۹۶ ـ علی وثیقی مطلق به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۵۳۰۴۷۴۱۹ ـ محمد کشانی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۳۷۲۶۷۵۷۴ ـ مهدی کوهی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۵۰۵۲۹۳۸۲ ـ بیژن اوحدی بسمت خزانه دار وعضو اصلی هیئت مدیره به ش م۰۹۴۱۷۷۸۱۲۶ برای مدت دو سال تعیین گردیدند. آقای فریدون آدمی به ش م ۴۲۸۰۴۳۱۹۵۷ بسمت بازرس اصلی و آقای علی قاسمی به ش م ۴۲۸۴۲۳۲۹۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد ومدارک مالی تعهدآور با امضای آقای یوسف مرادلو و علی وثیقی مطلق (رئیس ونایب رئیس) همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود کلیه اوراق ومکاتبات اداری وعادی با امضای یوسف مرادلو (رئیس) همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر موسسه: طبق اساسنامه بموجب مجوز شماره ۴۲۲۳/۴۳/ص مورخ ۱۳/۵/۹۵ اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ایران آگهی شد. پ۹۵۰۵۱۹۷۸۸۸۴۲۴۲۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968354
آگهی تغییرات شرکت معدنی البرز نوین آندیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۹۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فریدون آدمی با کدملی ۴۲۸۰۴۳۱۹۵۷ و آقای بهرام آدمی با کدملی ۴۲۸۴۲۲۲۳۲۵ و آقای علیرضا آدمی با کدملی ۴۲۸۴۲۷۱۸۲۲ و خانم زهرا سلمانی شیک با کدملی ۰۳۸۴۶۴۴۱۰۴ ۲. آقای محمدرضا داودی به کدملی ۴۲۸۴۱۴۱۶۹۴ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رجبی به کدملی ۴۲۸۰۷۹۲۴۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۲۵۳۵۸۴۹۰۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292062
آگهی تغییرات شرکت شمش سازان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فریدون آدمی به شماره ملی ۴۲۸۰۴۳۱۹۵۷ آقای بهرام آدمی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۲۲۳۲۵ آقای علیرضا آدمی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۷۱۸۲۲ * بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی آزمون حساب تدبیر با شنا سه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۵۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و خانم طناز ادیب به شماره ملی ۴۲۸۴۳۰۸۶۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۱۶۴۹۲۳۸۱۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13306130
آگهی تغییرات شرکت روی پرور زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۴۶۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۰۵/۱۱/۹۷ آقای فریدون آدمی به شماره ملی ۴۲۸۰۴۳۱۹۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا اجتهادی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۷۸۷۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی فغفوری به شماره ملی ۴۲۸۴۲۳۱۰۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل *حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک آقایان فریدون آدمی (رئیس هیئت مدیره) و علی فغفوری (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از ایشان به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۱۲۴۷۲۰۳۶۳۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13306893
آگهی تغییرات شرکت ذوب روی ایجرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۱۱/۹۷ آقای فریدون آدمی با کدملی ۴۲۸۰۴۳۱۹۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ایرج افشارنیا با کدملی ۰۰۳۷۳۴۰۲۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم سهیلا امین نوری با کدملی ۲۸۵۱۴۲۹۱۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره * حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مشترک آقایان فریدون آدمی با سمت رئیس هیئت مدیره و ایرج افشارنیا با سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۱۱۲۵۲۲۸۷۰۳۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425177
آگهی تغییرات شرکت صنایع و معادن سرب و روی کشور شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۳۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۱۲/۹۵وباستناد نامه شماره ۲۵۹۴/۴۱/۹۶مورخه ۳۰/۱/۹۶اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی شهرستان زنجان اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال تاتاریخ ۲/۱۲/۹۸عبارتند از: آقای فریدون آدمی با کدملی ۴۲۸۰۴۳۱۹۵۷ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت شمش سازان زنجان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۵۰۸ آقای بهرام آدمی با کدملی ۴۲۸۴۲۲۲۳۲۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت روئین طلای زنجان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۸۳۸ آقای علی محمد احمدی با کدملی ۴۲۸۰۸۸۸۹۱۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره و شرکت) آقای کریم قدیمی با کدملی ۴۲۸۴۲۰۴۲۸۹ به سمت منشی و عضو هیات مدیره عضو اصلی به نمایندگی از شرکت روئین کار شمس به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۶۵۱۱ آقای امیرحسین اسدی با کدملی ۴۲۸۴۳۲۸۷۸۶ به سمت عضو هیات مدیره عضو اصلی به نمایندگی از شرکت تولیدی روی میعاد ثامن زنجان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۱۶۹۰ آقای جواد عونی با کدملی ۴۲۸۴۶۴۷۵۰۴ به سمت عضو هیات مدیره عضو اصلی به نمایندگی از شرکت خالص سازان روی زنجان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۳۷۲۶ ب. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای علی محمد احمدی مدیرعامل و آقای فریدون آدمی با سمت رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای آقای بهرام آدمی با سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای آقای علی محمد احمدی با سمت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۲۲۱۸۸۲۴۱۳۲۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721142
آگهی تغییرات شرکت قالب صنعتگر زنجان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۲۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون آدمی به شماره ملی ۴۲۸۰۴۳۱۹۵۷ با پرداخت ۱۹۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد.. آقای بهرام آدمی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۲۲۳۲۵ با پرداخت ۱۹۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد.. آقای علی رجبی به شماره ملی ۴۲۸۰۷۹۲۴۴۵ با پرداخت ۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد.. خانم لیلا ابطحی به شماره ملی ۴۲۸۴۹۰۴۲۲۱ با پرداخت ۱۹۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد.. خانم خدیجه زین العابدینی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۵۳۴۰۹ با پرداخت ۱۹۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد.. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می‌گردد. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه: آقای فریدون آدمی به شماره ملی ۴۲۸۰۴۳۱۹۵۷ دارای ۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بهرام آدمی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۲۲۳۲۵ دارای ۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی رجبی به شماره ملی ۴۲۸۰۷۹۲۴۴۵ دارای ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم لیلا ابطحی به شماره ملی ۴۲۸۴۹۰۴۲۲۱ دارای ۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم خدیجه زین العابدینی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۵۳۴۰۹ دارای ۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ش۹۶۰۸۲۹۳۸۷۹۳۶۲۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825021
آگهی تغییرات شرکت روئین طلای زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۸۳۸
*به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون آدمی به شماره ملی ۴۲۸۰۴۳۱۹۵۷ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل آقای نادر عصفوری به شماره ملی ۴۲۸۴۲۰۹۱۱۶ به عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره آقای علی فغفوری به شماره ملی ۴۲۸۴۲۳۱۰۵۷ به عنوان عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا رهنما به شماره ملی ۴۲۸۴۲۱۳۳۴۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای بهرام آدمی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۲۲۳۲۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. *کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت (از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و …) با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره (آقای نادر عصفوری) و مدیرعامل (آقای فریدون آدمی) و در غیاب یکی از آنها با امضای آقای بهرام آدمی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ش۹۶۱۰۳۰۵۲۸۳۶۳۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13863288
آگهی تغییرات شرکت زنجان ماسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۵۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید آدمی با کدملی ۴۲۸۰۴۱۰۶۱۵ آقای بهرام آدمی با کدملی ۴۲۸۴۲۲۲۳۲۵ آقای فریدون آدمی با کدملی ۴۲۸۰۴۳۱۹۵۷ ۲ آقای رسول اسلامیان با کدملی ۴۲۸۴۵۹۳۱۲۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محمدیاسر موسوی با کدملی ۴۲۸۴۷۹۸۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۱۱۸۸۲۲۱۵۹۶۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13903394
آگهی تغییرات شرکت فرآوری و ریخته‌گری صنایع مس کیان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۰۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:: آقای محمود لطفی با کدملی ۴۲۸۰۴۳۱۳۵۳ و و آقای حسین احدیان فرد با کدملی ۴۲۸۴۴۳۴۹۶۹ و آقای مجتبی معین با کدملی ۴۲۸۴۶۴۶۷۱۰ و عضو علی البدل هیات مدیره آقای مهدی معین با کدملی ۴۲۷۰۹۴۳۸۳۱ ۲ آقای فریدون آدمی با کدملی ۴۲۸۰۴۳۱۹۵۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا داودی به کدملی ۴۲۸۴۱۴۱۶۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۲۰۸۶۸۲۵۱۷۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249934
آگهی تغییرات شرکت ذوب فولاد فدک زنجان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۹۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۵۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ وباستنادنامه شماره ۲۰۰۲۹/۴۱/۹۷ مورخ ۱۹/۰۶/۹۷ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقایان فریدون آدمی به کدملی ۴۲۸۰۴۳۱۹۵۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، مجتبی معین به کدملی ۴۲۸۴۶۴۶۷۱۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و بلال حیدری به کدملی ۴۲۸۵۴۸۱۸۲۰ بسمت منشی هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب شدند. ۲. آقای بلال حیدری به شماره ملی ۴۲۸۵۴۸۱۸۲۰ برای مدت ۳ سال به سمت مدیرعامل شرکت شد. ۳. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقایان بلال حیدری (مدیرعامل) و فریدون آدمی (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب وی با امضای آقای مجتبی معین (نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای آقای بلال حیدری (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۷۱۶۹۷۴۵۷۷۹۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14315126
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع شیمیایی ثنا گستر زنجان درتاریخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۲۲۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۴۸۰۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید اسید سولفوریک ۹۸% و تولید انواع نمکهای فلزی(کربناتها، اکسیدها، نیتراتها و سولفاتها) - تولید کربنات کلسیم رسوبی - بسته بندی انواع مواد شیمیایی - تولید مواد شیمیایی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی - مبادرت به کلیه امور و عملیات صنعتی، سرمایه گذاری و مشارکت، تاسیس، تجهیز، نصب، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات تولیدی و صنعتی - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع شرکت، ایجاد شعب، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور - شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی - برگزاری نمایشگاه عرضه و فروش کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی – مبادرت به انجام امور بازرگانی مجاز، خرید و فروش، پخش و توزیع، صادرات و واردات کلیه کالاها، تجهیزات و ماشین آلات مجاز، حق العملکاری - انجام امور گمرکی و عملیات بارگیری و ترخیص کالا از گمرک - اخذ وام و تسهیلات مالی، اعتباری و ضمانتنامه های بانکی به صورت ارزی و ریالی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان زنجان، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، شهر زنجان، گونیه، کوچه شهیدمجتبی ارفعی، کوچه شهیدمرتضی مخترع، پلاک ۲.۰۰۲، طبقه همکف کدپستی ۴۵۱۸۷۶۸۶۷۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۳۰۱۵۲/۳ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی با کد۱۷۰۰۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای فریدون آدمی به شماره ملی ۴۲۸۰۴۳۱۹۵۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی فغفوری به شماره ملی ۴۲۸۴۲۳۱۰۵۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا اجتهادی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۷۸۷۹۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هادی ثبوتی به شماره ملی ۴۲۸۴۹۸۸۶۰۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد حسین فغفوری به شماره ملی ۴۲۸۵۷۵۴۰۰۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای آقای محمد حسین فغفوری(مدیرعامل) به همراه آقای علی فغفوری(عضو هیئت مدیره) یا آقای هادی ثبوتی(نایب رئیس هیئت مدیره) و با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضای آقای محمد حسین فغفوری(مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای ابوالفضل پتیام به شماره ملی ۴۲۸۴۶۰۷۶۴۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای هوشنگ نجفی به شماره ملی ۵۶۰۹۴۴۵۱۳۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۸۲۶۸۱۱۶۹۶۱۱۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک