علی بخشی

علی بخشی

کد ملی 4269520531
32
شرکت‌ها
32
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 658723
آگهی تصمیمات شرکت صنایع دام و طیور سینا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۲۰۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۴۳۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و علی بخشی به کدملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۹۹۷۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658734
آگهی تصمیمات شرکت پخش آهن آلات میلاد کاشان سهامی خاص بشماره ثبت ۲۴۳۸۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۵۲۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و علی بخشی به کدملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۹۹۸۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658747
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت دام دشت سینا سهامی خاص بشماره ثبت ۲۰۴۲۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۹۱۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و علی بخشی به کدملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۹۹۶۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658748
آگهی تصمیمات شرکت پارس سینا فلز سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۷۹۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۲۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به ش ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و علی بخشی به کدملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۹۹۵۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680940
آگهی تغییرات شرکت سینا پولاد کاوهسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۷۶۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی بخشی به شماره ملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۰۸/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۰۹۰۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710757
آگهی تصمیمات شرکت آزمایشگاه مسعود سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۲۷۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۷۳۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و علی بخشی به کد ملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مصطفی قلی بیگدلی به کد ملی ۰۰۳۷۹۷۷۳۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و افسانه محلاتی به کد ملی ۰۰۳۹۱۶۶۱۱۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حبیب اله مومنی به کد ملی ۰۶۲۱۱۹۹۴۸ بسمت مدیرعامل و حسن حسینائی به کد ملی ۰۶۵۲۱۸۰۷۹۵ بسمت عضو علی البدل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۶۴۶۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046043
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی آرتاش سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۰۳۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه آبان ارقام پارس به ش م ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و علی بخشی به ک م ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۰۱۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056029
آگهی تصمیمات شرکت کیاسا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۱۱۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و علی بخشی به ش ملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۵۸۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142129
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شماره ثبت ۲۷۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمود میوند به شماره ملی۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی بخشی به شماره ملی۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ به سمت مدیرعامل و آقای شجاع ابراهیمی توانی به شماره ملی۵۸۰۹۵۱۸۵۵۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. پ۱۶۸۷۱۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181260
آگهی تغییرات شرکت سیروسفر رخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۴۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی بخشی ش م ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. شرکت رامک خودرو (سهامی خاص) بنمایندگی آقای سعیدرضا همایونی نسب ش م ۰۰۷۱۵۳۲۷۸۱ و خانم معصومه خلیل پوربستان آبادی ش م ۰۰۶۰۴۷۰۹۶۸ و خانم الناز رزم مند ش م ۰۰۱۱۵۸۶۶۸۰ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۱۷۰۷۹۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186681
آگهی تغییرات شرکت کوهدشت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۳۶۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۰۹/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار زیر انتخاب شدند. احمد عیدی پور دارنده کدملی۱۹۷۰۸۱۴۷۰۵ ایمانعلی یوسف رشیدی دارنده کدملی۶۲۷۹۵۶۵۰۴۱ جعفر اکبر زاده غریب دارنده کدملی۱۳۷۶۱۹۷۰۳۰ خسرو ایرجی دارنده کدملی۲۲۹۴۵۴۶۸۸۱ مهدی خسروی نو دارنده کدملی۰۰۶۹۲۳۵۵۷۰ موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۳۵۹۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی بخشی به شناسه ملی۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۹۴۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1195959
آگهی تغییرات شرکت مهندسی موحد صنعت کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ولی اله زرساو با ش ملی ۴۴۳۱۰۳۰۴۴۵۲ و منصور زرساو با ش ملی ۰۰۳۶۲۵۴۴۳۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی بخشی با ش ملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۱۴۷۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275486
آگهی تغییرات شرکت رامک خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۸۴۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و علی بخشی به شماره ملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حاسب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۵۱۶۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383123
آگهی تغییرات شرکت کیمیا بسپار پادمیرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۵۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاهان ارقام (بشناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۴۸۳۲ بسمت بازرس اصلی و آقای علی بخشی به شماره ملی: ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۹۳۷۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442070
آگهی تغییرات شرکت ساختمانهای صنعتی (آ بی سی) سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۳۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و علی بخشی به شماره ملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۰۴۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443687
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آمار گران پاسارگاد شماره ثبت ۲۴۴۱۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ و مجوز شماره ۷۳۸۴۴/۹۳ مورخ ۱۰/۲/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی بخشی فرزند عباس متولد ۱۳۵۷ شماره شناسنامه ۱۲۸ و شماره ملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۲۶ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء موسسه در آمد. آقای مسعود نصر اله زاده مهر آبادی شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را افزایش دادند. سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰ ریال به ۰۰۰/۶۰۰/۲۶۶ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه بشرح مذکور اصلاح شد. اسامی شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد آقای شهرام صالحی لشکاجانی بشماره ملی ۰۰۵۴۴۹۳۷۱۴ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال سهم الشرکه آقای مسعود نصراله زاده مهرآبادی شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی بخشی بشماره ملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ دارای ۰۰۰/۶۰۰/۲۶ ریال سهم الشرکه پ۱۸۲۳۲۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450723
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ماشین سازی اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۵۴۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۵۸۷۹
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ به عنوان بازرس اصلی و علی بخشی بشماره ملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۳۹۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457850
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات آتی پویش شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۳۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۹۲۵۹
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد بشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ و علی بخشی با کد ملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ به ترتیب به سمت‌های بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۲۵۷۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461930
آگهی تغییرات شرکت صنایع سامانه‌های راه دور اشکان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۷۵۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۳۷۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی بخشی با کد ملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۲۷۷۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461931
آگهی تغییرات شرکت صنایع سامانه‌های راه دور سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۰۰۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۷۰۰۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ و آقای علی بخشی با کد ملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ بترتیب به سمتهای بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۲۷۷۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477959
آگهی تغییرات شرکت آرتاش کامپوزیت شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۵۳۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۶۰۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت، موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی بخشی با کد ملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۱۸۳۶۴۹۷ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761331
آگهی تغییرات شرکت ویسمن رایان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۴۴۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی بخشی ش م ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۱۰۱۳۱۷۲۱۳۸۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1773456
آگهی تغییرات شرکت رامک یدک سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۵۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۶۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی بخشی ش م ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند پ۹۳۱۰۲۲۱۷۲۴۴۴۴۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9929157
آگهی تغییرات شرکت امید آهنگران سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۸۳۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی بخشی به شماره ملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10705772
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی ماشین ابزار قم سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۳۴۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و علی بخشی به کدملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10715295
آگهی تصمیمات شرکت سینا پولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۴۱۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و علی بخشی به کدملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10805467
آگهی تصمیمات شرکت لایبید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه آبان ارقام پارس به ش م ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و علی بخشی به ک م ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا قنبرنژادعلی آباد به ک م ۲۷۵۱۵۱۰۹۸۱ و رضا استادسرایی به ک م ۲۵۹۲۹۸۲۴۷۷ و حسین هاشمی به ک م ۱۲۶۰۸۲۸۴۸۴ حسین هاشمی به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا استادسرایی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا قنبرنژاد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11087524
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعت پولاد کاشان سهامی خاص بشماره ثبت ۵۵۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۱۹۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آبان ارقام به ش م ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و علی بخشی به ک م ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12971287
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی آرد مارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۱۶۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه معتمد پارسیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۸۹۴۲ و شماره ثبت ۳۸۰۵۰ به نمایندگی آقای علی بخشی به شماره ملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ به سمت بازرس اصلی و سیدامیر منصور صدیقی به شماره ملی ۱۲۶۲۳۲۸۸۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۲۶۱۴۵۱۸۶۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413073
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نوین تجارت باشماق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۳۳۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند: موسسه حسابرسی حسابرس معتمد پارسیان به شماره ثبت ۳۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۸۹۴۲ با نمایندگی آقای علی بخشی باکدملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ به سمت بازرس اصلی مهدی دانش به شماره شناسنامه ۵۹۷ و کدملی ۳۸۲۱۱۶۰۹۳۴ به سمت بازرس علی البدل ش۹۶۰۲۱۳۷۹۸۱۱۳۷۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مریوان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13931623
آگهی تغییرات شرکت توسعه تاسیسات گردشگری آذر کوشک آنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۵۴۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ موسسه حسابرس معتمد پارسیان (حسابداران رسمی) بشماره ثبت ۳۸۰۵۰ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۶۵۸۹۴۲ با نمایندگی آقای علی بخشی شماره ملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای هادی چودار رضائی آذر به کد ملی (۳۲۵۵۷۹۹۴۷۳) بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند ش۹۶۱۲۲۰۴۱۵۴۶۲۵۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14096263
آگهی تغییرات حسابرس معتمد پارسیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۰۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۸۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۰۲۹۱۰/۹۷مورخ ۲۹/۳/۹۷جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی بخشی به شماره ملی ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا گل محمدی به شماره ملی۰۰۶۱۶۹۹۸۹۶به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مجید عبداللهی به شماره ملی ۰۰۶۶۲۹۲۶۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر است. پ۹۷۰۴۰۶۸۷۰۳۰۸۴۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک