علی‎اصغر یامی

آقای علی‎اصغر یامی

کد ملی 4269419105
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 570688
آگهی تصمیمات شرکت پرشیا فاوا گسترش سهامی خاص بشماره ثبت ۲۰۶۵۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۱۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مرکز گسترش فناوری اطلاعات به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰ به نمایندگی احمد شفیعی به کدملی ۰۴۵۰۴۶۷۸۲۱ و شرکت مشاورین گسترش الکترونیک ایماء به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۹۹۷ به نمایندگی مهدی جعفریاوزمچلویی به کدملی ۰۰۵۷۹۲۶۲۱۲ و علیرضا بزرگمهری به کدملی ۲۵۹۵۳۱۸۲۲۵ و سوده شهروزی به کدملی ۰۴۵۱۴۳۵۸۷۷ و شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی ماد فناور فارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۸۸۰۱ به نمایندگی علیاصغر یامی به کدملی ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ علیاصغر یامی بسمت رئیس هیئت مدیره، سوده شهروزی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا بزرگمهری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل همراه با رئیس هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور هر یک با امضا دو عضو هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۰۵۰۴۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234040
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان ولیعصر پایین‌تر از پارک ساعی پلاک ۲۲۲۴ برج سرو ساعی واحد ۱۷۰۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. آقای علیرضا علائی رحمانی به کدملی ۰۰۳۳۳۲۱۷۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آریس پردازش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۷۷۱ و آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل به کدملی ۰۹۴۴۰۵۹۰۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ و آقای علی اصغر یامی به کدملی ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت لفاف‌های چند لایه آرمن آپادانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۹۹۹۸ و آقای مجتبی صمیمی به کدملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۱۲۹ و آقای غلامحسن اصغرزاده زعفرانی به کدملی ۲۰۶۳۶۲۰۰۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آتیه پردازش آریس و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۰۲۰. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۲۸۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575784
آگهی تغییرات شرکت اندیشه تجارت حافظ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۰۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه اقتصادی آرین ش ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹ به نمایندگی آقای علی اصغر یامی به ش ملی ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵ و شرکت رفاه تجارت حافظ ش ملی ۱۰۱۰۳۴۴۸۶۷۹ به نمایندگی آقای هومان کتال محسنی به ش ملی ۰۰۵۵۳۰۱۱۱۸ و شرکت آریس پردازش آریا ش ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۷۷۱ به نمایندگی خانم فریبا گرشاسبی به ش ملی ۰۰۷۱۶۴۱۰۱۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۵۲۶۲۶۷۷۶۸۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10352777
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش هوانوردی پارس سهامی خاص بشماره ثبت ۳۸۲۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۲۷۴۷
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۶/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت‎مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منوچهر منطقی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۳۶۸۰۱ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای عباس فلاح بشماره ملی ۱۲۶۳۱۳۱۸۹۱ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای علی‎اصغر یامی بشماره ملی ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵ بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای سید محمد میرباقری بشماره ملی ۴۵۹۱۶۵۶۴۹۷ بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای مهرداد کارگری بشماره ملی ۰۰۵۶۸۸۹۱۷۸ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای عباس فلاح به شماره ملی ۱۲۶۳۱۳۱۸۹۱ بسمت مدیرعامل. ۲ اختیارات هیئت‎مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۸/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10709247
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی خاص به شماره ثبت۷۹۴۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت عمران سرمایه گذاری ایران به ش م ۱۰۱۰۳۴۰۸۰۷۷ به نمایندگی سیدابوالحسن سیدخاموشی به ک م ۲۰۰۱۵۷۴۴۰۰ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ به نمایندگی جمشید سبزکار به ک م ۳۶۲۰۹۱۷۹۹۱ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به ک م ۱۰۱۰۱۳۲۶۳۴۰ به نمایندگی نادر قربانی به ک م ۰۰۴۹۴۵۳۰۸۴ و شرکت ان پی سی اینترنشنال پتروشیمی بین المللی به نمایندگی حمید دادپو به ک م ۰۵۳۳۳۷۴۳۵۹ شرکت سرمایه گذاری ایران به ش م ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ به نمایندگی عباس صمیمی به ک م ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ شرکت کالا بازار ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۹۶ به نمایندگی علیرضا علائی رحمانی به ک م ۰۰۳۳۳۲۱۷۲۸ و شرکت فرا ساحل ایران به ش م ۱۰۱۰۳۴۱۸۳۶۹ به نمایندگی علی اصغر یامی به ک م ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۱ عباس صمیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا علائی رحمانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی طهرانی صفا (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل و نصرت اله نظرطلب به ک م ۲۷۰۸۳۱۴۴۷۵ به سمت دبیر تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11124125
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای آسمان آرام پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۷۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی‎اصغر یامی بشماره ملی ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵ و آقای اکبر رفیعی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۷۰۸۵۵ و شرکت گسترش هوانوردی پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس فلاح تا تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۱ در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12753994
آگهی تغییراتصندوق پس انداز کارکنان رسمی راه اهن جمهوری اسلامی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عباس پوربصیرکد ملی ۰۰۳۶۴۸۳۴۱۹به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای رحیم پیری کد ملی ۰۰۴۸۸۷۸۶۱۸به سمت نایب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره و آقای سبحان نظری کد ملی۲۳۹۰۰۸۰۶۰۱ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و آقایان علیرضا غلامی کد ملی ۰۰۴۶۲۶۴۲۳۱ و علی اصغر یامی کد ملی ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵ بعنوان اعضاء غیر موظف هیئت مدیره انتخاب گردیدند - مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بانکی و تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغییر یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره نزد بانکهای عامل و اشخاص حقیقی و حقوقی همراه با مهر موسسه همچنین قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف وی همراه با مهر موسسه معتبر خواهدبود. - هیئت مدیره اختیارات موضوع ماده ۲۰ اساسنامه (باستثناء بندهای ۵، ۶، ۱۰، ۱۳، ۱۹، ۱۴) را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۵۰۱۳۰۲۸۰۸۴۴۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854523
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای علی اصغر یامی به شماره ملی ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵ به نمایندگی از شرکت خدمات اقتصادی افرند اعتماد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۰۰۴۳۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۶۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ آقای محسن مزینانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۵۴۶۸۸به نمایندگی از شرکت گروه اقتصاد سابین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۶۲۷۵۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۱۲۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره؛ آقای علی میرزابزرگ به شماره ملی ۴۸۹۸۹۶۱۵۹۲ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۱۹۴۳۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۴۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم فائزه علائی رحمانی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۶۱۷۶ به نمایندگی از شرکت رفاه تجارت حافظ (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۰۵۰۹۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۸۶۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره؛ آقای بهزاد پورقناد به شماره ملی ۰۰۴۷۰۸۴۷۲۳ به نمایندگی از شرکت ژرف اندیشان امرداد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۴۰۹۹۴۵ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۴۹۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. محل قانونی شرکت به تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، نبش پل کردستان، بن بست بوستان، پلاک ۱ طبقه سوم کدپستی ۱۹۹۴۷۶۴۶۱۴ تغییر یافت پ۹۵۰۳۲۵۸۸۳۲۰۸۱۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12961837
آگهی تغییرات شرکت صنایع سنجش انرژی بهینه سازان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۸۹۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی اصغریامی به شماره ملی۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵ به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان به عنوان رئیس هیأت مدیره - آقای پیمان آتشیان به شماره ملی ۰۰۴۷۶۲۲۹۱۱ به نمایندگی از شرکت هگزینگ الکتریکال به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره - آقای محسن حکاک صادقی به شماره ملی۰۹۴۲۶۷۳۷۷۸ به نمایندگی از شرکت صنایع نور ساخت اترک به عنوان عضو هیأت مدیره - آقای محمدحسین عقدائی به شماره ملی ۴۴۳۱۳۶۳۱۳۰به نمایندگی از شرکت صنایع تولید انرژی پاک آتیه به عنوان عضو هیأت مدیره - آقای محمدرضاحسن زاده به شماره ملی به نمایندگی از شرکت تولید برق راشد تربت حیدریه به عنوان عضو هیأت مدیره - آقای علیرضا جلالی طلب به شماره ملی ۰۹۳۱۴۹۸۵۰۳ به عنوان مدیر عامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۶انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت معتبر میباشد ش۹۵۰۵۲۱۵۷۱۷۸۷۱۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13072667
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی شریفی نیک نفس به شماره ملی ۰۰۴۵۹۵۱۹۶۹ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۷۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای اسماعیل نادری به شماره ملی ۱۸۱۸۰۵۹۴۱۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۹۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. آقای علی اصغر یامی به شماره ملی ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۸۶۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای غلامحسین آذر مهر به شماره ملی ۱۸۱۹۱۳۵۱۶۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۵۰۴ به نمایندگی از شرکت کالابازارایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۷۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۹۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. به موجب مواد اساسنامه شرکت، هیأت مدیره مصوب نمود کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهد آور و اسناد مالی شرکت از جمله: چک‌ها، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات جاری و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل در چهار چوب مفاد اساسنامه شرکت تعیین و تنفیض شد. همچنین بخشی از اختیارات هیأت مدیره مشتبل بر بندهای ۱۷، ۱۶، ۱۴، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۹، ۸، ۷، ۵، ۲ماده ۳۹ اساسنامه شرکت نیز به آقای جلیل سبحانی مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۰۷۲۴۴۲۳۸۵۹۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13123097
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارتباطات آرین تل در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۲۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۸۱۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات اپراتوری مجازی تلفن همراه، ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات، هرگونه فعالیت بازرگانی در خصوص خرید و فروش توزیع واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، مشاوره اخذ و ارائه نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی، ارائه خدمات و محصولات مرتبط با حوزه ارتباطات مخابرات و فناوری اطلاعات و راه کارهای مربوطه به صورت سخت افزاری و نرم افزاری غیرفرهنگی و غیرهنری در عرصه داخلی و بین المللی مستقلا و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، طراحی و توسعه و پیاده سازی و تجاری سازی محصولات نوآورانه جدید در بستر شبکه های تلفن همراه و ثابت و خدمات خرید و فروش شارژ و کارت شارژ به اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شبکه فروش و توزیع و پس از فروش در داخل و خارج از کشور، انعقاد انواع قرارداد در راستای موضوعات مذکور، واردات خدمات و صادرات و تولید راهکارهای جامع شامل نرم افزارهای غیرفرهنگی و غیرهنری و سخت افزارهای مرتبط انجام کلیه امور اقتصادی مجاز بازرگانی و سرمایه گذاری در بخش های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، انجام مراودات بین المللی لازم در جهت تولید و توسعه راه کارهای جامع شامل نرم افزارهای غیرفرهنگی و سخت افزارهای مورد نیاز تاسیس شعبه یا نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ هرگونه وام و اعتبار و تسهیلات از منابع داخلی و خارجی بانکی و موسسات مالی و داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی و گشایش ال سی برای شرکت و شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی بین المللی سرمایه گذاری و مشارکت در سهام شرکت ها و یا طرح های اقتصادی داخل وخارج از کشور با اولویت صنعت ارتباطات مخابرات و فن آوری اطلاعات با رعایت قوانین جاری کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ گاندی شمالی خیابان پانزدهم پلاک هفده طبقه اول کدپستی ۱۵۱۷۸۸۶۳۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و ۱۰۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۶/۴۱۴/۹ مورخ ۲/۶/۱۳۹۵ نزد بانک پست بانک شعبه فردوسی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای اکبر قهری به شماره ملی ۰۰۷۱۶۷۷۳۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره و به نمایندگی از شرکت آرین ماهواره به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۷۲۱۸ و آقای علی اصغر یامی به شماره ملی ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و به نمایندگی شرکت توسعه اقتصادی آرین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹ و آقای رضا رشیدی مهرآبادی به شماره ملی ۱۱۸۹۷۴۹۴۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بنمایندگی شرکت فن آوری اطلاعات سپهر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۶۳۵ به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۸۲۲۶۸۷۸۳۸۷۷۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13129047
آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی سپاهان پرواز ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۸۷۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۲۷۵۹۰ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۵ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری گسترش هوانوردی پارس شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۲۷۴۷ و آقای برزو بزن بیرانوند شماره ملی ۶۱۲۹۵۶۵۱۴۳ و آقای مرتضی خراسان زاده شماره ملی ۱۲۸۷۶۸۰۹۳۳ و آقای علی اصغر یامی شماره ملی ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵ و آقای حسین امیر حسینی شماره ملی ۰۶۰۲۷۵۳۹۶۱ تا تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۲۵۴۳۹۷۳۸۹۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13186920
آگهی تغییرات شرکت نخل بارانی پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۳۰۰۲
آگهی تغییرات شرکت نخل بارانی پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۳۰۰۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر یامی به کد ملی۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵ به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۸۳۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و حسن خسروجردی به کد ملی ۰۷۹۳۱۷۵۳۰۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و خسرو بلوری به کد ملی ۲۸۷۱۷۷۶۷۵۱ به نمایندگی از شرکت کالابازار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و خسرو بلوری به کد ملی ۲۸۷۱۷۷۶۷۵۱ به عنوان مدیر عامل (خارج از اعضا) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13311179
آگهی تغییرات شرکت ارا پوش گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۱۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر یامی به ش ملی ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۶۹ آقای محمد مهدی کاظمی به شماره ملی ۳۹۹۱۹۵۴۵۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی دهقان به شماره ملی ۰۰۴۱۶۹۴۱۱۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۲۷۷۷۲۹۶۹۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438647
آگهی تغییرات شرکت فولاد غرب آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر یامی به ش ملی ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵ به سمت رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت کالا گستر سیوان به ش ملی ۱۰۳۲۰۴۲۵۸۶۷ و آقای غلامرضا خلیقی به ش ملی ۰۳۸۱۹۵۷۵۱۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید به ش ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۶۹ و آقای محمد مجید عابدی نیستانک به ش ملی ۰۰۳۶۰۹۲۷۲۱ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم به ش ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۲۳۷ و آقای نادر سلیمانی بزچلوئی به ش ملی ۵۷۱۸۸۵۳۵۶۸ به سمت مدیرعامل خارج از هیأت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۳۱۱۸۱۶۱۵۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13489315
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۲۶۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدحسن راهنمایی راه چمندی ۰۹۴۳۲۳۵۷۵۸ آقای محمود صدری ۵۷۲۹۴۳۱۸۴۸ آقای علی اصغر یامی ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵ آقای محسن حکاک صادقی ۰۹۴۲۶۷۳۷۷۸ آقای مسعود حجت۰۰۴۱۹۹۰۸۲۱ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره و آقای محمد بهزاد ۱۸۶۰۹۳۸۷۱۸ آقای محمد رضا حاجیان ۱۰۶۲۶۸۰۲۷۸ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند ش۹۶۰۴۰۸۴۴۶۳۷۵۹۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510556
آگهی تغییرات شرکت آریس پردازش آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری تجارت غرب آسیا با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۴۰ به نمایندگی آقای علیرضا علائی رحمانی به شماره ملی ۰۰۳۳۳۲۱۷۲۸ شرکت ساتراپ بهداد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۷۱۴۸ به نمایندگی آقای رسول شوبیری به شماره ملی ۳۹۳۲۵۵۷۰۲۶ شرکت پترو نگین خاورمیانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳ به نمایندگی آقای علی اصغر یامی به شماره ملی ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵ شرکت آتیه پردازش آریس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۰۲۰ به نمایندگی آقای علی حکیم جوادی به شماره ملی ۵۵۹۹۷۸۹۴۴۶ و شرکت فراز پردازش پدیسار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۰۱۶ به نمایندگی آقای رضا رشیدی مهرآبادی به شماره ملی ۱۱۸۹۷۴۹۴۳۲ پ۹۶۰۴۲۱۹۶۵۲۴۳۳۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک