فرزانه دانشی

خانم فرزانه دانشی

کد ملی 4240027721
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13221934
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بتن آژند کوهستان درتاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۵۳۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات ،آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:یاسوج خیابان مصلی منزل حیدری پلاک ۳۱ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۷۸ سرمایه شرکت:سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به صد سهم ده هزار ریالی بانام می باشد که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی ۲۱۲۳مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردید اولین مدیران:آقای هومان اوژن به شماره ملی ۴۲۶۹۹۷۷۳۹۶ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره وخانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۶/۰۹/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا خانم سمیه حسینی(رئیس هیئت مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی وخانم سکینه رستمی حسن آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۶۱۵۸۰ به سمت بازرس علی البدل از ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ تا ۰۶/۰۹/۱۳۹۶به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۰۷۶۳۵۷۷۸۵۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300982
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دیبا نگین قشقایی درتاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۴۴۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ یاسوج ـ خیابان جمهوری کوچه بنفشه پلاک ۳۱ کدپستی ۷۵۹۱۹۱۱۴۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای هجیر پروین به شماره ملی ۲۳۷۲۶۷۰۵۹۱ به سمت مدیرعامل و عضواصلی هیئت مدیره وخانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۹/۱۰/۱۳۹۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فرزانه دانشی (نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۱۴۱۵۶ به سمت بازرس اصلی و خانم اعظم دست کش به شماره ملی ۴۲۳۱۵۶۳۸۱۰ به سمت بازرس علی البدل از ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ تا ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۲۰۶۴۲۷۹۴۵۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13327811
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اعتماد سازه آیلار درتاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۱۸۵۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه - تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه - خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه - نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه - امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امورفنی و چاپ و موارد مشابه - امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج - شهداء - خیابان شهدای ۳ [شهید مصطفی بخشیان]- خیابان شهید قدوسی-پلاک ۶۶- طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۴۶۳۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۶۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و خانم اعظم دست کش به شماره ملی ۴۲۳۱۵۶۳۸۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای هومان اوژن به شماره ملی ۴۲۶۹۹۷۷۳۹۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۶/۱۰/۱۳۹۷ به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فرازنه دانشی(مدیرعامل رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد -۷ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۱۴۱۵۶ به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس علی البدل از ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ تا ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۲۰۸۸۵۲۴۲۷۱۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732030
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طراوت سازه چکاوک در تاریخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۳۳۶۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیرازامور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیرو سایرامور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه ـ امورتاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه ارائه کلیه خدمات بازاریابی و عملیات و خدمات مربوط به بازرگانی بین المللی داخلی و خارجی و معاملات داخلی و خرید و فروش و ترخیص کالا و اخذ کارت بازرگانی و صادرات و واردات کالا و حق العمل کاری کلیه کالاهای مجاز و توزیع و پخش کالا و اعطاء و اخذ نمایندگی داخلی و خارجی و عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان مصلی ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه همکف کد پستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۷۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۷۶/۳۰۰۵ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم اعظم دستکش به شماره ملی ۴۲۳۱۵۶۳۸۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم شیوا انصاری نیا به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۴۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای سمیه حسینی (نائب ریئس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۰۵۱۳۹۶۹۵۱۶۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13746045
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس گلدشت مارون درتاریخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۵۴۱۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور خدماتی از قبیل امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر ازامور رایانه، خدمات فنی خودرو وموارد مشابه امور ـ آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و وتوزیع غذا، اداره رستوران و بوفه وموارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدار خانه، خدمات پاسخوگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز وموارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ وتکثیر وسایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر ونگهداری و بهره برداری ازتاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه ـ اعطاء و اخذ نمایندگی داخلی وخارجی و عقد قراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان مصلی ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۷۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال طی گواهی شماره ۱۱۰۳/۳۰۰۵ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم شیوا انصاری نیا به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۴۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء سمیه حسینی (نائب رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سکینه رستمی حسن آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۶۱۵۸۰ به سمت بازرس اصلی خانم شمایل هوشیاری مطلق به شماره ملی ۴۲۳۰۴۸۷۱۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۹۱۴۱۷۱۳۴۰۴۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13755240
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کویر صنعت بویر درتاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۶۷۹۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و صنعت تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشوردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان مصلی ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۷۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۹۷/۳۰۰۵ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم شمایل هوشیاری مطلق به شماره ملی ۴۲۳۰۴۸۷۱۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء فرزانه دانشی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اعظم دستکش به شماره ملی ۴۲۳۱۵۶۳۸۱۰ به سمت بازرس اصلی و خانم سکینه رستمی حسن آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۶۱۵۸۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۲۱۹۲۰۶۳۷۶۱۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795901
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص قلات سازه گجستان در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۰۵۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ دولت آباد ـ بلوار سی متری شهدای دولت آباد ـ بلوار کشاورز ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۶۹۳۱۳۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۴۱/۳۰۰۵ مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عبدالسعید دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۲۶۷۰۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه عیوضی زاده تل گرد به شماره ملی ۴۲۵۱۰۸۲۲۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء فرزانه دانشی (مدیرعامل ـ عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۱۴۱۵۶ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۱۲۳۴۹۹۶۶۷۷۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13844814
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردیس ریواس ماهور در تاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۸۵۱۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ دولت آباد ـ بلوار سی متری شهدای دولت آباد ـ بلوار کشاورز ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۶۹۳۱۳۳ سرمایه شخصیت حقوقی: یک میلیون ریال نقد منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال ب طی گواهی بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران بشماره ۳۰۰۵۲۱۱۳۷۹۳۹۷۳۱ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶پرداخت گردیده و مبلغ ششصد و پنجاه هزار ریال در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای عبدالسعید دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۲۶۷۰۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء فرزانه دانشی (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۱۰۹۹۰۳۵۳۵۱۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888416
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیا بتن آذرخش در تاریخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت۸۸۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۳۵۲۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: کیا بتن آذرخش شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری: از قبیل راه ـ ساختمان ـ تاسیسات ـ اب ـ برق ـ نفت و گاز ـ معدن بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ بلوار امام خمینی ـ خیابان مصلی ـ پلاک ۶۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۳۳۹۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۲۹۱۹ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه آزادی با کد ۳۱۲۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم الهام یزدانی پور سی سخت به شماره ملی ۴۲۳۲۱۳۴۸۰۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم آمنه اکبری اصل به شماره ملی ۶۰۰۹۹۳۳۹۵۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضاءکلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء آمنه اکبری اصل (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم شیوا انصاری نیا به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۴۰۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سعیده تابشان به شماره ملی ۴۲۴۰۱۹۶۸۲۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۲۱۴۱۳۲۶۹۸۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13902228
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ترنم برج اطلس درتاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۰۱۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: ترنم برج اطلس شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج-معصوم آباد-خیابان(۱۶ متری )-خیابان ابوذر ۵ [ شهید منصور عبدی ]-پلاک ۶۱-طبقه همکف- کدپستی ۷۵۹۱۹۴۷۱۳۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۱۳۴۹ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم مریم نصرت زاد به شماره ملی ۴۲۲۰۴۲۸۲۶۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء نرگس محمدی اصل(ریئس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علی دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۲۵۶۴۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۸۸۰۷۸۳۶۴۷۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904887
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نفیس بام اطلس در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۶۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: نفیس بام اطلس شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ شهرک امام حسین ـ بلوار انقلاب ـ خیابان انقلاب ۹ [شهید ابوطالب موسوی ] ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه زیر زمین ـ کدپستی ۷۵۹۱۸۱۹۸۱۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۱۳۴۷ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای آریا حقانی به شماره ملی ۴۲۲۰۰۴۱۵۲۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای یوسف حبیبی زاده به شماره ملی ۴۲۵۱۱۹۱۲۱۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاءصدیقه سیفی (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۹۹۲۹۳۳۲۷۴۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13905041
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق عمارت تچرا در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۸۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: افق عمارت تچرا شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ اکبراباد ـ خیابان امام حسن (ع) ـ خیابان پیرچوپان ۴ ـ پلاک ۴۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۷۵۹۱۳۳۳۴۷۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۴۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم آمنه قدرت پناه به شماره ملی ۴۲۲۰۲۳۰۲۵۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم زیبا دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۲۱۰۲۸۷۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء زیبا دانشوری (نائب رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای نصرت سیفی به شماره ملی ۴۲۳۰۰۸۷۶۵۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۹۹۱۲۹۴۹۶۰۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13940573
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیمرغ برج کاوش در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۹۰۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۸۸۲۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: سیمرغ برج کاوش شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ دولت آباد ـ بلوار شهید قرنی ـ بلوار سی متری شهدای دولت آباد ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۶۹۳۱۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۱۳۷۴ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای رامین حامدی راد به شماره ملی ۴۲۲۰۴۳۷۶۳۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم آمنه اکبری اصل به شماره ملی ۶۰۰۹۹۳۳۹۵۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء فرزانه دانشی (مدیرعامل ـ عضو هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد محمدی کالوس به شماره ملی ۴۲۲۰۳۵۶۶۳۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای اعظم دست کش به شماره ملی ۴۲۳۱۵۶۳۸۱۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۲۲۲۱۴۹۱۹۴۲۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13954456
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ظریف افق اطلس در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۹۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۰۶۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان (۱۶متری مصلی) ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۷۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۸۹ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زینب حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۱۴۱۵۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سکینه رستمی حسن آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۶۱۵۸۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء زینب حسینی (مدیرعامل ـ عضو هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم لیلا آزادی به شماره ملی ۴۲۶۹۲۴۱۴۴۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۲۷۹۷۷۴۹۷۶۱۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14003324
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بوم شفق هیربد درتاریخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت۸۹۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۵۴۵۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: پیمانکاری از قبیل راه –ساختمان –تاسیسات ـ اب ـ برق ـ نفت وگاز ـ معدن بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ گلستان ـ بلوار ۳۰ متری پاسداران ـ خیابان گلستان ۱۴ [شهیدکرم اله افشار ] ـ پلاک ۲۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۸۶۳۱۶۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۳۰۴ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه آزادی با کد ۲۱۲۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم شیوا انصاری نیا به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۴۰۰و به سمت منشی هیئت مدیره به مدت ۱ سال خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سعیده تابشان به شماره ملی ۴۲۴۰۱۹۶۸۲۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم آمنه اکبری اصل به شماره ملی ۶۰۰۹۹۳۳۹۵۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد تعهدآوربانکی و اوراق عادی واداری با امضا امنه اکبری اصل(رئیس هیئت مدیره) همراه با مهرشرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم شیوا انصاری نیا به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۴۰۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم الهام یزدانی پور سی سخت به شماره ملی ۴۲۳۲۱۳۴۸۰۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۰۸۳۴۸۵۱۴۳۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14024034
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان افق هیربد درتاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۸۹۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۸۰۵۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان شهید چمران ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای نصرت سیفی به شماره ملی ۴۲۳۰۰۸۷۶۵۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء خانم آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۲۲۱۳۲۴۷۶۶۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14053274
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساورز صنعت کوهپایه در تاریخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۸۹۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۲۰۳۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان (۱۶متری مصلی) ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۷۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۶ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم زهرا رستمی به شماره ملی ۴۲۲۰۲۷۷۵۴۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای قادر عزیزی به شماره ملی ۴۲۵۰۰۲۸۸۶۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء زهرا رستمی (مدیرعامل ـ عضو هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زینب حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۱۴۱۵۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۳۰۷۹۱۶۶۵۴۴۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181597
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مبین آوین آژند درتاریخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۰۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۹۶۲۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت وگاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله مصلی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان (۱۶متری مصلی) ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۷۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهد چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم رعنا دادیان به شماره ملی ۴۲۲۰۱۸۶۹۵۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زینب حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۱۴۱۵۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاءسمیه حسینی (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم اعظم دست کش به شماره ملی ۴۲۳۱۵۶۳۸۱۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۵۳۰۷۸۸۶۲۵۵۷۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192448
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آژند افق بلاد شاپور درتاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۹۳۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله شهرک امام حسین ـ خیابان شهیدان همتی شمالی ـ خیابان انقلاب۱[شهید سهراب جلیل فر] ـ پلاک ۲۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۸۱۹۶۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۶ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم مریم رستمی حسن آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۶۶۰۶۱۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم خانم بس قیصری جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۲۵۸۹۴۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاءفرزانه دانشی (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۰۷۱۷۲۴۶۳۳۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192472
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برنا بتن آژند در تاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۹۴۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت وگاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله مصلی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان (۱۶متری مصلی) ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۷۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد بزرگ خو به شماره ملی ۰۰۵۷۹۰۲۷۳۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهروز رحمانی رضائیه به شماره ملی ۰۰۷۳۳۰۸۱۹۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاءفرزانه دانشی (نائب رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم پریسا قبادیان به شماره ملی ۴۲۴۰۲۵۳۸۰۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۰۷۶۸۱۶۶۰۲۶۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193580
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شمیم بنای صدف در تاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۰۹۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله تل زالی ـ خیابان شهید محسن رستمی ـ خیابان عدل ۷ [ شهید محمد قلی علیپور ] ـ پلاک ۱۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۶۶۴۸۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۵ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد علی زاده به شماره ملی ۴۲۳۰۳۰۸۱۳۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم زهرا خستوانه به شماره ملی ۴۲۳۲۲۱۵۶۸۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء صدیقه سیفی (نائب رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای فتح اله دانشی به شماره ملی ۴۲۵۰۱۴۳۳۴۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۱۰۸۹۴۵۱۰۳۶۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198289
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صولت سازه بویراحمد درتاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۶۴۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله سیلو ـ خیابان (۱۴ متری) ـ بلوار شهیدهرمزپور ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۸۸۸۷۳۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۴ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سامر حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۸۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سکینه رستمی حسن آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۶۱۵۸۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء سامر حسینی (مدیرعامل ـ عضو هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه ریاضی اصل به شماره ملی ۴۲۲۰۶۸۶۲۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۱۲۲۸۶۸۰۴۲۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200922
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سمیر برج بویراحمد درتاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۹۶۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله سالم اباد ـ خیابان کاشانی ۱۱[شهید ابوطالب موسوی] ـ بلوار ایت اله کاشانی ـ پلاک ۱۶۹ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۷۵۹۱۹۳۷۵۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۷ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهیدچمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای کرامت قائدی به شماره ملی ۲۳۹۱۳۴۲۵۶۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۲۵۶۴۹۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء سمیه حسینی (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه ریاضی اصل به شماره ملی ۴۲۲۰۶۸۶۲۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۱۳۷۲۸۸۰۲۹۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203040
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پالیز بتن رهاورد در تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۷۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله مصلی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان (۱۶متری مصلی) ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۷۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۷ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای وحید ثیابی به شماره ملی ۱۷۵۵۱۲۵۶۳۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم خدیجه رحیمی یوسف آباد به شماره ملی ۴۲۳۲۰۸۲۶۶۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاءخدیجه رحیمی یوسف آباد (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم پریسا قبادیان به شماره ملی ۴۲۴۰۲۵۳۸۰۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۱۴۶۶۷۵۴۷۲۹۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14275905
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ژیوار بنای هیوا درتاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۲۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۰۶۸۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و صنعت و نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کهگیلویه وبویراحمد ، شهرستان بویراحمد ، بخش مرکزی ، شهر یاسوج، تل زالی ، خیابان ۳۰ متری شهدای تل زالی ، خیابان گلگشت ، پلاک ۰ ، طبقه اول کدپستی ۷۵۹۱۶۷۱۹۸۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۳۰ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه جانفزا به شماره ملی ۴۲۲۰۵۱۱۹۱۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مرضیه سیفی به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۷۳۸۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فرزانه دانشی (رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای میثم محمدی به شماره ملی ۴۲۲۰۰۶۱۵۱۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک