مسعود بختیاری ساوجبلاغی

آقای مسعود بختیاری ساوجبلاغی

کد ملی 0042389607
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 710750
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۰۶۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری سوجبلاغی به کد ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۹۵۷۹ شرکت آتیه سازان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱ شرکت خدمات ارزی صرافی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱ شرکت لیزینگ دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۰۵۳۸. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۴۴۹۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888956
آگهی تصمیمات شرکت خیبر سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری به ک م ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ش م ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ و شرکت کشتیرانی دریای خزر به ش م ۱۰۱۰۱۰۹۲۱۰۱ و شرکت کشتیرانی والفجر به ش م ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ و شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به ش م ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲ و شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی به ک م ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۲۷۸۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944893
آگهی تصمیمات شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۸۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۶۰۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری به کدملی۰۴۲۳۸۹۶۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۰۰۶۱۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980943
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه‌های سرمایه گذاری ابتکار سازه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۲۹۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۵۲۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۵۳۵۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072775
آگهی تغییرات شرکت باران زمان سنج سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۱۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۰۴/۰۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۵۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212864
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۶۸ میاندرود و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی بتاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ب بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی بشماره ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ کدپستی ۷۶۷۱۱۱۹۱۳۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. ج روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۷۲۱۷۵۰ ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382910
آگهی تغییرات موسسه خیریه غیرانتفاعی بهنام دهش پور به شماره ثبت ۱۲۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۸۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد مترجمی با شماره کد ملی ۱۷۵۳۳۴۹۰۱۱ بجای سوسن اکرامی به عضویت هیئت امنا انتخاب شدند. خانم لیلا بهمن به کد ملی ۰۰۳۹۸۹۶۸۴۶ بسمت مدیرعامل، خانم شهلا لاجوردی به کد ملی ۰۰۴۳۱۸۳۷۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم مهرنوش مقبل به کد ملی ۰۰۴۴۲۵۴۷۶۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم نازنین دهش پور به کد ملی ۰۴۵۲۳۷۵۰۳۷ بسمت خزانه دار و خانم نسرین احتشام دفتری به کد ملی ۰۰۴۰۴۲۵۰۵۳، خانم منیره پورصادقی به کد ملی ۰۰۴۳۲۴۱۰۶۹، خانم نیلوفر حیاط شاهی به کد ملی ۰۰۳۹۲۶۴۸۹۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علیرضا رفیعی طاری به کد ملی ۰۴۵۰۲۴۵۴۶۲ و خانم نویده جورابچی به کد ملی ۰۰۴۱۳۷۴۶۴۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی بامضا دو نفر از اعضا اصلی هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر است. آقایان اصغر فرخ به کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ و مسعود بختیاری به کد ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۳۴۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589141
آگهی تغییرات شرکت تجلی مهر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰، بازرس اصلی و آقای مسعود بختیاری به کدملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه جوان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید. پ۹۳۰۶۰۴۳۹۹۵۹۲۷۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619677
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاورکوشا پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب مجمع عمومی رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بازرس اصلی و آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی کدملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ا بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جوان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ شرکت تجلی مهر ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۱۶ شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۵۹۵۹ شرکت نگین ساحل رویال شناسه ملی ۱۰۱۴۰۳۵۸۹۱۴۴ شرکت شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۵۸۵۳۱۴۷۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653867
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۵۳۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/۱۳۹۲ تصویب گردید. ش۶۳۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۹۴۱۵۰ سرپرست ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765073
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهسازان توسعه سهیل درتاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۶۰۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۷۲۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث ساختمان باکاربری مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، ورزشی، تفریحی، تولیدی، خدماتی و سایر کاربری های مجاز با هدف واگذاری به متقاضیان و یا اجاره آنها. سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی و مدنی در امور ساختمانی و بازرگانی. سرمایه گذاری و مشارکت در کارخانجات تولید مصالح ساختمانی، خرید، واگذاری و اجاره ابزار و تاسیسات و ماشین آلات. خرید زمین، ملک و انواع ساختمان به منظور احداث ساختمان و واگذاری آنها. سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در فعالیت های تولیدی، خدماتی، تجاری و سایر بخش های اقتصادی کشور. خرید و فروش، واردات و صادرات انواع کالا های مجاز. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شریعتی کوچه دفتری شرقی پ ۷ کدپستی ۱۹۱۳۶۷۴۷۴۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۶۸۱ مورخ ۱۷/۶/۹۳ نزد بانک افتصاد نوین شعبه شعبه اسفندیار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای محمد امیر ابادی به شماره ملی ۴۳۲۱۸۹۴۰۶۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره ـ آقای غلامحسین قدیمی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۰۵۳۲۸به نمایندگی از شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۱۹۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره ـ آقای کامبیز مسعودی به شماره ملی ۲۲۱۷۹۳۲۷۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران وتوسعه پایدار ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۸۳۰۹به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس اصلی. مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۱۰۱۵۷۲۴۲۷۳۳۰۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9596984
آگهی تصمیمات شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری ساوجبلاغی به کد ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9661018
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۷ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه به مورخه ۸/۶/۹۰ شرکت فوق، تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: ۱ صورت‌های مالی سال منتهی ۳۱/۳/۹۰ به تصویب رسید ۲ موسسه حسابرسی آزموده کاران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود بختیاری به کد ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال تعیین شدند ۳ روزنامه‌های اطلاعات و جوان جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۱ تعیین گردید. ۴ کلیه معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت تنفیذ گردید. ۵ سود پیشنهادی هیات مدیره به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۵۳۷/۲ ریال به ازای هر سهم ۱۲۵ ریال مورد تصویب قرار گرفت. رئیس ثبت میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9865569
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مشاوره و تأمین منابع مالی سابین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۹۴۳۴ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۰۷۴۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۸۹ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری به کدملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه اقتصاد سابین به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۱۲۶۱ به نمایندگی داود مسگریان حقیقی به کدملی ۰۰۴۶۰۳۴۷۶۵ شرکت سهم یاسان بهداد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ به نمایندگی مجتبی صمیمی به کدملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۳۰۶۷ به نمایندگی محمدرضا محمودی به کدملی ۰۰۴۱۷۰۶۳۳۱ شرکت سرمایه گذاری آتیه نگر سپهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۲۹۳۴۹ به نمایندگی حمیدرضا شهروزی به کدملی ۱۱۸۵۵۷۱۴۹۷ علیرضا طلوع کاشف پاکدل به کدملی ۰۹۴۴۰۵۹۰۷۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۷/۸۹ داود مسگریان حقیقی بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا طلوع کاشف پاکدل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا محمودی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و احدی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9930877
آگهی تاسیس شرکت توسعه ی رفاه شهر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۸/۹۱ تحت شماره ۴۳۰۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۴۴۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشارکت، سرمایهگذاری، توسعه احداث تجهیز بازسازی و ساخت و تعمیر و نگهداری فنی از انواع مجموعههای خدماتی و رفاهی، گردشگری شهری و بینراهی، هتلها، هتل آپارتمانها، دهکدههای گردشگری و آبی، کمپها، اسکلههای آبی، تاسیسات ساحلی، مجتمعهای آبدرمانی رستورانها، تالارهای پذیرائی، آشپزخانهها، سینماها ساخت و تجهیز پایانههای فرودگاهی و ریلی و دریایی و جادهای و مراکز توریستی، زیارتی تاریخی، صنعتی، طبیعتی، صنایع دستی و انجام کلیه فعالیتهای اجرایی و امور نگهداری فنی از قبیل خدمات رفاهی، مسافرتی، اقتصادی، بهداشتی، درمانی، پزشکی، عمرانی، فنی و مهندسی با اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و خصوصی داخلی و خارجی، در صورت لزوم و در هر مورد پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ـ۲ مشارکت با کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و خصوصی داخلی و خارجی. ـ۳ انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی ـ۴ تهیه و تامین و توزیع غذای مجموعهها، تهیه و توزیع اقلام و کالاهای مورد نیاز اشخاص بویژه شهرداریها ـ۵ اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و جذب سرمایه ـ۶ تاسیس ایجاد مشارکت و سرمایهگذاری در شرکتها، موسسات و شرکتهای زنجیرهای، مرتبط با موضوع اساسنامه و اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ۷ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مناقصهها و مزایدههای دولتی عمومی و انعقاد قرارداد و معاملاتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با موضوع شرکت باشد. ـ۸ برگزاری یا شرکت در همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت و همکاری و هماهنگی با گروهها و گشتهای داخلی و خارجی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهرانـ خیابان خالداسلامبولیـ خیابان هفتمـ پلاک ۲۶ طبقه ۴ـ کدپستی ۱۵۱۳۷۱۴۷۱۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۱۲۴۸۸۷ مورخ ۲۶/۷/۹۱ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای ناصر امانی به شماره ملی ۰۷۵۹۳۴۳۴۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران با نمایندگی آقای سید حسین مظلومفرزقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ شرکت جهان اقتصاد دو سرمایه آتیه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسین ایرانمنش به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ شرکت سرمایهگذاری گنجینه آتیه سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس ناظران به سمت عضو هیئتمدیره. ۵ـ۵ـ شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا مقیمی به سمت عضو هیئتمدیره. ۶ـ۵ـ آقای محمدرضا نیازیان به شماره ملی ۰۰۶۴۱۴۰۸۸۱ (خارج از اعضاء هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و امضا اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمودهکاران به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای مسعود بختیاریسوجبلاغی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10214756
آگهی تغییرات شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود بختیاری ساوجبلاغی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامحسین گلپرور به شماره ملی ۰۰۴۲۵۰۴۸۶۴ و آقای حسن جلیل زاده به شماره ملی ۲۷۵۳۴۸۱۶۷۹ و آقای ابراهیم عزیزآبادی به شماره ملی ۰۰۳۴۸۹۸۰۱۸ و آقای حمزه کشاورز به شماره ملی ۱۳۷۷۹۳۵۱۹۱ و آقای نوروز طیبی صدرآبادی به شماره ملی ۲۳۷۲۳۳۳۳۵۶ تا تاریخ ۲۷/۴/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامحسین گلپرور به شماره ملی ۰۰۴۲۵۰۴۸۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن جلیل زاده به شماره ملی ۲۷۵۳۴۸۱۶۷۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم عزیزآبادی به شماره ملی ۰۰۳۴۸۹۸۰۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمزه کشاورز به شماره ملی ۱۳۷۷۹۳۵۱۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای نوروز طیبی صدرآبادی به شماره ملی ۲۳۷۲۳۳۳۳۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای نوروز طیبی صدرآبادی به شماره ملی ۲۳۷۲۳۳۳۳۵۶ بسمت مدیرعامل. در تاریخ ۱۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10330703
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ثبت شده به شماره۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکا مورخ۲/۱۱/۸۹ موسسه مزبورکه در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: مرکز اصلی موسسه به خ شریعتی قلهک ک شریف پ ۵ کد پستی ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود بختیاری سوجبلاغی به کد ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ علی اصغر فرخ به کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ کریم کهنول مغانلو به کد ملی ۴۲۸۴۲۲۲۵۲۱. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۸۹ علی اصغر فرخ به سمت رئیس هیئت مدیره و کریم کهنول مغانلو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود بختیاری سوجبلاغی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883419
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم درتاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۴۰۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۲۹۴۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. بموجب مجوز شماره ۳۱۱۰۳/۱۲۲مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مدت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال می باشد مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ونک ـ خیابان خوارزمی ـ خیابان ملاصدرا ـ پلاک ۲۱۴ ـ برج ونوس ـ طبقه چهارم ـ واحد ۸ ـ کدپستی ۱۴۳۵۹۱۶۱۴۸ سرمایه شخصیت حقوقی: سرمایه صندوق متغییر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد ارکان صندوق: شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸ با نمایندگی محمد صفری کد ملی ۰۰۶۳۹۳۵۶۵۱ به سمت مدیر صندوق. شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵ با نمایندگی محسن محمدی کد ملی ۰۰۸۰۰۵۰۵۷۳ به سمت مدیر ثبت صندوق. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ با نمایندگی مسعود بختیاری سوجبلاغی کد ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ به سمت متولی صندوق. مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ با نمایندگی جهانگیر ذوالفقاری کد ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت حسابرس صندوق. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و... به امضای دو نفر از سه نفر آقایان مرتضی سامی، احسان خوشبختی و محمد صفری به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای محمد صفری و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۱۲۹۲۰۵۲۸۲۹۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14358392
آگهی تغییرات شرکت تولیدات شیمیائی و کشاورزی گیاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۲۰۸
آگهی تغییرات شرکت تولیدات شیمیائی و کشاورزی گیاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۲۰۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران با مدیریت عاملی آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران با مدیریت عاملی آقای حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - آقای دکتر محمد خصوصی به شماره ملی ۰۰۳۸۱۹۸۵۷۶ و خانم تابنده خصوصی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۰۵۱۱۹ و خانم سوسن امیرطهماسب به شماره ملی ۰۰۳۹۵۷۴۰۹۱ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای امیرحسن خصوصی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۴۶۳۴۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. - روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک