سید محمد رضوی

سید محمد رضوی

کد ملی 0042372143
28
شرکت‌ها
28
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 599914
آگهی تصمیمات شرکت سیال نیرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۳۲۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید محمد رضوی به کد ملی ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ بسمت بازرس اصلی و فرخنده رفانی به کد ملی ۰۰۶۱۸۳۵۲۷۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهزاد رضائیان به کد ملی ۵۲۴۹۸۲۵۱۷۶ نظامعلی علی نژاد به کد ملی ۱۶۰۱۶۷۴۹۰۲ سعیداله علی نژاد به کد ملی ۱۶۰۱۶۷۴۹۱۰ علی علی نژاد به کد ملی ۱۶۰۱۶۷۴۹۲۹ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ بهزاد رضائیان بسمت رئیس هیئت مدیره و علی علی نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعیداله علی نژاد بسمت مدیرعامل و نظامعلی علی نژاد بسمت قائم مقام مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۱۴۰۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 606588
آگهی تغییرات شرکت تجارتی محراب حدید (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۵۱۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۰۵/۰۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان سید محمد رضوی بشماره ملی ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ و فرهاد عبداللهی راد بشماره ملی ۰۰۵۷۹۱۷۰۰۰ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۵۰۱۳۴۰۰۰۰۱۱۱۱۱۷۳۱۸۷۱ رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658445
آگهی تغییرات موسسه معماری میر میران به شماره ثبت ۲۰۹۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۹۲۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید محمد رضوی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم فریده صائبی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۸۶۳۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۳۷۶۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938200
آگهی تغییرات شرکت فولاد رادمهر سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۷۱۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۴۰۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای سیدمحمد رضوی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی بهاری فر به شماره ملی ۰۳۸۳۹۰۵۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس مهرابی قمی به شماره ملی ۰۳۸۱۵۲۹۷۰۳ و آقای حبیب اله عبداللهی راد به شماره ملی ۰۳۸۴۳۹۶۴۳۷ تا تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۳ ۴. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس مهرابی قمی به شماره ملی ۰۳۸۱۵۲۹۷۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب اله عبداللهی راد به شماره ملی ۰۳۸۴۳۹۶۴۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد عبداللهی راد به شماره ملی ۰۰۵۷۹۱۷۰۰۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۳ ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۷۵۹۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 965284
آگهی تغییرات شرکت جهان صنعت فولاد اخوان سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۶۲۲۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۶۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدمحمد رضوی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم فرانک نعمتی سولورق به شماره ملی ۰۰۷۱۵۳۲۳۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۰۸۴۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970464
آگهی تاسیس موسسه بنیاد غیردولتی معماری میرمیران
موسسه فوق در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۱ تحت شماره ۳۰۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۰۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. ۱ـ موضوع موسسه: این بنیاد به منظور اشاعه و ترویج ذهنیت ها و افکار زنده یاد (مهندس سید هادی میرمیران) در جهت تداوم و تکامل معماری نوین ایران و شناساندن رسالت دیرینه آن در ایران و جهان پایه گذاری شده است. روش اجرای هدف ۱ـ شناسائی، جمع آوری، تحلیل و انتشار افکار و آثار معماری زنده یاد مهندس سید هادی میرمیران و دیگر معماران صاحب نام ایران به جهت معرفی و اعتلای جریان نوین معماری ایران ۲ـ بهره گیری از مطالعات و تحقیقات انجام شده به منظور شناسائی زیربناهای فکری و جریان معماری گذشته و حال ایران و بازآرائی آن به عنوان یک الگوی معماری جدید و عرضه آن در سطح جهانی ۳ـ ایجاد بسترهای لازم و امکانات مناسب برای انجام و تشویق و مطالعات و پژوهشهای بنیادی و کاربردی در معماری ایران و جهان ۴ـ ایجاد انگیزه برای جوانان پژوهشگر و خلاق جهت شکوفائی و ارائه استعدادهای بالقوه آنها در زمینه های معماری و شهرسازی ۵ـ چنانچه اجرایی نمودن مواردی از اهداف نیازمند کسب مجوز از دستگاه خاصی باشد اقدام پس از کسب مجوز صورت می گیرد. ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیراز جنوبی خیابان گرمسار شرقی شماره ۱۴ طبقه اول ـ کدپستی ۱۴۳۵۸۸۳۸۶۱ ۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال میباشد. ۵ـ اولین مدیران موسسه: ۱ـ۵ـ آقای حمید میرمیران بشماره ملی ۰۰۳۱۷۷۸۰۱۱ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ آقای سید علیرضا قهاری بشماره ملی ۲۲۹۵۰۴۴۹۵ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ آقای ایرج اعتصام بشماره ملی ۲۱۲۱۱۱۸۹۵۰ به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ آقای سید مهدی میرمیران به شماره ملی ۴۳۲۱۸۶۵۰۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ـ۵ـ آقای امیر فرجامی بشماره ملی ۰۰۴۱۶۵۰۲۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره. ۶ـ۵ـ خانم انوشه منصوری بشماره ملی ۰۰۴۱۰۸۳۹۸۹ بسمت عضو هیئت مدیره. ۷ـ۵ـ آقای حمید ماجدی بشماره ملی ۴۴۴۹۵۰۷۲۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) ۸ـ۵ـ خانم گیتی اعتماد به شماره ملی ۲۲۹۴۹۹۴۴۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) ۹ـ۵ـ آقای اسداله ارباب به شماره ملی ۰۷۷۹۳۸۰۹۶۷ بسمت خزانه دار. ۱۰ـ۵ـ آقای ایرج اعتصام بشماره ملی ۲۱۲۱۱۱۸۹۵۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل، خزانه دار و رئیس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ آقای سید محمد رضوی بشماره ملی ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای حبیب اله قدیرزاده بشماره ملی ۴۴۳۲۱۲۰۴۰۱ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۱۲۰۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001807
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کوشا نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۸۷۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۲۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید محمد رضوی به شماره ملی۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای رسول یوسفی به شماره ملی۲۷۲۰۷۵۴۲۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۰۱۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1019357
آگهی تغییرات شرکت شهد آفرین پایتخت سهامی خاص شماره ثبت ۶۹۲۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۶۶۰۵
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ شعبه شرکت در استان خراسان رضوی شهرستان مشهد منحل شد. ۲ آقایان محمد رضا عسگری کد ملی ۰۳۸۰۹۶۸۱۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم سمیرا صفوی زاده یزدی کد ملی ۰۳۸۱۱۱۴۳۲۵ نایب رئیس، سید احمد سرکشیکیان کد ملی ۰۳۸۰۸۸۶۳۴۰ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت می‌باشد. ۳ آقای سید محمد رضوی کد ملی ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ و محمد رضا علی اکبر خانی کد ملی ۰۳۸۴۹۵۴۵۲۹ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۵۰۱۳۴۰۱۰۱۳۱۱۱۵۸۶۰۲۵۶ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097117
آگهی تغییرات شرکت خدماتی بهینه پارتیان اطلس سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۹۸۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۱۰۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید محمد رضوی به شماره ملی۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم زهره طیبه به شماره ملی۰۰۱۴۷۶۰۱۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس رضائی به شماره ملی۰۳۲۰۱۳۲۷۴۹ و آقای مسعود رضایی به شماره ملی۰۰۴۹۳۹۰۹۶۱ و آقای علی رخشان به شماره ملی۶۱۷۹۶۸۶۹۴۷ تا تاریخ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس رضائی به شماره ملی۰۳۲۰۱۳۲۷۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود رضایی به شماره ملی۰۰۴۹۳۹۰۹۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی رخشان به شماره ملی۶۱۷۹۶۸۶۹۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید رضائی به شماره ملی۰۰۴۹۷۱۱۶۶۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ در تاریخ۰۷/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۵۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115799
آگهی تغییرات شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۳۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای سیدمحمد رضوی به کدملی ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ به سمت بازرس اصلی و قدیر آزاددمیرچی به کدملی ۰۰۳۶۸۲۷۰۴۵ برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۷۵۵۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191340
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی کربن پلاست تهران (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۱۸۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۹۸۸۲
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقایان و خانمها علی اصغر صفائی بشماره ملی ۰۳۸۰۸۴۷۲۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، اکرم اسدی یکتا بشماره ملی ۰۳۸۱۲۱۳۲۲۶ نایب رئیس، احمد اسدی یکتا بشماره ملی ۰۳۸۱۲۴۲۳۰۷ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و زهره نوبخت بشماره ملی ۰۳۸۲۰۵۱۴۵۹ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. ۲ آقایان سید محمد رضوی بشماره ملی ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ و محمود کمالی بشماره ملی ۰۳۸۴۴۱۱۰۶۱ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۵۵۹۵۲۰۸ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249138
آگهی تغییرات شرکت شیوا سپ سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۸۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۰ به تصویب رسید. ۲ سید محمد رضوی به ش ملی ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ به سمت بازرس اصلی و لیلا نکوئی به ش ملی ۰۰۵۷۱۴۵۱۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۵/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۷۴۶۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271679
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنعتی بازرگانی پانیذ اقتصاد سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۳۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۳۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد رضوی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ و خانم طیبه شمسیان به شماره ملی ۰۰۷۶۰۱۳۴۶۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۴۸۵۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1279968
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع فلزی کوشا نوین پارس سهامی خاص به شماره ثبت۹۱۱۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۵۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند: خانم سکینه نوری به ش ملی ۳۸۵۹۰۸۹۱۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای قدرت اله میراحمدپور به ش ملی ۳۷۸۱۷۲۲۰۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. امضاء چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای سیدمحمد رضوی به ش ملی ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم فرانک نعمتی سولورق به ش ملی ۰۰۷۱۵۳۲۳۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۴۰۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1283708
آگهی تغییرات شرکت صنعتی الیاف شکوهیه سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۱۲۸۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۳۰/۸/۹۲ که در تاریخ ۲۵/۹/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای سید محمد رضوی کد ملی ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ و خانم هدیه میر عبدالحسینی کد ملی ۰۳۷۰۱۲۳۸۶۷ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۶۵۱۴۰۶۵ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382792
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
کنسرسیوم کشت و صنعت امور دام و زنجیره طیور یکتا در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۲ به شماره ثبت ۴۵۱۵۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۷۳۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان، ارائه خدمات دامپزشکی و دامپروری جهت بالا بردن راندمان تولید در صنایع دام و طیور و صنایع وابسته به آنها در قالب فعالیتهای فنی و تخصصی از قبیل پیشگیری، کنترل و درمان بیماریها و دامپزشکی ارائه خدمات و انجام امور بازرگانی در زمینه خرید و فروش، توزی، پخش، صادرات و واردات و ترخیص کالاهای مجاز بالاخص کالاهای مورد مصرف در صنایع مرتبط با دام و طیور کشور از قبیل محصولات کشاورزی، داروها، واکسن ها، سموم کشاورزی و مواد بیولوژیک و مکملهای غذائی مورد استفاده در بهداشت و پرورش دام و طیور، همچنین فرآورده های خوراکی دام و طیور، اخذ و اعطای نمایندگی توزیع و پخش و فروش کالاهای مجاز ۲ـ تاسیس، راه اندازی و اداره واحدهای مرغداری مادر گوشتی، مرغ اجداد گوشتی، جوجه یکروزه، مادر گوشتی، جوجه یکروزه گوشتی، پرورش مرغ گوشتی و عرضه گوشت مرغ و تخم مرغ و سایر ماکیان و احداث سالن نگهداری و تولید دان مرغ تامین و نگهداری فنی در زمینه مرغداری و توسعه امور مربوط به آن ارائه خدمات مکانیزه مرغداری، ارائه و اجرای طرحهای توجیهی و اداره واحد تولیدی در زمینه پرورش و تامین دان و خوراک و جوجه یکروزه و سایر احتیاجات مرغداران دیگر ۳ـ تاسیس، راه اندازی و اداره واحدهای تولید و پرورش دام سبک و سنگین و عرضه گوشت قرمز، تامین و نگهداری فنی در زمینه دامپروری و توسعه امور مربوط به آن، ارائه خدمات مکانیزه، ارائه و اجرای طرحهای توجیهی و اداره واحد تولیدی در زمینه پرورش و تامین خوراک، تامین و واردات جنین و اسپرم نژادهای مطرح متناسب با شرایط کشور، صادرات و واردات کالا و ماشین آلات مورد نیاز طرحها و سایر امور و فرآورده های مرتبط، همکاری مستمر با شرکتها و موسسات دانش بنیان داخلی و خارجی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت مراکز و سازمان های دولتی و وابسته اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات ارزی و ریالی از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در راستای بهره برداری مناسب از طرحها، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و ایجاد نمایندگی و تاسیس شعبه در داخل و خارج از کشور. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک غرب بلوار دریا ساختمان ۲۱۹ کدپستی ۱۹۹۸۹۱۴۹۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۹۷ مورخ ۴/۱۲/۹۲ نزد بانک سپه شعبه ممتاز شهید چمران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: رضا ریاضتی کشه بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران یکتا تجارت فرتاک به نمایندگی وحید ریاضتی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی یکتا تجارت پارتیکان بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی محمد شکری ـ عضو اصلی به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا منفرد هر یک از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد. بازرس اصلی و علی البدل: سیدمحمد رضوی بشماره ملی ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ بعنوان بازرس اصلی. مجید توکلی کشه به شماره ملی ۰۰۶۹۲۴۸۷۳۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۴۱۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490309
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی خاورمیانه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۲۰۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۳۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد رضوی با ک. م ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ به سمت بازرس اصلی و آقای نوید صدری با ک. م ۰۰۵۷۷۰۵۸۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۳۹۹۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10023284
آگهی تغییرات شرکت تولیدی حقیقت صنعت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۲۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۶۰۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید محمد رضوی به شماره ملی۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم فاطمه هاشم خانی به شماره ملی۰۰۶۵۶۳۴۹۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۰۱/۰۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10271168
آگهی تصمیمات شرکت جهان پروفیل پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۱۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۵۴۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. سید محمد رضوی به ک. م ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ به سمت بازرس اصلی و فرانک نعمتی سولورق ک. م ۰۰۷۱۵۳۲۳۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10718062
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی سایان گاز آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید محمد رضوی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی رضوی به شماره ملی ۴۱۷۱۹۸۴۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی طهماسبی گوجگی به شماره ملی ۰۹۴۴۳۹۰۲۲۶ و خانم محدثه صباغیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۲۳۷۰۵ و آقای محمدابراهیم سلمانیان به شماره ملی ۵۳۰۹۷۹۱۱۴۰ تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۲. در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11062985
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران انشعاب سهامی خاص به شماره ثبت۴۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۲۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید محمد رضوی به کدملی ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ بسمت بازرس اصلی و هادی رهنما به کدملی ۳۳۰۹۵۴۳۹۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حبیب اله توسلی به کدملی۰۴۳۹۰۱۱۱۰۸ و حمیدرضا توسلی به کدملی۰۴۳۹۰۱۱۱۱۶ و سید جهانگیر پیشوایی به کدملی۰۳۸۳۵۷۵۹۶۶ حبیب اله توسلی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سید جهانگیر پیشوایی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11080978
آگهی تغییرات شرکت تجارتی محراب حدید «سهامی خاص» بشماره ثبت: ۲۵۱۲ و بشناسه ملی: ۱۰۸۶۰۹۷۳۳۷۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۳۱/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان عباس محرابی قمی بشماره ملی: ۰۳۸۱۵۲۹۷۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و امیر منصور قیومی بشماره ملی: ۰۳۸۳۶۳۶۹۸۶ نایب رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم بهرامی نیا بشماره ملی: ۰۳۸۴۵۱۷۵۲۸ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای آقای عباس محرابی قمی منفردا" و مهر شرکت می‌باشد. ۲ آقایان سید محمد رضوی بشماره ملی: ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ و فرهاد عبداللهی راد بشماره ملی: ۰۰۵۷۹۱۷۰۰۰ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11099806
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مهر کارتن سبلان سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۸۰۹۲۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۳۱۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردید: سید محمد رضوی به کد ملی ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ به سمت بازرس اصلی و مهدی علیدوست رستم قشلاقی به کد ملی ۰۰۶۰۶۹۳۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل بخشعلی امیرزاده محمود آباد به کد ملی ۱۴۶۳۹۹۹۰۲۱ و امیر امیرزاده محمود آباد به کد ملی ۰۰۸۱۴۷۳۵۵۹ و اصغر امیرزاده محمود آباد به کد ملی ۱۴۶۷۴۸۳۱۸۴ اتنخاب گردیدند: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۰ بخشعلی امیرزاده محمود آباد به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، امیر امیرزاده محمود آباد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940116
آگهی تغییرات شرکت گنجینه کانی مس پارت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۷۵۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید محمد رضوی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای یعقوب سلمانی نهر سولدوز به شماره ملی ۵۰۴۹۶۲۶۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۱۰۴۴۶۹۷۹۵۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بردسکن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952337
آگهی تغییرات شرکت آذر مهر یادمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۳۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۸۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. - سید محمد رضوی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ به سمت بازرس اصلی و جواد اعلایی به شماره ملی ۰۴۲۱۸۳۵۶۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۵۱۷۸۴۰۷۷۴۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595311
آگهی تغییرات شرکت نقش جهان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. آقای سید محمد رضوی باکدملی۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم فریده صائبی باکدملی۰۰۴۵۴۸۶۳۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۱۴۱۹۵۷۲۹۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614936
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت خاورمیانه روش نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۶۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۱۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد رضوی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳ و خانم منیره لنجانی قهنوخی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۴۴۵۲۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرزاد فرهیدی به شماره ملی ۰۰۵۵۰۶۱۹۹۰ به نمایندگی شرکت میم تیم به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۹۶۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا بیات به شماره ملی ۰۰۴۷۸۰۷۳۶۹ به نمایندگی شرکت توسعه انرژی خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۳۳۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای یحیی فصیح زاده هرندی به شماره ملی ۲۹۹۱۵۵۲۰۶۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء دو نفر از سه نفر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۲۷۹۳۶۲۶۲۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317074
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی تک ساز مهدی شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۹۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در ابتدا اعضای هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای اویس کسائیان به شماره ملی ۵۳۰۹۸۷۸۲۳۸ و آقای کمیل کسائیان به شماره ملی ۵۳۰۹۸۷۸۲۴۶ وآقای محمود کسائیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۱۶۵۵۵ مجمع تصویب نمود در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یک نفر باشد. سپس مجمع به شرح ذیل نسبت به تعیین سمت مدیران اقدام نمود: آقای اویس کسائیان به شماره ملی ۵۳۰۹۸۷۸۲۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کمیل کسائیان به شماره ملی ۵۳۰۹۸۷۸۲۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود کسائیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۱۶۵۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مدت دو سال انتخاب و تعیین سمت گردیدند. جهت تعیین وضعیت دارندگان اوراق بهادار واوراق عادی مقرر گردیده شد که: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و اوراق عادی و مراسلات با امضای منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره هریک به تنهایی به همراه به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. سیدمحمد رضوی کدملی ۰۰۴۲۳۷۲۱۴۳به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی لطفی به شماره ملی ۵۳۰۹۹۷۹۸۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۸۲۶۵۲۶۱۵۲۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک