محمود رزازیان

آقای محمود رزازیان

کد ملی 0042365503
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1153077
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی کاوه نقش (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۰۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۳۱۱۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۲ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱بتصویب رسید. ۲ آقای ابراهیم نیک اندیش به سمت بازرس اصلی و خانم زهره جوادی نسب بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان علی اصغر رزازیان با کدملی ۴۳۲۰۲۷۳۹۴۱ و غلامعلی میرزابیگی فینی با کدملی ۴۸۴۹۴۳۵۳۴۳ و محمود رزازیان با کدملی ۰۰۴۲۳۶۵۵۰۳ و ابوالقاسم رزازیان با کدملی ۰۰۴۲۷۷۵۹۴۹ ۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۲ آقای علی اصغر رزازیان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم رزازیان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء آقای غلامعلی میرزابیگی فینی به اتفاق هر یک از آقایان علی اصغر رزازیان یا محمود رزازیان یا ابوالقاسم رزازیان همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۶۹۲۹۰۷ ثبت شرکتهای کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1337971
آگهی تغییرات شرکت صادرات میوه اتحاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۹۷۴۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۱۴۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود رزازیان کدملی ۰۰۴۲۳۶۵۵۰۳ بنمایندگی از شرکت آرمان گستر محمودیه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۵۱۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر رزایان کدملی ۴۳۲۰۲۷۳۹۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم فخری رزازیان کدملی ۴۳۲۲۴۳۳۴۲۱ بسمت مدیرعامل و آقای ابوالقاسم رزازیان کدملی ۰۰۴۲۷۷۵۹۴۹ و خانم نرگس رزازیان کدملی ۰۰۳۲۸۸۷۷۰۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۶۶۱۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383287
آگهی تغییرات شرکت میوه طلائی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۷۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود رزازیان کدملی ۰۰۴۲۳۶۵۵۰۳ نماینده شرکت آرمان گستر محمودیه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۵۱۹۶ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر رزایان کدملی ۴۳۲۰۲۷۳۹۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم رزازیان کدملی ۰۰۴۲۷۷۵۹۴۹ و خانم نرگس رزازیان کدملی ۰۰۳۲۸۸۷۷۰۱ و خانم فخری رزازیان کدملی ۴۳۲۲۴۳۳۴۲۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۹۲۵۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412448
آگهی تغییرات شرکت پرشیا اسفندیار سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۱۰۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۷۸۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمود رزازیان با کد ملی ۰۰۴۲۳۶۵۵۰۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه خیریه رزازیان ش م ۱۰۱۰۳۵۵۴۴۶۷ با نمایندگی آقای علی اصغر رزازیان با کد ملی ۴۳۲۰۲۷۳۹۴۱ به سمت عضو و خانم فاطمه رزازیان با کد ملی ۴۵۴۷۶۵۷۴۶۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم رزازیان با کد ملی ۰۰۴۲۷۷۵۹۴۹ و خانم نرگس رزایان با کد ملی ۰۰۳۲۸۸۷۷۰۱ و خانم طاهره رزازیان با کد ملی ۰۰۴۲۵۳۵۹۸۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ثابت ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره (آقایان محمود رزازیان و ابوالقاسم رزازیان) به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۰۷۹۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419691
آگهی تغییرات شرکت آرمان گستر محمودیه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۹۱۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۵۱۹۶
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود رزازیان کدملی ۰۰۴۲۳۶۵۵۰۳ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و خانم افسون رزازیان کدملی ۰۴۵۱۳۸۵۰۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و خانم فریده خجسته‎چترودی کدملی ۳۱۶۰۹۴۴۵۳۰ بسمت مدیرعامل و خانم فرناز رزازیان کدملی ۴۷۲۳۵۹۱۲۳۰ بسمت عضو هیئت‎مدیره انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‎مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‎مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‎های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۱۰۴۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527430
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دشت گلفام سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۱۸۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۱۸۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود رزازیان کدملی ۰۰۴۲۳۶۵۵۰۳ نماینده شرکت آرمان گستر محمودیه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۵۱۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر رزایان کدملی ۴۳۲۰۲۷۳۹۴۱ نماینده شرکت فرش فروت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۰۴۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم رزازیان کدملی ۰۰۴۲۷۷۵۹۴۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۵۰۴۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634290
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی کاوه نقش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۳۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود رزازیان کدملی ۰۰۴۲۳۶۵۵۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامعلی میرزا بیگی فینی کدملی ۴۸۴۹۴۳۵۳۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم رزازیان کدملی ۰۰۴۲۷۷۵۹۴۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، و عقوداسلامی با امضاء ثابت نایب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۳۰۷۰۵۴۸۲۸۴۶۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691355
آگهی تغییرات شرکت سرما آفرین جی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۲۷۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی اصغر رزازیان کد ملی ۴۳۲۰۲۷۳۹۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود رزازیان کد ملی ۰۰۴۲۳۶۵۵۰۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم رزازیان کد ملی ۰۰۴۲۷۷۵۹۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم افسون رزازیان کد ملی ۰۴۵۱۳۸۵۰۳۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۸۱۸۱۵۳۹۵۵۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9786799
آگهی تغییرات شرکت مهرآفرین محمودیه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۳۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۷۴۰۸۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار «رسالت» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۸/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اصغر رزازیان به شماره ملی ۴۳۲۰۲۷۳۹۴۱ و آقای محمود رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۳۶۵۵۰۳ و خانم نرگس رزازیان به شماره ملی ۲۱۶۴۶۴۶۶۴۶ و خانم طاهره رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۵۳۵۹۸۰ و خانم فاطمه رزازیان به شماره ملی ۴۵۴۷۶۵۷۴۶۷ و آقای احمد رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۷۱۱۶۷۳و آقای ابوالقاسم رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۷۷۵۹۴۹ تا تاریخ ۱/۸/۱۳۹۱. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اصغر رزازیان به شماره ملی ۴۳۲۰۲۷۳۹۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۳۶۵۵۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس رزازیان به شماره ملی ۲۱۶۴۶۴۶۶۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم طاهره رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۵۳۵۹۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه رزازیان به شماره ملی ۴۵۴۷۶۵۷۴۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۷۱۱۶۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۷۷۵۹۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۷۱۱۶۷۳ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۷/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9997827
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت زیتون مهدی سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۱۳۷۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۹۱۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ خانم مریم کریمیان به شماره ملی ۰۰۶۹۰۵۵۲۸۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم گیتا افضلی به شماره ملی ۰۰۶۱۲۸۶۵۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اصغر رزازیان به شماره ملی ۴۳۲۰۲۷۳۹۴۱ و آقای محمود رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۳۶۵۵۰۳ و آقای مهدی همتی و آقای امیرمنصور حاجی شفیع به شماره ملی ۰۰۳۹۱۰۲۹۲۰ و آقای احمد رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۷۱۱۶۷۳ و آقای ابوالقاسم رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۷۷۵۹۴۹ تا تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۳ ۵. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اصغر رزازیان به شماره ملی ۴۳۲۰۲۷۳۹۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۳۶۵۵۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرمنصور حاجی شفیع به شماره ملی ۰۰۳۹۱۰۲۹۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی همتی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۷۱۱۶۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۷۷۵۹۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیرمنصور حاجی شفیع به شماره ملی ۰۰۳۹۱۰۲۹۲۰ به سمت مدیرعامل. ۶ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران محمودیه خیابان ج پ۲۰ کدپستی ۱۹۸۵۶۵۳۴۵۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۸ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: احداث و ایجاد واحدهای کشاورزی به منظور کاشت، داشت و برداشت کلیه محصولات باغات، کشاورزی و تکثیر و تولید بذر و نهال و محصولات وابسته و احداث کارخانجات صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و کشت و صنعت و آبیاری قطره‌ای به روش نوین و احداث چاه و کانال آب جهت آبیاری محصولات کشاورزی، تهیه کودهای شیمیایی و حیوانی جهت فرآوری محصولات کشاورزی، احداث سوله و انبار و سرد خانه بالای صفر و زیر صفر جهت نگهداری محصولات کشاورزی فسادپذیر همچنین تاسیس کارخانجات روغن کشی و تصویه روغن خوراکی جهت بهره برداری بهینه از زیتون، آفتابگردان و سویا و سایر دانه‌های روغنی و تاسیس کارخانجات کنسروسازی، آبمیوه و کنسانتره و بسته بندی محصولات کشاورزی و دانه‌های روغنی و سالن‌های مربوط به سرت و درجه بندی و بسته بندی کلیه محصولات کشاورزی و نصب دستگاههای سرت و ماشین آلات مربوط به کارخانجات فوق الاشاره و همچنین واردات ماشین آلات و تجهیزات و قطعات یدکی مربوط به کارخانجات فرآورده‌های کشاورزی و صادرات تولیدات کشاورزی به خارج از کشور و واردات انواع نهال و انواع کود جهت فرآوری محصولات کشاورزی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی علی الخصوص کالاهای مربوط به فرآورده‌های کشاورزی و بسته بندی و سایر محصولات وابسته به آن، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی و تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبار و ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صورت ارزی و ریالی در داخل و خارج از کشور و هرگونه فعالیت مجاز دیگر در ارتباط با موضوع شرکت. در تاریخ ۳/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12964065
آگهی تغییرات شرکت فرش فروت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۰۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فخری رزازیان به کد ملی۴۳۲۲۴۳۳۴۲۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. احمد رزازیان به کد ملی۰۰۴۲۷۱۱۶۷۳ و ابوالقاسم رزازیان به کد ملی۰۰۴۲۷۷۵۹۴۹ هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. فاطمه رزازیان به کد ملی ۰۰۴۲۴۸۹۰۶۷ و طاهره رزازیان به کد ملی۰۰۴۲۵۳۵۹۸۰ و نرگس رزازیان به کد ملی۰۰۳۲۸۸۷۷۰۱ هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. شرکت آرمان گستر محمودیه به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۷۵۱۹۶ بنمایندگی محمود رزازیان به کد ملی ۰۰۴۲۳۶۵۵۰۳ با پرداخت مبلغی به صندوق سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۶۶۷۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه بشرح لیست پیوست میباشد. شرکت آرمان گستر محمودیه با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۵۱۹۶ دارای مبلغ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال فخری رزازیان به شماره ملی ۴۳۲۲۴۳۳۴۲۱ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال احمد رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۷۱۱۶۷۳ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ابوالقاسم رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۷۷۵۹۴۹ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال فاطمه رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۴۸۹۰۶۷ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال طاهره رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۵۳۵۹۸۰ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نرگس رزازیان به شماره ملی ۰۰۳۲۸۸۷۷۰۱ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال هیات مدیره شرکت مرکب از ۷ الی ۹ نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می‌شوند. هیات مدیره از بین خود یا خارج از اعضا یکنفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یکنفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می‌تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید. ضمنا مدیرعامل می‌تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیات مدیره نیز انتخاب شود ضمنا حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور را در هیئت مدیره تعیین میشود و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید پ۹۵۰۵۲۳۲۷۱۱۹۱۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13154689
آگهی تغییرات شرکت اصفهان سرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۳۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ شرکت میوه طلایی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۷۶۲ با نمایندگی علی اصغر رزازیان به کدملی ۴۳۲۰۲۷۳۹۴۱ و حسین نژاد ستاری به کدملی ۱۲۸۷۶۴۵۲۸۳و محمود رزازیان به کدملی ۰۰۴۲۳۶۵۵۰۳ و ابوالقاسم رزازیان به کدملی ۰۰۴۲۷۷۵۹۴۹و سعیده نژاد ستاری به کدملی ۱۲۸۸۱۹۹۳۴۱بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مریم کریمیان به کدملی۰۰۶۹۰۵۵۲۸۹و گیتا افضلی به کدملی ۰۰۶۱۲۸۶۵۰۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۰۶۷۵۷۲۷۶۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521905
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت آبنوس درتاریخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۶۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۱۷۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت و مشارکت در سایر شرکت های داخلی و خارجی با خرید سهام و یا با انعقاد قرارداد، ارائه کلیه خدمات و تسهیلات در امر تجارت داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعب و نمایندگی در سرتاسر کشور، اخذ نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران شهر تهران-محمودیه-کوچه هشتم شرقی-خیابان ج-پلاک ۲۰-طبقه اول-- کدپستی ۱۹۸۵۶۵۳۴۵۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۵۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۶۵۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۵ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶نزد بانک اقتصاد نوین شعبه مقدس اردبیلی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:آقای محمود رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۳۶۵۵۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم افسون رزازیان به شماره ملی ۰۴۵۱۳۸۵۰۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره خانم فریده خجسته چترودی به شماره ملی ۳۱۶۰۹۴۴۵۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم فرناز رزازیان به شماره ملی ۴۷۲۳۵۹۱۲۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هئیت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم گیتا افضلی به شماره ملی ۰۰۶۱۲۸۶۵۰۸ به سمت بازرس علی البدل و خانم مریم ابوالقاسمی نراقی به شماره ملی ۰۰۶۴۴۸۹۰۳۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۸۲۸۴۹۲۴۴۴۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594343
آگهی تغییرات شرکت نوین شار محمودیه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۵۳۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۶۶۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه خیریه رزازیان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۴۴۶۷ با نمایندگی آقای علی اصغر رزازیان به کدملی ۴۳۲۰۲۷۳۹۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود رزازیان کدملی ۰۰۴۲۳۶۵۵۰۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس رزازیان کدملی ۰۰۳۲۸۸۷۷۰۱ بسمت مدیرعامل و آقایان ابوالقاسم رزازیان کدملی ۰۰۴۲۷۷۵۹۴۹ و احمد رزازیان کدملی ۰۰۴۲۷۱۱۶۷۳و خانم‌ها فاطمه رزازیان کدملی ۰۰۴۲۴۸۹۰۶۷، طاهره رزازیان کدملی ۰۰۴۲۵۳۵۹۸۰، فخری رزازیان کدملی ۴۳۲۲۴۳۳۴۲۱ تعیین سمت گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت و یا با امضاء نایب رئیس به اتفاق دو نفراز اعضاء هئیت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۱۳۱۷۲۱۰۸۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608429
آگهی تغییرات شرکت سردخانه کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۸۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۸۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر رزازیان به کد ملی ۴۳۲۰۲۷۳۹۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سردخانه ستاره پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۷۶۲ با نمایندگی آقای محمود رزازیان به کد ملی ۰۰۴۲۳۶۵۵۰۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فخری رزازیان کد ملی ۴۳۲۲۴۳۳۴۲۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم نرگس رزازیان کد ملی ۰۰۳۲۸۸۷۷۰۱ و آقای ابوالقاسم رزازیان به کد ملی ۰۰۴۲۷۷۵۹۴۹ بسمت اعضای هیئت مدیره دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۶۲۲۵۳۶۶۴۸۴۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13648438
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارمین خودرو آرنا درتاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۶۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۱۸۰۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه طرح و مشاوره در زمینه احداث کارخانه و تولید انواع خودروی سبک و سنگین اعم از سواری، وانت، کامیون، اتوبوس و مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی از شرکتها و موسسات خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی بر اساس قوانین و مقررات مملکتی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کالاهای مجاز و ارائه خدمات مجاز در رابطه با موضوع شرکت و انجام کلیه فعالیتهای تجاری مجاز.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران-بزرگراه شهیدچمران-خیابان جوانان-خیابان ب-پلاک -۱-طبقه دوم-واحد ۴- کدپستی ۱۹۸۵۶۳۴۵۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۵۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد و مبلغ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۱۱۴۵۸/۶۱۱/۹۶ مورخ ۳/۷/۱۳۹۶ بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده و الباقی در تعهد سهامداران میباشد اولین مدیران: آقای نامی استواری به شماره ملی ۰۰۴۹۶۱۹۱۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی نوری به شماره ملی ۰۰۶۱۹۸۸۱۱۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره ) آقای مصطفی کریمی قهی به شماره ملی ۵۶۵۹۶۷۵۸۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت آبنوس شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۱۷۲۳ به نمایندگی محمود رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۳۶۵۵۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایرج رسول زاده آبرسی به شماره ملی ۰۰۵۹۳۶۴۸۸۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم ملیکا رهنما به شماره ملی ۰۰۶۱۹۶۱۲۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۱۷۶۸۸۸۵۷۹۸۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718159
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرو سبز اسفندیار درتاریخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۷۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۴۵۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، تملک زمین با خریدپروژهای نیمه تمام ویا بصورت مشارکت، مشاوره، نظارت و اجرای کلیه عملیات ساختمانی اعم از مسکونی تجاری اداری هتل یا هتل آپارتمان با احداث شهرک، اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی وخارجی، عقد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ محمودیه ـ کوچه هشتم شرقی ـ خیابان ج ـ پلاک ۲۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۹۸۵۶۵۳۴۵۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد و مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۰۹ مورخ ۱۰/۸/۹۶ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه مقدس اردبیلی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: موسسه خیریه رزازیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۴۴۶۷ به نمایندگی علی اصغر رزازیان به شماره ملی ۴۳۲۰۲۷۳۹۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمود رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۳۶۵۵۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالقاسم رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۷۷۵۹۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره خانم فاطمه رزازیان به شماره ملی ۰۰۴۲۴۸۹۰۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره خانم افسون رزازیان به شماره ملی ۰۴۵۱۳۸۵۰۳۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم عذرا جمال لیوانی به شماره ملی ۰۰۷۶۷۰۸۴۸۹ به سمت بازرس اصلی و خانم گیتا افضلی به شماره ملی ۰۰۶۱۲۸۶۵۰۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۷۵۸۱۲۶۱۸۴۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک