غلامحسین سمیعی

غلامحسین سمیعی

کد ملی 0042355109
33
شرکت‌ها
33
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651952
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغسهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۱۲۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بسمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی تبریزی به کدملی۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۲۷۱۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679999
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور سطح و صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۷۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۹۴۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. غلامرضا پازوکی به کدملی ۴۶۰۹۵۸۲۳۳۰ به سمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعیتبریزی به کدملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۸۰۳۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715744
آگهی تصمیمات شرکت دانه‌های شیشه‌ای سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۱۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۳۸۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هدف همکاران به ش م ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بسمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی به ک م ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۷۱۲۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986194
آگهی تصمیمات شرکت تصمیمات موسسه حسابرسی فریوران ثبت شده بشماره ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: مواد ۱۷ و ۲۹ اساسنامه بشرح مندرج صورتجلسه اصلاح شدند جواد بستانیان به ک م ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ محمدسعید اصغریان به ک م ۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱ و مریم بستانیان به ک م ۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. غلامحسین سمیعی تبریزی به ش ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. درنتیجه سرمایه موسسه از ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به ۱۳۰/۰۳۲/۸ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک عبارتند از: جواد بستانیان و محمدسعید اصغریان و کامبیز جامع کلخوران به ش ملی ۰۰۵۳۶۳۹۳۴۰ و مریم بستانیان به ش ملی ۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶ به ترتیب دارنده مبالغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال و ۱۰۴/۵۲۶/۱ ریال و ۶۰۶/۴۰۱ ریال و ۴۲۰/۱۰۴/۲ ریال. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ جواد بستانیان بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدسعید اصغریان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۱۲۹۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049263
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۲۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بسمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی تبریزی به ش ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۳۰۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137763
آگهی تغییرات شرکت مشارکتی تولید شیرهای نفتی تهران سوفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۱۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی به ش ملی۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۵۴۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1143227
آگهی تغییرات شرکت فن آوران تجهیزات سرچاهی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی هدف همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی با کد ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۸۸۳۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166568
آگهی تغییرات شرکت تهران فوکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۵۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید مایل افشار به کدملی ۰۰۴۱۵۷۳۸۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا عزیزی به کدملی ۰۰۴۱۶۱۳۷۳۲ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و ساسان عزیزی به کدملی ۰۴۵۳۳۵۳۹۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت نافذ و دارای اعتبار است. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی به کدملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۰۱۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167700
آگهی تغییرات شرکت نیک اسا سهامی خاص به شماره ثبت۶۸۶۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا عزیزی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۱۳۷۳۲ و آقای مجید مایل افشار به شماره ملی ۰۰۴۱۵۷۳۸۷۰ و آقای مسعود دلروز به شماره ملی ۲۷۵۳۴۰۶۴۰۵ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی به کدملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای علیرضا عزیزی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مجید مایل افشار به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود دلروز به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حبیب اله توکلی خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت نافذ و معتبر میباشد. پ۱۶۹۸۸۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400432
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی ست سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۳۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۸۰۹۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسین طیبی بشماره ملی ۰۰۴۶۶۱۰۱۸۹ آقای محمود صدیقی تنکابنی بشماره ملی ۲۲۱۹۰۳۴۳۷۲ آقای علی ابوالحلم بشماره ملی ۰۰۴۷۱۲۲۶۷۶ آقای محمدرضا امینی هرندی بشماره ملی ۰۰۵۵۹۵۲۲۴۰ بهرام کاشانیان بشماره ملی ۰۰۴۹۵۳۰۹۸۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی هدف همکاران بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی تبریزی بشماره ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ بعنوان بازرسی علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۰۲۲۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442111
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۰۰۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462018
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی تبریزی به کد ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۲۸۱۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471433
آگهی تغییرات شرکت ترابری و حمل و نقل به پخش سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۴۰۷۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۴۸۱۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۳۸۶/۱۱ مورخ ۲۴/۱/۹۳ اداره کل حمل و نقل و پایانه استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هدف همکاران بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی تبریزی به کد ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ۱۸۳۲۱۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605863
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی هدف همکاران ش م ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی ک م ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۱۵۷۸۲۹۴۳۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607061
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۹۳۸۸۴۳۴ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612845
آگهی تغییرات موسسه تحقیقات و آموزشی و توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۴۷۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰بعنوان بازرس قانونی و غلام حسین سمیعی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۶۲۳۴۴۸۵۷۵۹۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1615305
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فوکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تصویب ترازنامه و حساب سودوزیان مربوط به سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسنامه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی به کد ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند.. ش۹۳۰۶۲۳۴۳۹۹۵۴۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660688
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران دارای شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی دارای کد ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مهدی مفیدی به شماره ملی ۱۲۶۱۵۵۸۶۰۱ ایرج طیبی به شماره ملی ۰۰۴۰۵۱۴۲۴۲ محمود صدیقی تنکابنی به شماره ملی ۲۲۱۹۰۳۴۳۷۲ محمد حسین خوشنویس انصاری به شماره ملی ۱۷۵۵۶۴۰۷۳۰ و علی ابوالحلم به شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۲۶۷۶ پ۹۳۰۷۲۰۵۵۱۵۲۴۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661860
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ و شماره ثبت ۲۷۴۴۲ بعنوان بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۲۲۶۸۶۴۲۲۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9569413
آگهی تصمیمات شرکت شبکه صرافی صنعت و معدن سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۲۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۸۸۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی به کدملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10178766
آگهی تصمیمات شرکت فالق سازه پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۴۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۵۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی به ش ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10234930
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی فوکا (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۵۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۹۰۹۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی هدف همکاران به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای غلامحسین سمیعی با کدملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10311059
آگهی تصمیمات شرکت نور ایستا پلاستیک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۹۱۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۲۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی تبریزی به کد ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه اهداف نیکان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۲۵۴ به نمایندگی فهیمه اخوان به کد ملی ۰۰۷۳۵۱۱۰۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تدبیر نیکان ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۳۸۴ به نمایندگی حمید جلیلی به کد ملی ۰۰۴۰۰۵۵۴۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت امید نیکان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۲۳۲۹ به نمایندگی علی اکبر زحمتکش به کد ملی ۱۲۶۱۶۱۹۰۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت موج نیکان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۶۸۴ به نمایندگی اکبر غمخوار به کد ملی ۰۳۸۴۴۶۳۵۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و حسین اخوان به کد ملی ۰۳۸۱۱۷۴۳۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها با امضا رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا اشرفی به کد ملی ۰۰۴۹۳۹۶۵۰۱ یا امضای رئیس هیئت مدیره و فهیمه اخوان متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10556458
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۸۲۲و شناسه ملی:۱۰۸۶۰۸۷۸۵۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۹/۱۳۸۹ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی تبریزی به کد ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ مرکز اصلی شرکت به تهران میدان ونک خ برزیل شرقی کوی لاله پلاک ۴ کدپستی ۱۴۳۵۷۱۳۴۱ انتقال یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10630511
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام) بشماره ثبت۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی به کدملی۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11025357
آگهی تصمیمات شرکت پایا پلاست ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۱۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۸۷۳۰
طبق صورتجلسه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی به کدملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‎مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر نیکان ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۳۸۴ به نمایندگی حمیدرضا اشرفی به کدملی ۰۰۴۹۳۹۶۵۰۱ و شرکت امید نیکان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۲۳۲۹ به نمایندگی کیومرث اسفندیاری به کدملی ۳۲۵۶۶۷۳۹۶ و حسین اخوان بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۰ حسین اخوان به کدملی ۰۳۸۰۱۱۷۴۳۵۲ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و حمیدرضا اشرفی بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و کیومرث اسفندیاری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035300
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش تایر سبلان درتاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۸۱۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۳۱۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:تهیه انواع مواد اولیه لاستیک و پلاستیک و تبدیل آنها به لاستیک خودرو و سایر فرآورده ها در کارخانه هائی که تاسیس خواهد نمود و عرضه و فروش آنها به بازارهای داخل و خارج کشور طراحی پایه، مهندسی، مدیریت و اجرای پروژه های بر پایه تایر های سبک و سنگین و صنعتی و سرمایه گذاری در این زمینه اخذ دانش فنی و لیسانس در مورد محصولات موضوع فعالیت شرکت از شرکتهای دارای تکنولوژی برتراخذ نمایندگی از تولید کنندگان مواد اولیه، محصولات، ماشین آلات و تجهیزات مرتبط داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت به نمایندگان داخلی و خارجی، ایجاد شعب فرعی و دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور جهت تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت جذب سرمایه، تحصیل و اخذ هر نوع وام و تسهیلات از منابع داخلی یا خارجی در ارتباط با موضوع شرکت خرید، فروش، اجاره، استیجاره، صادرات و واردات مواد اولیه، محصولات و ماشین آلات، ابزار و تجهیزات موضوع فعالیت شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر نرسیده به فاطمی کوچه شهید صدر پلاک ۶۳طبقه اول واحد ۲ کدپستی ۱۵۹۴۹۴۶۱۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۷۷ مورخ ۲۵/۱۰/۹۳ نزد بانک ملت شعبه خیابان پارک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای سید امیر مهاجرانی به شماره ملی ۰۵۳۲۷۹۳۴۰۴ به نمایندگی از شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شماره ثبت ۱۲۰۷۰و شناسه مای ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳به سمت رییس هیات مدیره وآقای محمد رضا تقی گنجی به شماره ملی ۰۰۴۰۶۷۲۷۸۶به سمت نایب رییس هیات مدیره وآقای مهدی سعید نقی گنجی به شماره ملی ۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲ به سمت عضو هیات مدیره وآقای سید اسمعیل کامران افشار ایمانی به شماره ۰۰۴۱۰۷۱۸۶۷به سمت عضو هیات مدیره وآقای کریم مسعود تقی گنجی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۹۳۶۶۹به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بها دار وتعهدآور شرکت به امضای متفق رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیر عامل همراه مهر شرکت معتبر است. در غیاب مدیر عامل اوراق و اسناد بهادار تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موئسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد) پ۹۳۱۱۲۶۷۴۳۸۰۰۵۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657043
آگهی تغییرات شرکت ستاره کیان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۷۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از قرائت و گزارش بازرس ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ - آقایان سید علی خیریه با کدملی ۰۶۵۱۶۳۶۶۱۲ و سید محسن خیریه به شماره ملی۰۶۵۱۹۶۹۳۳۶ و خانم فائضه لطفی به شماره ملی۵۲۳۹۳۷۲۲۵۱ به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره و خانم سارا خیریه به شماره ملی ۰۶۵۱۹۲۴۳۳۲ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ - مؤسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ با نمایندگی آقای غلامحسین سمیعی تبریزی با شماره ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر رابط با کدملی ۰۰۶۷۴۱۲۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۷۲۲۱۳۳۴۰۵۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657067
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ثبت ۲۷۴۴۲وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ با نمایندگی آقای غلامحسین سمیعی تبریزی با شماره ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسین فرزین با کدملی ۰۶۵۰۲۳۱۱۸۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه آوای خراسان جنوبی، جهت انتشار آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۲۲۴۸۳۱۰۱۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657079
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۱۰۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از قرائت گزارش بازرس ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ - مؤسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ با نمایندگی آقای غلامحسین سمیعی تبریزی با شماره ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدصادق صدیقی با کدملی ۰۰۴۰۸۹۶۷۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۷۲۲۷۳۱۳۰۰۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13803008
آگهی تغییرات حسابرسی هدف همکاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۲۹۲۰/۹۶ مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی رادمان به شماره ملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ رئیس هیئت مدیره آقای غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ نایب رئیس هیئت مدیره خانم مرجان سیفی به شماره ملی ۰۰۵۱۲۳۰۴۰۲ عضو هیئت مدیره و مدیره عامل انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۰۱۷۸۷۱۷۷۷۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999476
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشاورزی توان آفرین ارغوان خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۲۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵شرکت به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ با نمایندگی آقای غلامحسین سمیعی با کدملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ با نمایندگی آقای مجتبی الهامی با کدملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۲۰۵۷۲۰۲۰۴۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324803
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا درتاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۵۹۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می گردد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مجوز شماره ۱۲۲۳۴۵۱۸ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ خیابان شهید دکتر بهشتی ـ پلاک ۲۸۳ ـ ساختمان نگین آزادی ـ طبقه چهارم ـ واحد غربی کدپستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۳۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری آن با نام ممتاز می باشد اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: شرکت سبد گردان کاریزما به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ دارای ۳۴۱۲۵ واحد سرمایه گذاری ممتاز آقای فریدون زارعی به ک م ۰۰۶۹۷۷۳۷۱ دارای ۳۵۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز آقای محمد مهدی ناسوتی فرد دارای ۵۲۵ واحد سرمایه گذاری ممتاز اسامی و سمت ارکان صندوق: شرکت سبدگردان کاریزما به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ با نمایندگی پدرام سمیعی تبریزی به ک م ۰۰۱۲۷۸۸۹۷۱ به سمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ با نمایندگی غلامحسین سمیعی تبریزی به کدملی م ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به سمت حسابرس شرکت آزمون پرداز ایزان مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ با نمایندگی عباس وفادار به ک م ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ به سمت متولی دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و.... با امضاء دو نفر از چهار نفر (فریدون زارعی، محمد مهدی ناسوتی فرد، محمد عابد، آرش غفاری)به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۸۳۰۷۵۸۹۱۱۹۳۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک