تهمینه نیکروز

تهمینه نیکروز

کد ملی 4232196498
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1094443
آگهی تغییرات شرکت زیبا سازان سامان سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۹۷۷۱
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۶/۳/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح و تعداد اعضا هیئت مدیره از ۳ نفر به ۶ نفر افزایش یافت. ۲ ناهید ستاینده بشماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۱۳۱ و مصطفی افروغ بشماره ملی ۴۲۳۱۹۲۳۲۶۴ و علی فرجی بشماره ملی ۰۰۶۸۰۶۳۵۴۷ و سارا کرم نیا بشماره ملی ۴۲۳۱۷۲۸۲۸۳ و سروش احتمائی بشماره ملی ۱۷۵۳۷۴۹۲۱۲ و امین خدا رحم پور بشماره ملی ۲۷۵۰۵۲۳۷۶۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ پروین درست بشماره ملی ۴۲۳۲۲۳۹۱۸۹ بسمت بازرس اصلی و تهمینه نیکروز بشماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ مدیران و دارندگان حق امضاء: مصطفی افروغ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سارا کرم نیا بسمت رئیس هیئت مدیره و ناهید ستاینده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره علی فرجی و امین خدا رحم پور و سروش احتمائی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات و نامه‌های عادی باامضا سارا کرم نیا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۲۵۹۰۶۳۴۱ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097550
آگهی تغییرات شرکت اشکان بنای خلیج فارس سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۸۳۸۶
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۶/۳/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۸/۳/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح و تعداد اعضای هیئت مدیره از ۴ نفر به ۶ نفر افزایش یافت. ۲ رامین حفیظ کهیش بشماره ملی ۱۹۷۱۹۱۳۰۱۴ و محمدرضا مرادی بشماره ملی ۴۱۳۱۹۴۴۳۴۰ و علی گرانمایه بشماره ملی ۴۲۶۹۵۷۹۴۹۸ و پویان مداحی بشماره ملی ۰۰۷۰۳۹۴۷۰۹ و امین خدا رحم پور بشماره ملی ۲۷۵۰۵۲۳۷۶۱ و امین پاسواری بشماره ملی ۲۵۹۴۵۲۷۱۱۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ مهین راستیانی منش بشماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ بسمت بازرس اصلی و تهمینه نیکروز بشماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ مدیران و دارندگان حق امضاء: علی گرانمایه بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رامین حفیظ کهیش بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مرادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پویان مداحی و امین خدا رحم پور و امین پاسواری بسمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات و نامه‌های عادی با امضا رامین حفیظ کهیش رئیس هیئت مدیره مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۲۵۹۰۴۱۲۶ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127012
آگهی تغییرات شرکت سیال گستر سپیدار سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۷۱ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۹۹۷۶
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۴/۴/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسی جازئی بشماره ملی ۴۲۶۹۱۸۰۰۵۶ جعفر خراسانی بشماره ملی ۴۳۹۰۲۷۵۵۶۹ پدرام کاکانژادیان بشماره ملی ۱۸۱۷۴۸۴۱۰۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ علی قاسمی بشماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ بسمت بازرس اصلی تهمینه نیکروز بشماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ مدیران و دارندگان حق امضا: جعفر خراسانی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موسی جازئی بسمت رئیس هیئت مدیره پدرام کاکانژادیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات نامه‌های عادی با امضا موسی جازئی رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۲۷۲۷۸۵۱۳ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157166
آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمران آریا فولاد سهامی خاص شماره ثبت ۶۴۴۹ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۵۵۱۰۰۶
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۵/۲/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ۱۰ /۶/۹۲به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح گردید و تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳نفر به ۴ نفر افزایش یافت. ۲ الهام نظری نصراباد کد ملی ۴۲۳۱۶۶۷۱۹۵ و سید محمد هاشمی کد ملی ۱۲۸۴۹۳۹۲۷۸ و احمد ترابی باغکمه کد ملی ۱۸۱۸۴۸۶۲۲۹ و رجبعلی ترابی باغکمه کد ملی ۱۱۱۱۵۶۹۰۰۲ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ تهمینه نیکروز کد ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ بسمت بازرس اصلی و علی قاسمی کد ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ مدیران و دارندگان حق امضاء: احمد ترابی باغکمه بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رجبعلی ترابی باغکمه بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد هاشمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و الهام نظری نصراباد بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه‌های عادی با امضاء الهام نظری نصراباد (عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۲۳۱۷۶ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173007
آگهی تغییرات شرکت عصر اوج اندیشه‌های پویا سهامی خاص شماره ثبت ۵۲۶۸ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۱۵۲۷
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۲/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح گردید و تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۴ نفر به ۳ نفر کاهش یافت. ۲ آرش شفیعیان بشماره ملی ۰۰۶۳۳۶۴۲۵۵ و زیبا شیخی بشماره ملی ۲۳۷۲۳۴۸۷۴۴ و جعفر مسلم نژاد بشماره ملی ۴۲۵۱۱۳۰۵۶۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ مهرداد جاودان سیرت بشماره ملی ۴۲۳۱۶۳۳۴۰۱ بسمت بازرس اصلی و تهمینه نیکروز بشماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ مدیران و دارندگان حق امضاء: آرش شفیعیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و زیبا شیخی بسمت رئیس هیئت مدیره و جعفر مسلم نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه‌های عادی باامضاء آرش شفیعیان (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۴۷۳۰۶ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1391462
آگهی تغییرات شرکت هنرآفرینان دشت ماهان (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۱۱۷ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۹۴۵۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ سمیع عموری بشماره ملی ۱۹۰۰۰۹۸۷۷۶ و جمال نیاززاده نخعی بشماره ملی ۰۰۶۸۲۸۴۹۶۹ و ناصر رشیدی بشماره ملی ۲۳۹۰۲۰۱۱۹۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ تهمینه نیکروز بشماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ بسمت بازرس اصلی و مژگان روزفراخ بشماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ مدیران و دارندگان حق امضاء: جمال نیاززاده نخعی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سمیع عموری بسمت رئیس هیئت مدیره و ناصر رشیدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی باامضاء سمیع عموری (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۴۹۱۳۵ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1475579
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ره جویان نوین سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۵۲ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۱۸۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۹۲ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ یحیی انباز بشماره ملی ۴۲۳۲۱۵۰۴۵۵ و ابوالحسن شهبازی بشماره ملی ۴۸۱۹۴۲۲۲۶۱ و سعید زلکی بدیل بشماره ملی ۱۸۸۱۰۹۶۴۰۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ تهمینه نیکروز بشماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ بسمت بازرس اصلی و مهین راستیانی منش شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۱۵۸۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528477
آگهی تغییرات شرکت پی تا فراز اسپید روز سهامیخاص به شماره ثبت ۶۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۷۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم مهین راستیانیمنش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم تهمینه نیکروز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به عنوان بازرس علیالبدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ آقای محمد طاهرخانی به شماره ملی ۴۳۹۱۷۹۷۹۵۱ و آقای هاشم نظریمنش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۸۵ و خانم صدیقه محمدی حسینآباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت اعضای اصلی هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۲۷۷۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624565
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپید سهند سرای امید در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۰۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۱۷۴۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱ موضوع شرکت: راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ـ ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ ۳ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان دادگستری ـ سمت راست ـ کد پستی۷۵۹۱۷۶۵۹۸۵ ـ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۸/۳۴۶۲ مورخ ۰۳/۰۶/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ـ ۵ اولین مدیران شرکت: تهمینه نیکروز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سنا غریبیان به شماره ملی ۴۲۶۹۸۳۳۸۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وحسین دهقانیان به شماره ملی ۲۳۹۱۰۵۸۰۵۵ به سمت مدیرعامل وعضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ ۶ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اوراق عادی و اداری با امضای تهمینه نیکروز رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. ـ ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ ۸ بازرس اصلی و علی البدل: آقای امیررضا آریک به شماره ملی ۴۲۵۱۱۹۴۹۵۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم مهین راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۰۶۲۹۷۸۲۲۴۶۴۱۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653084
آگهی تصمیمات شرکت فنی مهندسی طلوع سهند آرمه سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۹۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ رحیم عبادیانی نژاد به شماره ملی ۴۲۳۰۶۳۵۴۳۵، علی علی پور به شماره ملی ۴۲۳۰۱۱۰۱۸۹ علی مهدی زاده هریکندئی به شماره ملی ۲۰۶۳۳۵۸۳۵۴ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ مهین راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت بازرس اصلی و تهمینه نیکروز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۳۰۷۱۴۶۹۲۲۸۱۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683714
آگهی تغییرات شرکت ابنیه وتاسیسات هجرت سازه یاسوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۹۹۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سید احمد پناهنده به شماره ملی ۴۲۵۰۹۳۹۵۵۳ و قنبر حسین پور به شماره ملی ۴۲۳۱۲۶۸۴۹۴ و سپیده خان بابائی سورانه به شماره ملی ۰۳۸۶۰۰۶۵۷۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال دیگر انتخاب شدند. ۲ تهمینه نیکروز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت بازرس اصلی و علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۳۰۸۱۰۹۸۲۴۵۹۳۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9390077
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اتحاد سازه دشتروم در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۲۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۷۵۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نیرو ـ کشاورزی ـ صنعت ـ ارتباطات نفت وگاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ دشتروم جهان آباد روبروی دبیرستان کدپستی ۷۵۹۳۱۵۱۱۵۳. سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۱/۳۴۶۲ مورخ ۲۴/۱۰/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیررضا آریک به شماره ملی ۴۲۵۱۱۹۴۹۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود مرتضوی ده برآفتاب به شماره ملی ۴۲۳۱۹۲۶۸۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای علی حسن رضائیان جهان آباد (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم تهمینه نیکروز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به عنوان بازرس اصلی و خانم منیژه نیکروز به شماره ملی ۴۲۲۰۴۴۰۲۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۱۰۲۷۳۶۲۲۵۰۳۴۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031878
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی نما برش پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۸۵۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ مریم کرمی برزآباد بشماره ملی ۴۲۳۱۷۰۶۲۹۸ و امین الله کرمی بشماره ملی ۴۲۳۱۷۴۲۱۸۹ و محمدحسن شادان فر بشماره ملی ۴۱۳۱۹۲۶۲۵۳ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند. ۲ مهین راستیانی منش بشماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت بازرس اصلی و تهمینه نیکروز بشماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشارخبر جنوب جهت نشر اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۱۱۲۵۸۵۱۳۹۰۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893508
آگهی تغییرات شرکت فن سالار دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۶۱۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ عین اله سلخوری غیاثوند به شماره ملی ۲۶۵۹۶۶۵۵۸۳ و اکرم سپهر به شماره ملی ۵۵۰۹۷۱۶۸۲۷ و مجید گل جهانی به شماره ملی ۴۳۲۴۵۹۷۱۰۳ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ تهمینه نیک روز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ سمت بازرس اصلی و مهین راستیانی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۱۴۹۳۷۳۳۱۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906388
آگهی تغییرات شرکت شاهین بنای دژ دشتروم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۶۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد:۱ حمد اله اکبر زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۶۰۹۷۶۴ و مرتضی بهروش به شماره ملی ۱۴۶۷۵۰۵۰۶۴ و محسن شبان میر فضل اله به شماره ملی ۳۲۵۷۲۰۶۵۳۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند۲ تهمینه نیک روز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت بازرس اصلی و منیژه نیک روز به شماره ملی ۴۲۲۰۴۴۰۲۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکارجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۴۲۲۸۶۲۶۰۱۸۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12928886
آگهی تصمیمات شرکت طلوع سهند آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۱۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمیه قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۱۲۷۲۰۰۰ و محمد حسن سلیم پور به شماره ملی ۱۲۰۹۱۱۶۳۱۶ و عزت اله نیک خواه به شماره ملی ۴۸۱۹۶۰۶۳۷۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ تهمینه نیک روز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت بازرس اصلی و مهین راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۰۳۴۲۴۴۴۹۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12929783
آگهی تصمیمات شرکت سیال سازه پادنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۲۱۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ رضا غلامی به شماره ملی ۰۵۳۳۲۳۳۲۴۰ و عبدالمهدی رحیمی به شماره ملی ۰۹۴۰۸۲۴۰۲۷ و طاهره خداپرست به شماره ملی ۳۵۲۱۱۵۵۴۳۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ افسانه باب به شماره ملی ۶۰۰۰۱۱۴۹۲۳ به سمت بازرس اصلی و تهمینه نیک روز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۰۴۳۸۹۹۶۰۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13127576
آگهی تغییرات شرکت زرین طلوع ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۸۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۰۶/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد:۱ محمدپور اسکندری به شماره ملی ۲۳۷۱۰۶۹۸۰۹ و مهدی فتحی حاجیدهی به شماره ملی ۲۶۵۹۹۵۷۵۶۸ و شهربانو نجفی به شماره ملی ۲۳۷۲۰۸۷۰۵۳ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس اصلی و تهمینه نیکروز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۸۲۴۹۵۴۳۲۳۱۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213967
آگهی تغییرات شرکت کاوش گستران شاهرخ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۰۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد:۱ کورش رحیمی پور سی سخت به شماره ملی۴۲۳۱۸۰۹۸۴۴وحسین دهقانی به شماره ملی ۴۸۴۹۸۴۷۱۹۶ و میلاد محمدحسین بیاره به شماره ملی ۴۲۳۲۱۰۰۶۹۵ سعید پرآور به شماره ملی ۵۱۸۹۸۷۴۸۷۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند۲ مهین راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت بازرس اصلی و تهمینه نیک روز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۱۰۰۵۱۹۴۴۶۶۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13257190
آگهی تغییرات شرکت پدیده کیمیای گلشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۲۸۸۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ عیسی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۵۲۴۵ و آرمان بهرامی به شماره ملی ۴۲۶۰۰۲۹۶۶۵ و نازیلا پروین به شماره ملی ۲۳۶۰۳۹۷۵۱۶ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ تهمینه نیک روز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت بازرس اصلی و سیده لیلا کشاورز به شماره ملی۴۲۵۱۱۶۲۸۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۱۰۲۶۶۷۰۲۴۱۶۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300984
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برنا درخش شایان درتاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت۸۳۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۴۴۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری آب، برق و نیرو، راه و ترابری، ساختمان و ابنیه، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی و زهکشی، نفت وگاز، صنعت و معدن و مرمت و آثار باستانی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ میدان شهدا ـ خیابان معلم ـ خیابان معلم ۴[شهید کاظمی] ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۹۷۳۸۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۶۲ مورخ ۱۷/۱۱/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: خانم صدیقه قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۴۳۵۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم فریبا قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۳۸۹۶۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تهمینه نیک روز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۳/۱۱/۱۳۹۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء صدیقه قاسمی (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهد بود. ـ ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت بازرس اصلی و اقای علی علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۵۱۶۸۴ به سمت بازرس علی البدل از ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ تا ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۲۰۳۵۲۲۶۸۸۲۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13406370
آگهی تغییرات شرکت ایمن پیمایش شبلیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۸۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ سید محمدشریف قلی پور به شماره ملی ۴۲۳۰۳۸۸۸۱۰ و فاطمه پناهی به شماره ملی ۴۲۵۰۲۵۰۷۹۲ و مهدی شکاری به شماره ملی ۰۰۷۵۸۷۲۰۴۸ و مرتضی بخشی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۲۹۹۴۶ و ماندانا گورانلو به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۶۱۰۲ و علیرضا عباسیان به شماره ملی ۱۵۵۲۱۲۶۲۵۰۲ و عباس اصغری به شماره ملی ۲۷۳۸۴۰۸۸۶۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ تهمینه نیکروز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت بازرس اصلی و مهین راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۲۱۰۸۸۶۳۸۱۸۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13435005
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اطلس نگین اطمینان درتاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۴۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۵۸۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه آب، برق، راه و ترابری، ساختمان و ابنیه، ارتباطات، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی و زهکشی، نفت وگاز، صنعت و معدن درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ شرکت نفت ـ خیابان مدیریت ـ بن بست ((هاشمی)) ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کد پستی ۷۵۹۱۶۵۳۵۷۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: خانم یاسمن ایمانی به شماره ملی ۲۳۶۰۳۵۴۶۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای هجیر پروین به شماره ملی ۲۳۷۲۶۷۰۵۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم تهمینه نیکروز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء هجیر پروین (رئیس هئیت مدیره) و مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سکینه شفیعی به شماره ملی ۲۳۷۱۰۶۹۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای مهران قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۱۴۲۵۲۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۲۷۷۳۴۳۰۷۹۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13641573
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی سحر سازه تنگ آب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۱۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ عین الله رویین تن به شماره ملی ۴۲۵۱۲۰۸۱۵۳ و غلامحسین نوید به شماره ملی ۴۲۵۰۰۶۱۳۹۶ و الهه وطن زاده به شماره ملی ۲۳۰۰۵۱۲۱۱۴ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ تهمینه نیکروز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ بسمت بازرس اصلی و فریبا رضایی به شماره ملی ۴۲۳۲۰۶۵۰۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۷۱۳۵۹۴۳۴۳۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14018111
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی ایلیا مهر دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۷۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۰۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۱/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ خانی بادام فیروز به شماره ملی ۴۲۳۱۰۶۸۲۰۸ و پرویز نصرتی هشی به شماره ملی ۰۰۱۰۲۷۴۵۲۹ و سعید غفاری به شماره ملی ۱۵۷۰۰۰۳۷۴۲ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - تهمینه نیکروز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت بازرس اصلی و مهین راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت بازرس علی البدال به مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۲۱۸۶۷۶۵۰۲۳۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک