عباس رضائیان جهان آباد

عباس رضائیان جهان آباد

کد ملی 4231991170
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1635966
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دنا برج دشتروم در تاریخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۱۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۵۴۷۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱ موضوع شرکت: راه ـ ساختمان ـ تاسیسات ـ آب ـ برق ـ کشاورزی ـ صنعت معدن ـ ارتباطات ـ نفت وگاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ ۳ مرکز اصلی شرکت: یاسوج دشتروم جهان اباد کشاورز۲ کدپستی ۷۵۹۳۱۵۱۱۵۳ ـ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۹/۲۹۰۱/۹۳ مورخ ۲۵/۰۶/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ـ ۵ اولین مدیران شرکت: فرهاد لشکر منش به شماره ملی ۴۲۳۰۵۷۸۰۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود مرتضوی ده برآفتاب به شماره ملی ۴۲۳۱۹۲۶۸۸۳ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و مهدی شفیعی به شماره ملی ۴۲۳۱۹۸۷۰۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ ۶ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای فرهاد لشکر منش رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ ۸ بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۰۷۰۶۸۹۱۷۸۱۷۴۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721840
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساحل عمران تنگه تنگاری درتاریخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۱۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۹۷۳۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه ـ ساختمان ـ آب ـ برق ـ کشاورزی ـ صنعت معدن ـ نفت وگاز برق کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ دشتروم ـ جهان آباد کشاورز۲ کدپستی ۷۵۹۳۱۵۱۱۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰/۲۹۰۱/۹۳ مورخ ۰۸/۰۷/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: نرگس محمدنژاد به شماره ملی ۴۲۲۰۳۷۵۵۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی شفیعی به شماره ملی ۴۲۳۱۹۸۷۰۸۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای عباس رضائیان جهان آباد (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عباس فتاحی موردراز به شماره ملی ۲۳۹۲۱۹۴۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای موسی فتاحی موردراز به شماره ملی ۲۳۸۰۰۹۴۷۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۰۹۱۵۱۲۴۳۱۷۶۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730795
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاقوت کیهان هورمزد در تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۱۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۹۰۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه آب و راه ـ تاسیسات و تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی ـ برق پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ میدان جهاد ـ بلوار کشاورز ـ روبروایران خودرو کدپستی ۷۵۹۱۶۹۷۸۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴۴/۹۴ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ نزد بانک رسالت شعبه یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محسن انصاری به شماره ملی ۲۳۹۲۱۹۳۲۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و زینب فتاحی موردراز به شماره ملی ۲۳۹۲۱۹۴۲۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین امیرپور به شماره ملی ۴۲۳۰۰۸۴۹۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای حسین امیرپور (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسن حسینی بهمنیاری به شماره ملی ۲۳۹۲۱۷۳۹۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۱۱۷۸۳۹۲۱۱۷۵۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269388
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آفتاب برج هامون درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۳۹۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه آب، برق، راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، نفت وگاز، صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت تا ۰۶/۰۹/۱۳۹۷ مرکز اصلی: یاسوج ـ مهریان جاده اصفهان فرودگاه اول کدپستی ۷۵۹۸۱۷۴۶۳۴ کدپستی ۷۵۹۸۱۷۴۶۳۴ سرمایه شرکت:۱۲ مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳/۱۲۳مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای عباس رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای علی حسن رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۶/۰۹/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء عباس رضائیان جهان اباد (مدیرعامل) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. ـ ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۶۰۶۹۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای ساعد مدنی پور به شماره ملی ۴۲۳۱۸۶۷۰۰۳ به سمت بازرس علی البدل از ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ تا ۰۶/۰۹/۱۳۹۶ بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۰۳۹۹۱۳۳۷۳۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269402
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارمیس خدمات مهتاب درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۳۹۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه، امور آشپز خانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات نامه ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خدمات رسانی، تامین نیروی انسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی برپایی نمایشگاههای داخلی و خارجی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز وشامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری و چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیسات شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت تا ۱۵/۰۹/۱۳۹۷ مرکز اصلی: یاسوج هجرت ۳ ساختمان آرامش طبقه سوم کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۵۵۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۸/۲۱۲۳مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای عباس رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره وآقای علی حسن رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زینب کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۴۵۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۹/۱۳۹۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء عباس رضائیان جهان اباد (مدیرعامل) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس اصلی و آقای پوریا پویان صفت به شماره ملی ۴۲۲۰۳۶۷۶۳۲ به سمت بازرس علی البدل از ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۵/۰۹/۱۳۹۶بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۰۳۲۸۶۳۴۱۱۷۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289161
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رز خدمات پانیذ درتاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۵۲۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه ـ امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، تامین نیروی انسانی، برپایی نمایشگاهای داخلی و خارجی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه و بویراحمد ـ شهر یاسوج ـ بازار ـ خیابان پزشک ـ بلوار شهید مطهری ـ پلاک ۰ ـ پاساژ قدس ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۸۵۱۴۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۶۰/۳۰۰۰۰/۷۷ مورخ ۱۱/۱۱/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای محمد رحیم رنجبر به شماره ملی ۲۳۹۱۲۷۶۱۸۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیامک آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۲۲۳۹۰۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرزاد آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۲۰۵۹۳۳۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۶/۱۱/۱۳۹۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سیامک آذرگشسب (رئیس هیات مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رامین قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۱۱۰۱۵۲ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس رضاییان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل از ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ تا ۰۶/۱۱/۱۳۹۶ روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۱۳۳۷۴۵۸۷۵۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316946
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرسان خدمات جمشید درتاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۹۹۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه، امور آشپز خانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات نامه رسانی، تامین نیروی انسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی برپایی نمایشگاههای داخلی و خارجی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبزشامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنریچاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیسات شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی ساختمانی و موارد مشابه ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذمجوز ار مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ زیرتل ـ بلوار امامت ـ خیابان امامت ۱۳ [ شهیدخدارضاآذرگون ] ـ پلاک ۱۱ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۷۵۹۱۸۴۵۱۵۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳/۲۱۲۳مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای موسی فتاحی موردراز به شماره ملی ۲۳۸۰۰۹۴۷۱۳ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای عباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۳۰/۱۰/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء علی حسن رضاِئیان جهان اباد (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۴۵۸۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رامین قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۱۱۰۱۵۲ به سمت بازرس علی البدل از ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تا ۳۰/۱۰/۱۳۹۶به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۲۰۱۴۱۴۹۲۳۱۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13330843
آگهی تغییرات شرکت جمشید بنای شمس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱محسن زارعی به شماره ملی ۲۳۹۲۰۵۹۸۶۱ و میثم صادقی به شماره ملی ۴۳۱۰۰۶۴۷۴۴ و سید ابوالفضل محبی به شماره ملی ۰۰۷۳۳۸۸۰۶۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ عباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس اصلی و شهرام علی زاده به شماره ملی۴۲۲۰۱۲۷۷۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۱۲۰۹۳۰۴۸۷۴۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339529
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دنیز خدمات یاس درتاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۵۸۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه - تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه - امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، تامین نیروی انسانی، برپایی نمایشگاهای داخلی و خارجی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری،خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر ونگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد-شهر یاسوج-تل زالی-خیابان عدل ۹ [ شهید اسپندارنیا ]-بلوار عدل-پلاک ۰- طبقه همکف-کدپستی ۷۵۹۱۶۶۵۳۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۵۳۸/۲۱۲۳ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم سیده عطیه حسینی زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۱۱۹۴۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای عباس رضاییان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حسن رضاییان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۷/۱۲/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء عباس رضاییان جهان آباد(رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. -۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای موسی فتاحی موردراز به شماره ملی ۲۳۸۰۰۹۴۷۱۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد کاظم آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۲۷۸۹۶۲ به سمت بازرس علی البدل از ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ تا ۱۷/۱۲/۱۳۹۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۲۱۷۲۷۸۷۷۹۴۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13362738
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس عمارت آفتاب در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۸۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۴۵۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه آب و برق ـ راه ـ تاسیسات و تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی ـ برق پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ معصوم آباد ـ خیابان ۳۰ متری شهدای سادات ـ خیابان ابوذر ۱۰ [ شهید حسین عزیزی ] ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۹۴۸۱۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره۲۱۲۳ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای مسعود مرتضوی ده برآفتاب به شماره ملی ۴۲۳۱۹۲۶۸۸۳ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم سیده عطیه حسینی زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۱۱۹۴۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای موسی فتاحی موردراز به شماره ملی ۲۳۸۰۰۹۴۷۱۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سیده عطیه حسینی زاده (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۲۶۳۵۷۶۴۰۱۰۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424737
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرتو قلات میعاد درتاریخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۶۱۳۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه ـ امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، تامین نیروی انسانی، برپایی نمایشگاهای داخلی و خارجی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر ونگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ بلوار امام خمینی ـ خیابان شهیدشیروانی ـ پلاک ۵۴ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۳۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای محسن زارعی به شماره ملی ۲۳۹۲۰۵۹۸۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای عباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ و به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء عباس رضائیان جهان اباد (رئیس هیأت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سیده عطیه حسینی زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۱۱۹۴۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای موسی فتاحی موردراز به شماره ملی ۲۳۸۰۰۹۴۷۱۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۲۰۶۹۵۴۸۸۳۸۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13426229
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دنیز عمران یاس درتاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۶۳۷۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه آب، برق، راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز، صنعت و معدن درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ زیرتل ـ بلوار انقلاب ـ خیابان امامت ۸ [ شهید علیداداراوند ] ـ پلاک ۵۸ ـ طبقه همکف کد پستی ۷۵۹۱۸۳۸۱۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۰/۹۶ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای رامین قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۱۱۰۱۵۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم سیده عطیه حسینی زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۱۱۹۴۵۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سیمین تاج آذرگشسب (رئیس هیأت مدیره) و مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عباس رضاییان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس اصلی و خانم زینب کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۴۵۸۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۲۲۳۷۹۲۳۱۹۷۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477870
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاس خدمات ابریشم در تاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۲۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه ـ امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، تامین نیروی انسانی، برپایی نمایشگاهای داخلی و خارجی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه ـ امورتاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان شهیدشیروانی ـ خیابان شریعتی ـ پلاک ۳۸ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۳۴۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۶۳۴/۲۷۷۵ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ بانک مسکن شعبه معلم یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: خانم افسانه درست به شماره ملی ۴۲۲۰۰۷۳۱۰۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۶۰۶۹۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سیمین تاج آذرگشسب (رییس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سیده عطیه حسینی زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۱۱۹۴۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس رضاییان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۲۹۶۸۹۹۷۰۲۲۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13524470
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خاوران شمس افق درتاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۵۱۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۵۴۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه ـ آب ـ ابنیه ـ تاسیسات و تجهیزات ـ برق. نفت و گاز ـ صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان شهید شیروانی ـ خیابان شریعتی ـ پلاک ۴۲ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۳۴۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۹۷۹ ـ ۲۷۷۵ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ نزد بانک مسکن شعبه معلم یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای یوسف رازقی چنارستان سفلی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۳۷۰۵۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۶۰۶۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیاوش هوشمندی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۸۱۱۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء محمد مدنی پور(رئیس هیات مدیره) و مهرشرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس رضاییان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۳۱۱۳۰۱۰۵۸۴۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574498
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیوساد راه هورمزد در تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۵۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۱۰۲۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، برق، آب، نفت وگاز، صنعت و معدن و کشاورزی و ارتباطات پس از اخذ مجوز ار مراجع ذیصلاح.ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه و بویراحمد شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان شریعتی ـ خیابان چمران ـ پلاک ۰ ـ طبقه اول کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۶۶۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۵۰/۲۷۷۵ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۶ نزد بانک مسکن شعبه معلم یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای یوسف رازقی چنارستان سفلی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۳۷۰۵۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وخانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۳۵۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سیمین تاج آذرگشسب (رییس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۶۰۶۹۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس رضاییان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۰۱۳۱۰۶۲۹۷۴۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13775852
آگهی تغییرات شرکت سمیر برج کاوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۶۴۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ علی بهرامی سیف آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۶۰۹۹ و سیدحسن حدائقی به شماره ملی ۲۵۹۴۲۳۰۵۵۳ و حسن صالح پور به شماره ملی ۰۰۷۵۸۶۳۰۳۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس اصلی و عباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۱۰۰۳۲۷۶۱۰۷۳۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13844384
آگهی تغییرات شرکت زیبا بهار ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۳۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱صائب صادقی به شماره ملی ۴۲۶۹۹۲۰۵۴۸ و محمد معتبر زاده به شماره ملی ۴۲۶۹۸۱۴۲۸۴ و صمد خسروی به شماره ملی ۲۳۹۲۱۷۶۷۵۲ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ علی حسن رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس اصلی و عباس رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۱۱۰۹۴۲۴۳۹۱۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13849740
آگهی تغییرات شرکت هیرداد بتن شمس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۴۸۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: کامل کمری به شماره ملی ۲۸۷۲۱۱۱۹۰۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و عباس رضاییان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و اصغر وظیفه به شماره ملی ۱۳۸۱۰۶۹۵۴۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء عباس رضاییان جهان اباد (رییس هیأت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۱۱۱۱۴۵۲۵۳۳۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196429
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرداد کیان میعاد درتاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۴۲۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه: آب و راه ـ تاسیسات تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی ـ برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله شهداء ـ خیابان شهید قدوسی ـ خیابان سردارجنگل شمالی ـ پلاک ۰ ـ طبقه دوم ـ واحد ۸ کدپستی ۷۵۹۱۷۴۸۱۷۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۳۱۵۶ مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک تجارت شعبه جمهوری اسلامی با کد ۳۴۶۲ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای قاسم غلامیان به شماره ملی ۴۲۲۰۰۹۶۷۰۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه کریمی به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۰۳۲۰۷۸۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء فاطمه کریمی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۱۱۳۰۰۲۰۳۷۲۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203206
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سروش عمارت شمس درتاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۲۰۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه: آب و راه ـ تاسیسات تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی ـ برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله تل زالی ـ خیابان شهید تقی فرجیان ـ خیابان فجر۳ ـ پلاک ۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۷۵۹۱۶۶۶۹۸۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۵۴۱۹ مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک بانک صادرات شعبه ازادی با کد ۲۱۲۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای داریوش اسدزاده جهان اباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۶۲۳۰۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم افروز محمدنژاد به شماره ملی ۴۲۳۰۱۶۶۲۲۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم خدیجه اسدزاده جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۸۲۲۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء خدیجه اسدزاده جهان اباد(رییس هیات مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم عاطفه رضاییان به شماره ملی ۴۲۲۰۶۰۴۴۱۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عباس رضاییان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۱۴۱۱۴۹۴۶۹۹۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14233991
آگهی تغییرات شرکت کیارش اطمینان شاپور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۷۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱خدیجه اسد زاده جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۸۲۲۱ و مرتضی عادلی به شماره ملی ۴۳۲۲۸۵۲۷۷۷ و حسین نظری به شماره ملی ۴۳۲۲۸۴۷۹۲۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی حسن رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس اصلی و عباس رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۷۰۵۹۱۹۳۸۸۶۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14243381
آگهی تغییرات شرکت عمران احداث تچرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۹۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱زینب کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۴۵۸۷ و داریوش حسن زاده نصرآباد علیا به شماره ملی ۴۲۳۰۷۲۱۹۲۷ و مریم کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۶۳۶۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس اصلی وعباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدال به مدت یک سال انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۷۱۱۹۹۵۳۶۱۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14266800
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق بنای دنا درتاریخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۲۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۹۷۵۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه: آب و راه ـ تاسیسات تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی ـ برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله شهداء ـ بلوار ارم ـ خیابان شهید قدوسی ـ پلاک ۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۴۵۱۱۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۸/۳۰۰۳ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مطهری با کد ۳۰۰۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای مرتضی علیزاده به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۲۱۱۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۰۳۲۰۷۸۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مصطفی علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۲۰۰۴۵۷۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء یعقوب علیزاده(رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه کریمی به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۲۶۴۸۸۶۸۵۵۸۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14380061
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران احداث میعاد در تاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۳۳۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز ار مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ سالم اباد ـ بلوار آیت اله کاشانی ـ خیابان کاشانی ۳[شهید حسن پور] ـ پلاک ۲۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۹۳۱۵۷۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۰۳/۹۶ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای موسی فتاحی موردراز به شماره ملی ۲۳۸۰۰۹۴۷۱۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیاوش ایمانی شماره ملی ۲۳۶۰۲۰۳۹۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زینب کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۴۵۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء موسی فتاحی موردراز (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عباس رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس اصلی و خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۷۲۳۲۴۱۵۱۰۵۳۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک