فاطمه راستیانی منش

فاطمه راستیانی منش

کد ملی 4231968136
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1234571
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی سازه آرمه شیراز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۱۵۳۶
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۷/۷/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۸/۸/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ و علی عباس پور به شماره ملی ۲۱۶۱۷۹۷۱۷۴ و علی زارع عفیفی به شماره ملی ۰۰۷۲۴۰۸۲۲۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ اسماء نجات پور به شماره ملی ۴۲۲۰۰۷۵۶۱۵ بسمت بازرس اصلی و تهمینه نیک روز به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ مدیران و دارندگان حق امضاء: علی زارع عفیفی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فاطمه راستیانی منش بسمت رئیس هیئت مدیره و علی عباس پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی با امضاء فاطمه راستیانی منش (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۷۳۲۱۳۱ ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355484
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص برج سازان بویر تیرتاج در تاریخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۶۹۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۸۰۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: راه ـ ساختمان ـ تاسیسات ـ تجهیزات ـ آب ـ برق ـ کشاورزی ـ صنعت و معدن ـ نفت و گاز ـ کشاورزی ـ زهکشی ـ مخابرات ( پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح با رعایت قوانین و مقررات کشور) ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ نجف آباد ـ کوچه قائم غربی پلاک ۵۷ کدپستی۷۵۹۱۳۴۵۷۵۹ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰/۲۱۲۳ مورخ ۱۰/۰۳/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: محمدباقرپور نجف آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۱۱۴۴۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی باقرپور نجف آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۰۷۱۶۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سجاد یزدان پناه به شماره ملی ۴۲۳۱۷۲۶۶۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای مهدی باقرپور نجف آباد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۳۴۴۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498402
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص فنی مهندسی ستاره برج سایا
در تاریخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۶۹۶۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۹۹۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: شیلات، دام و طیور، تامین ماشین آلات و ابزار، فضای سبز، رنگ و عایق، بازرسی جوش و متریال، تعمیرات و نگهداری، سرویس دهی، امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری حرارتی و سایر امور، صادرات و واردات کالا و اجناس، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی، اخذ وام و تسهیلات بانکی، اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.) ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان معلم ـ شاهد ۲۱ ـ پلاک ۱ کدپستی ۷۵۹۱۷۳۴۳۵۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام مبلغ سیصد و پنجاههزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۲۷ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۲ نزد بانک ملی شعبه زاگرس یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: مهین راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره و فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به سمت رئیس هیئتمدیره و کرم راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۰۱۷۱۰۴۸ به سمت نائبرئیس هیئتمدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای فاطمه راستیانی منش (رئیس هیئتمدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: آقای محمد اکبری به شماره ملی ۴۲۶۸۸۴۱۶۴۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم خانم جان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۳۱۶۱۱۷۱۸ به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۱۹۶۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794953
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم عمران رادمان درتاریخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۴۱۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ کشاورزی و زهکشی ـ مخابرات و نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج زیرتل گلزار ۲ پلاک ۴ کدپستی ۷۵۹۱۸۹۳۸۳۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۸/۳۰۰۰ مورخ ۱۴/۰۲/۹۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: تارا خدیومند به شماره ملی ۴۲۳۲۲۴۲۶۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدایوب موسوی تل زالی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۰۳۹۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای سیدایوب موسوی تل زالی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۲۲۵۱۹۱۸۳۴۸۹۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979955
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاسپین عمران هخامنش درتاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۰۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۵۳۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : امورپیمانکاری در زمینه راه - ساختمان- اب - برق - تاسیسات و تجهیزات - صنعت و معدن - نفت وگاز وکشاورزی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : یاسوج - خیابان ارم - ارم۱۰ پلاک ۲۱ کدپستی ۷۵۹۱۷۵۶۹۹۴ سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۲/۲۱۲۳ مورخ ۰۳/۰۴/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت : امیرحمزه خواجوئی گوکی به شماره ملی ۲۹۹۱۶۱۸۸۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی مهرابی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۵۸۸۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء امیرحمزه خواجوئی گوکی (مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره)و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : خانم مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۶۰۱۹۱۴۸۳۱۱۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13033565
آگهی تغییرات شرکت زیبا بنای نگارین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۵۸۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ و حمید رضازاده به شماره ملی ۰۹۴۷۱۱۵۰۹۹ و حمید واحدیان مظلوم به شماره ملی ۰۹۴۵۰۳۳۱۶۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی و مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۷۰۱۶۴۸۳۴۰۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068489
آگهی تغییرات شرکت استحکام سازان مرودشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ خانم سیده نگار موسوی به شماره ملی ۲۴۲۰۱۴۸۴۹۵ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - ۲روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۷۱۹۴۸۵۱۶۶۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122835
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاسپین سازه بویر تاج دنا در تاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۶۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۷۶۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ صنعت ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ اکبرآباد جاده نقاره خانه امیر کبیر ۱۰ درب اول کد پستی۷۵۹۱۳۴۷۳۴۸ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران شرکت: شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و سیده عطیه حسینی زاده به شماره ملی۴۲۲۰۱۱۹۴۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و پروین درست به شماره ملی ۴۲۳۲۲۳۹۱۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء شریف سیفی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۲۲۶۷۶۹۹۵۳۷۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131886
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نارون خدمات هخامنش درتاریخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت۸۱۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۵۲۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین ـ خدمات حمل و نقل شامل اداره امور نقلیه و رانندگی ـ چاپ تکثیر ـ امور بهره برداری از تاسیسات ـ خدمات عمومی ـ نامه نویسی منشی گری تلفنچی و تنظیفات ـ امور آبدارخانه ای امور آشپزخانه و رستوران داری ـ نگهداری و خدمات فضای سبز صادرات و واردات ماشین آلات سنگین وسبک، صادرات و واردات لوازم الکترونیکی و خانگی صوتی و تصویری، صادرات و واردات دارو و لوازم پزشکی و آرایشی، صادرات و واردات مواد غذایی، صادرات و واردات لوازم یدکی کلیه ماشین ها سنگین و سبک، صادرات و واردات محصولات صنایع دستی و فرشی، صادرات و واردات مصالح ساختمان سازی و دکوراسیون ساختمان، صادرات و واردات پارچه، نخ و مواد ریسندگی و بافندگی، صنایع چوب و لوازم کشاورزی و دامپروری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج خیابان مصلی ـ تقاطع شریعتی شریعت جنوبی کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۷/۲۱۲۳ مورخ ۱۳/۰۸/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران شرکت: صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و سحابه باختر به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۵۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مژگان رضایی به شماره ملی ۴۲۳۲۰۶۷۰۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای صدیقه محمدی حسین آباد (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای شکرالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۸۲۶۳۹۷۷۴۷۴۳۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131888
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پامچال بنای آپامه درتاریخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۵۲۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ اب ـ برق ـ تاسیسات و تجهیزات ـ صنعت و معدن ـ نفت و گاز و کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج خیابان ارم ارم ۱۰ پلاک ۲۱ کدپستی ۷۵۹۱۷۵۶۹۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹/۲۱۲۳ مورخ ۱۷/۰۸/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران شرکت: مهرزاد کاظمی محمودآباد به شماره ملی ۴۲۶۹۴۹۳۷۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و سحابه باختر به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۵۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و وحیدرحمانی به شماره ملی ۴۳۹۱۸۴۱۴۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مهرزاد کاظمی محمودآباد (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم تارا خدیومند به شماره ملی ۴۲۳۲۲۴۲۶۳۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۲۶۳۳۶۵۵۲۹۹۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13134378
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارمغان پارس قشقایی در تاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۳۳۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین ـ خدمات حمل و نقل شامل امور نقلیه ـ چاپ تکثیر ـ امور بهره برداری از تاسیسات ـ خدمات عمومی نامه نویسی منشی گری تلفنچی و تنظیفات ـ امور آبدارخانه ای امور آشپزخانه و رستوران داری ـ نگهداری و خدمات فضای سبز صادرات و واردات ماشین آلات سنگین وسبک، صادرات و واردات لوازم الکترونیکی و خانگی صوتی و تصویری، صادرات و واردات دارو و لوازم پزشکی و آرایشی، صادرات و واردات مواد غذایی، صادرات و واردات لوازم یدکی کلیه ماشین ها سنگین و سبک، صادرات و واردات محصولات صنایع دستی و فرشی، صادرات و واردات مصالح ساختمان سازی و دکوراسیون ساختمان، صادرات و واردات پارچه، نخ و مواد ریسندگی و بافندگی، صنایع چوب و لوازم کشاورزی و دامپروری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاری (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ورودی شهرک امام حسین انقلاب ۶ ـ پلاک ۴ کدپستی ۷۵۹۱۸۱۶۶۷۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳/۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۰۸/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران شرکت: هوشنگ نیک بخت حمید آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۳۵۹۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و شکرالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۴۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. . دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای شریف سیفی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۲۹۵۲۹۹۴۵۲۶۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13172685
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هدیش بنای آپامه درتاریخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۰۸۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه ساختمان تاسیسات تجهیزات آب برق صنعت نفت گاز ارتباطات معدن کشاورزی پس از اخذ مجوز ار مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان فردوسی مجتمع تجاری طوس طبقه همکف پلاک ۳کدپستی ۷۵۹۱۷۸۴۶۴۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲/۲۱۲۳ مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران شرکت: عباسعلی ابراهیمی مقدم به شماره ملی ۶۳۵۸۷۸۵۵۵۹ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیده محبوبه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۸۰۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء هادی باقری نسب (رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم تارا خدیومند به شماره ملی ۴۲۳۲۲۴۲۶۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۰۹۱۶۶۳۳۷۶۶۹۶۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181284
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پامچال خدمات هخامنش در تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۶۶۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین ـ خدمات حمل و نقل شامل امور نقلیه ـ چاپ تکثیر ـ امور بهره برداری از تاسیسات ـ خدمات عمومی نامه نویسی منشی گری تلفنچی و تنظیفات ـ امور آبدارخانه ای امور آشپزخانه و رستوران داری ـ نگهداری و خدمات فضای سبز صادرات و واردات ماشین آلات سنگین و سبک، صادرات و واردات لوازم الکترونیکی و خانگی صوتی و تصویری، صادرات و واردات دارو و لوازم پزشکی و آرایشی، صادرات و واردات مواد غذایی، صادرات و واردات لوازم یدکی کلیه ماشین ها سنگین و سبک، صادرات و واردات محصولات صنایع دستی و فرشی، صادرات و واردات مصالح ساختمان سازی و دکوراسیون ساختمان، صادرات و واردات پارچه، نخ و مواد ریسندگی و بافندگی، صنایع چوب و لوازم کشاورزی و دامپروری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج مهریان جاده یاسوج سی سخت نبش خیابان سیدعزت الله حبیب پور کدپستی ۷۵۹۱۴۹۱۱۹۶ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۷/۲۱۲۳ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: سیده آزاده منصوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۱۲۹۷۴به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و سیده محبوبه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۸۰۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمحمد رضا منصوری به شماره ملی ۴۲۳۰۵۶۶۹۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سیده محبوبه منصوری (رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۰۹۲۰۸۱۲۶۹۹۸۰۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205266
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هیوا اپیک درنا درتاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۹۸۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه: راه و ساختمان- تاسیسات و تجهیزات - آب - برق- صنعت - نفت وگاز - ارتباطات- معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج خیابان مصلی ـ تقاطع شریعتی شریعت جنوبی کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۳/۲۱۲۳مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبهآزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای محمد چنارانی به شماره ملی ۰۰۴۵۹۱۵۴۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم تارا خدیومند به شماره ملی ۴۲۳۲۲۴۲۶۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء محمد چنارانی(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس علی البدل از ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۰۱۸۱۰۶۹۷۴۸۰اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218302
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پامچال خدمات هدیش در تاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۰۸۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین ـ خدمات حمل و نقل شامل امور نقلیه ـ چاپ تکثیر ـ امور بهره برداری از تاسیسات ـ خدمات عمومی نامه نویسی منشی گری تلفنچی و تنظیفات ـ امور آبدارخانه ای امور آشپزخانه و رستوران داری ـنگهداری و خدمات فضای سبز صادرات و واردات ماشین آلات سنگین وسبک، صادرات و واردات لوازم الکترونیکی و خانگی صوتی و تصویری، صادرات و واردات دارو ولوازم پزشکی وآرایشی، صادرات و واردات مواد غذایی، صادرات و واردات لوازم یدکی کلیه ماشین ها سنگین و سبک، صادرات و واردات محصولات صنایع دستی و فرشی، صادرات و واردات مصالح ساختمان سازی و دکوراسیون ساختمان، صادرات و واردات پارچه، نخ و مواد ریسندگی و بافندگی، صنایع چوب و لوازم کشاورزی و دامپرورشرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج خیابان مصلی ـ تقاطع شریعتی شریعت جنوبی کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۴/۲۱۲۳ مورخ ۲۰/۰۹/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای حامد ایروانی به شماره ملی ۰۹۴۴۹۵۸۴۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم سحابه باختر به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۵۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء حامد ایروانی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: تارا خدیومند به شماره ملی ۴۲۳۲۲۴۲۶۳۵ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به سمت بازرس علی البدل از ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۱۰۰۶۲۵۵۲۸۳۱۳۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233511
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هدیش خدمات نارون درتاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۸۰۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه، خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، پیش خدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی ـ حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج ـ خیابان مصلی ـ تقاطع شریعتی شریعت جنوبی کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۵ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۶۲۴/۲۱۲۳ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد کیهان منش به شماره ملی ۲۴۷۱۷۲۳۷۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرزاد کاظمی محمود آباد به شماره ملی ۴۲۶۹۴۹۳۷۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۳/۰۹/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا آقای هادی باقری نسب (مدیرعامل) همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به سمت بازرس اصلی و خانم تارا خدیومند به شماره ملی ۴۲۳۲۲۴۲۶۳۵ به سمت بازرس علی البدل از ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۳/۰۹/۱۳۹۶به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۱۲۴۳۲۴۰۰۷۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425646
آگهی تغییرات شرکت بویر برج پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۲۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ لیلا کوهنی به شماره ملی۴۲۳۰۵۰۴۷۸۰ و محمد رضا خزائی پول به شماره ملی ۲۶۹۱۴۷۴۶۵۸ و سید علی اصغر کریمی چشمه گل به شماره ملی ۴۲۳۱۷۵۴۵۶۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ مژگان روزفراخ به شماره ملی۴۲۳۰۲۸۱۴۱۱ به سمت بازرس اصلی و فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکارجنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۲۲۱۸۶۶۵۰۴۹۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566702
آگهی تغییرات شرکت کنکاش نارون بهار نارنج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۷۵۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: سجاد جباری به شماره ملی ۱۳۸۰۴۰۶۳۱۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و مصطفی ماکوجانی به شماره ملی ۰۹۲۰۱۵۰۵۵۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء فاطمه راستیانی منش (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش۹۶۰۵۲۸۹۲۱۴۱۲۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک