رقیه نظری منش

رقیه نظری منش

کد ملی 4231967393
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1214020
آگهی تغییرات شرکت برج سازان رویا نمای سفید سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۹۳ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۰۱۸۹
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۲/۸/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ احمد نظری بشماره ملی ۴۲۳۲۰۴۱۴۰۰ و احسان نیک اقبالیان بشماره ملی ۴۲۳۱۶۵۱۸۲۵ و علیرضا دوست محمدی بشماره ملی ۰۰۷۶۰۷۷۷۲۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ مهدی گیوزاده بشماره ملی ۴۲۳۱۹۶۵۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و رقیه نظری منش بشماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ مدیران و دارندگان حق امضاء: علیرضا دوست محمدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و احمد نظری بسمت رئیس هیئت مدیره و احسان نیک اقبالیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه‌های عادی باامضاء احمد نظری (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۷۶۲۱۲ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230382
آگهی تغییرات شرکت مقاوم برج زیتون سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۲۷ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۴۵۹۶
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ رقیه نظری منش کد ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ و علی خسروی نجف آبادی کد ملی ۱۰۹۱۲۲۰۸۱۶ و مهران رودابه کد ملی ۴۲۵۱۲۶۳۸۴۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ثریا سعادت منصورآباد کد ملی ۴۲۳۱۹۴۶۶۳۹ بسمت بازرس اصلی و رویا سعادت منصورآباد کد ملی ۴۲۲۰۱۸۸۷۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ مدیران و دارندگان حق امضاء: علی خسروی نجف آبادی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رقیه نظری منش بسمت رئیس هیئت مدیره و مهران رودابه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی با امضا رقیه نظری منش (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۴ بموضوع شرکت راه و ساختمان و تاسیسات و تجهیزات، آب و برق، صنعت و کشاورزی، ارتباطات و معدن پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اضافه و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۸۲۳۰۹ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1465733
آگهی تغییرات شرکت قلعه سازان مطمئن سی سخت سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۸۰ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۹۱۲۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۲/۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ علی رهبر بشماره ملی ۴۲۳۱۹۷۲۵۳۲ و سعید پرویزیان گنجه بشماره ملی ۴۲۳۰۵۱۵۷۴۱ و آصف رضائی بیاره بشماره ملی ۴۲۳۱۸۱۳۹۲۲ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ رقیه نظری منش بشماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ بسمت بازرس اصلی و پری ناز فرجیان نژاد بشماره ملی ۴۲۳۱۹۶۵۲۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۱۲۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528505
آگهی تغییرات شرکت پارسیان برج زیتون سهامیخاص به شماره ثبت ۶۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای وحید سعیدفر به شماره ملی ۱۰۹۱۴۲۰۵۵۶ و خانم ماهتاب گیوزاده به شماره ملی ۴۲۳۱۹۵۰۷۷۶ و آقای محمود کیانی به شماره ملی ۴۲۳۱۶۶۵۱۵۱ به سمت اعضای هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ خانم رقیه نظریمنش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ به عنوان بازرس اصلی آقای هاشم نظری منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۸۵ به عنوان بازرس علیالبدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۳۷۴۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413642
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایمان مهتاب ملک درتاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۲۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۳۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه و ترابری ـ ساختمان ـ آب ـ برق ـ تاسیسات و تجهیزات ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ هجرت ۳ ـ روبروی کلنیک سامان کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۵۶۶ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۱/۳۰۰۱۰/۷۷ مورخ ۲۹/۱۰/۹۳ نزد بانک تجارت شعبه مطهری یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت: محمد رهبر به شماره ملی ۴۲۳۰۱۸۲۹۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی کراچیان به شماره ملی ۰۹۳۱۴۸۸۶۸۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا رحمانی به شماره ملی ۴۳۹۱۳۷۲۴۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای محمد رهبر (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رقیه نظری منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای داود مرادیان زردک به شماره ملی ۴۲۳۰۳۳۵۶۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۱۱۰۹۳۲۳۳۷۷۳۷۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806269
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا پارس تمدن در تاریخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۶۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۳۰۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان دادگستری ـ کوچه اقتصاد پلاک ۵ کدپستی ۷۵۹۱۷۶۴۶۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵۶/۳۵۱۰ مورخ ۲۱/۰۲/۹۵ نزد بانک ایران زمین شعبه یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محسن خلیلی به شماره ملی ۶۱۵۹۷۵۱۶۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رقیه نظری منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید مقدم به شماره ملی ۶۱۵۹۷۲۲۹۱۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رقیه نظری منش (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای صادق حکمتیان منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۷۲۶۶۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم محرمخانی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۶۱۷۰۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۳۰۴۲۴۶۴۶۶۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806274
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان افشان امید در تاریخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۳۰۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ دادگستری ـ خیابان سردار جنگل شمالی ـ خیابان هجرت ۳ پلاک ۱۵ کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۵۵۸ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵۷/۳۵۱۰ مورخ ۲۱/۰۲/۹۵ نزد بانک ایران زمین شعبه یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مولا رهبر به شماره ملی ۴۲۳۰۱۹۱۵۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و افشین کاظمی به شماره ملی ۶۱۵۹۷۱۳۴۶۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و پویان رحمانی به شماره ملی ۴۳۹۱۷۹۴۴۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مولا رهبر (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رقیه نظری منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم شادی یزدان جو به شماره ملی ۴۲۵۱۲۲۸۱۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۳۰۸۲۱۴۸۹۶۹۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978313
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاقوت ساخت امید درتاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۰۷۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۲۱۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان- تاسیسات و تجهیزات – آب و برق- نفت و گاز – صنعت و معدن – کشاورزی و ارتباطات با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج- مور دراز رهبر - خیابان اصلی آبادی - طبقه همکف - کد پستی ۷۵۹۱۱۶۱۱۵۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۸/۳۰۰۱۰/۷۷ مورخ ۲۰/۰۴/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه شهید مطهری یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت: محمد رهبر به شماره ملی ۴۲۳۰۱۸۲۹۶۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره و شادی یزدان جو به شماره ملی ۴۲۵۱۲۲۸۱۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل ورسه ء به شماره ملی ۴۳۹۰۲۳۷۰۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای محمد رهبر(مدیرعامل)همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رقیه نظری منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای صادق حکمتیان منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۷۲۶۶۴ به عنوان بازرس علی البدل رای مدت یکسال انتخاب شدند. نام روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۳۱۵۱۸۴۰۶۸۱۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978328
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جیران پارس پویا درتاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۰۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۲۱۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان- تاسیسات و تجهیزات - آب و برق- نفت و گاز - صنعت و معدن - کشاورزی و ارتباطات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: یاسوج-شهرک جهاد - خیابان نبوت - خیابان نبوت ۹ - پلاک ۲۷ - طبقه همکف - کد پستی ۷۵۹۱۳۷۸۱۳۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۷/۳۰۰۱۰/۷۷ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ نزد بانک تجارت شعبه شهید مطهری یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت: علی رهبر به شماره ملی ۴۲۳۱۹۷۲۵۳۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و حمید محمدی به شماره ملی ۴۳۲۲۳۷۳۰۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و احسان چگینی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۷۸۴۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای علی رهبر(مدیرعامل)همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای صادق حکمتیان منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۷۲۶۶۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم رقیه نظری منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۳۱۶۲۴۵۴۵۵۷۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354023
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان ساخت برومند درتاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۱۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری از قبیل راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ بویراحمد ـ مرکزی ـ سررودجنوبی ـ روستا سرابتاوه ـ شهرک صنعتی ـ خیابان توسعه ـ بن بست توسعه دوم ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۱۵۴۵۵۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۷۸۸/۳۵۱۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ بانک ایران زمین شعبه یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای حسین فعال به شماره ملی ۵۹۴۹۸۵۸۴۸۴ به سمت مدیرعامل و عضواصلی هیئت مدیره وخانم شادی یزدان جو به شماره ملی ۴۲۵۱۲۲۸۱۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم رقیه نظری منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل بروات، سفته ها، قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضاء شادی یزدان جو (رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی رهبر به شماره ملی ۴۲۳۱۹۷۲۵۳۲ به سمت بازرس اصلی و خانم مولا رهبر به شماره ملی ۴۲۳۰۱۹۱۵۴۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۲۳۷۸۴۳۰۴۳۸۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488570
آگهی تغییرات شرکت جیران بتن پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۵۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ علی رهبر به شماره ملی ۴۲۳۱۹۷۲۵۳۲ و مهدی ملک به شماره ملی ۴۳۲۳۰۹۰۳۰۷ و محمد علی ترکمانی به شماره ملی ۰۰۶۸۴۲۹۶۵۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ رقیه نظری منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ به سمت بازرس اصلی و شادی یزدان جو به شماره ملی ۴۲۵۱۲۲۸۱۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۴۰۷۵۸۶۳۵۶۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529747
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان ساخت ساورز درتاریخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۵۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۴۲۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری از قبیل راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ شهداء ـ بلوار ارم ـ خیابان شهدای ۶ ـ پلاک ۳۴ ـ طبقه همکف کد پستی ۷۵۹۱۷۴۴۱۸۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۴۱/۳۵۱۰ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ بانک ایران زمین شعبه یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای عیسی قدرت خواه به شماره ملی ۶۳۰۹۹۶۶۳۶۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی رهبر به شماره ملی ۴۲۳۱۹۷۲۵۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مولا رهبر به شماره ملی ۴۲۳۰۱۹۱۵۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اسناد عادی و نامه ها و مکاتبات با امضاء آقای علی رهبر (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رقیه نظری منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد بیگدلو به شماره ملی ۴۳۲۳۹۷۹۶۶۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۰۳۵۱۲۱۱۳۲۸۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557264
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن سازان مختار در تاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۵۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۴۷۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: امور پیمانکاری از قبیل راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ شاهد ـ خیابان شاهد ۲۲ [ شهید خداکرم علیزاده] ـ خیابان معلم ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۳۵۱۵۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۸۵۴/۳۵۱۰ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۶ نزد بانک ایران زمین شعبه یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای حمید رحمنی به شماره ملی ۴۳۹۱۴۲۰۹۸۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وخانم رقیه نظری منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم لیلا یزدان جو به شماره ملی ۴۲۴۰۱۹۱۲۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اسناد عادی و نامه ها و مکاتبات با امضاء خانم رقیه نظری منش (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی رهبر به شماره ملی ۴۲۳۱۹۷۲۵۳۲ به سمت بازرس اصلی و خانم مولا رهبر به شماره ملی ۴۲۳۰۱۹۱۵۴۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۲۳۲۹۲۴۷۰۲۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654764
آگهی تغییرات شرکت کیان پارس برومند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۷۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ منوچهر گودرزوند چگینی به شماره ملی ۴۳۲۴۵۴۴۳۱۱ و حمزه سجادی راد به شماره ملی ۳۳۴۱۷۱۰۴۸۵ و علی رهبر ۴۲۳۱۹۷۲۵۳۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ شادی یزدان جو به شماره ملی ۴۲۵۱۲۲۸۱۳۸ سمت بازرس اصلی و رقیه نظری منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۷۲۰۱۷۴۵۰۳۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686162
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسکله ساخت ماندگار درتاریخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۴۵۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:امور پیمانکاری از قبیل راه و ساختمان- تاسیسات و تجهیزات – آب و برق- نفت و گاز- صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط-ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج-عمده فروشی-خیابان طالقانی-کوچه ((قنادی اسلامی))-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۷۵۹۱۷۷۷۵۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷۴/۳۵۱۰ مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۶ بانک ایران زمین شعبه یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران:آقای محمد طاهرخانی به شماره ملی ۴۳۹۱۷۹۷۹۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی نیک بخت امیر آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۸۳۵۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی ملک به شماره ملی ۴۳۲۳۰۹۰۳۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اسناد عادی و نامه ها و مکاتبات با امضاء آقای مهدی نیک بخت امیر آباد ( رئیس هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای علی رهبر به شماره ملی ۴۲۳۱۹۷۲۵۳۲ به سمت بازرس اصلی و خانم رقیه نظری منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۸۰۹۱۶۱۱۷۸۸۱۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861536
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیلوفران کیمیای دنا درتاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۰۳۶۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری از قبیل راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ زیرتل ـ خیابان ((۱۶متری)) ـ بلوار امام خمینی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۸۴۳۷۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال نقد منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی شماره ۱۰۹۰/۳۵۱۰ مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ بانک ایران زمین شعبه یاسوج پرداخت گردید و مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای کیوان گودرزوند چگینی به شماره ملی ۴۳۲۳۶۰۰۱۰۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم رقیه نظری منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای حامد رادمهر به شماره ملی ۱۵۳۳۹۵۵۷۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اسناد عادی و نامه ها و مکاتبات با امضاء رقیه نظری منش ( رئیس هیات مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی نیکبخت امیر اباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۸۳۵۷۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رهبر به شماره ملی ۴۲۳۰۱۸۲۹۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۱۱۷۲۴۳۸۹۹۸۲۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861550
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص الماس سازان آفتاب درتاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۰۴۰۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری از قبیل راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ زیرتل ـ خیابان ((۱۶متری)) ـ خیابان امامت ۱۶ [ شهیدعباسی ] ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۸۴۵۹۵۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال نقد منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی شماره ۱۰۹۱/۳۵۱۰ مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ بانک ایران زمین شعبه یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای علی حمزه ئی به شماره ملی ۴۳۲۳۰۳۸۸۶۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد رهبر به شماره ملی ۴۲۳۰۱۸۲۹۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمزه سجادی راد به شماره ملی ۳۳۴۱۷۱۰۴۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل بروات،سفته ها،قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضاء آقای محمد رهبر ( رئیس هیات مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی نیک بخت امیر آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۸۳۵۷۶ به سمت بازرس اصلی و خانم رقیه نظری منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۱۱۷۲۲۳۱۹۵۳۳۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13989633
آگهی تغییرات شرکت هژیر ساز گیتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۳۴۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱آرین خدابخش خالدی به شماره ملی ۰۰۶۳۴۷۸۸۴۶ و مهدی راحی به شماره ملی ۴۳۲۳۵۵۰۱۷۰ و محمد رهبر ۴۲۳۰۱۸۲۹۶۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - رقیه نظری منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ سمت بازرس اصلی و آرزو آذرپیوند به شماره ملی ۴۲۴۰۳۷۵۶۳۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۲۰۱۸۴۱۴۲۲۸۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202589
آگهی تغییرات شرکت گیتی ساز بنیامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۳۴۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ امین جهانی به شماره ملی ۱۸۶۱۶۱۸۳۱۱ و رقیه نظری منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ و جواد طاهر نژاد به شماره ملی ۰۴۹۱۹۶۳۴۶۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۱ امین جهانی به شماره ملی ۱۸۶۱۶۱۸۳۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رقیه نظری منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد طاهر نژاد به شماره ملی ۰۴۹۱۹۶۳۴۶۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید که امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرار داد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رقیه نظری منش (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ مریم حبیبی مهر به شماره ملی ۴۲۴۰۰۳۲۶۰۱ به سمت بازرس اصلی و آرزو آذرپیوند به شماره ملی ۴۲۴۰۳۷۵۶۳۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۶۱۴۹۴۶۹۷۹۷۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246138
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرنیان برج عظیم درتاریخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۷۴۷۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری از قبیل: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله دادگستری ـ خیابان سردارجنگل شمالی ـ خیابان هجرت ۳ ـ پلاک ۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۵۵۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۵/۳۵۱۰ مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک بانک ایران زمین شعبه یاسوج با کد ۳۵۱۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد رهبر به شماره ملی ۴۲۳۰۱۸۲۹۶۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی رهبر به شماره ملی ۴۲۳۱۹۷۲۵۳۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای شادی یزدان جو به شماره ملی ۴۲۵۱۲۲۸۱۳۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اسناد عادی و نامه ها و مکاتبات با امضاء آقای علی رهبر(رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم رقیه نظری منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مریم حبیبی مهر به شماره ملی ۴۲۴۰۰۳۲۶۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۱۴۳۰۳۵۴۶۶۲۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246151
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فلق سازان برج درتاریخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۷۴۷۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری از قبیل: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله دادگستری ـ خیابان هجرت ۳ ـ خیابان حجت ـ پلاک ۱۵ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۵۶۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۶/۳۵۱۰ مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک بانک ایران زمین شعبه یاسوج با کد ۳۵۱۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد رهبر به شماره ملی ۴۲۳۰۱۸۲۹۶۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی رهبر به شماره ملی ۴۲۳۱۹۷۲۵۳۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سیده اکرم رضائی منش به شماره ملی ۴۲۵۱۳۰۳۰۰۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اسناد عادی و نامه ها و مکاتبات با امضاء آقای علی رهبر(رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم رقیه نظری منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم شادی یزدان جو به شماره ملی ۴۲۵۱۲۲۸۱۳۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۱۴۹۷۹۹۵۴۴۳۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14258801
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرنیان برج سهند درتاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۲۶۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۸۹۳۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری از قبیل: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله آزادی ـ خیابان آزادی ـ کوچه آشتیان ـ پلاک ۴ ـ طبقه چهارم ـ واحد ۷ کدپستی ۱۳۴۵۶۹۷۵۶۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۰ ـ ۲۷۴ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک بانک پارسیان شعبه شعبه آزادی با کد ۱۰۰۶ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد رهبر به شماره ملی ۴۲۳۰۱۸۲۹۶۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم رقیه نظری منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۹۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی رهبر به شماره ملی ۴۲۳۱۹۷۲۵۳۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اسناد عادی و نامه ها و مکاتبات با امضاء آقای محمد رهبر(رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم شادی یزدان جو به شماره ملی ۴۲۵۱۲۲۸۱۳۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سیده اکرم رضائی منش به شماره ملی ۴۲۵۱۳۰۳۰۰۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۷۲۲۹۵۲۶۴۸۱۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک