فهیمه رضائیان

فهیمه رضائیان

کد ملی 4231891370
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1118896
آگهی تغییرات شرکت نرماب بتن دمچنار (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۵۱۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۸۷۲۶
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۶/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ محمود محمودزادگان بشماره ملی ۴۲۳۱۶۱۴۸۲۲ و فهیمه رضائیان بشماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ و ناهید هادوی نسب بشماره ملی ۴۲۳۱۹۱۲۰۶۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ مهدی دست داده بشماره ملی ۴۲۳۱۸۷۱۲۷۲ بسمت بازرس اصلی و داوود اکبرزاده بشماره ملی ۴۲۳۱۶۱۵۹۷۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ مدیران و دارندگان حق امضاء: محمود محمودزادگان بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و ناهید هادوی نسب بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فهیمه رضائیان بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه‌های عادی باامضاء محمود محمودزادگان (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۰۰۹۹۴ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126900
آگهی تغییرات شرکت نما سازه پاسارگاد (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۰۷۵ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۶۹۷۰۵
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۴/۴/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح گردید و تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۴ نفر به ۳ نفر کاهش یافت. ۲ سلیمه روزیان بشماره ملی ۶۰۰۰۰۳۱۶۳۷ و شاپور ضرغام پور بویراحمدی بشماره ملی ۴۲۳۱۱۷۴۵۴۷ و حسن پرویزی بشماره ملی ۴۲۳۳۱۰۲۷۲۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ مهناز قربانی بشماره ملی ۴۲۳۱۹۴۸۹۹۲ بسمت بازرس اصلی و فهیمه رضائیان بشماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ مدیران و دارندگان حق امضاء: شاپور ضرغام پور بویراحمدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سلیمه روزیان بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن پرویزی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه‌های عادی باامضاء سلیمه روزیان (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۰۳۷۹۴ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169171
آگهی تصمیمات شرکت پدرام کاران کهگیلویه سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۳۶۳۸
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۸/۶/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ محمد طیبی کد ملی ۴۲۵۰۴۱۰۶۲۵ و میلاد طیبی کد ملی ۴۲۵۱۲۴۹۷۶۳ و حامد سعیدی سوق کد ملی ۴۲۵۰۴۲۲۸۴۴ و زهرا طیبی کد ملی ۴۲۵۱۲۴۶۹۷۷ و اسماعیل اقبالی فرد کد ملی ۴۲۵۰۵۵۸۲۳۱ و مهدی ودودی کد ملی ۴۳۲۳۵۳۸۰۳۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ میترا کاردان کد ملی ۱۸۶۰۴۲۵۸۱۱ بسمت بازرس اصلی و فهیمه رضائیان کد ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ مدیران و دارندگان حق امضاء: میلاد طیبی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد طیبی بسمت رئیس هیئت مدیره و حامد سعیدی سوق بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا طیبی و اسماعیل اقبالی فرد و مهدی ودودی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه‌های عادی و اداری با امضاء محمد طیبی (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۳۰۱۰۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۸۰۵۴۱ رئیس ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674928
آگهی تصمیمات شرکت کوه گل سی سخت سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۲۵۵۶
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۲/۹/۹۲ شرکت مذکور در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۳/۹/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ کاوس وفائی سی سخت بشماره ملی ۴۲۳۱۰۱۵۳۶۸ و پریوا وفائی سی سخت بشماره ملی ۴۲۳۰۹۸۰۴۴۲ و ایزد دوخت نیک اقبالیان بشماره ملی ۴۲۳۱۰۱۶۳۱۳ و حسن محمدزاده سالیانی بشماره ملی ۲۷۳۸۹۶۳۵۰۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال دیگر انتخاب شدند. ۲ فهیمه رضائیان بشماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ بسمت بازرس اصلی و فریده جعفری کوخدان بشماره ملی ۴۲۲۰۱۹۳۹۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه خبر جنوب جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ۴ مدیران و دارندگان حق امضاء: کاوس وفائی سی سخت بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و پریوا وفائی سی سخت بسمت رئیس هیئت مدیره و ایزد دوخت نیک اقبالیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن محمدزاده سالیانی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری باامضاء کاوس وفائی سی سخت (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۳۱۰۷۲۵۵۹ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1773198
آگهی تغییرات شرکت طاق کسری نیاوران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۷۵۳۰۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ کیهان صداقت قوام آباد علیا بشماره ملی ۴۲۳۱۶۵۹۴۵۱ و عارف صداقت قوام آباد علیا بشماره ملی ۴۲۳۱۷۰۶۴۰۹ و شاهین بهمنی بشماره ملی ۴۲۳۱۹۰۱۵۲۱ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ فهیمه رضائیان بشماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ به سمت بازرس اصلی و سارابهمنی زاده به شماره ملی۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۱۰۲۱۶۲۱۱۲۷۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9801110
آگهی تاسیس شرکت تحکیم پارسیان زاگرس با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ تحت شماره۴۲۰۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۱۱۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در کلیه زمینه‌های فنی و مهندسی و طرح و نظارت و ساخت و ساز انواع ساختمان و ابنیه سدسازی پل‌سازی راه‌سازی ساخت تونل و شرکت در مناقصات و مزایدات و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی و انجام کلیه کارهای تاسیساتی و تجهیزات ساختمانی و خطوط انتقال آب نفت و گاز و شبکه‌های گاز رسانی و آب و فاضلاب. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران رسالت میدان ۷۷ بن‌بست ۸ متری غربی پ ۵ ط ۳ ـ کدپستی ۱۶۴۸۶۷۹۳۱۹ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای یوسف صیادی‌اوندی به شماره ملی۱۸۴۱۹۹۰۳۸۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ خانم فهمیه رضائیان به شماره ملی۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم فهیمه رضائیان به شماره ملی۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هیئت‌مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771769
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هیوا خدمات زمرد درتاریخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۴۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۷۱۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای خدماتی ساختمانی ـ رنگ امیزی و تزیینات ساختمان نگهداری وفروش تاسیسات برودتی وحرارتی ـ وامور بهره برداری از تاسیسات ـ انجام کارهای فنی و لوله کشی برق کاری صنعتی و ساختمانی خدمات کامپیوتری و رایانه ای ونصب و راه اندازی وپشتیبانی ـ تعمیر ونگهداری ماشین آلات سبک وسنگین و فروش انواع تجهیزات اداری ـ نگهداری و اجرایی فضایی سبزاجرایی فاضلاب شهری و محوطه سازی و فضاسازی ودرخت کاری آب یاری فضای سبز ـ تامین نیروی فنی ـ خدمات اداری بررسی موضوعات محتلف خدماتی خدمات آشپزخانه و رستوران داری ـ امور حمل ونقل و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ سقف های شیب دار ـ ایزوگام ـ داربست فلزی شرکت درمناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی ـ طرح صنعتی و مشاوره و انجام کلیه امور اداری بنام و برای هر شخص حقیقی و حقوقی ـ و خرید وفروش واردات و صادرات کلیه کارهای مجاز بازرگانی و انجام امور سرمایه گذاری واخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک ها وموسسات به صورت ارزی وریالی وارجاع اظهارنامه ـ نظافت و تنظیف خدماتی ـ بارعایت قوانین ومقررات جاری کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج سرآبتاوه خلیج فارس ۳ کوچه شهید آذرگون کدپستی ۷۵۹۱۱۳۵۵۹۸ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴۸/۸۶۲۹۰۱ مورخ ۱/۲/۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: اقدس جاویدی نژاد به شماره ملی ۲۳۹۲۱۷۹۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و بهزاد بهزادی به شماره ملی ۲۳۹۱۸۹۴۸۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره رامین بهزادی به شماره ملی ۲۳۸۰۳۷۷۷۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای بهزاد بهزادی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه عبدالی کوشک به شماره ملی ۴۲۳۱۹۷۵۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم فهیمه رضائیان به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۱۱۲۵۰۳۶۶۷۱۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083143
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم خدمات هخامنش در تاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۴۲۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه ـ امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، تامین نیروی انسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان مصلی کوچه شریعتی پایین تراز ایستگاه مختار کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۳۴۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام می باشد که مبلغ پانصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: سیدعبدالمطلب گوهری به شماره ملی ۴۲۳۱۷۵۵۰۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و وحید مقیمی به شماره ملی ۴۲۳۱۹۰۴۶۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رامین بهزادی به شماره ملی ۲۳۸۰۳۷۷۷۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتـ خاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رامین بهزادی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم راضیه عبدالی کوشک به شماره ملی ۴۲۲۰۱۵۹۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم فهیمه رضاییان به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۰۷۲۸۷۹۸۲۱۴۲۰۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252179
آگهی تغییرات شرکت بویر سقف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۹۶۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ سیمین دخت حسینیان به شماره ملی ۴۲۳۱۶۶۲۵۴۱ و ید الله حسینیان به شماره ملی ۴۲۳۰۰۰۱۱۰۱ و بابک حسینیان به شماره ملی ۴۲۳۱۹۰۳۷۱۹ و سیامک حسینیان به شماره ملی ۴۲۳۰۰۰۲۲۲۱ و زهرا پایدار به شماره ملی ۴۲۳۱۹۵۹۵۲۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سودابه احمدی به شماره ملی ۴۲۳۰۰۴۳۲۴۴ به سمت بازرس اصلی و فهیمه رضائیان شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشارابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۱۰۲۲۴۰۰۲۷۳۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299097
آگهی تغییرات شرکت سازه پویای زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ علی گروسی به شماره ملی ۰۳۲۰۴۴۳۴۶۹ و سیدرضا محمودی راد به شماره ملی ۴۲۵۰۶۴۱۷۴۰ و شهیر حیدری نژاد بوشهری به شماره ملی ۱۸۲۹۰۷۷۹۴۵به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سید علی اکبر محمودیان به شماره ملی ۴۲۳۱۹۱۳۶۴۱ به سمت بازرس اصلی و فهیمه رضائیان به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۱۱۹۴۳۹۵۴۴۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13340562
آگهی تغییرات شرکت خدماتی زیباسازان زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۲۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حمید رضا صادقی به شماره ملی۴۲۳۱۶۴۷۶۳۱ و سعیده صادقی به شماره ملی ۲۳۹۲۱۸۳۰۹۰ و امرالله چوبینه به شماره ملی ۲۳۹۲۱۸۳۳۱۷ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند. ۲روزنامه کثیرانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ سارا بهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و فهیمه رضائیان به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۵۱۲۱۷۶۵۲۲۲۳۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13447415
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیکر سازان شهنیز جنوب درتاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۵۲۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه ساختمان تاسیسات آب برق کشاورزی صنعت ارتباطات نفت وگاز در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ کوی ازادگان ـ کوچه ((جهانبازی)) ـ خیابان شهید نیک پی ـ پلاک ۴۹ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۶۳۴۹۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۱۷۴/۴۰۰۰ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه طالقانی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای مجتبی امیری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۲۷۰۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره وآقای مجتبی صیدالی سیف اباد به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۳۷۹۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم لیلی صیدالی سیف آباد به شماره ملی ۴۲۳۲۰۲۶۳۱۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء مجتبی صیدالی سیف آباد (رئیس هیأت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سارا بهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ به سمت بازرس اصلی و خانم فهیمه رضائیان به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۰۶۴۸۸۲۴۷۶۵۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493205
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی بشار سازه یاسوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۷۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ مجتبی صیدالی سیف آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۳۷۹۷ و مجتبی امیری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۲۷۰۷۶ و سیدمهدی موسوی به شماره ملی ۱۲۰۹۷۶۵۶۷۵ و ذبیح اله آذریان به شماره ملی ۴۲۳۲۱۵۱۶۱۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ فهیمه رضائیان به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ به سمت بازرس اصلی و هادی عمیدیان به شماره ملی ۴۲۲۰۱۰۹۷۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۴۱۱۳۱۹۴۱۰۴۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13863646
آگهی تغییرات شرکت افلاک راه بلاد شاپور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۶۵۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ حسن پور کاظم به شماره ملی ۱۵۷۰۰۸۰۲۰۸ و بهنام بهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۱۴۱ و میرحمید زنده دل بناب به شماره ملی ۱۳۸۱۷۲۷۴۷به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سید فرامرزحسینی نژاد شماره ملی ۴۲۳۰۵۷۳۸۱۲ به سمت بازرس اصلی و فهیمه رضائیان نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۱۱۱۸۴۶۵۱۸۹۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14012445
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کلبه سازه رها در تاریخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۸۹۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۶۵۶۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: پیمانکاری درزمینه: راه و ساختمان و تاسیسات و جهیزات و آب و برق و کشاورزی و صنعت و ارتباطات و نفت وگاز پس از خذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ ترمینال ـ خیابان ابن سینا ـ بلوار شهید رجائی ـ پلاک ۰ ـ ساختمان صدف ـ طبقه همکف ـ واحد ۲ کدپستی ۷۵۹۱۹۷۵۵۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۹۳ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه مطهری با کد ۳۴۹۳ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد طاهر حسن پور به شماره ملی ۴۲۲۰۰۵۹۲۵۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای یاسر حسن پور شرف آباد سفلی به شماره ملی ۴۲۲۰۱۲۰۵۳۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد حسن پور به شماره ملی ۴۲۲۰۲۷۶۱۱۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اسناد رسمی واوراق بهادار وتعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات ونامه های عادی واداری با امضاء محمد طاهر حسن پور ومهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه رضائیان به شماره ملی ۴۲۲۰۶۷۹۸۲۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فهیمه رضائیان به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۱۵۷۶۴۵۹۴۴۱۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14022867
آگهی تغییرات شرکت درخشان یاقوت برنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۳۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱محمد قاسم فسائی به شماره ملی ۴۲۵۰۱۶۵۴۰۱و داود نجاحی اسگوئی به شماره ملی ۱۳۷۶۵۸۸۲۲۶ و حسین احمدی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۴۹۶۶۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ ناهید طاعت پور به شماره ملی ۴۲۲۰۰۴۷۶۴۶ به سمت بازرس اصلی و فهیمه رضائیان به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۲۲۲۶۰۹۸۴۲۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14050788
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساباط راه عرشیا درتاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۸۹۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۱۶۱۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری در زمینه:راه ـ ساختمان ـ تاسیسات ـ تجهیزات ـ آب ـ برق ـ کشاورزی ـ صنعت ـ ارتباطات ـ نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ دهستان سررودجنوبی ـ روستا تل خسرو ـ خیابان فرعی ۷ تل خسرو ـ خیابان ف ۹تل خسرو [حضرت ابوالفضل (ع)] ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۱۶۹۸۴۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۹۳۲۵۹۳۳ مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه مطهری با کد ۳۴۹۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم زهرا صداقت به شماره ملی ۴۲۲۰۱۴۹۹۷۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای صادق افرائی گنجه به شماره ملی ۴۲۲۰۲۴۲۶۲۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سکینه افرائی گنجه به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۳۳۴۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اسناد رسمی واوراق بهادار وتعهد آور بانکی از قبیل چک سفته برات ونامه های عادی واداری با امضاء سکینه افرائی گنجه نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه رضائیان به شماره ملی ۴۲۲۰۶۷۹۸۲۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فهیمه رضائیان به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۳۰۶۷۸۶۹۲۳۲۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331977
آگهی تغییرات شرکت بشار آشیان تندیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۸۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ محمدرضا صیادی به شماره ملی ۱۵۵۱۸۹۶۷۵۳و علی حسن رمضانی پور به شماره ملی۴۲۳۱۷۴۶۶۸۰ و فرزانه رمضانی پور به شماره ملی ۴۲۳۲۰۵۰۶۵۵ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ فهیمه رضائیان به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ به سمت بازرس اصلی و ناهید طاعت پور به شماره ملی ۴۲۲۰۰۴۷۶۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۹۰۶۵۷۵۷۶۳۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345183
آگهی تغییرات شرکت دنیز عمران یاس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۶۳۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ مهدی پادرگانی به شماره ملی ۴۲۵۰۹۴۱۳۰۲ و مریم عزیزی صدر به شماره ملی۲۳۸۰۱۰۶۳۱۲و فاطمه عزیزی صدر به شماره ملی ۲۳۹۱۹۲۶۷۱۵ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ ناهید طاعت پور به شماره ملی ۴۲۲۰۰۴۷۶۴۶ به سمت بازرس اصلی و فهیمه رضائیان به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۹۱۴۶۱۱۹۸۸۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14355619
آگهی تغییرات شرکت مینو برج شمس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۷۹۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ - منصور سرداری به شماره ملی ۰۰۸۰۶۵۴۹۱۶و مهسا عزیزی صدر به شماره ملی۲۳۸۰۰۱۱۴۸۶ و جهانگیر محمدی دولت آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۸۴۰۳۳ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ ناهید طاعت پور به شماره ملی ۴۲۲۰۰۴۷۶۴۶ به سمت بازرس اصلی و فهیمه رضائیان به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۹۲۱۱۵۵۲۶۸۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14356718
آگهی تغییرات شرکت ساباط سازه پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۳۴۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ - زهرا صداقت به شماره ملی ۴۲۲۰۱۴۹۹۷۱ و محمود حسین پور به شماره ملی ۴۲۳۱۹۷۷۹۵۱ و امین پور علی نصر اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۷۵۲۸۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - فاطمه رضائیان به شماره ملی ۴۲۲۰۶۷۹۸۲۰ به سمت بازرس اصلی و فهیمه رضائیان به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۹۲۱۷۳۲۶۵۰۴۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک