بهمنی زاده

بهمنی زاده

کد ملی 4231891095
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1169715
آگهی تاسیس موسسه حق بنیان مهر شماره ثبت ۲۹۳ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۵۲۳۸
با توجه بماده ۸ آئین نامه ثبت موسسات غیر تجاری خلاصه اساسنامه و تقاضانامه موسسه مذکور که در تاریخ ۲/۶/۹۲ شماره ثبت ۲۹۳در این اداره بثبت رسیده و جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. ۱ ـ نام موسسه: موسسه حق بنیان مهر ۲ـ موضوع موسسه: وصول معوقات بانک ها و موسسات دولتی و خصوصی ـ طرح و پیگیری دعاوی کیفری و حقوقی له و علیه ادارات دولتی و خصوصی به مراجع مختلف قضایی و ثبتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. ۳ ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۴ ـ مرکز اصلی موسسه: یاسوج ـ بلوار امام خمینی ـ نبش گلستان ۵ ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۶۵۸۷۶ ۵ ـ سرمایه موسسه: مبلغ یک میلیون ریال ۶ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: سارا بهمنی زاده کد ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و طیبه آذرپیوند کد ملی ۴۲۵۱۰۰۸۲۸۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و اله بخش آذرپیوند کد ملی ۴۲۳۰۰۸۳۰۱۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء طیبه آذرپیوند (رئیس هیئت مدیره) و مهر موسسه معتبر است. ۷ ـ اساسنامه موسسه مشتمل بر ۲۶ ماده بتصویب رسید. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۲۷۰۸۴ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1248299
آگهی تاسیس شرکت زیبا نمای رضا سهامی خاص شماره ثبت ۶۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۶۳۵۵
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در مورخ ۷/۹/۱۳۹۲ شماره ثبت ۶۷۹۹ در دایره ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضای گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد. ۱ ـ موضوع شرکت: اجرای نماهای کامپوزیت آلومینیومی ساختمان ـ آرماتور بندی ـ اجرای سقف و ستون ـ انواع مدل سنگ و دیوار کشی دور ساختمان ـ اجرا و خدمات تزئینات ساختمانی ـ دکوراسیون بندی (سقف کاذب ـ کف پوش ـ دیوار پوش) سقف های شیب دار ـ فروش و اجرای انواع درب ـ سکوریت بندی ـ فروش انواع مصالح ساختمانی و مصالح جایگزین نوین ـ جوشکاری اسکله فلزی ـ در و پنجره سازی ـ فروش قطعات کامپیوتر بصورت عمده ـ اجرای فاضلاب شهری و محوطه سازی و فضا سازی و درخت کاری ـ رنگ آمیزی ساختمان و معابر ـ ارائه خدمات امور اداری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ سرآبتاوه ـ خلیج فارس ۵ ـ کوچه شهید خلیفه کرمی ـ کدپستی ۷۵۹۱۱۳۵۵۵۴ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا به حساب جاری شماره ۶۸۰۱۸۵۷۳۴ نزد بانک کشاورزی شعبه ولیعصر یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. ۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: سارا بهمنی زاده کد ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رضا قادرنژاد کد ملی ۴۲۲۰۰۹۹۰۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و کیاوش بهمنی زاده کد ملی ۴۲۳۱۸۹۱۷۴۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی و اوراق بهادار و نامه های عادی با امضای رضا قادرنژاد (رئیس هیئت مدیره) و سارا بهمنی زاده (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۶ـ هاجر پایدار کد ملی ۴۲۲۰۱۹۰۲۶۰ بسمت بازرس اصلی و عادل سیادتی کد ملی ۴۲۲۰۱۲۷۵۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۰۳۴۸۱ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348277
آگهی تغییرات شرکت نیل آسای دیار کهن (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۶۹۸ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۵۴۶۱
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ مهناز انصاری راد بشماره ملی ۴۲۳۱۷۰۸۲۷۴ و محمدعلی توکلی زاده بشماره ملی ۴۷۲۳۴۴۹۹۰۶ و مسعود کبیریان بشماره ملی ۱۱۴۲۳۵۶۰۷۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ حلیمه وفابین بشماره ملی ۴۳۲۲۱۲۷۷۵۵ بسمت بازرس اصلی و سارا بهمنی زاده بشماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ مدیران و دارندگان حق امضاء: محمد علی توکلی زاده بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهناز انصاری راد بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود کبیریان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه‌های عادی باامضاء مهناز انصاری راد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۳۱۵۲۴ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657845
آگهی تصمیمات شرکت خدمات اداری فنی مهندسی ابتکار نگار مهاجر سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۹۷۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سجاد دستیاران به شماره ملی ۴۲۳۲۰۵۹۹۴۶ و آقای نادر خنجری حسن آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۴۷۹۶۸۹ و فیروز انصاری نیا به شماره ملی ۴۲۳۰۹۲۰۹۰۳ و آقای سید محمد قاسمیان به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۰۱ و آقای سجاد انصاری نیا به شماره ملی ۴۲۳۱۸۲۷۴۷۸ و آقای ستار برزگریان به شماره ملی ۴۲۳۰۷۴۶۵۷۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ سارابهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ به سمت بازرس اصلی و مهرآفرین دامن باغ شماره ملی ۴۲۳۱۰۲۰۳۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۰۷۱۷۹۱۰۲۸۹۴۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726999
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آفتاب مهتاب دنا درتاریخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۲۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۸۹۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای خدماتی ساختمانی ـ رنگ امیزی و تزیینات ساختمان نگهداری وفروش تاسیسات برودتی وحرارتی ـ وامور بهره برداری از تاسیسات ـ انجام کارهای فنی و لوله کشی برق کاری صنعتی و ساختمانی خدمات کامپیوتری و رایانه ای ونصب و راه اندازی وپشتیبانی ـ تعمیر ونگهداری ماشین آلات سبک وسنگین و فروش انواع تجهیزات اداری ـ نگهداری و اجرایی فضایی سبزاجرایی فاضلاب شهری و محوطه سازی و فضاسازی ودرخت کاری آبیاری فضای سبز ـ تامین نیروی فنی ـ خدمات اداری بررسی موضوعات محتلف خدماتی خدمات آشپزخانه و رستوران داری ـ امور حمل ونقل و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ سقف های شیب دار ـ ایزوگام ـ داربست فلزی شرکت درمناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ طرح صنعتی و مشاوره و انجام کلیه امور اداری بنام و برای هر شخص حقیقی و حقوقی ـ خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کارهای مجاز بازرگانی و انجام امور سرمایه گذاری واخذ وام و تهسیلات از کلیه بانک ها وموسسات به صورت ارزی وریالی وارجاع اظهارنامه ـ نظافت و تنظیف خدماتی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ تلخسرو ـ جنب تعاونی دانش کدپستی ۷۵۹۱۱۸۶۸۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۲۳/۹۳۲۹۰۱ مورخ ۱۳/۰۹/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: جاسم یاوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۵۷۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و فاطمه درایش به شماره ملی ۴۲۲۰۱۵۵۴۰۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا پناهی شعار به شماره ملی ۱۸۶۱۷۲۹۶۱۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای جاسم یاوری (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سارا بهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای کیاوش بهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۷۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۰۹۱۸۶۰۰۱۷۶۲۴۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1773198
آگهی تغییرات شرکت طاق کسری نیاوران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۷۵۳۰۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ کیهان صداقت قوام آباد علیا بشماره ملی ۴۲۳۱۶۵۹۴۵۱ و عارف صداقت قوام آباد علیا بشماره ملی ۴۲۳۱۷۰۶۴۰۹ و شاهین بهمنی بشماره ملی ۴۲۳۱۹۰۱۵۲۱ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ فهیمه رضائیان بشماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ به سمت بازرس اصلی و سارابهمنی زاده به شماره ملی۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۱۰۲۱۶۲۱۱۲۷۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805575
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی زیباسازان زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۲۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱سارا بهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ سمت بازرس اصلی و فهیمه رضائیان به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۲روزنامه کثیرالانشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۲۲۹۵۹۰۹۱۱۳۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869641
آگهی تغییرات شرکت مرتب کار هیوا سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۱۰۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ سارا بهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ و مصطفی مظلوم نسب به شماره ملی ۴۲۶۹۷۸۶۵۹۰ و فاطمه حسن پور به شماره ملی ۴۲۳۱۹۰۲۹۹۲ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ سهراب رستمی زاده تل زالی به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۸۵۲۳ به سمت بازرس اصلی و الهام عبدی به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۴۲۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشارابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۲۲۶۱۲۳۲۴۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972839
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساورز عرش بشار درتاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۰۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۲۵۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:امور پیمانکاری در زمینه آب، برق، راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز، صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:یاسوج آخر آسفالت تل زالی خیابان شهید نیکوکار پلاک ۴۴ کدپستی ۷۵۹۱۶۶۷۱۶۶ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲/۳۴۶۲ مورخ ۲۳/۰۵/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت:افسانه مسعودی کوشک به شماره ملی ۴۲۳۰۱۲۸۴۸۷ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و سارا بهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای علی حسن رضائیان جهان آباد(رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم زینب کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۴۵۸۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۹۶۱۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۵۲۷۷۶۸۵۵۴۹۳۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038561
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس الماس هامون درتاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۶۲۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و آب - ابنیه - تاسیسات و تجهیزات - برق. نفت و گاز - صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت محدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج - سرآبتاوه - نرسیده به شیرینی فروشی علیپور کدپستی ۷۵۹۱۱۳۵۶۱۵ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ پانصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۱۰/۲۱۲۳مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۵نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت: زینب کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۴۵۸۷ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و مریم کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۶۳۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهره کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۹۶۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء زینب کرمی کالوس(مدیرعامل ) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی حسن رضاییان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم سارا بهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۷۰۵۱۴۸۲۹۶۷۳۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110089
آگهی تغییرات شرکت سمیر پارس معصوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۶۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ روح الله کیانی نسب به شماره ملی ۲۴۳۰۴۰۵۷۲۵ و زهرا حکمتی اصیل به شماره ملی ۴۲۲۰۱۷۷۹۳۰ و سعیده نیازی به شماره ملی ۴۲۳۲۱۰۷۷۷۰ و حسین افتخاری به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۱۲۵۲ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سامان میرزائی به شماره ملی ۴۲۲۰۰۰۹۴۸۵ به سمت بازرس اصلی و سارا بهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ایتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۸۱۵۳۱۸۵۷۱۳۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13367715
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هیراد بامداد بهنام درتاریخ ۱۴/۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۳۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۲۰۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه و ساختمان ـ نفت و گاز و برق ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و کشاورزی ـ ارتباطات و صنعت و معدن پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ عمده فروشی ـ خیابان ۱۳ ابان ـ کوچه نوروز ـ پلاک ۶ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۷۶۸۶۶ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۱۴۶۶/۳۰۰۵ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای احسان سعیدی نیک به شماره ملی ۶۰۰۹۹۵۳۰۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم سارا بهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم الهام رادمنش به شماره ملی ۴۲۵۱۱۴۱۰۳۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای الهام رادمنش (نائب رئیس هیئت مدیره) و همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اقای سید مسعود کشاورز به شماره ملی ۴۲۴۰۲۷۰۶۲۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علی جهانبازی شرف آباد سفلی به شماره ملی ۴۲۳۰۵۷۷۸۴۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۱۱۴۳۶۶۶۶۰۷۱۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13447415
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیکر سازان شهنیز جنوب درتاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۵۲۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه ساختمان تاسیسات آب برق کشاورزی صنعت ارتباطات نفت وگاز در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ کوی ازادگان ـ کوچه ((جهانبازی)) ـ خیابان شهید نیک پی ـ پلاک ۴۹ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۶۳۴۹۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۱۷۴/۴۰۰۰ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه طالقانی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای مجتبی امیری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۲۷۰۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره وآقای مجتبی صیدالی سیف اباد به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۳۷۹۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم لیلی صیدالی سیف آباد به شماره ملی ۴۲۳۲۰۲۶۳۱۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء مجتبی صیدالی سیف آباد (رئیس هیأت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سارا بهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ به سمت بازرس اصلی و خانم فهیمه رضائیان به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۳۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۰۶۴۸۸۲۴۷۶۵۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453741
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هیوا رعد یاسین درتاریخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۶۷۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه و ساختمان ـ نفت و گازو برق ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و کشاورزی ـ ارتباطات و صنعت و معدن بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه و بویراحمد ـ شهر یاسوج ـ عمده فروشی ـ خیابان چمران ـ خیابان شریعتی ـ پلاک ۹۹ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۶۸۸۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۱۱۲۰/۷۴۰۱ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ بانک دی شعبه سیزده آبان یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای احسان سعیدی نیک به شماره ملی ۶۰۰۹۹۵۳۰۵۷ به سمت مدیرعامل و سمت عضو هیئت مدیره و خانم طیبه خوبانی به شماره ملی ۴۲۵۱۱۱۱۴۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سارا بهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت به امضای سارا بهمنی زاده (نائب رئیس هیئت مدیره) و همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زبیده افشینی به شماره ملی ۴۲۵۱۱۹۸۲۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی محمودی مرام به شماره ملی ۴۲۵۱۰۶۰۰۷۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۰۹۹۸۳۹۰۶۸۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474056
آگهی تغییرات شرکت سادات برج بهنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ فاطمه غلامی گنجه بشماره ملی ۴۲۳۰۴۱۶۹۹ و رامین اسدی بشماره ملی ۴۳۲۴۳۰۱۵۶۵ و الهام رادمنش بشماره ملی ۴۲۵۱۱۴۱۰۳۲ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سارا بهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ به سمت بازرس اصلی و علی شکری به شماره ملی ۴۲۲۰۱۵۶۲۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۳۲۷۶۰۲۶۹۰۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598172
آگهی تغییرات شرکت کیهان سازه برانوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۰۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱احمد امیر احمدی به شماره ملی ۰۰۵۹۱۷۹۷۰۸و کامبیز صالحی حمزه خانی به شماره ملی ۴۲۳۱۶۴۲۵۸۳ و حسین احمدی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۴۹۶۶۳ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ ناهید طاعت پور به شماره ملی ۴۲۲۰۰۴۷۶۴۶ به سمت بازرس اصلی و سارا بهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۶۱۵۶۶۱۳۲۳۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603226
آگهی تغییرات شرکت ظریف سازه برانوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۰۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ عباس چراغی سی سخت به شماره ملی ۴۲۳۱۸۴۱۷۵۶ و سارابهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ و سعید بایسته تارات به شماره ملی ۰۳۲۲۵۶۵۱۸۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ فائزه نقی پوربه شماره ملی ۰۴۹۳۲۷۸۵۰۸ به سمت بازرس اصلی و فاطمه علوی نسب به شماره ملی ۴۲۴۰۰۶۲۰۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۶۲۰۹۱۸۳۸۳۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13758649
آگهی تغییرات شرکت ساباط بنا پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۱۹۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱فاطمه رضائیان به شماره ملی ۴۲۲۰۶۷۹۸۲۰ و امراله شایان زاده به شماره ملی ۴۲۵۱۰۲۱۵۶۸ و صادق افرائی گنجه به شماره ملی ۴۲۲۰۲۴۲۶۲۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سارا بهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ به سمت بازرس اصلی و ناهید طاعت پور به شماره ملی ۴۲۲۰۰۴۷۶۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۹۲۲۴۸۲۶۳۹۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13827998
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دالان بتن هخامنش درتاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۶۵۶۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری راه و ساختمان و تاسیسات و آب برق و کشاورزی و صنعت و ارتباطات و نفت وگاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ شاهد ـ بلوار معاد ـ خیابان شاهد ۱۲ [ شهید مرادی ] ـ پلاک ۳ ـ طبقه همکف ـ کد پستی ۷۵۹۱۷۱۸۳۵۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۹۳/۱۵۰۱۵ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ نزد بانک قوامین شعبه مرکزی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای سیدساعد رمضانی پور به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۹۳۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای سیدعارف رمضانی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۴۷۹۲۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرزانه رمضانی پور به شماره ملی ۴۲۳۲۰۵۰۶۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء آقای سیدساعد رمضانی پور (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سارا بهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای فرامرز حسینی نژاد مهریان به شماره ملی ۴۲۳۰۵۷۳۸۱۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۱۰۱۹۴۵۵۵۵۵۶۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13863633
آگهی تغییرات شرکت افلاک راه بلاد شاپور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۶۵۵۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: میرحمید زنده دل بناب به شماره ملی ۱۵۷۰۰۸۰۲۰۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بهنام بهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره حسن پور کاظم به شماره ملی ۰۳۲۲۵۶۵۱۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء بهنام بهمنی زاده (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش۹۶۱۱۱۸۸۷۸۲۷۶۴۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک