سیمین تاج آذر گشسب

سیمین تاج آذر گشسب

کد ملی 4231886725
42
شرکت‌ها
42
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12648823
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاقوت خدمات چهار فصل در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۷۸۴۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۴۷۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: خدمات امور حمل و نقل شامل اداره امور نقلیه ورانندگی، تعمیر ونگهداری ساختمان و ماشین آلات، امورآشپزخانه ورستوران، خدمات عمومی (نظیر تنظیف، نامه رسانی) نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ وتکثیر، امور بهره برداری از تاسیسات، جدول بندی، محوطه سازی، کانال کشی خطوط لوله، رنگ آمیزی ساختمان جداول و معابر، برقکاری صنعتی وساختمانی، تاسیسات حرارتی و برودتی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی امور پیمانکاری در زمینه آب، برق، راه، ساختمان، نفت و گاز، تاسیسات و تجهیزات، صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج خیابان ارتش روبروی گلستان ۴ جمب بیمه ایران کدپستی ۷۵۹۱۷۶۳۸۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۱/۲۱۲۳ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مینا خیراندیش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۰۸۳۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره و صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مینا خیراندیش (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فرشاد گلستانی به شماره ملی ۴۲۶۰۱۹۹۵۰۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد مهدی شیرزاد به شماره ملی ۰۹۴۵۸۰۹۷۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش۹۴۱۱۱۹۵۵۱۲۴۶۶۸۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681222
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ققنوس تندیس نگین در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۷۸۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۴۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه آب، برق، راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز، صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج شرف آباد ـ پشت مسجد امام حسین ـ خیابان شهید مطهری ـ پلاک ۳۱ ـ کدپستی ۷۵۹۱۶۱۹۹۸۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۵/۲۱۲۳ مورخ ۰۳/۱۲/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و فرزاد آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۲۰۳۷۰۵۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و زینب آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۲۰۵۵۵۴۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای سیمین تاج آذرگشسب (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مسعود جهادپور به شماره ملی ۴۲۵۱۱۸۳۶۲۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم فرختاج ایزدپناه به شماره ملی ۴۲۳۰۰۸۸۷۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۰۹۹۱۹۳۸۵۳۷۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12698708
آگهی تغییرات شرکت تندیس هامون کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۷ و وحید لیائی به شماره ملی ۵۰۹۹۹۷۳۳۳۷ و مرتضی براری یکنمی به شماره ملی ۵۹۴۹۸۶۱۲۰۵ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ عباس فتاحی موردراز به شماره ملی ۲۳۹۲۱۹۴۷۱۸ به سمت بازرس اصلی و سیمین تاج آذر گشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۴۱۲۱۷۲۲۷۹۵۴۹۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815187
آگهی تصمیمات شرکت بتن سازان دهدشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۲۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ جلیل کیانی پور به شماره ملی ۴۲۵۰۳۶۸۱۶۵ و خانم عذرا افراشته به شماره ملی ۴۲۵۰۹۱۵۹۹۹ و خانم آذر ترحمی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۸۷۳۷۹ و غلامرضا احترامی به شماره ملی ۱۸۶۱۱۶۲۰۰۶و مازیار سلطانی به شماره ملی ۲۰۹۲۰۳۸۹۰۷ و هومن کریمی گلپایگانی به شماره ملی ۰۰۷۱۳۹۰۰۵۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ غلام آخش به شماره ملی ۴۲۳۱۲۰۸۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.۳ روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۰۴۲۳۱۱۱۲۳۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دهدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872410
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بشار آشیان تندیس درتاریخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۰۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۸۸۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه آب، برق، راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز، صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج بلوار عدل عدل ۵ پلاک ۲۵ کدپستی ۷۵۹۱۶۶۴۵۳۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۹/۰۳/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: احمد رضا پایاب به شماره ملی ۴۲۲۰۳۹۸۳۹۲ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و غلامرضامحمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۳۵۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۳۵۸۶۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای غلامرضا محمدی حسین آباد (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرزاد آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۲۰۳۷۰۵۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۴۰۲۲۸۱۸۷۸۶۸۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885284
آگهی تغییرات شرکت تندیس خدمات شکیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۶۹۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و سید حمید فتحی به شماره ملی ۴۲۵۰۹۵۰۰۱۸ به سمت رئیس هیات مدیره و سیده فرناز حسینی به شماره ملی ۴۲۶۰۲۲۳۱۰۰ به سمت نایب رییس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند وحق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء سید حمید فتحی (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۴۱۰۵۰۳۱۱۶۲۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947232
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بشار برج هیوا در تاریخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۰۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۹۶۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: کلیه امور پیمانکاری در زمینه آب برق راه ساختمان تاسیسات و تجهیزات نفت و گاز صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج شهرک امام حسین فرعی ۷ غربی پلاک ۱۰کدپستی ۷۵۹۱۳۶۵۱۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۰/۰۵/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محمود مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۱۴۶۶۴۴ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و محمد مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۶۰۶۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آرزو سینا به شماره ملی ۴۲۶۰۲۴۱۷۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای محمد مدنی پور (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهرزاد آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۲۰۵۹۳۳۸۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشراگهی های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۵۱۳۵۳۴۷۰۶۳۶۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12958654
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص چویل تندیس بشار درتاریخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۰۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۰۵۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه آب، برق، راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز، صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج خیابان تختی خیابان نواب دوم کدپستی ۷۵۹۱۶۸۳۷۳۸ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۱۷۴/۲۱۲۳ مورخ ۱۷/۰۵/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت: مهرزاد آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۲۰۵۹۳۳۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و نازلی علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۰۲۴۵۴۳۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اوراق عادی و اداری شرکت با امضای سیمین تاج آذرگشسب (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افسانه حکمتیان مقدم به شماره ملی ۴۲۲۰۰۱۵۴۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی کوثری فر به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۲۷۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۲۰۲۱۷۹۸۴۳۰۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992990
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سه تلان مشاور ایپک درتاریخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۰۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۳۱۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره در زمینه شهرسازی -راه و تراوری- مهندسی آب- مطالعات کشاورزی - انرژی- اطلاعات و فناوری اطلاعات -صنعت و معدن-نفت و گاز- میراث فرهنگی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج بلوار انقلاب بین امامت هفت و هشت پلاک دو کد پستی ۷۵۹۱۸۳۸۱۳۸ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۱۸۳/۲۱۲۳ مورخ ۰۱/۰۶/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت: خانم آرزو سینا به شماره ملی ۴۲۶۰۲۴۱۷۵۳ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و خانم سیمین آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مهرزاد اذرگشسب به شماره ملی ۴۲۲۰۵۹۳۳۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتـخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای سیمین تاج آذرگشسب (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمود مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۱۴۶۶۴۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۶۰۶۹۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۶۰۸۸۷۷۶۹۳۲۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030286
آگهی تغییرات شرکت نیوساد سازه خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۴۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ مهدی گیوزاده به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۵۳۹۰ و محسن رخشان فر به شماره ملی ۴۳۲۴۱۶۲۲۵۵ و ادریس احمدی به شماره ملی ۳۷۳۱۰۲۰۱۳۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ مینا خیر اندیش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۰۸۳۵۴ به سمت بازرس اصلی و سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۶۲۹۵۶۶۱۵۶۷۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042443
آگهی تغییرات شرکت داریوش خدمات ساورز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۳۱۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمیرا درست به شماره ملی ۴۲۲۰۶۱۰۸۷۱ و محمد علی حمید زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۰۹۱۹۱ و الهام عباس نژاد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۱۱۹۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس اصلی و فاطمه مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۳۵۸۶۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۷۰۶۷۴۸۵۳۷۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13236533
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاس خدمات آوین درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۱۲۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه، امور آشپز خانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات نامه رسانی، تامین نیروی انسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی برپایی نمایشگاههای داخلی و خارجی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبزشامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنریچاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیسات شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی ساختمانی و موارد مشابه ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذمجوز ار مراجع ذیصلاح) ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد (مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج جاده سیسخت گنجه ای بزرگ روبرو منزل یاسر حسن پور مغازه قباد احمدی کدپستی ۷۵۹۱۱۷۸۷۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۹۳مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه شهید مطهری یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم حمیده احمدی گنجه به شماره ملی ۴۲۳۱۷۲۱۱۶۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم ظریفه رسولی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۲۸۶۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم الهام رسولی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۱۵۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۷/۰۹/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا خانم ظریفه رسولی (رئیس هیئت مدیره) همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم طیبه دباغ امینی شهرضایی به شماره ملی ۴۲۳۱۸۴۴۰۲۱ به سمت بازرس اصلی و خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس علی البدل از ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۷/۰۹/۱۳۹۶به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۰۱۳۶۸۴۹۳۷۶۶۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269388
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آفتاب برج هامون درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۳۹۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه آب، برق، راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، نفت وگاز، صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت تا ۰۶/۰۹/۱۳۹۷ مرکز اصلی: یاسوج ـ مهریان جاده اصفهان فرودگاه اول کدپستی ۷۵۹۸۱۷۴۶۳۴ کدپستی ۷۵۹۸۱۷۴۶۳۴ سرمایه شرکت:۱۲ مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳/۱۲۳مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای عباس رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای علی حسن رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۶/۰۹/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء عباس رضائیان جهان اباد (مدیرعامل) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. ـ ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۶۰۶۹۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای ساعد مدنی پور به شماره ملی ۴۲۳۱۸۶۷۰۰۳ به سمت بازرس علی البدل از ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ تا ۰۶/۰۹/۱۳۹۶ بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۰۳۹۹۱۳۳۷۳۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269402
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارمیس خدمات مهتاب درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۳۹۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه، امور آشپز خانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات نامه ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خدمات رسانی، تامین نیروی انسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی برپایی نمایشگاههای داخلی و خارجی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز وشامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری و چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیسات شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت تا ۱۵/۰۹/۱۳۹۷ مرکز اصلی: یاسوج هجرت ۳ ساختمان آرامش طبقه سوم کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۵۵۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۸/۲۱۲۳مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای عباس رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره وآقای علی حسن رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زینب کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۴۵۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۹/۱۳۹۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء عباس رضائیان جهان اباد (مدیرعامل) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس اصلی و آقای پوریا پویان صفت به شماره ملی ۴۲۲۰۳۶۷۶۳۲ به سمت بازرس علی البدل از ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۵/۰۹/۱۳۹۶بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۰۳۲۸۶۳۴۱۱۷۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13385646
آگهی تغییرات شرکت پردیس خدمات کیهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۲۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ بهنام خرد به شماره ملی ۴۲۵۱۲۸۳۰۲۳ و ضیاء ثابت قدم به شماره ملی ۴۲۳۱۲۸۳۴۶۱ و مسعود جهادپور به شماره ملی ۴۲۵۱۱۸۳۶۲۲ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس اصلی و علی حسن رضاییان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۱۲۶۸۹۴۳۶۰۳۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424737
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرتو قلات میعاد درتاریخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۶۱۳۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه ـ امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، تامین نیروی انسانی، برپایی نمایشگاهای داخلی و خارجی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر ونگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ بلوار امام خمینی ـ خیابان شهیدشیروانی ـ پلاک ۵۴ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۳۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای محسن زارعی به شماره ملی ۲۳۹۲۰۵۹۸۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای عباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ و به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء عباس رضائیان جهان اباد (رئیس هیأت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سیده عطیه حسینی زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۱۱۹۴۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای موسی فتاحی موردراز به شماره ملی ۲۳۸۰۰۹۴۷۱۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۲۰۶۹۵۴۸۸۳۸۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13426229
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دنیز عمران یاس درتاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۶۳۷۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه آب، برق، راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز، صنعت و معدن درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ زیرتل ـ بلوار انقلاب ـ خیابان امامت ۸ [ شهید علیداداراوند ] ـ پلاک ۵۸ ـ طبقه همکف کد پستی ۷۵۹۱۸۳۸۱۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۰/۹۶ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای رامین قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۱۱۰۱۵۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم سیده عطیه حسینی زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۱۱۹۴۵۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سیمین تاج آذرگشسب (رئیس هیأت مدیره) و مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عباس رضاییان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس اصلی و خانم زینب کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۴۵۸۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۲۲۳۷۹۲۳۱۹۷۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13435954
آگهی تغییرات شرکت شایان درخش فرهود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ فرشته علیزاده به شماره ملی ۴۲۲۰۲۷۷۴۱۲ و احسان فدامین به شماره ملی ۱۸۱۹۸۷۶۵۵۱ و وحید حیدری گردویشه به شماره ملی ۵۹۴۹۹۸۴۲۴۲ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت بازرس اصلی و سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۲۲۸۷۳۶۴۸۹۵۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477870
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاس خدمات ابریشم در تاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۲۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه ـ امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، تامین نیروی انسانی، برپایی نمایشگاهای داخلی و خارجی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه ـ امورتاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان شهیدشیروانی ـ خیابان شریعتی ـ پلاک ۳۸ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۳۴۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۶۳۴/۲۷۷۵ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ بانک مسکن شعبه معلم یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: خانم افسانه درست به شماره ملی ۴۲۲۰۰۷۳۱۰۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۶۰۶۹۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سیمین تاج آذرگشسب (رییس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سیده عطیه حسینی زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۱۱۹۴۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس رضاییان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۲۹۶۸۹۹۷۰۲۲۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479879
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوین عمارت پانیذ در تاریخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۰۷۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه کشاورزی، آب، برق، راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، نفت وگاز، صنعت و معدن درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ زیرتل ـ خیابان ((۱۰ متری احمدی)) ـ خیابان امامت ۸ [ شهید علیداداراوند ] ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۸۳۸۱۳۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام عادی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال طی گواهی شماره ۷۱۵/۲۷۷۵ مورخ ۲۸/۰۳/۹۶ بانک مسکن شعبه معلم یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای سیامک آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۲۲۳۹۰۷۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم افسانه درست به شماره ملی ۴۲۲۰۰۷۳۱۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند ـ ۶ دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سیمین تاج آذرگشسب (رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۶۰۶۹۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای موسی فتاحی موردراز به شماره ملی ۲۳۸۰۰۹۴۷۱۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۳۰۸۷۵۹۹۳۷۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13524470
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خاوران شمس افق درتاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۵۱۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۵۴۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه ـ آب ـ ابنیه ـ تاسیسات و تجهیزات ـ برق. نفت و گاز ـ صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان شهید شیروانی ـ خیابان شریعتی ـ پلاک ۴۲ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۳۴۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۹۷۹ ـ ۲۷۷۵ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ نزد بانک مسکن شعبه معلم یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای یوسف رازقی چنارستان سفلی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۳۷۰۵۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۶۰۶۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیاوش هوشمندی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۸۱۱۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء محمد مدنی پور(رئیس هیات مدیره) و مهرشرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس رضاییان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۳۱۱۳۰۱۰۵۸۴۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13544606
آگهی تغییرات شرکت دژ عمران یاس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۶۹۵۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ مهدی آقابابائی به شماره ملی ۰۵۶۹۹۱۷۹۶۴ و آزاده کوچری به شماره ملی ۰۵۳۲۵۳۴۸۵۹ و نجمه باقری به شماره ملی ۲۲۹۷۸۴۷۸۹۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ سمت بازرس اصلی و فاطمه مفتح پور به شماره ملی ۴۲۳۱۹۳۴۷۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۵۱۴۶۱۸۴۷۳۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13544866
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایپک فام شهر درتاریخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۵۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۶۲۲۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، برق، آب، نفت وگاز، صنعت و معدن و کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ ترمینال ـ بلوار شهید رجائی ـ خیابان ابن سینا ۱[شهید درویش موسوی] ـ پلاک ۱۷ ـ طبقه همکف ـ ـ کد پستی ۷۵۹۱۹۶۶۶۱۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۵۰۵۹۷۱/۹۶/۶۰ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۶ نزد بانک رفاه کارگران شعبه علوم پزشکی پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای آرش گودرزی به شماره ملی ۲۳۹۲۰۳۳۸۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای بهروز صادقی فهلیانی به شماره ملی ۲۳۹۱۹۲۴۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی قاسمی به شماره ملی ۲۳۰۰۵۷۰۷۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء آرش گودرزی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس اصلی و آقای سید هادی عبداله زاده به شماره ملی ۴۲۶۹۸۳۹۸۶۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۱۴۴۱۰۵۲۴۹۳۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574498
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیوساد راه هورمزد در تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۵۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۱۰۲۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، برق، آب، نفت وگاز، صنعت و معدن و کشاورزی و ارتباطات پس از اخذ مجوز ار مراجع ذیصلاح.ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه و بویراحمد شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان شریعتی ـ خیابان چمران ـ پلاک ۰ ـ طبقه اول کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۶۶۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۵۰/۲۷۷۵ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۶ نزد بانک مسکن شعبه معلم یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای یوسف رازقی چنارستان سفلی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۳۷۰۵۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وخانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۳۵۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سیمین تاج آذرگشسب (رییس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۶۰۶۹۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس رضاییان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۰۱۳۱۰۶۲۹۷۴۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575444
آگهی تغییرات شرکت میعاد گستر آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۵۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای ایوب درست به شماره ملی ۴۲۳۰۳۵۰۲۰۱ به سمت بازرس اصلی و سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۶۰۱۱۶۰۴۶۸۴۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624323
آگهی تغییرات شرکت زرین نشان الماس بلوط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۰۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱میثم شریعتی به شماره ملی ۴۲۴۰۱۲۲۰۰۷ و محمد شریعتی به شماره ملی ۴۲۵۰۴۸۶۸۰۱ و مهرناز بهگام به شماره ملی ۴۲۳۱۲۲۲۹۴۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس اصلی و حسنعلی کلهر به شماره ملی ۵۸۸۹۹۲۵۴۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۷۰۲۹۱۱۴۱۵۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639766
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص الماس عمارت تچرا درتاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۰۶۶۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه آب و راه ـ تاسیسات تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ صنعت ومعدن ـ کشاورزی ـ برق با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ ترمینال ـ خیابان شهیدابوالقاسم علی پور ـ خیابان سعدی۱[شهید غلام حسین بیا] ـ پلاک ۳ ـ طبقه اول کدپستی ۷۵۹۱۹۷۷۹۶۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۳۰/۰۶/۹۶ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی حسن رضاییان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم صالحی به شماره ملی ۲۳۸۰۰۲۳۱۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء علی حسن رضائیان جهان اباد (رییس هیأت مدیره) و مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۶۳۶۶ به سمت بازرس اصلی و آقای زینب کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۴۵۸۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۷۱۲۴۷۴۸۲۳۷۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692308
آگهی تغییرات شرکت سعید صحرا گچساران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱سینا رستار به شماره ملی ۳۷۳۰۵۴۷۳۴۸ و لیلا اردشیر نیک به شماره ملی ۴۲۶۹۷۹۶۷۳۱ و مجید شیری به شماره ملی ۰۰۷۲۳۶۱۵۴۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس اصلی و فاطمه صالحی فرکنی به شماره ملی ۴۲۶۹۸۴۱۸۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۸۱۳۸۹۴۱۱۵۶۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741732
آگهی تغییرات شرکت الماس دشت بلوط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۶۹۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ مجید امینی به شماره ملی ۴۳۲۴۳۱۹۶۸۵ و علی اصغرپرند وار به شماره ملی ۴۲۵۰۹۳۶۶۰۰ و مهدی قدیری به شماره ملی ۴۳۲۳۹۹۱۶۴۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ قادر عزیزی به شماره ملی ۴۲۵۰۰۲۸۸۶۰ به سمت بازرس اصلی و سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۹۱۲۱۵۸۹۵۳۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13794326
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جاودان درخش ابریشم در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۸۶۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ میدان شهدای نیروی انتظامی ـ خیابان شهید قدوسی ـ خیابان سردارجنگل شمالی ـ پلاک ۳۵ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۴۸۳۷۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۶۹/۳۶۲۶۹ مورخ ۰۳/۱۰/۹۶ نزد بانک ملت شعبه یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای محمد ابراهیمی نیا به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۸۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرح آذریان به شماره ملی ۴۲۳۲۱۵۱۲۸۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردید دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سیمین تاج آذرگشسب (رییس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سونیا هوشیاری مطلق به شماره ملی ۴۲۲۰۴۱۷۹۹۰ به سمت بازرس اصلی آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۱۴۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۱۱۴۲۱۷۷۶۳۸۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831322
آگهی تغییرات شرکت عمارت سازه پانیذ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۲۶۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آزاده چابک به شماره ملی ۲۰۹۳۵۷۹۹۲۸ و فاطمه بریمانی به شماره ملی ۲۱۸۱۷۵۳۸۲۲ و شاهین پناهی به شماره ملی ۴۲۲۰۰۷۹۴۰۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ فاطمه مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۳۵۸۶۷۶ به سمت بازرس اصلی و سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۱۱۰۲۹۹۶۵۱۳۹۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13856184
آگهی تغییرات شرکت رز خدمات پانیذ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۵۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ مجتبی بی نیاز به شماره ملی ۴۲۲۰۲۰۸۷۷۱ و مهین بی نیاز به شماره ملی ۴۲۲۰۰۳۳۴۰۸ و فرزاد خلیلی پور به شماره ملی ۴۲۴۰۳۰۳۵۴۰ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس اصلی و محمد رضا صلاحی اردکانی به شماره ملی ۲۵۴۹۷۷۰۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۱۱۱۵۸۶۳۸۹۳۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13879495
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دنیز راه ابریشم درتاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۲۵۹۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: دنیز راه ابریشم شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه ـ راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ زیرتل ـ خیابان (۱۰ متری) ـ خیابان امامت ۸ [ شهید علیداداراوند ] ـ پلاک ۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۷۵۹۱۸۳۷۴۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۶۲۶۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک ملت شعبه یاسوج با کد ۳۶۲۶۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا رحمانی زرنق به شماره ملی ۱۳۷۰۸۰۰۳۹۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید اسماعیل جعفری نژاد به شماره ملی ۴۲۲۰۳۹۱۶۷۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سیمین تاج آذرگشسب (رییس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سمیرا درست به شماره ملی ۴۲۲۰۶۱۰۸۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم سارا همت جو به شماره ملی ۴۲۳۲۲۱۹۳۹۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۱۲۸۵۷۵۷۹۷۸۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13889771
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رکسانا تجهیز امیر درتاریخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۳۶۷۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: رکسانا تجهیز امیر شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه ، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه ـ امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات ، نامه رسانی ، تامین نیروی انسانی ، برپایی نمایشگاهای داخلی و خارجی ، پیشخدمتی ، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی، قرائت و نصب کنتور آب ، برق و گاز ، خدمات بهداشتی و درمانی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی ، حروفچینی ، غلط گیری ،خطاطی ، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر ونگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ شاهد ـ خیابان شاهد ۲۵ [ شهید فرهاد آرمین ] ـ خیابان معلم ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۳۶۴۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۰۹۹۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی با کد ۳۰۰۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای مهران همت جو به شماره ملی ۴۲۲۰۱۴۷۰۱۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای اسماعیل پورقاسمیان به شماره ملی ۴۲۳۲۲۱۸۲۴۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سارا همت جو به شماره ملی ۴۲۳۲۲۱۹۳۹۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء مهران همت جو (مدیرعامل) همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم صغری آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۱۰۶۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۳۹۷۳۸۷۷۲۸۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13953392
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص امید تابان سمیرا در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۹۱۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۹۹۷۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: امید تابان سمیرا شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: کلیه امور پیمانکاری در زمینه ـ راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ ترمینال ـ خیابان ساحلی ـ خیابان رجاء ۳ [ شهید بابا راهدان ] ـ پلاک ۱۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۹۹۳۴۹۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۰۰۹۶۱۳۲ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه طالقانی با کد ۴۰۰۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای غلامرضا محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۳۵۱۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیرا درست به شماره ملی ۴۲۲۰۶۱۰۸۷۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی صابری ناصر آباد به شماره ملی ۴۲۳۲۰۶۷۷۵۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سمیرادرست (رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدرضا ایزدپناه به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۱۲۸۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۲۷۸۹۰۴۲۲۳۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14004500
آگهی تغییرات شرکت کاسپین عمران هخامنش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۵۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ فرشید رسولی به شماره ملی ۴۳۲۴۰۸۰۹۳۳ و اشکان عدالت خواه به شماره ملی ۴۲۲۰۴۰۴۷۶۷ و علی قدمی به شماره ملی ۵۰۸۹۳۹۰۷۴۶ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ سحر زاده دره شوریان به شماره ملی ۴۲۲۰۱۱۹۴۵۰ به سمت بازرس اصلی و احمد شفیعی به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۷۰۲۰۹۹۱۸۲۴۵۸۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14104642
آگهی تغییرات شرکت فرداد درخش هیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۹۴۲۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ علی حسن رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ و کیومرث داداشی آینه ده به شماره ملی ۵۹۴۹۸۶۶۵۳۳ و به احسان محمد خانلو به شماره ملی ۰۰۷۸۳۱۳۴۶۵ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ فاطمه کریمی حبیب اباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت بازرس اصلی و سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۴۱۲۸۴۴۱۲۶۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170218
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی پنج هزار و پانصد و بیست و دو آسمان شفای دلارام در تاریخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۰۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۸۲۹۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خدمات بهداشتی درمانی و پرستاری و تامین نیروی انسانی و امورحمل نقل و تعمیر نگهداری و امورآشپزخانه و خدمات عمومی و نگهداری و خدمات فضای سبز و موارد چاپ تکثیر و امور تاسیساتی به استناد مجوز شماره ۵۵۴۵۴۱ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۷ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی بویراحمد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله شهرک امام حسین ـ بلوار انقلاب ـ خیابان انقلاب۳ [شهید رحمت اله دانشی ] ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۸۱۹۳۳۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ده میلیون پانصد هزار ریال منقسم به بیست و یک سهم پانصد هزار ریالی بانام که مبلغ سه میلیون وسیصد هزار ریال آن توسط اعضاء پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای محمد شریعتی به شماره ملی ۴۲۵۰۴۸۶۸۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای لطف اله جاویدان به شماره ملی ۴۲۳۱۸۶۲۳۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سیمین برآورده به شماره ملی ۴۲۴۰۰۹۲۸۰۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ و خانم الهام تخشی به شماره ملی ۴۲۴۰۱۸۴۹۷۵ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: چکها و اسناد تعهدآور با امضاء آقای محمد شریعتی (مدیرعامل) و آقای لطف اله جاویدان رئیس هیئت مدیره (و مهرشرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء آقای محمد شریعتی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس شرکت: آقای ابوطالب افتخاری مقدم به کدملی (۴۲۲۰۳۴۱۷۵۱) به سمت بازرس اصلی وآقای محمد جبار نژاد به کدملی (۴۲۲۰۰۲۱۷۷۳۶) به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ش۹۷۰۵۲۳۵۲۵۹۱۵۱۲۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14179510
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خاوران برج میعاد درتاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۰۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۹۳۵۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ دهستان سررودجنوبی ـ روستا سرابتاوه ـ خیابان شهید محمد احمدی ـ بن بست گلستان ـ پلاک ۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۷۵۹۱۱۴۶۱۵۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۵۱ ـ ۱۳۵۱ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک مسکن شعبه یاسوج با کد ۱۲۵۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم پریسا کرمی حاج عباسعلیخانی به شماره ملی ۴۲۲۰۰۴۵۹۸۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سحر موسویان جدول قدم به شماره ملی ۴۲۲۰۳۴۳۷۲۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نرگس محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۲۲۲۷۸۵۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء نرگس محمدی حسین آباد(رییس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سعیده آزده به شماره ملی ۴۲۲۰۰۴۸۵۰۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۵۲۹۹۱۸۹۲۱۶۴۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14278385
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگار خدمات هیوا درتاریخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۲۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۰۸۲۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه ـ امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه – خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، تامین نیروی انسانی، برپایی نمایشگاهای داخلی و خارجی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه – نگهداری و خدمات فضای سبز شامل باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه – امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری،خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه – امور تاسیساتی شامل تعمیر ونگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد، شهرستان بویراحمد، بخش مرکزی، شهر یاسوج، عمده فروشی، کوچه (کامران)، خیابان طالقانی، پلاک ۱۲۸، طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۷۷۴۵۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۲۰/۳۶۲۹۳ مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه مطهری با کد ۳۶۲۹۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سهیلا محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۳۷۰۷۸۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای آرش جهان شاهی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۷۵۱۴۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای وحید خرسند به شماره ملی ۴۲۳۰۱۰۳۴۸۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء وحید خرسند ( مدیرعامل ) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهرزاد آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۲۰۵۹۳۳۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۸۰۲۹۵۸۹۰۶۸۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363672
آگهی تغییرات شرکت تندیس بویر کوهستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۵۱۹۷۳
آگهی تغییرات شرکت تندیس بویر کوهستان سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۵۱۹۷۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ و فرزاد آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۲۰۳۷۰۵۶۰ و قادر عزیزی به شماره ملی ۴۲۵۰۰۲۸۸۶۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و فرزاد آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۲۰۳۷۰۵۶۰ به سمت رئیس هیات مدیره و قادر عزیزی به شماره ملی ۴۲۵۰۰۲۸۸۶۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء سیمین تاج آذرگشسب (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است - ۳ سید سجاد کیان به شماره ملی ۴۲۶۹۶۱۸۶۲۰ به سمت بازرس اصلی و فاطمه کریمی به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ۴ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14380061
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران احداث میعاد در تاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۳۳۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز ار مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ سالم اباد ـ بلوار آیت اله کاشانی ـ خیابان کاشانی ۳[شهید حسن پور] ـ پلاک ۲۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۹۳۱۵۷۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۰۳/۹۶ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای موسی فتاحی موردراز به شماره ملی ۲۳۸۰۰۹۴۷۱۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیاوش ایمانی شماره ملی ۲۳۶۰۲۰۳۹۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زینب کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۴۵۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء موسی فتاحی موردراز (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عباس رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس اصلی و خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۷۲۳۲۴۱۵۱۰۵۳۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک