صدیقه محمدی حسین آباد

صدیقه محمدی حسین آباد

کد ملی 4231879753
42
شرکت‌ها
42
آگهی‌ها

شرکت های صدیقه محمدی حسین آباد

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1528477
آگهی تغییرات شرکت پی تا فراز اسپید روز سهامیخاص به شماره ثبت ۶۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۷۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم مهین راستیانیمنش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم تهمینه نیکروز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به عنوان بازرس علیالبدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ آقای محمد طاهرخانی به شماره ملی ۴۳۹۱۷۹۷۹۵۱ و آقای هاشم نظریمنش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۸۵ و خانم صدیقه محمدی حسینآباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت اعضای اصلی هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۲۷۷۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592687
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص تاسیساتی بشار برقی چهار فصل در تاریخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۰۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۰۰۸۶۳ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح جهت زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: ۱ـ موضوع شرکت: راه ـ ساختمان ـ تاسیسات ـ تجهیزات ـ آب ـ برق ـ کشاورزی ـ صنعت ـ ارتباطات ـ نفت و گاز و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج بلوار عدل فرعی هشت کدپستی ۷۵۹۱۶۶۵۴۳۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵/۲۱۲۳ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۳ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ سیمین اردشیری به شماره ملی ۴۲۵۰۹۲۴۶۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مراد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۵۱۲۶۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای صدیقه محمدی حسین آباد (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۳۱۰۱۱۶۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648823
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاقوت خدمات چهار فصل در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۷۸۴۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۴۷۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: خدمات امور حمل و نقل شامل اداره امور نقلیه ورانندگی، تعمیر ونگهداری ساختمان و ماشین آلات، امورآشپزخانه ورستوران، خدمات عمومی (نظیر تنظیف، نامه رسانی) نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ وتکثیر، امور بهره برداری از تاسیسات، جدول بندی، محوطه سازی، کانال کشی خطوط لوله، رنگ آمیزی ساختمان جداول و معابر، برقکاری صنعتی وساختمانی، تاسیسات حرارتی و برودتی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی امور پیمانکاری در زمینه آب، برق، راه، ساختمان، نفت و گاز، تاسیسات و تجهیزات، صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج خیابان ارتش روبروی گلستان ۴ جمب بیمه ایران کدپستی ۷۵۹۱۷۶۳۸۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۱/۲۱۲۳ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مینا خیراندیش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۰۸۳۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره و صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مینا خیراندیش (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فرشاد گلستانی به شماره ملی ۴۲۶۰۱۹۹۵۰۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد مهدی شیرزاد به شماره ملی ۰۹۴۵۸۰۹۷۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش۹۴۱۱۱۹۵۵۱۲۴۶۶۸۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794953
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم عمران رادمان درتاریخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۴۱۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ کشاورزی و زهکشی ـ مخابرات و نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج زیرتل گلزار ۲ پلاک ۴ کدپستی ۷۵۹۱۸۹۳۸۳۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۸/۳۰۰۰ مورخ ۱۴/۰۲/۹۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: تارا خدیومند به شماره ملی ۴۲۳۲۲۴۲۶۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدایوب موسوی تل زالی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۰۳۹۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای سیدایوب موسوی تل زالی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۲۲۵۱۹۱۸۳۴۸۹۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950959
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بیستون عمران رادمان در تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۰۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۶۳۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: پیمانکاری از قبیل ساختمان، راه، آب و نیرو، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی، ارتباطات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج خیابان امامت ۲۳ پلاک ۴۸ کدپستی ۷۵۹۱۸۴۷۹۶۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۶/۲۱۲۳ مورخ ۲۸/۰۴/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران شرکت: احسان فرزانه کاخکی به شماره ملی ۰۹۴۲۵۰۲۷۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و زهرا رضائی منصورآباد به شماره ملی ۴۲۶۰۰۷۰۰۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و وحید دین پژوه به شماره ملی ۱۳۷۸۴۷۵۵۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای زهرا رضائی منصورآباد (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای داود خیرآبادی به شماره ملی ۱۰۵۰۱۰۸۲۲۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۱۶۳۲۴۳۱۴۶۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122767
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص استوار درخشان نارون درتاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۶۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۷۵۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امورپیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز ـ ارتباطات معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ ورودی شهرک امام حسین انقلاب ۶ ـ پلاک ۴ کد پستی ۷۵۹۱۸۱۶۶۷۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸/۲۱۲۳ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت: آقای شکر الله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۴۰۷ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و بهنام خرد به شماره ملی ۴۲۵۱۲۸۳۰۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و هوشنگ نیک بخت حمید آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۳۵۹۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء شکراله سیفی (مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۲۲۸۴۹۲۱۹۳۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13134378
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارمغان پارس قشقایی در تاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۳۳۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین ـ خدمات حمل و نقل شامل امور نقلیه ـ چاپ تکثیر ـ امور بهره برداری از تاسیسات ـ خدمات عمومی نامه نویسی منشی گری تلفنچی و تنظیفات ـ امور آبدارخانه ای امور آشپزخانه و رستوران داری ـ نگهداری و خدمات فضای سبز صادرات و واردات ماشین آلات سنگین وسبک، صادرات و واردات لوازم الکترونیکی و خانگی صوتی و تصویری، صادرات و واردات دارو و لوازم پزشکی و آرایشی، صادرات و واردات مواد غذایی، صادرات و واردات لوازم یدکی کلیه ماشین ها سنگین و سبک، صادرات و واردات محصولات صنایع دستی و فرشی، صادرات و واردات مصالح ساختمان سازی و دکوراسیون ساختمان، صادرات و واردات پارچه، نخ و مواد ریسندگی و بافندگی، صنایع چوب و لوازم کشاورزی و دامپروری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاری (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ورودی شهرک امام حسین انقلاب ۶ ـ پلاک ۴ کدپستی ۷۵۹۱۸۱۶۶۷۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳/۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۰۸/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران شرکت: هوشنگ نیک بخت حمید آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۳۵۹۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و شکرالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۴۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. . دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای شریف سیفی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۲۹۵۲۹۹۴۵۲۶۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181284
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پامچال خدمات هخامنش در تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۶۶۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین ـ خدمات حمل و نقل شامل امور نقلیه ـ چاپ تکثیر ـ امور بهره برداری از تاسیسات ـ خدمات عمومی نامه نویسی منشی گری تلفنچی و تنظیفات ـ امور آبدارخانه ای امور آشپزخانه و رستوران داری ـ نگهداری و خدمات فضای سبز صادرات و واردات ماشین آلات سنگین و سبک، صادرات و واردات لوازم الکترونیکی و خانگی صوتی و تصویری، صادرات و واردات دارو و لوازم پزشکی و آرایشی، صادرات و واردات مواد غذایی، صادرات و واردات لوازم یدکی کلیه ماشین ها سنگین و سبک، صادرات و واردات محصولات صنایع دستی و فرشی، صادرات و واردات مصالح ساختمان سازی و دکوراسیون ساختمان، صادرات و واردات پارچه، نخ و مواد ریسندگی و بافندگی، صنایع چوب و لوازم کشاورزی و دامپروری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج مهریان جاده یاسوج سی سخت نبش خیابان سیدعزت الله حبیب پور کدپستی ۷۵۹۱۴۹۱۱۹۶ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۷/۲۱۲۳ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: سیده آزاده منصوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۱۲۹۷۴به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و سیده محبوبه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۸۰۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمحمد رضا منصوری به شماره ملی ۴۲۳۰۵۶۶۹۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سیده محبوبه منصوری (رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۰۹۲۰۸۱۲۶۹۹۸۰۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205266
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هیوا اپیک درنا درتاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۹۸۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه: راه و ساختمان- تاسیسات و تجهیزات - آب - برق- صنعت - نفت وگاز - ارتباطات- معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج خیابان مصلی ـ تقاطع شریعتی شریعت جنوبی کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۳/۲۱۲۳مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبهآزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای محمد چنارانی به شماره ملی ۰۰۴۵۹۱۵۴۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم تارا خدیومند به شماره ملی ۴۲۳۲۲۴۲۶۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء محمد چنارانی(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس علی البدل از ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۰۱۸۱۰۶۹۷۴۸۰اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218302
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پامچال خدمات هدیش در تاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۰۸۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین ـ خدمات حمل و نقل شامل امور نقلیه ـ چاپ تکثیر ـ امور بهره برداری از تاسیسات ـ خدمات عمومی نامه نویسی منشی گری تلفنچی و تنظیفات ـ امور آبدارخانه ای امور آشپزخانه و رستوران داری ـنگهداری و خدمات فضای سبز صادرات و واردات ماشین آلات سنگین وسبک، صادرات و واردات لوازم الکترونیکی و خانگی صوتی و تصویری، صادرات و واردات دارو ولوازم پزشکی وآرایشی، صادرات و واردات مواد غذایی، صادرات و واردات لوازم یدکی کلیه ماشین ها سنگین و سبک، صادرات و واردات محصولات صنایع دستی و فرشی، صادرات و واردات مصالح ساختمان سازی و دکوراسیون ساختمان، صادرات و واردات پارچه، نخ و مواد ریسندگی و بافندگی، صنایع چوب و لوازم کشاورزی و دامپرورشرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج خیابان مصلی ـ تقاطع شریعتی شریعت جنوبی کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۴/۲۱۲۳ مورخ ۲۰/۰۹/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای حامد ایروانی به شماره ملی ۰۹۴۴۹۵۸۴۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم سحابه باختر به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۵۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء حامد ایروانی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: تارا خدیومند به شماره ملی ۴۲۳۲۲۴۲۶۳۵ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به سمت بازرس علی البدل از ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۱۰۰۶۲۵۵۲۸۳۱۳۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13246003
آگهی تغییرات شرکت چکاب صنعت ایمور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۵۸۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱حمیدرضا زاده به شماره ملی ۰۹۴۷۱۱۵۰۹۹ و خسرو ایمانی به شماره ملی ۲۲۹۴۷۲۱۹۶۹ و حمید واحدیان مظلوم به شماره ملی ۰۹۴۵۰۳۳۱۶۸ سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی و مژگان روز فراخ به شماره ملی۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۱۰۱۸۱۲۷۵۷۳۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259548
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاسپین نارون آپامه درتاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۸۰۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری درزمینه راه و ساختمان - تاسیسات و تجهیزات - آب و برق - صنعت - نفت وگاز - ارتباطات- معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوچ خیابان ارم ارم ده پلاک۲۱ کدپستی ۷۵۹۱۷۵۶۹۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۴/۲۱۲۳مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی عضو هیئت مدیره و خانم سحابه باختر به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۵۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء صدیقه محمدی حسین آباد(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای سیده محبوبه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۸۰۱۴ به سمت بازرس علی البدل از ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ تا ۱۲/۱۰/۱۳۹۶به مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۲۷۶۶۵۳۹۹۶۱۱اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287076
آگهی تغییرات شرکت نوین توفیق سرچنار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۷۹۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: آقای سیداحمد اطیابی به شماره ملی ۰۰۷۴۷۵۷۷۵۱ و خانم ناهید دامور به شماره ملی ۴۲۲۰۳۹۶۱۹۵ و خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۱۲۴۹۶۳۸۷۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332364
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پامچال بنای تحکیم درتاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۲۶۱۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان - تاسیسات و تجهیزات - آب - برق - صنعت - نفت وگاز - ارتباطات- معدن ، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد- شهر یاسوج - بازار-کوچه کیمیا - خیابان فردوسی - پلاک ۰- مجتمع مجتمع تجاری طوس- طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۸۴۶۴۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای محمد جعفری فتح به شماره ملی ۴۲۶۹۸۷۵۰۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم سحر محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۱۶۳۲۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۲/۱۱/۱۳۹۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادارو تعهدآور بانکی ونامه های عادی و اداری با امضا محمد جعفری فتح(مدیرعامل وعضو هیئت مدیره)با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی و خانم سحابه باختر به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۵۴۷ به سمت بازرس علی البدل از ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تا ۰۲/۱۱/۱۳۹۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۲۱۰۴۰۹۴۳۳۹۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408713
آگهی تغییرات شرکت نارون خدمات هخامنش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۵۲۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و نازی اسدپور به شماره ملی ۴۲۳۰۱۴۲۵۵۲ به سمت رئیس هیأت مدیره و نرگس شهبازپوه به شماره ملی ۴۲۳۱۶۱۲۹۵۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء نازی اسدپور (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش۹۶۰۲۱۱۸۵۶۷۹۹۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446963
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بامداد بنای نوتاش درتاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۵۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۴۲۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه: راه ـ ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان مصلی ـ خیابان شریعتی ـ پلاک ۳۰ ـ طبقه همکف کد پستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای مجید ایزدی به شماره ملی ۰۹۴۴۸۸۶۳۴۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سحر محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۱۶۳۲۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم روح انگیز شجاعیانی نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۵۱۷۴۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء مجید ایزدی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۰۸۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۰۶۹۵۱۸۵۱۳۷۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448849
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بامداد خدمات شمس در تاریخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۷۵۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تعمیرو نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین ـ خدمات حمل و نقل شامل امور نقلیه ـ چاپ تکثیر ـ امور بهره برداری از تاسیسات ـ خدمات عمومی نامه نویسی منشی گری تلفنچی و تنظیفات ـ امور آبدارخانه ای امور آشپزخانه و رستوران داری ـ نگهداری و خدمات فضای سبز صادرات و واردات ماشین آلات سنگین وسبک، صادرات و واردات لوازم الکترونیکی و خانگی صوتی و تصویری، صادرات و واردات دارو ولوازم پزشکی وآرایشی، صادرات و واردات مواد غذایی، صادرات و واردات لوازم یدکی کلیه ماشین ها سنگین و سبک، صادرات و واردات محصولات صنایع دستی و فرشی، صادرات و واردات مصالح ساختمان سازی و دکوراسیون ساختمان، صادرات و واردات پارچه، نخ و مواد ریسندگی و بافندگی، صنایع چوب و لوازم کشاورزی و دامپرورشرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان مصلی ـ خیابان شریعتی ـ پلاک ۳۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای محمد جعفری فتح به شماره ملی ۴۲۶۹۸۷۵۰۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای مصطفی جهانفکر به شماره ملی ۴۲۳۱۹۴۳۲۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء صدیقه محمدی حسین آباد (نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدمجتبی حیدری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۸۲۹۷۲ به سمت بازرس اصلی و خانم روح انگیز شجاعیانی نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۵۱۷۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۰۷۲۸۸۵۲۸۴۲۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448864
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران عمارت نوتاش در تاریخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۷۵۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه وساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ شاهد ـ بلوار معاد ـ خیابان شهید منتظری ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۱۴۸۸۶ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای بهرام بابالو به شماره ملی ۰۳۲۱۹۱۵۲۰۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۰۸۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء بهرام بابالو (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بهرام اسمعیلی زردابی به شماره ملی ۲۷۰۸۶۴۲۳۳۲ به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۰۷۶۴۵۵۷۳۸۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448879
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بنای آپامه درتاریخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۷۵۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه وساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ معدن،کشاورزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ ارم ـ بلوار ارم ـ خیابان ارم۱۰[شهیدقلی درستی] ـ پلاک ۲۱ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۵۶۹۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای علی اشرفی کلاته بزرگ به شماره ملی ۰۹۳۸۸۳۲۹۶۴ به مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی جهان فکر به شماره ملی ۴۲۳۱۹۴۳۲۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سودابه شجاعیانی نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۰۲۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء علی اشرفی کلاته بزرگ (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۰۸۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۰۷۷۶۲۷۸۷۵۰۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13459502
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بامداد بنای شمس در تاریخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۵۴۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: پیمانکاری از قبیل ساختمان، راه، آب و نیرو، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی و ابخیزداری و زهکشی، ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه و بویراحمد ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان مصلی ـ خیابان شریعتی ـ پلاک ۳۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای بهرام بابالو به شماره ملی ۰۳۲۱۹۱۵۲۰۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیدهادی موسوی بیدک به شماره ملی ۴۲۶۰۱۷۰۵۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد جلیلی به شماره ملی ۴۲۸۵۵۵۳۵۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء سیدهادی موسوی بیدک (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۱۶۴۲۶۶۶۲۴۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488197
آگهی تغییرات شرکت پامچال بنای آپامه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۵۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: مهرزاد کاظمی محمود آباد به شماره ملی ۴۲۶۹۴۹۳۷۰۴ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره مهدی اسلامی فر به شماره ملی ۴۲۵۱۱۳۲۵۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسناد رسمی قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مهدی اسلامی فر (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۴۰۷۸۹۹۸۷۳۲۸۲اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495285
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نوتاش بنای شمس درتاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۵۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۹۳۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان- تاسیسات و تجهیزات - آب- برق- صنعت - نفت وگاز - ارتباطات - معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح- ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج- بازار- کوچه کیمیا- خیابان فردوسی- پلاک ۰- مجتمع تجاری مسکونی طوس-طبقه همکف- کدپستی ۷۵۹۱۷۸۴۶۴۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محمد جعفری فتح به شماره ملی ۴۲۶۹۸۷۵۰۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۰۸۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء صدیقه محمدی حسین آباد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سودابه شجاعیانی نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۰۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۱۲۲۷۴۶۱۴۱۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510806
آگهی تغییرات شرکت اطلس برج پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۶۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ صمد نجاتیان به شماره ملی ۴۲۳۱۷۲۵۹۰۱ و وحیده رضائی به شماره ملی ۲۲۹۸۷۲۹۵۰۶ و سید مهدی رضائی سی سخت به شماره ملی ۲۲۹۵۶۳۲۳۳۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ محمد شفیعی به شماره ملی ۴۲۶۹۹۷۴۳۴۶ به سمت بازرس اصلی و صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۴۲۱۹۲۰۶۲۸۷۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561115
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نوتاش خدمات هخامنش درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۵۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۹۱۰۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تعمیر و نگهداری ماشین الات سبک و سنگین ـ خدمات حمل و نقل شامل امور نقلیه ـ چاپ تکثیر ـ امور بهره برداری از تاسیسات ـ خدمات عمومی نامه نویسی منشی گری تلفنچی و تنظیفات ـ امور آبدارخانه ای امور آشپزخانه و رستوران داری ـ نگهداری و خدمات فضای سبز صادرات و واردات ماشین آلات سنگین وسبک، صادرات و واردات لوازم الکترونیکی و خانگی صوتی و تصویری، صادرات و واردات دارو ولوازم پزشکی وآرایشی، صادرات و واردات مواد غذایی، صادرات و واردات لوازم یدکی کلیه ماشین ها سنگین و سبک، صادرات و واردات محصولات صنایع دستی و فرشی، صادرات و واردات مصالح ساختمان سازی و دکوراسیون ساختمان، صادرات و واردات پارچه، نخ و مواد ریسندگی و بافندگی، صنایع چوب و لوازم کشاورزی و دامپرورشرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ چهارراه عالیوند ـ بلوار امامت ـ بلوار امام خمینی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۸۴۸۵۳۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم زهرا زارع به شماره ملی ۲۳۹۱۹۴۸۸۱۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای مهرداد ثابت نیا به شماره ملی ۲۳۹۱۹۲۳۸۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای احسان گرجیان به شماره ملی ۲۳۹۱۹۰۶۲۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید عبدالحمید حسینی به شماره ملی ۲۳۹۲۱۹۹۴۱۸ و آقای سیدصادق علوی به شماره ملی ۴۲۲۰۰۶۴۹۱۵ و آقای محمدکاظم شجاعیان به شماره ملی ۴۲۳۱۹۳۲۸۷۵ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء مهرداد ثابت نیا (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای صمد جوکار بهمنیاری به شماره ملی ۲۳۹۲۱۷۷۲۴۴ به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۲۴۲۹۲۲۴۲۹۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566637
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیتون خدمات هخامنش درتاریخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۵۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۹۹۰۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین ـ خدمات حمل و نقل شامل امور نقلیه ـ خدمات چاپ تکثیر ـ امور بهره برداری از تاسیسات ـ خدمات عمومی نامه نویسی منشی گری تلفنچی و تنظیفات ـ امور آبدارخانه ای امور آشپزخانه و رستوران داری نگهداری و خدمات فضای سبز صادرات و واردات ماشین آلات سنگین وسبک ، صادرات و واردات لوازم الکترونیکی و خانگی صوتی و تصویری ، صادرات و واردات دارو و لوازم پزشکی وآرایشی،صادرات و واردات مواد غذایی ،صادرات و واردات لوازم یدکی کلیه ماشین ها سنگین و سبک ، صادرات و واردات محصولات صنایع دستی و فرشی ، صادرات و واردات مصالح ساختمان سازی و دکوراسیون ساختمان ، صادرات و واردات پارچه ، نخ و مواد ریسندگی و بافندگی ، صنایع چوب و لوازم کشاورزی و دامپروری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاریدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ دادگستری ـ خیابان هجرت ۳ ـ خیابان فردوسی ـ پلاک ۰ ـ ساختمان دنا ـ طبقه دوم واحد ۴ ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۷۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محمد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۰۸۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد جعفری فتح به شماره ملی ۴۲۶۹۸۷۵۰۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء صدیقه محمدی حسین آباد (نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبرخواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بهرام بابالو به شماره ملی ۰۳۲۱۹۱۵۲۰۸ به سمت بازرس اصلی و علی اشرفی کلاته بزرگ به شماره ملی ۰۹۳۸۸۳۲۹۶۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۲۸۸۲۵۱۸۳۹۷۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664449
آگهی تغییرات شرکت کیاوش سازه پازنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۶۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱مکی امدادی پور به شماره ملی۴۲۵۱۰۴۴۲۲۳و حسین منصوری به شماره ملی.۰۵۳۰۵۰۶۰۳۳ و سیده زهرا جعفری نسب به شماره ملی ۴۲۵۱۲۶۵۲۸ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ افسانه رودابه به شماره ملی۴۲۵۰۶۶۰۰۰۱ به سمت بازرس اصلی و صدیقه محمدی حسین اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۷۲۵۵۲۹۹۷۹۲۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13767917
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آبادگران زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۰۲۶۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ رحیم محمودی معظم به شماره ملی ۴۲۵۰۰۹۰۹۱۴ و فاطمه محمودی معظم به شماره ملی ۴۲۵۰۰۹۱۳۳۳ و الهه عدالتی به شماره ملی ۰۰۷۵۹۵۰۵۲۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی و صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۹۲۷۵۲۵۹۲۷۹۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13811026
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صدف برج هخامنش درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۹۹۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:امور پیمانکاری در زمینه راه- ساختمان-تاسیسات و تجهیزات-آب-برق-صنعت -نفت وگاز- ارتباطات - معدن، کشاورزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط- ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان کهگیلویه وبویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی - شهر یاسوج- ارم- بلوار ارم- خیابان ارم۱۰ شهید قلی درستی - پلاک ۲۱- طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۵۶۹۹۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران:آقای حافظ عزیزی به شماره ملی ۲۸۳۰۸۶۰۰۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عباس اولادی سلخوری به شماره ملی ۵۹۴۹۸۶۸۲۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم روح انگیز شجاعیانی نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۵۱۷۴۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء حافظ عزیزی(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۰۸۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۲۰۳۸۰۶۷۵۶۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13844271
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیتون کیان هخامنش در تاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۸۴۴۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه ـ ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاحدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ پشت راهنمایی ـ خیابان دهنو (شهید مندنی نجاتی) ـ خیابان (دهنو) ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۹۶۷۴۴۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای حسین قاسمی به شماره ملی ۰۹۴۱۱۳۶۳۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید رمضانی به شماره ملی ۱۱۸۹۳۷۰۰۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء شریف سیفی (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم روح انگیز شجاعیانی نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۵۱۷۴۱۱ به سمت بازرس اصلی خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۱۰۹۹۳۰۱۳۴۸۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904796
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایمند سازه آپامه در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۵۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: رایمند سازه آپامه شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: امور پیمانکاری در زمینه. راه ـساختمان ـ اب ـ برق ـ تاسیسات وتجهیزات ـ صنعت ومعدن ـ نفت وگاز وکشاورزی و. . . . بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان (۱۶متری مصلی) ـ خیابان شریعتی ـ پلاک ۳۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه آزادی با کد ۲۱۲۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای محمد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۰۸۹۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء صدیقه محمدی حسین آباد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۹۴۳۹۱۹۷۸۴۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13982359
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تچرا سازه تیام درتاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۸۹۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۲۷۰۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری در زمینه راه ـ ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ معدن،کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ شاهد ـ بلوار معاد ـ خیابان شهید منتظری ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۱۴۸۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۴۲۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک تعاون شعبه چمران با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مژگان رضائی به شماره ملی ۴۲۳۲۰۶۷۰۱۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء هادی باقری نسب (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم روح انگیز شجاعیانی نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۵۱۷۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۲۸۱۵۳۹۲۲۱۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14018991
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه آبگرمک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱محمدعلی تابان مطلق به شماره ملی ۴۲۳۱۸۶۷۰۶۲ و مسعود پورجلی به شماره ملی ۲۲۹۱۴۳۹۷۲۳و سحابه باختر به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۵۴۷به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی و طیبه ظهرابی فیروزآباد به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۰۸۲۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۲۱۹۳۲۳۴۸۴۹۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14028249
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آژند کیان ساورز درتاریخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۸۹۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۸۶۰۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: امور پیمانکاری در زمینه: راه ـ ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ بازار ـ کوچه کیمیا ـ خیابان فردوسی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۸۴۶۴۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۴۳ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای ساسان علی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۲۵۳۷۳۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حامد اسلامی فر به شماره ملی ۴۲۴۰۳۱۷۷۳۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء هادی باقری نسب (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مهرداد اسلامی فر به شماره ملی ۴۲۴۰۱۰۷۶۲۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۲۴۲۹۴۶۸۵۹۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14047230
آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی چویل تامر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۳۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱شهرام صالح پور به شماره ملی ۴۲۳۱۶۴۳۵۱۲ و سیمین تاج صالحپور به شماره ملی ۴۲۳۲۰۲۱۶۱۲ و سامر صالح پور به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۲۸۰۱سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲زرین تاج کرمی برزآباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی و یعقوب جاوید به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۰۸۲۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۳۰۳۳۴۸۹۸۹۸۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068101
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آژند برج نسیم درتاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت۹۰۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۳۸۷۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری در زمینه: راه ـ ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان (۱۶متری مصلی) ـ خیابان شریعتی ـ پلاک ۳۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم مژگان روز فراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم روح انگیز شجاعیانی نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۵۱۷۴۱۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سودابه شجاعیانی نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۰۲۴۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء مژگان روز فراخ (نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای ساسان علی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۲۵۳۷۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۳۲۰۶۰۲۹۰۶۵۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسساتغیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14107450
آگهی تغییرات شرکت آرمین ساخت نادین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۶۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ سعید مقدس شرق به شماره ملی ۰۹۴۴۷۲۳۱۴۴ و سید بهنام تقویان به شماره ملی ۴۲۵۱۱۵۰۳۳۳ و زهرا رعیت محتشمی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۱۰۷۶۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی و صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۴۱۳۳۲۶۹۹۵۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14178405
آگهی تغییرات شرکت کلات سازه دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اسماعیل محمودی تبار به شماره ملی ۴۲۳۱۸۰۱۸۱۹ و علی بینازاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۹۶۰۱۸ و صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲رزیه خادم پیر به شماره ملی ۴۲۳۰۸۹۲۸۲۹ به سمت بازرس اصلی و امیر پروز به شماره ملی ۴۲۳۰۸۹۴۸۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۵۲۹۹۲۵۱۴۴۲۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193265
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صبا تبادل تیام درتاریخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت۹۱۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۹۸۵۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری در زمینه: راه –ساختمان ـ اب ـ برق ـ تاسیسات وتجهیزات ـ صنعت ومعدن ـ نفت وگاز وکشاورزی و درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله ارم ـ بلوار ارم ـ خیابان ارم۱۰[شهیدقلی درستی] ـ پلاک ۲۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۵۶۹۹۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۸ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای مسعود خلیل پور علمداری به شماره ملی ۲۰۰۲۸۱۱۶۰۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدسجاد سجادیان به شماره ملی ۲۳۸۰۲۳۹۵۶۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهری اسلامی فر به شماره ملی ۴۲۵۱۱۶۷۱۲۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اسنادرسمی و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء سید سجاد سجادیان (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۰۷۱۸۲۹۸۰۲۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239098
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارغوان خدمات تیام درتاریخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۶۵۲۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: خدمات حمل و نقل شامل امور نقلیه و موارد مشابه، تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری خدمات فنی خودرو و موارد مشابه، امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه وموارد مشابه، خدمات عمومی شامل تنظیفات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امورابدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه، نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه، امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه ـ ۷امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله دادگستری ـ خیابان سردارجنگل شمالی ـ خیابان هجرت ۳ ـ پلاک ۰ ـ طبقه سوم ـ واحد ۵ کدپستی ۷۵۹۱۷۸۵۴۶۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۶۹ مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد رمضانی اردکانی به شماره ملی ۴۲۲۰۰۵۲۹۶۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدعلیرضا جعفری نژاد به شماره ملی ۴۲۲۰۱۰۵۷۴۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء سید علیرضا جعفری نژاد (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۰۸۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۰۹۷۳۰۸۶۴۲۵۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253236
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هیوا تحکیم ابریشم درتاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۲۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۸۲۶۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :امور پیمانکاری در زمینه راه ـ ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز –ارتباطات ـ معدن،کشاورزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله شاهد ـ بلوار معاد ـ خیابان شاهد ۴ [ شهیدسیف اله علی پور ] ـ پلاک ۸۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۱۵۸۴۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۹۱ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۰۸۹۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهرداد اسلامی فر به شماره ملی ۴۲۴۰۱۰۷۶۲۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء صدیقه محمدی حسین آباد (رئیس هیئت مدیره ) وهمراه مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد رمضانی اردکانی به شماره ملی ۴۲۲۰۰۵۲۹۶۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۱۸۴۷۶۶۲۵۱۵۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14303149
آگهی تغییرات شرکت صدف خدمات شمس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۵۸۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ و شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ و مهری اسلامی فر به شماره ملی ۴۲۵۱۱۶۷۱۲۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی و محمد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۰۸۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۸۱۵۵۷۸۷۸۷۱۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14303167
آگهی تغییرات شرکت آژند خدمات ساورز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۵۰۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳و سحر محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۱۶۳۲۱۲ و هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۸۱۵۱۲۳۷۹۱۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک