مهین راستیانی منش

مهین راستیانی منش

کد ملی 4231781052
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1097550
آگهی تغییرات شرکت اشکان بنای خلیج فارس سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۸۳۸۶
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۶/۳/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۸/۳/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح و تعداد اعضای هیئت مدیره از ۴ نفر به ۶ نفر افزایش یافت. ۲ رامین حفیظ کهیش بشماره ملی ۱۹۷۱۹۱۳۰۱۴ و محمدرضا مرادی بشماره ملی ۴۱۳۱۹۴۴۳۴۰ و علی گرانمایه بشماره ملی ۴۲۶۹۵۷۹۴۹۸ و پویان مداحی بشماره ملی ۰۰۷۰۳۹۴۷۰۹ و امین خدا رحم پور بشماره ملی ۲۷۵۰۵۲۳۷۶۱ و امین پاسواری بشماره ملی ۲۵۹۴۵۲۷۱۱۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ مهین راستیانی منش بشماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ بسمت بازرس اصلی و تهمینه نیکروز بشماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ مدیران و دارندگان حق امضاء: علی گرانمایه بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رامین حفیظ کهیش بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مرادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پویان مداحی و امین خدا رحم پور و امین پاسواری بسمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات و نامه‌های عادی با امضا رامین حفیظ کهیش رئیس هیئت مدیره مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۲۵۹۰۴۱۲۶ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115075
آگهی تاسیس شرکت فنی مهندسی دربند پارس زاگرس سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۴۵۶۲
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در مورخه ۱۸/۴/۹۲ شماره ثبت ۶۶۲۵ در دایره ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضا گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان ادارات ماشین نویسی رنگ آمیزی آموزش راهنمای تور و تورگردانی امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از سیستمهای برودتی و حرارتی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ۲ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ۶۰ متری گلستان ۷ پلاک ۱۰ کدپستی ۷۵۹۱۸۵۴۳۳۳. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا بحساب جاری شماره ۰۱۰۹۳۴۲۷۵۸۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه زاگرس یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. ۵ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: آریوبرزن سلامی بشماره ملی ۴۲۵۰۷۹۹۱۶۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مهدی سلامی بشماره ملی ۴۲۳۱۶۷۴۵۲۳ بسمت رئیس هیئت مدیره گوهر شاد چرامی بشماره ملی ۴۲۵۱۳۰۵۸۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات و نامه های عادی و اداری باامضا مهدی سلامی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۶ـ سجاد زرافشان بشماره ملی ۴۲۳۰۸۳۲۵۷۵ بسمت بازرس اصلی مهین راستیانی منش بشماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۷ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب کلیه سهامداران رسید. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۲۵۹۱۴۹۶۶ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189916
آگهی تغییرات شرکت مهندسی شهر سازه مهتاب (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۲۶۷ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۱۰۲۵
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۲/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ فرهاد آرامش نیا بشماره ملی ۴۲۳۱۰۶۹۶۳۸ و نجمه اسدی بشماره ملی ۴۲۶۹۶۲۹۵۲۵ و محسن عمرانی بشماره ملی ۳۳۵۹۸۱۱۳۹۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ مهین راستیانی منش بشماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ بسمت بازرس اصلی و سیاوش قاسمی بشماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ مدیران و دارندگان حق امضاء: نجمه اسدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فرهاد آرامش نیا بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن عمرانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه‌های عادی باامضاء فرهاد آرامش نیا (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۶۵۴۱۴ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234571
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی سازه آرمه شیراز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۱۵۳۶
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۷/۷/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۸/۸/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ و علی عباس پور به شماره ملی ۲۱۶۱۷۹۷۱۷۴ و علی زارع عفیفی به شماره ملی ۰۰۷۲۴۰۸۲۲۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ اسماء نجات پور به شماره ملی ۴۲۲۰۰۷۵۶۱۵ بسمت بازرس اصلی و تهمینه نیک روز به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ مدیران و دارندگان حق امضاء: علی زارع عفیفی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فاطمه راستیانی منش بسمت رئیس هیئت مدیره و علی عباس پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی با امضاء فاطمه راستیانی منش (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۷۳۲۱۳۱ ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1475579
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ره جویان نوین سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۵۲ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۱۸۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۹۲ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ یحیی انباز بشماره ملی ۴۲۳۲۱۵۰۴۵۵ و ابوالحسن شهبازی بشماره ملی ۴۸۱۹۴۲۲۲۶۱ و سعید زلکی بدیل بشماره ملی ۱۸۸۱۰۹۶۴۰۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ تهمینه نیکروز بشماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ بسمت بازرس اصلی و مهین راستیانی منش شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۱۵۸۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498402
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص فنی مهندسی ستاره برج سایا
در تاریخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۶۹۶۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۹۹۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: شیلات، دام و طیور، تامین ماشین آلات و ابزار، فضای سبز، رنگ و عایق، بازرسی جوش و متریال، تعمیرات و نگهداری، سرویس دهی، امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری حرارتی و سایر امور، صادرات و واردات کالا و اجناس، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی، اخذ وام و تسهیلات بانکی، اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.) ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان معلم ـ شاهد ۲۱ ـ پلاک ۱ کدپستی ۷۵۹۱۷۳۴۳۵۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام مبلغ سیصد و پنجاههزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۲۷ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۲ نزد بانک ملی شعبه زاگرس یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: مهین راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره و فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به سمت رئیس هیئتمدیره و کرم راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۰۱۷۱۰۴۸ به سمت نائبرئیس هیئتمدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای فاطمه راستیانی منش (رئیس هیئتمدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: آقای محمد اکبری به شماره ملی ۴۲۶۸۸۴۱۶۴۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم خانم جان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۳۱۶۱۱۷۱۸ به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۱۹۶۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528477
آگهی تغییرات شرکت پی تا فراز اسپید روز سهامیخاص به شماره ثبت ۶۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۷۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم مهین راستیانیمنش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم تهمینه نیکروز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به عنوان بازرس علیالبدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ آقای محمد طاهرخانی به شماره ملی ۴۳۹۱۷۹۷۹۵۱ و آقای هاشم نظریمنش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۷۳۸۵ و خانم صدیقه محمدی حسینآباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت اعضای اصلی هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۲۷۷۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568074
آگهی تغییرات شرکت کاوش گستران شاهرخ سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۰۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ فرشید جلیلی به شماره ملی ۴۲۶۹۴۸۹۵۳۷ و حسین دهقانی به شماره ملی ۴۸۴۹۸۴۷۱۹۶ و میلاد محمد حسین بیاره به شماره ملی ۴۲۳۲۱۰۰۶۹۵ و سعید پر آور به شماره ملی ۵۱۸۹۸۷۴۸۷۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند. ۲ مهین راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت بازرس اصلی و تهمینه نیک روز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه خبر جنوب جهت نشر اگهی شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۵۲۰۸۱۱۸۹۹۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624565
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپید سهند سرای امید در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۰۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۱۷۴۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱ موضوع شرکت: راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ـ ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ ۳ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان دادگستری ـ سمت راست ـ کد پستی۷۵۹۱۷۶۵۹۸۵ ـ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۸/۳۴۶۲ مورخ ۰۳/۰۶/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ـ ۵ اولین مدیران شرکت: تهمینه نیکروز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سنا غریبیان به شماره ملی ۴۲۶۹۸۳۳۸۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وحسین دهقانیان به شماره ملی ۲۳۹۱۰۵۸۰۵۵ به سمت مدیرعامل وعضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ ۶ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اوراق عادی و اداری با امضای تهمینه نیکروز رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. ـ ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ ۸ بازرس اصلی و علی البدل: آقای امیررضا آریک به شماره ملی ۴۲۵۱۱۹۴۹۵۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم مهین راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۰۶۲۹۷۸۲۲۴۶۴۱۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653084
آگهی تصمیمات شرکت فنی مهندسی طلوع سهند آرمه سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۹۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ رحیم عبادیانی نژاد به شماره ملی ۴۲۳۰۶۳۵۴۳۵، علی علی پور به شماره ملی ۴۲۳۰۱۱۰۱۸۹ علی مهدی زاده هریکندئی به شماره ملی ۲۰۶۳۳۵۸۳۵۴ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ مهین راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت بازرس اصلی و تهمینه نیکروز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۳۰۷۱۴۶۹۲۲۸۱۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718614
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سارینا نگین فارس درتاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۱۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۷۴۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز ، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان دادگستری بین شهدای ۴ و ۵ کدپستی ۷۵۹۱۷۴۴۹۸۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳/۲۱۲۳ مورخ ۱۳/۰۶/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهین راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای عظیم قاسمی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۰۳۲۰۷۸۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم اقدس رسولی مقدم به شماره ملی ۴۲۲۰۳۷۱۳۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۰۹۱۱۱۵۷۲۵۴۱۴۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406515
آگهی تصمیمات شرکت چیت گستر فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۸۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ فائزه علی صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۴۴۲۱۴۸ و محمد مهدی مردانی به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۱۴۳۱ و علی مراد کریمی به شماره ملی ۴۲۳۰۰۴۳۷۱۶ و مهران معیری به شماره ملی ۵۵۰۹۹۱۱۹۵۶ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و مهین راستیانی منش شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشارخبرجنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۳۱۱۰۵۳۸۵۲۴۰۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031878
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی نما برش پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۸۵۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ مریم کرمی برزآباد بشماره ملی ۴۲۳۱۷۰۶۲۹۸ و امین الله کرمی بشماره ملی ۴۲۳۱۷۴۲۱۸۹ و محمدحسن شادان فر بشماره ملی ۴۱۳۱۹۲۶۲۵۳ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند. ۲ مهین راستیانی منش بشماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت بازرس اصلی و تهمینه نیکروز بشماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشارخبر جنوب جهت نشر اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۱۱۲۵۸۵۱۳۹۰۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12798145
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی ایلیا مهر دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۷۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۰۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱خانی بادام فیروز به شماره ملی ۴۲۳۱۰۶۸۲۰۸ و امیر بابک عطائی مهندیان به شماره ملی ۰۰۵۳۰۰۶۹۲۵ و محمد فلاح به شماره ملی ۰۶۲۲۲۶۵۹۴ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۲ تهمینه نیکروز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت بازرس اصلی و مهین راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ۳روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۲۶۹۲۸۷۸۶۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893508
آگهی تغییرات شرکت فن سالار دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۶۱۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ عین اله سلخوری غیاثوند به شماره ملی ۲۶۵۹۶۶۵۵۸۳ و اکرم سپهر به شماره ملی ۵۵۰۹۷۱۶۸۲۷ و مجید گل جهانی به شماره ملی ۴۳۲۴۵۹۷۱۰۳ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ تهمینه نیک روز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ سمت بازرس اصلی و مهین راستیانی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۱۴۹۳۷۳۳۱۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12928886
آگهی تصمیمات شرکت طلوع سهند آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۱۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمیه قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۱۲۷۲۰۰۰ و محمد حسن سلیم پور به شماره ملی ۱۲۰۹۱۱۶۳۱۶ و عزت اله نیک خواه به شماره ملی ۴۸۱۹۶۰۶۳۷۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ تهمینه نیک روز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت بازرس اصلی و مهین راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۰۳۴۲۴۴۴۹۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993282
آگهی تغییرات شرکت امین سازه کازرون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۲۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعظم صالحی به شماره ملی ۴۲۶۸۸۶۴۱۶۴ و رضا داداشی نوشهر به شماره ملی ۱۳۷۸۳۲۵۸۶۹ و سعید حمدی به شماره ملی ۵۳۹۹۹۲۵۲۱۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ امین پروین به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۰۰۴ سمت بازرس اصلی و مهین راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۶۰۸۵۲۹۸۶۳۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13406370
آگهی تغییرات شرکت ایمن پیمایش شبلیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۸۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ سید محمدشریف قلی پور به شماره ملی ۴۲۳۰۳۸۸۸۱۰ و فاطمه پناهی به شماره ملی ۴۲۵۰۲۵۰۷۹۲ و مهدی شکاری به شماره ملی ۰۰۷۵۸۷۲۰۴۸ و مرتضی بخشی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۲۹۹۴۶ و ماندانا گورانلو به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۶۱۰۲ و علیرضا عباسیان به شماره ملی ۱۵۵۲۱۲۶۲۵۰۲ و عباس اصغری به شماره ملی ۲۷۳۸۴۰۸۸۶۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ تهمینه نیکروز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت بازرس اصلی و مهین راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۲۱۰۸۸۶۳۸۱۸۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک