علی حسن رضائیان جهان آباد

علی حسن رضائیان جهان آباد

کد ملی 4231765707
45
شرکت‌ها
45
آگهی‌ها

شرکت های علی حسن رضائیان جهان آباد

ایل آسای تنگ کناره
ایل آسای تنگ کناره
1
سیمرغ درخشان نوین پارسیان
سیمرغ درخشان نوین پارسیان
1
آذرخش برج طلوع سهند دشتروم
آذرخش برج طلوع سهند دشتروم
1
دنا برج دشتروم
دنا برج دشتروم
1
شاهین بنای دژ دشتروم
شاهین بنای دژ دشتروم
1
اتحاد سازه دشتروم
اتحاد سازه دشتروم
1
دنا سازه دیار جهان آباد
دنا سازه دیار جهان آباد
1
آیدین قشقایی آزند
آیدین قشقایی آزند
1
سما سازان ساورز
سما سازان ساورز
1
تندیس هامون کاسپین
تندیس هامون کاسپین
1
افق اختر دنا
افق اختر دنا
1
تحکیم بنای قلعه گلاب آریایی
تحکیم بنای قلعه گلاب آریایی
1
هیوا برج دنا
هیوا برج دنا
1
چشم انداز برج دنا
چشم انداز برج دنا
1
ساورز عرش بشار
ساورز عرش بشار
1
تندیس الماس هامون
تندیس الماس هامون
1
استوار درخشان نارون
استوار درخشان نارون
1
کاسپین سازه بویر تاج دنا
کاسپین سازه بویر تاج دنا
1
نیکان گهر یاس
نیکان گهر یاس
1
هیوا اپیک درنا
هیوا اپیک درنا
1
پولاد جهان جیران
پولاد جهان جیران
1
آفتاب برج هامون
آفتاب برج هامون
1
پارمیس خدمات مهتاب
پارمیس خدمات مهتاب
1
فرسان خدمات جمشید
فرسان خدمات جمشید
1
ساختمانی تاسیساتی ثلاث ابرار
ساختمانی تاسیساتی ثلاث ابرار
1
دنیز خدمات یاس
دنیز خدمات یاس
1
تندیس عمارت آفتاب
تندیس عمارت آفتاب
1
امداد خودرو یاسوج یدک کش شهر
امداد خودرو یاسوج یدک کش شهر
1
الماس بنای افق
الماس بنای افق
1
شمیم خدمات پانیذ
شمیم خدمات پانیذ
1
دنیز عمارت روز
دنیز عمارت روز
1
الماس دشت بلوط
الماس دشت بلوط
1
الماس عمارت تچرا
الماس عمارت تچرا
1
ایپک الماس زاگرس
ایپک الماس زاگرس
1
اسطوره برج فرنام
اسطوره برج فرنام
1
نفیس مروارید زاگرس
نفیس مروارید زاگرس
1
سمیر برج کاوش
سمیر برج کاوش
1
آرمان نصر هیربد
آرمان نصر هیربد
1
زیبا بهار ایرانیان
زیبا بهار ایرانیان
1
فرداد درخش هیوا
فرداد درخش هیوا
1
راشین عمارت تچرا
راشین عمارت تچرا
1
فرداد کیان میعاد
فرداد کیان میعاد
1
کیارش اطمینان شاپور
کیارش اطمینان شاپور
1
عمران احداث تچرا
عمران احداث تچرا
1
میعاد سازه دنا
میعاد سازه دنا
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1348267
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص ایل آسای تنگ کناره در تاریخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۶۹۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۷۵۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: راه ساختمان آب تاسیسات و تجهیزات نفت و گاز و برق کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح . ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ دشتروم جهان آباد کشاورز ۲ کدپستی ۷۵۹۳۱۵۱۱۵۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۲/۳۴۶۲ مورخ ۲۱/۰۳/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: فرهاد لشکرمنش به شماره ملی ۴۲۳۰۵۷۸۰۳۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی شفیعی به شماره ملی ۴۲۳۱۹۸۷۰۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای علی حسن رضائیان جهان آباد (نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شکرت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای امین الله کرمی جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۴۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی کرمی جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۸۹۳۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۳۲۳۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355703
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ درخشان نوین پارسیان سهامی خاص شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۵۱۹۳
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ مهدی خانزاده کد ملی ۴۲۶۹۸۳۹۳۲۵ و سیامک آمد کد ملی ۲۷۲۲۵۲۹۲۸۹ اسماعیل نجاتیان کد ملی ۴۲۳۱۹۳۳۵۶۱ و خلیل محمدی کد ملی ۴۲۳۰۰۲۷۷۳۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ زهره فرجی کد ملی ۴۲۲۰۰۵۱۸۲۱ بسمت بازرس اصلی و علی حسن رضائیان جهان اباد کد ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ مدیران و دارندگان حق امضاء: سیامک آمد بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی خانزاده بسمت رئیس هیئت مدیره و خلیل محمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره اسماعیل نجاتیان بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی با امضاء مهدی خانزاده (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۲۹۲۷۷۱۰۱ کفیل ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528484
آگهی تغییرات شرکت آذرخش برج طلوع سهند دشتروم سهامیخاص به شماره ثبت ۶۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۵۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ علی حسن رضائیان جهانآباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ و علی قادریفر به شماره ملی ۴۲۵۰۴۹۹۰۲۲ و زهرا بهاری نو به شماره ملی ۱۲۹۰۶۱۱۴۶۷ به سمت اعضای هیاتمدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند. ۲ یوسف باقریان جهانآباد به شماره ملی ۴۲۲۰۱۶۱۱۵۵ به سمت بازرس اصلی و علی محمد شفیعی به شماره ملی ۴۲۳۰۲۷۲۵۱۰ سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه ابتکار جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۲۶۸۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635966
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دنا برج دشتروم در تاریخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۱۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۵۴۷۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱ موضوع شرکت: راه ـ ساختمان ـ تاسیسات ـ آب ـ برق ـ کشاورزی ـ صنعت معدن ـ ارتباطات ـ نفت وگاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ ۳ مرکز اصلی شرکت: یاسوج دشتروم جهان اباد کشاورز۲ کدپستی ۷۵۹۳۱۵۱۱۵۳ ـ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۹/۲۹۰۱/۹۳ مورخ ۲۵/۰۶/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ـ ۵ اولین مدیران شرکت: فرهاد لشکر منش به شماره ملی ۴۲۳۰۵۷۸۰۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود مرتضوی ده برآفتاب به شماره ملی ۴۲۳۱۹۲۶۸۸۳ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و مهدی شفیعی به شماره ملی ۴۲۳۱۹۸۷۰۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ ۶ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای فرهاد لشکر منش رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ ۸ بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۰۷۰۶۸۹۱۷۸۱۷۴۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772067
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شاهین بنای دژ دشتروم درتاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۲۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۶۶۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نیرو ـ کشاورزی ـ صنعت ـ ارتباطات نفت وگاز بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ دشتروم جهان آباد روبروی دبیرستان کدپستی ۷۵۹۳۱۵۱۱۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۸/۳۴۶۲ مورخ ۱۵/۱۰/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حسین غلامی به شماره ملی ۴۲۳۱۹۱۹۲۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و فرشته پژواک دستگرد به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۸۰۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای علی حسن رضائیان جهان آباد (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم تهمینه نیکروز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به عنوان بازرس اصلی و خانم منیژه نیکروز به شماره ملی ۴۲۲۰۴۴۰۲۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۱۰۲۱۱۱۶۶۷۸۷۰۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9390077
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اتحاد سازه دشتروم در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۲۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۷۵۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نیرو ـ کشاورزی ـ صنعت ـ ارتباطات نفت وگاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ دشتروم جهان آباد روبروی دبیرستان کدپستی ۷۵۹۳۱۵۱۱۵۳. سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۱/۳۴۶۲ مورخ ۲۴/۱۰/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیررضا آریک به شماره ملی ۴۲۵۱۱۹۴۹۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود مرتضوی ده برآفتاب به شماره ملی ۴۲۳۱۹۲۶۸۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای علی حسن رضائیان جهان آباد (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم تهمینه نیکروز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به عنوان بازرس اصلی و خانم منیژه نیکروز به شماره ملی ۴۲۲۰۴۴۰۲۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۱۰۲۷۳۶۲۲۵۰۳۴۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9417981
آگهی تغییرات شرکت دنا سازه دیار جهان آباد سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۵۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ و محمد خدادادی به شماره ملی ۲۰۹۳۰۳۸۰۰۵ و سیداحمد محمودی لاریمی به شماره ملی ۵۸۲۹۹۴۱۹۳۷ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردید ش۹۳۱۱۱۲۳۶۰۶۸۵۵۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12666643
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آیدین قشقایی آزند درتاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۷۸۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۱۵۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری دز زمینه آب، راه، ابنیه، تاسیسات وتجهیزات، برق، نفت وگاز، صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج بلوار امامت امامت ۸ پلاک ۵۷ کد پستی ۷۵۹۱۸۳۸۱۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵/۲۱۲۳ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شکوفه قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۸۵۸۱۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و رامین قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۱۱۰۱۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و الهام افشون به شماره ملی ۴۲۲۰۳۶۸۶۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای شکوفه قره بیگی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۱۲۹۸۵۰۸۹۸۳۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669199
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سما سازان بویراحمد درتاریخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۷۸۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۵۰۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج روستای مزدک کد پستی ۷۵۹۱۷۷۶۵۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۶/۲۱۲۳ مورخ ۲۵/۱۱/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.. اولین مدیران شرکت: مهدی شفیعی به شماره ملی ۴۲۳۱۹۸۷۰۸۴ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای فاطمه کریمی حبیب آباد (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسن حسینی بهمنیاری به شماره ملی ۲۳۹۲۱۷۳۹۳۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم نرگس محمد نژاد به شماره ملی ۴۲۲۰۳۷۵۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۰۲۴۰۲۱۹۰۸۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12698721
آگهی تغییرات شرکت تندیس هامون کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: وحید لیائی به شماره ملی ۵۰۹۹۹۷۳۳۳۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و مرتضی براری یکمینی به شماره ملی ۵۹۴۹۸۶۱۲۰۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدندحق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء علی حسن رضائیان جهان آباد (رئیس هیأت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش۹۴۱۲۱۷۵۸۳۶۰۱۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730747
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق اختر دنا درتاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۹۰۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان،آب،تاسیسات،و تجهیزات نفت و گاز، برق و صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج بلوار ارم ـ بین شهدای ۴ و ۵ کدپستی ۷۵۹۱۷۴۵۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۹/۲۱۲۳ مورخ ۱۱/۱۲/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: رامین قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۱۱۰۱۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و شکوفه قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۸۵۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری و شرکت با امضای رامین قره بیگی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۱۱۷۲۲۹۹۴۳۹۴۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760397
آگهی تغییرات شرکت تحکیم بنای قلعه گلاب آریایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۱/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ عزیزاله رضائی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۸۱۳۴۸ و اعظم گلستانی ماچک پشتی به شماره ملی ۲۰۹۳۷۶۲۵۹۵ و محمد دارائی به شماره ملی ۵۸۴۹۷۱۷۰۲۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس اصلی و علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۲۰۴۲۱۰۴۲۸۶۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853681
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هیوا برج دنا درتاریخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۰۲۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه ـ آب ـ ابنیه ـ تاسیسات و تجهیزات ـ برق. نفت و گاز ـ صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ شریعتی جنوبی ـ جنب ایستگاه مختار ـ پلاک ۱۷ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۳۴۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۲/۳۴۶۲ مورخ ۲۷/۰۲/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: نازلی علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۰۲۴۵۴۳۲ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی کوثری فر به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۲۷۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای علی حسن رضائیان جها ن اباد (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افسانه حکمتیان مقدم به شماره ملی ۴۲۲۰۰۱۵۴۱۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای احمد رضا پایاب به شماره ملی ۴۲۲۰۳۹۸۳۹۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۲۵۲۸۵۶۲۳۹۹۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909034
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص چشم انداز برج دنا درتاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۰۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۵۶۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه آب، برق، راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز، صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ روبروی سه راه بیمارستان ـ خیابان کودک ـ جنب درمانگاه فرهنگیان کدپستی ۷۵۹۱۷۹۳۶۸۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰/۲۱۲۳ مورخ ۱۵/۴/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران شرکت: علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و فرزین قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۵۰۲۱۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و زینب فتاحی موردراز به شماره ملی ۲۳۹۲۱۹۴۲۶۲ ۷۳۹۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای فرزین قاسمی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسن حسینی بهمنیاری به شماره ملی ۲۳۹۲۱۷۳۹۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی شفیعی به شماره ملی ۴۲۳۱۹۸۷۰۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۲۳۸۵۷۸۶۷۹۶۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972839
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساورز عرش بشار درتاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۰۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۲۵۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:امور پیمانکاری در زمینه آب، برق، راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز، صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:یاسوج آخر آسفالت تل زالی خیابان شهید نیکوکار پلاک ۴۴ کدپستی ۷۵۹۱۶۶۷۱۶۶ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲/۳۴۶۲ مورخ ۲۳/۰۵/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت:افسانه مسعودی کوشک به شماره ملی ۴۲۳۰۱۲۸۴۸۷ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و سارا بهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای علی حسن رضائیان جهان آباد(رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم زینب کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۴۵۸۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۹۶۱۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۵۲۷۷۶۸۵۵۴۹۳۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038561
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس الماس هامون درتاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۶۲۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و آب - ابنیه - تاسیسات و تجهیزات - برق. نفت و گاز - صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت محدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج - سرآبتاوه - نرسیده به شیرینی فروشی علیپور کدپستی ۷۵۹۱۱۳۵۶۱۵ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ پانصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۱۰/۲۱۲۳مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۵نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت: زینب کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۴۵۸۷ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و مریم کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۶۳۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهره کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۹۶۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء زینب کرمی کالوس(مدیرعامل ) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی حسن رضاییان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم سارا بهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۰۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۷۰۵۱۴۸۲۹۶۷۳۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122767
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص استوار درخشان نارون درتاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۶۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۷۵۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امورپیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز ـ ارتباطات معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ ورودی شهرک امام حسین انقلاب ۶ ـ پلاک ۴ کد پستی ۷۵۹۱۸۱۶۶۷۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸/۲۱۲۳ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت: آقای شکر الله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۴۰۷ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و بهنام خرد به شماره ملی ۴۲۵۱۲۸۳۰۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و هوشنگ نیک بخت حمید آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۳۵۹۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء شکراله سیفی (مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۲۲۸۴۹۲۱۹۳۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122835
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاسپین سازه بویر تاج دنا در تاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۶۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۷۶۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ صنعت ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ اکبرآباد جاده نقاره خانه امیر کبیر ۱۰ درب اول کد پستی۷۵۹۱۳۴۷۳۴۸ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران شرکت: شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و سیده عطیه حسینی زاده به شماره ملی۴۲۲۰۱۱۹۴۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و پروین درست به شماره ملی ۴۲۳۲۲۳۹۱۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء شریف سیفی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۲۲۶۷۶۹۹۵۳۷۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158140
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیکان گهر یاس درتاریخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۳۸۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: کلیه امور پیمانکاری در زمینه آب، برق، راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ بنسنجان کوچه بلیاد بلوار شهید رواز کدپستی ۷۵۹۱۶۱۳۱۹۹ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۶/۲۱۲۳ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت: فاطمه مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۳۵۸۶۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و ساعد مدنی پور به شماره ملی ۴۲۳۱۸۶۷۰۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۶۰۶۹۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء ساعد مدنی پور (رییس هیات مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی حسن رضاییان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم آرزو سینا به شماره ملی ۴۲۶۰۲۴۱۷۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۹۰۷۵۱۴۶۳۵۸۰۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205266
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هیوا اپیک درنا درتاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۹۸۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه: راه و ساختمان- تاسیسات و تجهیزات - آب - برق- صنعت - نفت وگاز - ارتباطات- معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج خیابان مصلی ـ تقاطع شریعتی شریعت جنوبی کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۳/۲۱۲۳مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبهآزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای محمد چنارانی به شماره ملی ۰۰۴۵۹۱۵۴۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم تارا خدیومند به شماره ملی ۴۲۳۲۲۴۲۶۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء محمد چنارانی(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس علی البدل از ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۰۱۸۱۰۶۹۷۴۸۰اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222892
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پولاد جهان جیران درتاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۷۸۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه وترابری، ساختمان و ابنیه، آب ، تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز ، برق و نیرو ، کشاورزی و زهکشی و ارتباطات و صنعت و معدن بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج خیابان شهدای ۳ پلاک ۷۵ کدپستی ۷۵۹۱۷۴۵۷۸۱ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال نقد منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام می باشدکه مبلغ سیصد وپنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی ۱۰۰/۳۴۶۲ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی یاسوج پرداخت گردید اولین مدیران: آقای سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای هدایت قاسمی به شماره ملی ۲۲۹۴۶۹۸۳۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صنم قاسمی به شماره ملی ۱۲۰۹۰۹۶۷۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۳/۰۹/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی باامضا آقای سیاوش قاسمی (مدیرعامل) همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم پروین جمالی به شماره ملی ۱۲۰۹۷۷۹۵۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای علی حسن رضاییان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس علی البدل از ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ تا ۰۳/۰۹/۱۳۹۶به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۰۸۴۱۶۸۰۱۳۴۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269388
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آفتاب برج هامون درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۳۹۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه آب، برق، راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، نفت وگاز، صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت تا ۰۶/۰۹/۱۳۹۷ مرکز اصلی: یاسوج ـ مهریان جاده اصفهان فرودگاه اول کدپستی ۷۵۹۸۱۷۴۶۳۴ کدپستی ۷۵۹۸۱۷۴۶۳۴ سرمایه شرکت:۱۲ مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳/۱۲۳مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای عباس رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای علی حسن رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۶/۰۹/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء عباس رضائیان جهان اباد (مدیرعامل) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. ـ ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۶۰۶۹۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای ساعد مدنی پور به شماره ملی ۴۲۳۱۸۶۷۰۰۳ به سمت بازرس علی البدل از ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ تا ۰۶/۰۹/۱۳۹۶ بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۰۳۹۹۱۳۳۷۳۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269402
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارمیس خدمات مهتاب درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۳۹۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه، امور آشپز خانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات نامه ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خدمات رسانی، تامین نیروی انسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی برپایی نمایشگاههای داخلی و خارجی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز وشامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری و چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیسات شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت تا ۱۵/۰۹/۱۳۹۷ مرکز اصلی: یاسوج هجرت ۳ ساختمان آرامش طبقه سوم کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۵۵۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۸/۲۱۲۳مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای عباس رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره وآقای علی حسن رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زینب کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۴۵۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۹/۱۳۹۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء عباس رضائیان جهان اباد (مدیرعامل) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس اصلی و آقای پوریا پویان صفت به شماره ملی ۴۲۲۰۳۶۷۶۳۲ به سمت بازرس علی البدل از ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۵/۰۹/۱۳۹۶بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۰۳۲۸۶۳۴۱۱۷۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316946
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرسان خدمات جمشید درتاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۹۹۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه، امور آشپز خانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات نامه رسانی، تامین نیروی انسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی برپایی نمایشگاههای داخلی و خارجی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبزشامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنریچاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیسات شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی ساختمانی و موارد مشابه ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذمجوز ار مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ زیرتل ـ بلوار امامت ـ خیابان امامت ۱۳ [ شهیدخدارضاآذرگون ] ـ پلاک ۱۱ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۷۵۹۱۸۴۵۱۵۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳/۲۱۲۳مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای موسی فتاحی موردراز به شماره ملی ۲۳۸۰۰۹۴۷۱۳ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای عباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۳۰/۱۰/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء علی حسن رضاِئیان جهان اباد (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۴۵۸۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رامین قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۱۱۰۱۵۲ به سمت بازرس علی البدل از ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تا ۳۰/۱۰/۱۳۹۶به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۲۰۱۴۱۴۹۲۳۱۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336508
آگهی تغییرات شرکت ثلاث ابرار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۹۹۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ لطفعلی شجاعی به شماره ملی ۵۹۹۹۸۵۷۳۳۳ و سعید شجاعی به شماره ملی ۵۹۹۹۹۸۲۰۹۱ و اکرم شجاعی به شماره ملی ۵۹۹۰۰۳۱۷۳۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی حسن رضاییان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس اصلی و زینب محمودی به شماره ملی ۴۲۳۱۶۶۶۳۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۲۱۴۳۳۸۶۰۷۸۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339529
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دنیز خدمات یاس درتاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۵۸۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه - تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه - امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، تامین نیروی انسانی، برپایی نمایشگاهای داخلی و خارجی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری،خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر ونگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد-شهر یاسوج-تل زالی-خیابان عدل ۹ [ شهید اسپندارنیا ]-بلوار عدل-پلاک ۰- طبقه همکف-کدپستی ۷۵۹۱۶۶۵۳۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۵۳۸/۲۱۲۳ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم سیده عطیه حسینی زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۱۱۹۴۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای عباس رضاییان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حسن رضاییان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۷/۱۲/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء عباس رضاییان جهان آباد(رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. -۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای موسی فتاحی موردراز به شماره ملی ۲۳۸۰۰۹۴۷۱۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد کاظم آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۲۷۸۹۶۲ به سمت بازرس علی البدل از ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ تا ۱۷/۱۲/۱۳۹۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۲۱۷۲۷۸۷۷۹۴۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13362738
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس عمارت آفتاب در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۸۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۴۵۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه آب و برق ـ راه ـ تاسیسات و تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی ـ برق پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ معصوم آباد ـ خیابان ۳۰ متری شهدای سادات ـ خیابان ابوذر ۱۰ [ شهید حسین عزیزی ] ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۹۴۸۱۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره۲۱۲۳ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای مسعود مرتضوی ده برآفتاب به شماره ملی ۴۲۳۱۹۲۶۸۸۳ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم سیده عطیه حسینی زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۱۱۹۴۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای موسی فتاحی موردراز به شماره ملی ۲۳۸۰۰۹۴۷۱۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سیده عطیه حسینی زاده (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۲۶۳۵۷۶۴۰۱۰۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13383855
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آبنوس آفتاب آپادانا درتاریخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۳۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۲۱۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه، امور آشپز خانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات نامه رسانی، تامین نیروی انسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی برپایی نمایشگاههای داخلی و خارجی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبزشامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنریچاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیسات شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی ساختمانی و موارد مشابه ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذمجوز ار مراجع ذیصلاح ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ معصوم اباد ـ خیابان ((فرزانگان)) ـ خیابان ۳۰ متری شهدای سادات ـ پلاک ۸۹ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۹۴۷۸۶۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۹۲۹۸/۲۱۲۳ مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم شهین معصومی فر به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۴۳۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم ناهید نجفی به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۶۵۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید نادری به شماره ملی ۲۳۰۰۶۲۷۸۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء ناهید نجفی (رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سیده عطیه حسینی زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۱۱۹۴۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۱۲۳۴۷۱۹۹۴۲۷۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13387639
آگهی تغییرات شرکت الماس بنای افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۰۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سجاد محمدی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۱۰۷۷۷ و شهرام عباسی به شماره ملی ۴۲۳۰۳۷۲۴۲۶ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ زهرا حسن پور به شماره ملی۴۲۳۲۰۲۵۱۶۲ به سمت بازرس اصلی و علی حسن رضائیان جهان آبادبه شماره ملی۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۱۲۷۴۳۶۸۳۶۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13417846
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شمیم خدمات پانیذ درتاریخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۳۲۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امورفنی و چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه ـ با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاحدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ شهداء ـ خیابان شهدای ۵ [شهید محمود هوشمند ] ـ بلوار ارم ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۴۵۱۱۱ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم شمایل هوشیاری مطلق به شماره ملی ۴۲۳۰۴۸۷۱۷۷ به سمت مدیرعامل وعضو اصلی هیئت مدیره و آقای علی حسن رضاییان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم حدیث سیروس مقدم به شماره ملی ۴۲۴۰۴۷۳۷۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری به امضای علی حسن رضاییان جهان اباد (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم خانم بس قیصری جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۰۲۵۸۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالیخانم سکینه رستمی حسن اباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۶۱۵۸۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۱۷۲۶۷۲۳۶۸۸۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495644
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دنیز عمارت روز درتاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۵۰۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۸۸۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه آب ـ برق ـ راه ـ ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ نفت وگاز ـ صنعت ومعدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ تل زالی ـ خیابان ((۱۶متری)) ـ کوچه ((۸متری)) ـ پلاک ۲ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۷۵۹۱۶۶۵۷۹۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۳۴۱ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای موسی بشارت جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۸۹۰۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سیده عطیه حسینی زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۱۱۹۴۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء علی حسن رضائیان جهان آباد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای امین اله کرمی جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۴۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی کرمی جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۸۹۳۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۱۲۵۳۶۶۵۲۸۲۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13549331
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص الماس دشت بلوط درتاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۵۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۶۹۴۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه آب ـ برق ـ راه ـ ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ گلستان ـ بلوار امام خمینی ـ خیابان گلستان ۱۳ [ شهید بی خشت ] ـ پلاک ۱۹ ـ طبقه اول کد پستی ۷۵۹۱۸۶۵۳۶۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۲/۰۴/۹۶ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای سعید خاضع نسب به شماره ملی ۴۲۳۰۳۷۰۱۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مراد صفری جدول قدم به شماره ملی ۴۲۳۰۰۰۹۲۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حسن رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء علی حسن رضاییان جهان اباد (نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای نادر رحیمی منصورخانی به شماره ملی ۴۲۲۰۱۱۸۳۰۶ به سمت بازرس اصلی خانم زهرا حسین زاده حسن آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۶۴۲۲۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۱۶۲۴۷۸۸۷۷۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639766
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص الماس عمارت تچرا درتاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۰۶۶۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه آب و راه ـ تاسیسات تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ صنعت ومعدن ـ کشاورزی ـ برق با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ ترمینال ـ خیابان شهیدابوالقاسم علی پور ـ خیابان سعدی۱[شهید غلام حسین بیا] ـ پلاک ۳ ـ طبقه اول کدپستی ۷۵۹۱۹۷۷۹۶۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۳۰/۰۶/۹۶ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی حسن رضاییان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم صالحی به شماره ملی ۲۳۸۰۰۲۳۱۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء علی حسن رضائیان جهان اباد (رییس هیأت مدیره) و مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۶۳۶۶ به سمت بازرس اصلی و آقای زینب کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۴۵۸۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۷۱۲۴۷۴۸۲۳۷۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639862
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایپک الماس زاگرس درتاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۰۶۸۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه آب ـ برق ـ راه ـ ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ نفت وگاز ـ صنعت و معدن بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذاز مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ راهنمایی ـ بلوار شهید رجائی ـ کوچه ((روزدهی)) ـ پلاک ۲۱ ـ طبقه همکف کد پستی ۷۵۹۱۹۶۵۹۷۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۰۱/۰۷/۹۶ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم مریم صالحی به شماره ملی ۲۳۸۰۰۲۳۱۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی حسن رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم افسانه درست به شماره ملی ۴۲۲۰۰۷۳۱۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء علی حسن رضائیان جهان اباد (رییس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۶۰۶۹۲۰ به سمت بازرس اصلی و خانم صنم قاسمی به شماره ملی ۱۲۰۹۰۹۶۷۴۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۷۱۲۳۶۷۱۱۵۸۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639882
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسطوره برج فرنام درتاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۰۶۹۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه آب وراه ـ تاسیسات تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ صنعت ومعدن کشاورزی ـ برق با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ ترمینال ـ خیابان سعدی ۵ [شهیدفضل اله قائم پور] ـ خیابان سعدی ـ پلاک ۵ ـ طبقه همکف کد پستی ۷۵۹۱۹۷۶۴۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۰۱/۰۷/۹۶ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای حسینعلی جهانبازی به شماره ملی ۴۲۳۰۲۷۴۹۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای علی حسن رضاییان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیاوش هوشمندی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۸۱۱۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء علی حسن رضائیان جهان اباد (رییس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اصغر بخشی گنجه به شماره ملی ۴۲۲۰۳۵۵۲۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای شهرام علی زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۱۲۷۷۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۷۱۲۳۱۶۹۴۳۳۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13729478
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نفیس مروارید زاگرس در تاریخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۳۰۴۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری درزمینه راه ـ آب ـ ابنیه ـ تاسیسات و تجهیزات ـ برق. نفت و گاز ـ صنعت و معدن کشاورزی ـ ارتباطات با رعایت قوانین و مقررات جاری کشوردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ سالم آباد ـ بلوار آیت اله کاشانی ـ خیابان کاشانی ۳[شهید حسن پور] ـ پلاک ۲۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۹۳۱۵۷۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۲۲ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۶ بانک سپه شعبه سردار جنگل جنوبی یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای سید محمد حسین نمازی به شماره ملی ۴۲۵۰۹۲۵۹۱۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن احمدی به شماره ملی ۰۰۷۷۹۹۹۴۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سید محمد حسین نمازی (مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبرخواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ به سمت بازرس اصلی و آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۰۴۸۰۷۱۸۱۱۱۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13775852
آگهی تغییرات شرکت سمیر برج کاوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۶۴۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ علی بهرامی سیف آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۶۰۹۹ و سیدحسن حدائقی به شماره ملی ۲۵۹۴۲۳۰۵۵۳ و حسن صالح پور به شماره ملی ۰۰۷۵۸۶۳۰۳۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس اصلی و عباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۱۰۰۳۲۷۶۱۰۷۳۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784269
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان نصر هیربد در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۵۲۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه آب وراه ـ تاسیسات تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی ـ برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ راهنمائی ـ خیابان پیروزی ـ خیابان شهادت ۷ [ شهید بیننده ] ـ پلاک ۱۵ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۹۸۴۳۹۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳/۳۴۶۲ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ساسان سیاوش اصل به شماره ملی ۴۲۳۱۳۶۶۰۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء فاطمه کریمی حبیب آباد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۰۳۲۰۷۸۷ به سمت بازرس اصلی و آقای علی علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۵۱۶۸۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۰۵۴۳۹۵۸۳۶۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812908
آگهی تغییرات شرکت زیبا بهار ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۳۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ صائب صادقی به شماره ملی ۴۲۶۹۹۲۰۵۴۸ و جمال الدین حاصل زاده به شماره ملی ۴۲۶۹۹۷۱۵۱۷ و صمد خسروی به شماره ملی ۲۳۹۲۱۷۶۷۵۲ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی حسن رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس اصلی و عباس رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۱۰۲۱۸۱۸۴۰۷۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13947244
آگهی تاسیس
تأسیس شرکت سهامی خاص فرداد درخش هیوا درتاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۹۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۹۴۲۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: فرداد درخش هیوا شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: امور پیمانکاری در زمینه: آب وراه ـ تأسیسات تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ صنعت ومعدن ـ کشاورزی ـ برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ بلوار امام خمینی ـ خیابان شهید چمران ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۳۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه آزادی با کد ۲۱۲۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای عباس فتاحی موردراز به شماره ملی ۲۳۹۲۱۹۴۷۱۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای صدیقه رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۶۱۹۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های اداری با امضا علی حسن رضائیان جهان آباد( رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه کریمی به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ساسان سیاوش اصل به شماره ملی ۴۲۳۱۳۶۶۰۹۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۲۴۶۸۳۱۰۹۴۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14004817
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راشین عمارت تچرا درتاریخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۸۹۶۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۵۶۱۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: کلیه امور پیمانکاری در زمینه: آب و راه ـ تاسیسات و تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی ـ برق بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ سالم اباد ـ خیابان کاشانی ۱۴[شهید موسی بخردیان] ـ بلوار ابوذر ـ پلاک ۰ ـ مجتمع پردیس ـ طبقه اول ـ کدپستی ۷۵۹۱۹۳۹۹۴۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه ازادی با کد ۲۱۲۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سید عبدالسعید پور الحسینی به شماره ملی ۴۲۶۹۲۵۲۷۵۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید مسعود موسوی به شماره ملی ۴۲۶۹۸۴۳۴۳۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سید رضا پور الحسینی به شماره ملی ۴۲۶۹۸۹۰۹۳۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت و اوراق عادی واداری با امضاسید عبدالسعید پورالحسینی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهرشرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علی حسن رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای احسان ستاینده به شماره ملی ۴۲۳۱۹۲۳۳۱۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۰۹۵۵۸۱۴۳۲۲۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196429
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرداد کیان میعاد درتاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۴۲۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه: آب و راه ـ تاسیسات تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی ـ برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله شهداء ـ خیابان شهید قدوسی ـ خیابان سردارجنگل شمالی ـ پلاک ۰ ـ طبقه دوم ـ واحد ۸ کدپستی ۷۵۹۱۷۴۸۱۷۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۳۱۵۶ مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک تجارت شعبه جمهوری اسلامی با کد ۳۴۶۲ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای قاسم غلامیان به شماره ملی ۴۲۲۰۰۹۶۷۰۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه کریمی به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۰۳۲۰۷۸۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء فاطمه کریمی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۱۱۳۰۰۲۰۳۷۲۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14233991
آگهی تغییرات شرکت کیارش اطمینان شاپور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۷۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱خدیجه اسد زاده جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۸۲۲۱ و مرتضی عادلی به شماره ملی ۴۳۲۲۸۵۲۷۷۷ و حسین نظری به شماره ملی ۴۳۲۲۸۴۷۹۲۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی حسن رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس اصلی و عباس رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۷۰۵۹۱۹۳۸۸۶۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14243381
آگهی تغییرات شرکت عمران احداث تچرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۹۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱زینب کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۴۵۸۷ و داریوش حسن زاده نصرآباد علیا به شماره ملی ۴۲۳۰۷۲۱۹۲۷ و مریم کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۶۳۶۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس اصلی وعباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدال به مدت یک سال انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۷۱۱۹۹۵۳۶۱۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14255165
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص میعاد سازه دنا درتاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۲۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۸۵۳۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه: آب و راه ـ تاسیسات تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی ـ برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله اداره راه ـ خیابان شهید خداداد امینی ـ خیابان نواب یکم ـ پلاک ۸۶ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۶۵۵۱۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۶۲ مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی با کد ۳۴۶۲ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای مصطفی احمد زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۱۶۴۱۸۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی سمیعی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۳۰۳۴۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء علی حسن رضائیان جهان آباد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای قاسم غلامیان به شماره ملی ۴۲۲۰۰۹۶۷۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مصطفی علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۲۰۰۴۵۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۱۹۸۹۰۲۱۱۸۶۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک