عبدالله سیفی

عبدالله سیفی

کد ملی 4231718393
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1120362
آگهی تاسیس شرکت روشن گستران تیام (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۵۹۲ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۴۲۲۲
خلاصه اساسنامه و اظهار نامه شرکت مذکور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۲ شماره ثبت ۶۵۹۲ در دایره ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عمومی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: راه ـ ساختمان ـ برق ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ۲ ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ سالم اباد فرعی ۹پلاک ۱۷ ـ کد پستی: ۷۵۹۱۱۴۴۷۴۵ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا " به حساب جاری شماره ۲۱۱۹۰۹۸۲ نزد بانک پارسیان شعبه یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. ۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: شهرام دانشوری بشماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آمنه دانشوری بشماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر احمدی منصوراباد بشماره ملی ۴۲۳۰۵۵۲۶۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه های عادی و اداری باامضاء آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۶ ـ صدیقه سیفی بشماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ بسمت بازرس اصلی و عبداله سیفی بشماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۷ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و۱۱ تبصره بتصویب کلیه سهامداران رسید. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۰۰۷۸۵ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364981
آگهی تاسیس شرکت پی تا فراز اسپید سهامی خاص شماره ثبت ۶۹۰۴ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۷۵۱۲
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۴/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۶۹۰۴ در دایره ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عمومی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: راه، ساختمان، آب، برق، تاسیسات و تجهیزات، صنعت و معدن، نفت و گاز، ارتباطات، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۲ ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ شهرک جهاد، فرعی ۵ تقاطع دوم، سمت راست، درب دوم، کدپستی ۷۵۹۱۱۴۴۷۴۵ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا " بحساب جاری شماره ۲۳ ـ ۶۴۸۰ ـ ۰ بانک پارسیان شعبه یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. ۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: شهرام دانشوری کد ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آمنه دانشوری کد ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی بهنام نسب کد ملی ۴۲۳۲۰۴۶۱۲۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار و نامه های عادی با امضاء آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۶ ـ عبداله سیفی کد ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ بسمت بازرس اصلی و صدیقه سیفی کد ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۴۰۴۲۱ رئیس ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1543452
آگهی تغییرات شرکت پارس نیلگون بابکان سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۶۶ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۹۹۱۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ مرتضی تاوان بشماره ملی ۴۲۵۱۲۶۳۷۵۸ و حسام الدین زر افشانی بشماره ملی ۱۲۸۹۰۳۵۳۰۱ و ابوالقاسم ایزد پناه بشماره ملی ۴۸۱۹۲۴۷۳۶۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۲ عبداله سیفی بشماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ بسمت بازرس اصلی و صدیقه سیفی بشماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۳۰۹۸۹۲۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658527
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طلایی نمای پازنان بویر در تاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۸۰۰۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱ موضوع شرکت: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز و ارتباطات معدن،کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ ۳ مرکز اصلی شرکت:. یاسوج ـ خیابان دادگستری ساختمان باران طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۹۸۸ ـ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۸/۲۱۲۳ مورخ ۱۴/۷/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ـ ۵ اولین مدیران شرکت: ایمان عبدیان تلزالی به شماره ملی ۴۲۳۱۶۷۰۰۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی بهنام نسب به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۱۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ ۶ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای عبدالله سیفی (رئیس هیأت مدیره) همراه بامهر شرکت معتبر است. ـ ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ ۸ بازرس اصلی و علی البدل: خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۰۷۱۹۳۷۰۲۹۲۹۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678044
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص برازش بنای کهگیلویه در تاریخ ۵/۷/۹۳ شماره ثبت ۷۱۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۱۸۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، آب، برق، صنعت، نفت و گاز، ارتباطات، معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج، خیابان مصلی جنب پزشک قانونی کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۲/۲۱۲۳ مورخ ۵/۷/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: صدیقه سیفی بشماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالله سیفی بشماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و یوسف یونسی بشماره ملی ۲۴۳۳۱۱۴۹۶۹ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای صدیقه سیفی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آمنه دانشوری بشماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی بهنام نسب بشماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۱۲۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۳۱۰۷۲۶۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12799992
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اطلس رایمند پاسارگاد درتاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۲۰۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ صنعت ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان مصلی کوچه شهید چمران روبروی بانک قوامین کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰/۲۱۲۳ مورخ ۱۸/۰۲/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شهرام دانشوری به شماره ملی۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و آقای عبداله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آمنه دانشوری (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۲۷۸۸۳۷۵۸۳۳۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222740
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تابان شفق هخامنش درتاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۷۷۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه: راه-ساختمان-تاسیسات و تجهیزات-آب-برق-صنعت -نفت وگاز –ارتباطات- معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج -سالم آباد- فرعی۸ پلاک۵ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱/۲۱۲۳مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد ۵اولین مدیران: آقای شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم امنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم زیبا دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۲۱۰۲۸۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۰/۰۹/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا خانم امنه دانشوری(رئیس هیئت مدیره)همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبداله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت بازرس علی البدل از ۱۰/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۰/۰۹/۱۳۹۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۰۸۶۷۲۷۷۹۶۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264840
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تابان افق درنا درتاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۶۸۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه و ساختمان ، نفت و گاز برق ، تاسیسات و تجهیزات ، آب و کشاورزی ، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:یاسوج - خیابان مصلی کوچه شهید چمران کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۱۰/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران:آقای شجاعت اله موسوی قوام آبادعلیا به شماره ملی ۴۲۳۱۶۳۲۳۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شکرالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۴۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۰/۰۹/۱۳۹۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا:امضا کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها،عقوداسلامی با امضا آقای عبدالله سیفی(رئیس هیئت مدیره) همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و خانم زیبا دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۲۱۰۲۸۷۶ به سمت بازرس علی البدل از ۱۰/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۰/۰۹/۱۳۹۶ روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۳۰۶۱۶۲۴۸۲۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264844
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیتون عمارت هونام در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۶۸۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج خیابان مصلی خیابان شهید چمران روبروی بانک قوامین کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۱۰/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۵/۰۹/۱۳۹۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا آقای عبدالله سیفی (مدیرعامل) همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زیبا دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۲۱۰۲۸۷۶ به سمت بازرس اصلی و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل از ۲۵/۰۹/۱۳۹۵ تا ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۳۰۱۳۳۷۴۶۳۴۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264849
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهتاب بنای پامچال در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۶۸۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج خیابان مصلی خیابان شهید چمران روبروی بانک قوامین کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۱۰/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره, خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زیبا دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۲۱۰۲۸۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا خانم آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت بازرس اصلی از ۱۲/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۳۰۸۷۳۳۳۷۱۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13313891
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص قوام صنعت پامچال درتاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۶۵۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه و بویراحمد ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان چمران ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۸/۱۱/۱۹۵نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای شجاعت اله موسوی قوام آبادعلیا به شماره ملی ۴۲۳۱۶۳۲۳۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۹/۱۱/۱۳۹۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس اصلی و خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به سمت بازرس علی البدل از ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ تا ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۳۰۳۱۰۸۶۹۸۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656221
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آویشن خدمات هخامنش درتاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۹۰۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه،خدمات فنی خودرو و موارد مشابه امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا،اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات ،نامه رسانی،پیشخدمتی، امور آبدارخانه ،خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی ،حروفچینی ،غلط گیری ،خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امورفنی و چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه ـ با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان چمران ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری به امضای آمنه دانشوری ( مدیرعامل وعضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس اصلی و خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۲۲۵۳۳۹۴۳۸۱۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694593
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیمان گستر قوام صدرا درتاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۶۶۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط-ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج- مصلی- خیابان چمران-خیابان ولیعصر- پلاک ۰- طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران:خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرح تاج بهرامی به شماره ملی ۴۲۶۹۱۴۱۰۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آمنه دانشوری(رئیس هیئت مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۸۱۴۱۵۳۶۴۹۷۹۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694614
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص چویل خدمات خاوران درتاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۶۶۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امورفنی و چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان چمران ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۴۹/۳۰۰۵ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ از بانک توسعه تعاون شعبه چمران یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم فرح تاج بهرامی به شماره ملی ۴۲۶۹۱۴۱۰۱۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وخانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء عبدالله سیفی (نایب رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۸۱۴۳۶۳۵۱۵۳۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13737710
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گلشن خدمات باران درتاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۲۴۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:ارائه کلیه خدمات بازاریابی و عملیات و خدمات مربوط به بازرگانی بین المللی داخلی و خارجی و معاملات داخلی و خرید و فروش و ترخیص کالا و اخذ کارت بازرگانی و صادرات و واردات کالا و حق العمل کاری کلیه کالاهای مجاز و خرید و فروش و پخش انواع کالا و مواد غذایی و محصولات سردخانه ای و اعطاء و اخذ نمایندگی داخلی و خارجی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور و اخذ تسهیلات از بانکها و سایر موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، خرید و فروش و بسته بندی مواد غذایی و غیره پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشوردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط-ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج-مصلی-خیابان چمران-خیابان ولیعصر-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۹۰/۳۰۰۵ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ از بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران:خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری به امضای عبدالله سیفی(رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت بازرس اصلی و آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۰۹۳۸۰۸۹۳۵۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786113
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برق سیمرغ بویر درتاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۷۲۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به را ه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور -ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی - شهر یاسوج-کوی شهرداری-خیابان امامت ۲۳ [ شهیدمحمدی نسب ]-خیابان((۱۶متری))-پلاک ۰-مجتمع مسکونی-طبقه همکف-واحد ۱- کدپستی ۷۵۹۱۸۴۸۳۱۹ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۱۷/۳۰۰۵ مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اعضا هیئت مدیره:آقای عبداله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت سیفی به شماره ملی ۴۲۳۰۰۸۷۶۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء عبداله سیفی(مدیرعامل وعضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۰۶۶۳۹۲۵۰۸۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13789302
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بنای سپید مرمر در تاریخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۱۷۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ شهرک امام علی ـ کوچه ( (مهدوی نژاد)) ـ کوچه ( (قربانی)) ـ پلاک ۴۴ ـ مجتمع مسکونی غدیر ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۴۴۳۵۶۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۲۹/۳۰۰۵ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره: آقای سعید باسفهرجانی به شماره ملی ۲۳۸۰۱۸۴۰۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء عبداله سیفی (نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به سمت بازرس اصلی و آقای آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۰۹۷۰۵۹۴۸۷۷۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904857
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هورمزد بام خاوران درتاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۶۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: هورمزد بام خاوران شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج-دولت آباد-کوچه مالک ۴-خیابان مالک اشتر-پلاک ۲۵-طبقه همکف- کدپستی ۷۵۹۱۶۷۳۹۵۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۱۳۵۰ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم مریم نصرت زاد به شماره ملی ۴۲۲۰۴۲۸۲۶۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سجاد دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۲۹۴۳۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مریم نصرت زاد(رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عبداله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۹۹۷۷۲۹۶۲۵۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13905005
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص روشن خدمات آسایش درتاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۷۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: روشن خدمات آسایش شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: بسته بندی ، احداث کارخانه ، تولید ، ساخت و چاپ انواع لفاف بسته بندی و محصولات جانبی صنایع بسته بندی ، واردات انواع ماشین آلات و قطعات. تولید و توزیع و بسته بندی مواد غذایی، بهداشتی ، صنعتی و تزئینی از لفاف های پلیمری ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانک ها و مو سسات مالی و اعتباری داخل و خارج کشور ، اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر داخلی و خارجی ، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز ، انجام کلیه فعالیت های بازرگانی و تولیدی در رابطه با موضوع کشور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ دادگستری ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ خیابان فردوسی ـ پلاک ۱۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۶۴۱۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۱۳۷۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد محمدی کالوس به شماره ملی ۴۲۲۰۳۵۶۶۳۰ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رامین حامدی راد به شماره ملی ۴۲۲۰۴۳۷۶۳۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آمنه دانشوری ( نائب رئیس هیات مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۹۸۸۳۴۸۵۵۵۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13905041
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق عمارت تچرا در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۸۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: افق عمارت تچرا شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ اکبراباد ـ خیابان امام حسن (ع) ـ خیابان پیرچوپان ۴ ـ پلاک ۴۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۷۵۹۱۳۳۳۴۷۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۴۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم آمنه قدرت پناه به شماره ملی ۴۲۲۰۲۳۰۲۵۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم زیبا دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۲۱۰۲۸۷۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء زیبا دانشوری (نائب رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای نصرت سیفی به شماره ملی ۴۲۳۰۰۸۷۶۵۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۹۹۱۲۹۴۹۶۰۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13915829
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیال ساخت خاوران درتاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۴۱۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: سیال ساخت خاوران شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت وگاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ شهداء ـ خیابان شهید قدوسی ـ خیابان شهدای ۴ [شهید داداله خیری ] ـ پلاک ۱۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۴۵۱۳۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۱۳۵۹ مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم نصیبه رحمانی به شماره ملی ۱۲۰۰۰۱۰۳۴۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم فاطمه رحمانی به شماره ملی ۱۲۰۰۱۷۴۴۱۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۲۷۱۶۵۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء فاطمه رحمانی (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای عبداله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای فتح اله دانشی به شماره ملی ۴۲۵۰۱۴۳۳۴۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۱۴۷۳۰۹۱۶۷۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک