هادی باقری نسب

هادی باقری نسب

کد ملی 4231680175
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1592687
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص تاسیساتی بشار برقی چهار فصل در تاریخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۰۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۰۰۸۶۳ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح جهت زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: ۱ـ موضوع شرکت: راه ـ ساختمان ـ تاسیسات ـ تجهیزات ـ آب ـ برق ـ کشاورزی ـ صنعت ـ ارتباطات ـ نفت و گاز و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج بلوار عدل فرعی هشت کدپستی ۷۵۹۱۶۶۵۴۳۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵/۲۱۲۳ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۳ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ سیمین اردشیری به شماره ملی ۴۲۵۰۹۲۴۶۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مراد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۵۱۲۶۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای صدیقه محمدی حسین آباد (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۳۱۰۱۱۶۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979955
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاسپین عمران هخامنش درتاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۰۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۵۳۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : امورپیمانکاری در زمینه راه - ساختمان- اب - برق - تاسیسات و تجهیزات - صنعت و معدن - نفت وگاز وکشاورزی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : یاسوج - خیابان ارم - ارم۱۰ پلاک ۲۱ کدپستی ۷۵۹۱۷۵۶۹۹۴ سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۲/۲۱۲۳ مورخ ۰۳/۰۴/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت : امیرحمزه خواجوئی گوکی به شماره ملی ۲۹۹۱۶۱۸۸۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی مهرابی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۵۸۸۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء امیرحمزه خواجوئی گوکی (مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره)و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : خانم مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۶۰۱۹۱۴۸۳۱۱۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13172685
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هدیش بنای آپامه درتاریخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۰۸۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه ساختمان تاسیسات تجهیزات آب برق صنعت نفت گاز ارتباطات معدن کشاورزی پس از اخذ مجوز ار مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان فردوسی مجتمع تجاری طوس طبقه همکف پلاک ۳کدپستی ۷۵۹۱۷۸۴۶۴۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲/۲۱۲۳ مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران شرکت: عباسعلی ابراهیمی مقدم به شماره ملی ۶۳۵۸۷۸۵۵۵۹ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیده محبوبه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۸۰۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء هادی باقری نسب (رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم تارا خدیومند به شماره ملی ۴۲۳۲۲۴۲۶۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۰۹۱۶۶۳۳۷۶۶۹۶۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222541
آگهی تغییرات شرکت سایوان سهیل زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۵۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ احمد کیهان منش به شماره ملی ۲۴۷۱۷۲۳۷۱۳ و شریف سیفی به شماره ملی۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ و رضا تیموری به شماره ملی ۰۷۶۹۹۴۸۶۴۲ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت بازرس اصلی و سحابه باختر به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۵۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۱۰۰۸۹۸۴۷۵۶۸۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233511
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هدیش خدمات نارون درتاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۸۰۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه، خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، پیش خدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی ـ حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج ـ خیابان مصلی ـ تقاطع شریعتی شریعت جنوبی کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۵ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۶۲۴/۲۱۲۳ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد کیهان منش به شماره ملی ۲۴۷۱۷۲۳۷۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرزاد کاظمی محمود آباد به شماره ملی ۴۲۶۹۴۹۳۷۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۳/۰۹/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا آقای هادی باقری نسب (مدیرعامل) همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به سمت بازرس اصلی و خانم تارا خدیومند به شماره ملی ۴۲۳۲۲۴۲۶۳۵ به سمت بازرس علی البدل از ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۳/۰۹/۱۳۹۶به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۱۲۴۳۲۴۰۰۷۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259548
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاسپین نارون آپامه درتاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۸۰۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری درزمینه راه و ساختمان - تاسیسات و تجهیزات - آب و برق - صنعت - نفت وگاز - ارتباطات- معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوچ خیابان ارم ارم ده پلاک۲۱ کدپستی ۷۵۹۱۷۵۶۹۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۴/۲۱۲۳مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی عضو هیئت مدیره و خانم سحابه باختر به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۵۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء صدیقه محمدی حسین آباد(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای سیده محبوبه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۸۰۱۴ به سمت بازرس علی البدل از ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ تا ۱۲/۱۰/۱۳۹۶به مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۲۷۶۶۵۳۹۹۶۱۱اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332364
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پامچال بنای تحکیم درتاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۲۶۱۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان - تاسیسات و تجهیزات - آب - برق - صنعت - نفت وگاز - ارتباطات- معدن ، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد- شهر یاسوج - بازار-کوچه کیمیا - خیابان فردوسی - پلاک ۰- مجتمع مجتمع تجاری طوس- طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۸۴۶۴۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای محمد جعفری فتح به شماره ملی ۴۲۶۹۸۷۵۰۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم سحر محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۱۶۳۲۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۲/۱۱/۱۳۹۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادارو تعهدآور بانکی ونامه های عادی و اداری با امضا محمد جعفری فتح(مدیرعامل وعضو هیئت مدیره)با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی و خانم سحابه باختر به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۵۴۷ به سمت بازرس علی البدل از ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تا ۰۲/۱۱/۱۳۹۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۲۱۰۴۰۹۴۳۳۹۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538130
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیتون خدمات مرمر در تاریخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۵۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۴۹۲۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین ـ خدمات حمل و نقل شامل امور نقلیه ـ چاپ تکثیر ـ امور بهره برداری از تاسیسات ـ خدمات عمومی نامه نویسی منشی گری تلفنچی و تنظیفات ـ امور آبدارخانه ای امور آشپزخانه و رستوران داری ـ نگهداری و خدمات فضای سبز صادرات و واردات ماشین آلات سنگین و سبک، صادرات و واردات لوازم الکترونیکی و خانگی صوتی و تصویری، صادرات و واردات دارو و لوازم پزشکی وآرایشی، صادرات و واردات مواد غذایی، صادرات و واردات لوازم یدکی کلیه ماشین ها سنگین و سبک، صادرات و واردات محصولات صنایع دستی و فرشی، صادرات و واردات مصالح ساختمان سازی و دکوراسیون ساختمان، صادرات و واردات پارچه، نخ و مواد ریسندگی و بافندگی، صنایع چوب و لوازم کشاورزی و دامپرورشرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان مصلی ـ خیابان شریعتی ـ پلاک ۳۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم سودابه شجاعیانی نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۰۲۴۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جعفری فتح به شماره ملی ۴۲۶۹۸۷۵۰۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء هادی باقری نسب (رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بهرام بابالو به شماره ملی ۰۳۲۱۹۱۵۲۰۸ به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام اسمعیلی زردابی به شماره ملی ۲۷۰۸۶۴۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۰۹۲۹۹۷۹۹۵۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604683
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیتون تحکیم هخامنش درتاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۵۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۵۷۷۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه ـ ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ بازار ـ کوچه کیمیا ـ خیابان فردوسی ـ پلاک ۰ ـ مجتمع تجاری مسکونی طوس ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۸۴۶۴۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای بهزاد بهروزی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۸۱۶۱۳۰۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میثم محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۷۲۶۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء هادی باقری نسب (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی اشرفی کلاته بزرگ به شماره ملی ۰۹۳۸۸۳۲۹۶۴ به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام اسمعیلی زردابی به شماره ملی ۲۷۰۸۶۴۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۲۱۵۵۱۹۲۲۲۶۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13737584
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابریشم بنای یاس درتاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۲۲۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام مطالعات و تهیه طرح های مشاوره ای و نظارت بر اجرای کلیه واحدها و مجموعه های مسکونی، ساختمان های تجاری، ساختمان های اداری، صنعتی، نظارت بر واحدها و مجموعه های مسکونی، مراکز تربیتی و اماکن مذهبی و سیاحتی، آموزشی و تحقیقاتی، فرهنگی وهنری و بهداشتی و درمانی و مراکز مخابراتی، پست مکانیزه و ساختمان های خدمات شهری وساختمان های نظامی، انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی مراحل اول و دوم نظارت بر اجرای راه های روستایی فرعی و اصلی آزاد راه ها، تونل ها، ابنیه فنی مربوط بهسازی آنها و انجام خدمات فنی و مشاوره ای در زمینه راهداری و نگهداری ماشین آلات مطالعه نقاط حادثه خیز، ترافیکی و بهسازی راه ها و انجام مطالعات و نظارت بر تقاطع شهری و غیره شهری و.. پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاحدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان مصلی ـ خیابان شریعتی ـ پلاک ۳۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷ مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۶ بانک ملت شعبه یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای بهزاد بهروزی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۸۱۶۱۳۰۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی جهانفکر به شماره ملی ۴۲۳۱۹۴۳۲۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء بهزاد بهروزی اصفهانی (مدیرعامل و عضو) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سحر محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۱۶۳۲۱۲ به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۰۹۷۸۱۱۲۸۳۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13737632
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص چاپار خدمات شمس درتاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۲۳۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین ـ خدمات حمل و نقل شامل امور نقلیه ـ چاپ تکثیر ـ امور بهره برداری از تاسیسات ـ خدمات عمومی نامه نویسی منشی گری تلفنچی و تنظیفات ـ امور آبدارخانه ای امور آشپزخانه و رستوران داری ـ نگهداری و خدمات فضای سبز صادرات و واردات ماشین آلات سنگین وسبک،صادرات و واردات لوازم الکترونیکی و خانگی صوتی و تصویری، صادرات و واردات دارو ولوازم پزشکی وآرایشی،صادرات و واردات مواد غذایی، صادرات و واردات لوازم یدکی کلیه ماشین ها سنگین و سبک، صادرات و واردات محصولات صنایع دستی و فرشی، صادرات و واردات مصالح ساختمان سازی و دکوراسیون ساختمان، صادرات و واردات پارچه ، نخ و مواد ریسندگی و بافندگی ، صنایع چوب و لوازم کشاورزی و دامپروری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاریدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ دادگستری ـ خیابان سردارجنگل شمالی ـ خیابان هجرت ۳ ـ پلاک ۰ ـ طبقه سوم کدپستی ۷۵۹۱۷۸۵۴۶۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای سیدعلیرضا جعفری نژاد به شماره ملی ۴۲۲۰۱۰۵۷۴۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمید پارسی پور به شماره ملی ۴۲۵۰۹۴۱۴۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء سیدعلیرضا جعفری نژاد (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مصطفی جهانفکر به شماره ملی ۴۲۳۱۹۴۳۲۱۴ به سمت بازرس اصلی و خانم احترام سیفی آب بید به شماره ملی ۴۲۴۰۳۲۹۸۹۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۰۹۹۰۱۷۷۰۷۴۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904796
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایمند سازه آپامه در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۵۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: رایمند سازه آپامه شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: امور پیمانکاری در زمینه. راه ـساختمان ـ اب ـ برق ـ تاسیسات وتجهیزات ـ صنعت ومعدن ـ نفت وگاز وکشاورزی و. . . . بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان (۱۶متری مصلی) ـ خیابان شریعتی ـ پلاک ۳۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه آزادی با کد ۲۱۲۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای محمد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۰۸۹۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء صدیقه محمدی حسین آباد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۹۴۳۹۱۹۷۸۴۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13982359
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تچرا سازه تیام درتاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۸۹۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۲۷۰۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری در زمینه راه ـ ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ معدن،کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ شاهد ـ بلوار معاد ـ خیابان شهید منتظری ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۱۴۸۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۴۲۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک تعاون شعبه چمران با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مژگان رضائی به شماره ملی ۴۲۳۲۰۶۷۰۱۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء هادی باقری نسب (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم روح انگیز شجاعیانی نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۵۱۷۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۲۸۱۵۳۹۲۲۱۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14028249
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آژند کیان ساورز درتاریخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۸۹۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۸۶۰۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: امور پیمانکاری در زمینه: راه ـ ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ بازار ـ کوچه کیمیا ـ خیابان فردوسی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۸۴۶۴۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۴۳ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای ساسان علی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۲۵۳۷۳۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حامد اسلامی فر به شماره ملی ۴۲۴۰۳۱۷۷۳۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء هادی باقری نسب (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مهرداد اسلامی فر به شماره ملی ۴۲۴۰۱۰۷۶۲۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۲۴۲۹۴۶۸۵۹۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14214662
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سایبان خدمات هخامنش درتاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۳۵۵۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خدمات حمل و نقل شامل امور نقلیه و موارد مشابه ، تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری خدمات فنی خودرو و موارد مشابه ، امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا،اداره رستوران و بوفه وموارد مشابه، خدمات عمومی شامل تنظیفات،نامه رسانی، پیشخدمتی، امور ابدارخانه،خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ، نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ، امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری،خطاطی،چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه با رعایت قوانین و مقررات جاری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله دادگستری ـ خیابان هجرت ۳ ـ خیابان فردوسی ـ پلاک ۰ ـ ساختمان دنا ـ طبقه دوم ـ واحد ۴ کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۷۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۱ مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک تعاون شعبه چمران با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای علی نوشاد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۹۲۲۸۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهری اسلامی فر به شماره ملی ۴۲۵۱۱۶۷۱۲۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء هادی باقری نسب (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فرشته عابدیان زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۲۶۹۷۱۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم رویا مجیدی یاسوج به شماره ملی ۴۲۳۱۹۲۸۱۱۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۲۱۱۹۸۶۸۸۵۸۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239152
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دقیق طراحان ماندگار درتاریخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۶۵۳۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :نجام مطالعات و تهیه طرح های مشاوره ای و نظارت بر اجرای کلیه واحدها و مجموعه های مسکونی،ساختمان های تجاری،ساختمان های اداری،صنعتی،نظارت بر واحدها و مجموعه های مسکونی،مراکز تربیتی و اماکن مذهبی و سیاحتی،آموزشی و تحقیقاتی،فرهنگی وهنری و بهداشتی و درمانی و مراکز مخابراتی،پست مکانیزه و ساختمان های خدمات شهری وساختمان های نظامی،انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی مراحل اول و دوم نظارت بر اجرای راه های روستایی فرعی و اصلی آزاد راه ها،تونل ها،ابنیه فنی مربوط بهسازی آنها و انجام خدمات فنی و مشاوره ای در زمینه راهداری و نگهداری ماشین آلات مطالعه نقاط حادثه خیز،ترافیکی و بهسازی راه ها و انجام مطالعات و نظارت بر تقاطع شهری و غیره شهری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله ارم ـ بلوار ارم ـ خیابان ارم۱۰[شهیدقلی درستی] ـ پلاک ۲۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۵۶۹۹۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۸ مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۰۸۹۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سحر محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۱۶۳۲۱۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای میثم محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۷۲۶۲۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء محمد محمدی حسین آباد (رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدعلیرضا جعفری نژاد به شماره ملی ۴۲۲۰۱۰۵۷۴۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۰۹۷۱۴۹۸۲۸۵۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14303159
آگهی تغییرات شرکت صدف خدمات شمس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۵۸۲۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت مدیر عامل وعضو هیات مدیره و هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت رئیس هیات مدیره و مهری اسلامی فر به شماره ملی ۴۲۵۱۱۶۷۱۲۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء شریف سیفی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش۹۷۰۸۱۵۲۸۱۷۰۶۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14303176
آگهی تغییرات شرکت آژند خدمات ساورز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۵۰۳۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: سحر محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۱۶۳۲۱۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت رئیس هیات مدیره و هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء صدیقه محمدی حسین آباد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش۹۷۰۸۱۵۷۳۵۲۲۵۹۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک