ماه شرف افتاده

ماه شرف افتاده

کد ملی 4230818750
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1658527
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طلایی نمای پازنان بویر در تاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۸۰۰۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱ موضوع شرکت: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز و ارتباطات معدن،کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ ۳ مرکز اصلی شرکت:. یاسوج ـ خیابان دادگستری ساختمان باران طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۹۸۸ ـ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۸/۲۱۲۳ مورخ ۱۴/۷/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ـ ۵ اولین مدیران شرکت: ایمان عبدیان تلزالی به شماره ملی ۴۲۳۱۶۷۰۰۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی بهنام نسب به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۱۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ ۶ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای عبدالله سیفی (رئیس هیأت مدیره) همراه بامهر شرکت معتبر است. ـ ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ ۸ بازرس اصلی و علی البدل: خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۰۷۱۹۳۷۰۲۹۲۹۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658544
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمارت سازان نمای پازنان در تاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۱۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۸۰۹۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: راه ـ ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ معدن،کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ شهرک جهاد فرعی ۵ تقاطع دوم ـ سمت راست درب دوم کدپستی ۷۵۹۱۱۴۴۷۴۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۵/۲۱۲۳ مورخ ۱۶/۷/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: زهرا حفیظی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۷۸۹۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۲۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) همراه بامهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۰۷۱۹۷۳۰۵۰۸۹۵۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802318
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ظریف سازان بویر صنعت جنوب درتاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۶۲۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تاسیسات (رنگ کاری، قالب بندی، آرماتور بندی، مرمت و نگهداری ساختمانها قدیمی و باستانی، جدول کشی، امور شهرداری اعم از فضای سبز، پارک نصب سبز، تزئینات ساختمانی و شهری، آبیاری قطره ای و جدول کشی و لوله کشی، خدمات اداری و خدمات عمومی، (تلفنچی، بایگانی، منشی گری) تاسیسات برودتی و حرارتی، امور آشپزخانه ورستوران، خدمات حمل و نقل (شامل اداره امور نقلیه و رانندگی و موارد مشابه)، تامین و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین، خدمات چاپ و تکثیر، خدمات کامپیوتری، صادرات و واردات کالاهای مجاز ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی، شرکت در مناقصات و مزایدات، تامین نیروی فنی، نصب کنتور و علمک گاز، تامین و نصب کنتور برق پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان مصلی کوچه شهید چمران روبروی بانک قوامین ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۷/۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۰۲/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت: شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آمنه دانشوری به شماره ملی۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آمنه دانشوری (نایب رئیس هیئت مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۲۸۹۷۶۴۳۸۶۰۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814947
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت کار نوین تیام درتاریخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۳۴۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امورپیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ صنعت ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان مصلی کوچه شهید چمران روبروی بانک قوامین کدپستی:۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۸/۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۰۲/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ناصر مرادی منصور آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۲۱۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای صدیقه سیفی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۰۴۷۸۲۳۷۲۳۷۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222740
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تابان شفق هخامنش درتاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۷۷۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه: راه-ساختمان-تاسیسات و تجهیزات-آب-برق-صنعت -نفت وگاز –ارتباطات- معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج -سالم آباد- فرعی۸ پلاک۵ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱/۲۱۲۳مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد ۵اولین مدیران: آقای شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم امنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم زیبا دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۲۱۰۲۸۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۰/۰۹/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا خانم امنه دانشوری(رئیس هیئت مدیره)همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبداله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت بازرس علی البدل از ۱۰/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۰/۰۹/۱۳۹۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۰۸۶۷۲۷۷۹۶۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255463
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیتون عمارت آوین درتاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۹۸۵۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج ـ توحید ۱۳ پلاک ۷ کدپستی ۷۵۹۱۹۸۵۵۵۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: خانم زیبا دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۲۱۰۲۸۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۴/۰۹/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آمنه دانشوری (نائب رئیس هیات مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شکراله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل از ۱۴/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۴/۰۹/۱۳۹۶به مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۲۵۴۶۳۸۵۸۹۲۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255494
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بوم شفق آوین درتاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۹۸۷۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه و ساختمان، نفت و گاز برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج ـ ارم ۱۴ ـ فرعی ده متری بین ارم ۱۴ و ۱۵ کدپستی ۷۵۹۱۷۵۵۹۱۸ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۵نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شکرالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۴۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۱/۰۹/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به سمت بازرس اصلی و خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس علی البدل از ۱۱/۹/۱۳۹۵ تا ۱۱/۰۹/۱۳۹۶به مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۲۵۹۶۵۱۱۸۴۲۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13313891
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص قوام صنعت پامچال درتاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۶۵۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه و بویراحمد ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان چمران ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۸/۱۱/۱۹۵نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای شجاعت اله موسوی قوام آبادعلیا به شماره ملی ۴۲۳۱۶۳۲۳۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۹/۱۱/۱۳۹۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس اصلی و خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به سمت بازرس علی البدل از ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ تا ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۳۰۳۱۰۸۶۹۸۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656221
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آویشن خدمات هخامنش درتاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۹۰۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه،خدمات فنی خودرو و موارد مشابه امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا،اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات ،نامه رسانی،پیشخدمتی، امور آبدارخانه ،خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی ،حروفچینی ،غلط گیری ،خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امورفنی و چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه ـ با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان چمران ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری به امضای آمنه دانشوری ( مدیرعامل وعضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس اصلی و خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۲۲۵۳۳۹۴۳۸۱۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656243
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارمغان گستر پازنان درتاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۹۱۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان چمران ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای ماه شرف افتاده (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و خانم فرح تاج بهرامی به شماره ملی ۴۲۶۹۱۴۱۰۱۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۲۲۷۳۰۵۳۵۱۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694593
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیمان گستر قوام صدرا درتاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۶۶۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط-ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج- مصلی- خیابان چمران-خیابان ولیعصر- پلاک ۰- طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران:خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرح تاج بهرامی به شماره ملی ۴۲۶۹۱۴۱۰۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آمنه دانشوری(رئیس هیئت مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۸۱۴۱۵۳۶۴۹۷۹۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694614
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص چویل خدمات خاوران درتاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۶۶۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امورفنی و چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان چمران ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۴۹/۳۰۰۵ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ از بانک توسعه تعاون شعبه چمران یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم فرح تاج بهرامی به شماره ملی ۴۲۶۹۱۴۱۰۱۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وخانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء عبدالله سیفی (نایب رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۸۱۴۳۶۳۵۱۵۳۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786113
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برق سیمرغ بویر درتاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۷۲۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به را ه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور -ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی - شهر یاسوج-کوی شهرداری-خیابان امامت ۲۳ [ شهیدمحمدی نسب ]-خیابان((۱۶متری))-پلاک ۰-مجتمع مسکونی-طبقه همکف-واحد ۱- کدپستی ۷۵۹۱۸۴۸۳۱۹ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۱۷/۳۰۰۵ مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اعضا هیئت مدیره:آقای عبداله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت سیفی به شماره ملی ۴۲۳۰۰۸۷۶۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء عبداله سیفی(مدیرعامل وعضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۰۶۶۳۹۲۵۰۸۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786149
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهسازان قوام فرهود درتاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۷۳۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور -ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی - شهر یاسوج-شهرک جهاد-کوچه((۸متری))-خیابان نبوت ۸ [شهیدعباس روزگرد]-پلاک ۳۶-طبقه اول کدپستی ۷۵۹۱۳۷۵۴۳۴ سرمایه شرکت عبارت است:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۱۳/۳۰۰۵مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اعضا هیئت مدیره:خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای نصرت سیفی به شماره ملی ۴۲۳۰۰۸۷۶۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء صدیقه سیفی(مدیرعامل-عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به سمت بازرس اصلی و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۰۶۷۴۴۲۴۰۹۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786192
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آفتاب معماری پدیده درتاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۷۴۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی - شهر یاسوج-تل زالی-بلوار عدل-خیابان عدل ۶ [ شهید ابراهیمان ]-پلاک ۲-طبقه دوم کدپستی ۷۵۹۱۶۶۴۸۹۱ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۱۸/۳۰۰۵مورخ ۰۲۰/۰۹/۱۳۹۶نزد بانک توسعه تعاون شعبه جمران یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اعضا هیئت مدیره:خانم مرضیه سیفی به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۷۳۸۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء.آمنه دانشوری(رئیس هیئت مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس اصلی وخانم کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۰۶۶۸۱۱۶۶۶۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904887
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نفیس بام اطلس در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۶۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: نفیس بام اطلس شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ شهرک امام حسین ـ بلوار انقلاب ـ خیابان انقلاب ۹ [شهید ابوطالب موسوی ] ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه زیر زمین ـ کدپستی ۷۵۹۱۸۱۹۸۱۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۱۳۴۷ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای آریا حقانی به شماره ملی ۴۲۲۰۰۴۱۵۲۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای یوسف حبیبی زاده به شماره ملی ۴۲۵۱۱۹۱۲۱۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاءصدیقه سیفی (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۹۹۲۹۳۳۲۷۴۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904969
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شریف برج اطلس درتاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۷۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۶۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: شریف برج اطلس شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج-ارم-بلوار ارم-بن بست ارم۹[شهیدمسعودطاهری]-پلاک ۱۰-طبقه اول- کدپستی ۷۵۹۱۷۵۷۱۳۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۱۳۵۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم آمنه قدرت پناه به شماره ملی ۴۲۲۰۲۳۰۲۵۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کیانوش حاتمی دهنو به شماره ملی ۴۲۲۰۳۹۴۳۲۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء آمنه قدرت پناه(رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای شکرالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۴۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم مرضیه سیفی به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۷۳۸۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۹۱۱۳۵۰۴۴۶۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14024034
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان افق هیربد درتاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۸۹۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۸۰۵۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان شهید چمران ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای نصرت سیفی به شماره ملی ۴۲۳۰۰۸۷۶۵۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء خانم آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۲۲۱۳۲۴۷۶۶۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198289
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صولت سازه بویراحمد درتاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۶۴۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله سیلو ـ خیابان (۱۴ متری) ـ بلوار شهیدهرمزپور ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۸۸۸۷۳۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۴ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سامر حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۸۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سکینه رستمی حسن آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۶۱۵۸۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء سامر حسینی (مدیرعامل ـ عضو هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه ریاضی اصل به شماره ملی ۴۲۲۰۶۸۶۲۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۱۲۲۸۶۸۰۴۲۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک