علی طاعت پور

علی طاعت پور

کد ملی 4230650051
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 552622
آگهی تغییرات شرکت تحکیم عمران دیبابا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۰۸۶۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۰۶۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی طاعت پور به شماره ملی ۴۲۳۰۶۵۰۰۵۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سایه کشاورزی به شماره ملی ۲۲۹۷۰۴۸۷۵۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۷۳۴۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203782
آگهی تاسیس شرکت کنکاش بتن آریا (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۶۹۱ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۵۲۱۹
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در مورخه ۲/۶/۹۲ شماره ثبت ۶۶۹۱ در دایره ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عمومی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، آب، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، ارتباطات و کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۲ ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان دادگستری ـ جنب اداره ثبت اسناد ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۹۸۵ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا " بحساب جاری شماره ۲/۱۹۵۳۶/۲۱ نزد بانک پارسیان شعبه یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. ۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: ایوب ظاهری بشماره ملی ۴۲۳۱۶۴۰۴۸۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی طاعت پور بشماره ملی ۴۲۳۰۶۵۰۰۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و طاهر اسد روز بشماره ملی ۴۲۵۰۹۷۴۴۵۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار و نامه های عادی واداری باامضاء علی طاعت پور (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۶ ـ مریم خورنگ بشماره ملی ۴۲۳۱۶۹۹۸۹۵ بسمت بازرس اصلی و فضل اله مقدم بشماره ملی ۴۲۳۰۱۲۹۷۹۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۷ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب کلیه سهامداران رسید. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۷۱۰۸۸ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242974
آگهی تغییرات شرکت برج سازان نسیم (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۰۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۵۵۵۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۴/۸/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ علی طاعت پور بشماره ملی ۴۲۳۰۶۵۰۰۵۱ و افسانه رویدل بشماره ملی ۴۲۳۰۱۴۴۶۴۴ و هانیا داداشی بشماره ملی ۲۰۶۲۸۶۱۷۴۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ علی کرم عادلیان پور بشماره ملی ۴۲۳۲۰۴۵۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و مختار فرزامی پور بشماره ملی ۴۲۲۰۱۴۰۲۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ مدیران و دارندگان حق امضاء: هانیا داداشی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و افسانه رویدل بسمت رئیس هیئت مدیره و علی طاعت پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه‌های عادی با امضاء افسانه رویدل (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۰۰۵۷۶ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1465723
آگهی تغییرات شرکت تحکیم عمران کیاوش سهامی خاص شماره ثبت ۶۷۸۸ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۶۲۴۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۲/۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ قدرت اله راشد گوشه بشماره ملی ۴۲۶۸۹۲۰۹۳۵ و افسانه رودابه بشماره ملی ۴۲۵۰۶۶۰۰۰۱ و موسی گلشادی بشماره ملی ۴۲۳۰۵۳۲۵۶۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۲ سید یعقوب امیری نیکو بشماره ملی ۴۲۵۰۶۰۴۳۱۴ بسمت بازرس اصلی و علی طاعت پور بشماره ملی ۴۲۳۰۶۵۰۰۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۱۲۰۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528493
آگهی تغییرات شرکت خدماتی بهاران گستر ایلیا سهامیخاص به شماره ثبت ۵۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۲۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی طاعتپور به شماره ملی ۴۲۳۰۶۵۰۰۵۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم رقیه نجاتپور به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۰۱۰۱ به عنوان بازرس علیالبدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ خانم معصومه دلبرنژاد به شماره ملی ۴۲۲۰۴۸۳۶۴۰ و آقای مصطفی علی پورمنصورآباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۷۷۵۳ و خانم زهره مهاجرین به شماره ملی ۴۲۲۰۰۹۷۲۰۱ به سمت اعضای هیاتمدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه خبر جنوب جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۳۵۵۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565150
آگهی تغییرات شرکت نیاوران ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۳۱۹۵
آگهی تغییرات شرکت نیاوران ساز سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۳۱۹۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ فردوس فاتحی نژاد به شماره ملی۴۲۳۲۱۷۹۴۸۸ و مهدی صمد بین به شماره ملی ۰۳۲۲۷۴۱۴۰۸ و یداله نوریان پور به شماره ملی۴۲۳۲۱۷۸۷۵۹ به سمت اعضای هیات مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند - ۲ علی طاعت پور به شماره ملی ۴۲۳۰۶۵۰۰۵۱ بسمت بازرس اصلی و مسعود پور حسینی به شماره ملی۴۲۵۱۰۹۲۳۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال ا نتخاب شدند. - ۳ روزنامه خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697463
آگهی تغییرات شرکت کیاوش سازه سپیدار سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۸۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: علی طاعت پور به شماره ملی ۴۲۳۰۶۵۰۰۵۱ و عهدیه جوزاریان به شماره ملی ۴۲۳۰۱۳۵۱۴۹ واحدخوش صفت باروجی به شماره ملی ۵۵۰۹۹۴۴۰۳۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند ش۹۳۰۸۲۴۱۱۲۶۳۱۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861098
آگهی تغییرات شرکت استحکام دیبا پرشنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۹۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ علی طاعت پور به شماره ملی ۴۲۳۰۶۵۰۰۵۱ بازرس اصلی و مریم خورنگ به شماره ملی ۴۲۳۱۶۹۹۸۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۲ روزنامه کثیرالانتشارخبرجنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۳۲۹۶۹۲۶۰۸۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907329
آگهی تغییرات شرکت کیاوش عمران کوروش بزرگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۳۳۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱بهرام بهرامی به شماره ملی ۴۲۳۰۰۶۲۸۶۹ و علیرضا میرزاخانی به شماره ملی ۱۵۸۲۲۹۶۰۰۶و مرضیه پرهیزکار جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۸۷۱۳۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ علی طاعت پور به شماره ملی ۴۲۳۰۶۵۰۰۵۱ بازرس اصلی و مریم خورنگ به شماره ملی ۴۲۳۱۶۹۹۸۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش۹۵۰۴۲۲۹۰۱۲۰۹۶۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950168
آگهی تغییرات شرکت جواد گستر زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۴۸۸۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ مهدی رزمخواه حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۶۷۷۷۳۵ و تارا خدیومند به شماره ملی ۴۲۳۲۲۴۲۶۳۵ و جواد رضائی برم کوهی به شماره ملی ۴۳۲۴۵۲۲۵۱۰ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی طاعت پور به شماره ملی ۴۲۳۰۶۵۰۰۵۱ به سمت بازرس اصلی و مریم خورنگ به شماره ملی ۴۲۳۱۶۹۹۸۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۵۱۶۱۳۵۱۲۱۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282283
آگهی تغییرات شرکت جاویدان نخجیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۴۳۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱عطاءاله جاوید به شماره ملی۴۲۳۱۳۶۴۲۲۲ وکیومرث خورشیدی به شماره ملی ۳۲۵۲۷۸۵۶۶۸ و محمود زبیری به شماره ملی ۳۲۵۰۳۴۷۲۳۱ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی طاعت پور به شماره ملی ۴۲۳۰۶۵۰۰۵۱ به سمت بازرس اصلی و خدادادکشاورزی فهلیانی به شماره ملی ۲۳۹۱۱۸۸۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۱۱۰۸۲۷۷۰۳۷۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13702613
آگهی تغییرات شرکت برج سازان پارس مدائن جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۵۲۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ رحمان خواهشی به شماره ملی ۴۲۵۱۱۱۵۳۴۱ و مالک خواهش به شماره ملی ۶۰۰۰۰۳۳۱۵۱ و زهرا رضا پور به شماره ملی ۴۲۴۰۱۶۶۰۳۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ یعقوب امیر خسرو به شماره ملی۶۰۰۰۰۱۰۴۸۱ به سمت بازرس اصلی و علی طاعت پور به شماره ملی ۴۲۳۰۶۵۰۰۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۸۱۷۵۳۱۴۴۴۱۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807245
آگهی تغییرات شرکت فرزانگان ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۲۳۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روح الله مقدم منصور اباد به شماره ملی ۴۲۳۰۱۲۹۸۱۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی طاعت پور به شماره ملی ۴۲۳۰۶۵۰۰۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی یوسفخانی به شماره ملی ۰۳۲۳۸۶۸۶۰۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء علی طاعت پور و مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۱۰۱۹۴۷۱۲۹۶۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888491
آگهی تغییرات شرکت استحکام دیبا بهداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۲۴۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ حامد ارجمند به شماره ملی ۴۲۲۰۱۴۱۶۵۰ و رسول نجف زاده به شماره ملی ۱۵۸۳۲۰۰۹۹۱ و رحمت الله ارمغانی روش به شماره ملی ۴۲۳۰۷۹۷۹۱۵ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ رحمان لایق نژاد به شماره ملی ۴۲۳۰۶۳۴۰۴۸ به سمت بازرس اصلی و علی طاعت پور به شماره ملی ۴۲۳۰۶۵۰۰۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۱۲۰۲۵۸۸۲۹۷۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14018239
آگهی تغییرات شرکت هیرکان بنای عمران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۲۰۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی طاعت پور به شماره ملی ۴۲۳۰۶۵۰۰۵۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن دانشور پاشاکی به شماره ۰۰۷۳۷۹۲۳۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۲۱۸۴۰۹۳۸۶۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14336841
آگهی تغییرات شرکت زیتون خدمات هخامنش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۹۹۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ ضیاء دورقی به شماره ملی ۱۸۹۸۹۸۵۵۵۳ و یاسین بحری به شماره ملی ۱۸۹۸۳۷۰۵۶۷و محمد سلمانی به شماره ملی ۱۸۹۰۱۳۶۴۳۳ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی طاعت پور به شماره ملی ۴۲۳۰۶۵۰۰۵۱ به سمت بازرس اصلی و مژگان پورمهراب به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۹۱۰۹۵۹۴۹۱۹۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک