علی اکبری

علی اکبری

کد ملی 4230350511
2
شرکت‌ها
2
آگهی‌ها

شرکت های علی اکبری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1205200
آگهی تغییرات شرکت پارس جام دنا (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۳۵۷ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۲۳۷۶
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۷/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۳۰/۷/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردیده. ۱ علی اکبری بشماره ملی ۴۲۳۰۳۵۰۵۱۱ و سمیه اقربان اصل بشماره ملی ۴۲۳۱۷۵۴۵۰۰ و فریده نظری بشماره ملی ۴۲۲۰۰۲۹۵۲۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ سید امین اله موسوی خواه بشماره ملی ۴۲۳۱۷۶۱۵۴۱ بسمت بازرس اصلی و روح اله روانگرد بشماره ملی ۲۳۹۱۰۵۹۲۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ مدیران و دارندگان حق امضاء: علی اکبری بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سمیه اقربان اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فریده نظری بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی باامضاء علی اکبری (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۷۲۲۰۰ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14014994
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین مرشدزاده با کدملی ۱۲۴۹۵۴۲۷۵۸ به نمایندگی از شرکت قند نیشابور به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای حمید بخشی پور پور مقدم با کدملی ۲۵۹۵۵۱۱۹۳۹ به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره، آقای حسین نوری با کدملی۱۲۱۹۳۵۶۸۴۰ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، آقای مرتضی آریان با کدملی ۵۸۲۹۵۳۹۵۵۱ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای علی اکبری با کدملی ۴۲۳۰۳۵۰۵۱۱ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. تمامی اوراق بهادار، تعهدآور مالی و تجاری از جمله چک‌ها، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه (اختیارات هیات مدیره) بجز موارد مشروحه زیر به مدیرعامل تفویض گردید: پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر صدور ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پ۹۷۰۲۱۶۱۷۵۵۱۰۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک