نصراله محمدحسین فلاح

نصراله محمدحسین فلاح

کد ملی 0042299251
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 701160
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۹۲۶۹ و بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۵۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به ک م ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمد طباطبائی به ک م ۳۹۳۲۵۰۸۹۹۸ و سید حمیدرضا طباطبائی سامنی به ک م ۰۰۵۰۸۴۶۸۳۳ شرکت آینده گستر به ش م ۱۰۱۰۱۳۱۰۵۰۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ سید حمیدرضا طباطبائی سامنی به سمت رئیس هیئت مدیره و نصراله محمدحسین فلاح به ک م ۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ به نمایندگی شرکت آینده گستر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمد طباطبایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را طبق ماده ۱۷ قسمت اول و بند ۱۴ الف و بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ ب اساسنامه تعیین نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۹۱۳۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230953
آگهی تغییرات موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۱۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه شورای عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی سخن حق به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۲ به عنوان بازرس صندوق برای یک سال تعیین گردید. جواد نجم الدین به شماره ملی ۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹، عبدالحسین ملک پور به شماره ملی ۲۸۰۱۰۴۷۱۲۰، سعید فایقی به شماره ملی ۱۵۳۲۴۸۷۱۹۳، یحیی ثقه الاسلامی به شماره ملی ۱۳۷۷۷۲۴۱۷۴، ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲، داود مسگریان حقیقی به شماره ملی ۰۰۴۴۶۰۳۴۷۶۵ و مصطفی وحیدزاده به شماره ملی ۰۰۴۹۹۴۸۷۹۲ به عنوان اعضاء اصلی هیأت امناء و محمد فطانت فردحقیقی به شماره ملی ۱۹۱۶۷۵۳۷۳۶ و نصراله محمدحسین فلاح به شماره ملی ۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ به عنوان اعضاء علی البدل هیات امناء برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. صورتهای درآمد و هزینه سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۲۵۱۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268313
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی و مذهبی و خیریه حضرت علی (ع) اکبر تهران به شماره ثبت ۱۶۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: نصراله محمدحسین فلاح به ک. م ۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱، محمود شریعتی نیاسر به ک. م ۰۵۳۲۱۰۴۳۱۵، محمدرضا دودمان فیروزسالاری به ک. م ۰۰۴۲۵۷۲۳۸۱، حسین میرزازاده منفرد به ک. م ۰۰۳۳۹۱۱۸۸۶ و ناصر شفایی نیک به ک. م ۰۰۷۳۳۲۳۹۴۲ بسمت اعضا اصلی و حسن جلادتی به ک. م ۰۰۴۲۰۳۳۲۶۱ و رضا شادامروز به ک. م ۰۴۵۲۸۱۹۶۹۵ به سمت اعضا علی البدل. پ۱۷۴۷۰۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292606
آگهی تغییرات شرکت او آزه خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصراله محمدحسین فلاح به شماره ملی ۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ به نمایندگی شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عارف پور به شماره ملی ۰۰۳۴۷۹۱۰۵۱ به نمایندگی شرکت انرژی اوآزه المان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسن یکتا مقدم به شماره ملی ۰۷۳۱۶۴۳۳۹۹ به نمایندگی شرکت توربین‌های گازی صنعتی خاورمیانه بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. هیئت مدیره تمام اختیارات خود را طبق ماده ۳۸ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود سایر مدارک و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۶۷۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613990
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ گستر هامون سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۷۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۵/۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۵ میلیارد ریال به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال منقسم به ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام افزایش یافت. لذا ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردیدوذیل ثبت ازلحاظ افزایش درتاریخ تکمیل امضا گردیدوهمچنین شرکت توسعه صنعتی مشفق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۵۳۷۶ آقای نصراله محمد حسین فلاح به کد ملی ۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ بعنوان نماینده جدید آن شرکت بجای آقای محمدرضا رستگارنیا به کدملی ۰۰۶۴۳۶۸۰۸۴ جهت بقیه دوره تصدی هیأت مدیره تعیین گردید پ۹۳۰۶۲۳۸۲۳۸۳۷۳۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550110
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای ثمن آفرین پارسیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۷۳۱۰۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۳۸۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای خسرو هادوی به شماره ملی۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۵/۲/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای نصراله محمدحسین فلاح به شماره ملی۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ و خانم سحر ثقه الاسلامی به شماره ملی۰۰۵۹۹۳۶۰۶۱ و شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۳۱۰۲ با نمایندگی آقای محسن شاهوردی تا تاریخ۲۵/۲/۱۳۹۳. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای نصراله محمدحسین فلاح به شماره ملی۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سحر ثقه الاسلامی به شماره ملی۰۰۵۹۹۳۶۰۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن شاهوردی به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سحر ثقه الاسلامی به شماره ملی۰۰۵۹۹۳۶۰۶۱ به سمت مدیرعامل. در تاریخ۱۳/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10035355
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مسکن و نواحی صنعتی آینده ساز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۸۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی۰۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰ و عبدالحیمد کاظمی سبزوار به کدملی۰۷۹۳۱۹۱۰۲۵ و حجت اله رحیمی داروگر به کدملی۴۵۱۰۲۲۶۷۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱ نصراله محمدحسین فلاح به کدملی۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ به نمایندگی از طرف صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالحمید کاظمی سبزوار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله رحیمی داروگر بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای۲ عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10305695
آگهی تغییرات شرکت توسعه آتی فناوری اطلاعات جهان نگر سهامی خاص بشماره ثبت ۳۷۰۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نصراله محمدحسین فلاح بشماره ملی ۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نیما میرستوده به شماره ملی ۰۰۷۱۱۶۴۱۶۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن گردش گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۱۸۶۰۷۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن گردش گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۱۸۶۰۷۸۶ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر است ضمنا نامه‌های اداری و سایر اوراق غیرتعهدی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرا ست. در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664441
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماشین های الکتریکی کهربای مهر خاورمیانه درتاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۷۴۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۷۷۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور صنعتی، تولیدی، خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهی و صنایع، مشاوره در امور صنعتی و بازرگانی و مدیریت عمومی پروژه، مدیریت اجرایی و ساخت و تعمیر انواع الکتروموتور و ژنراتور و لوازم و تجهیزات جانبی، کنترلی و تکمیلی آن و قطعات و سیستم های مربوط، ایجاد و یا انتقال فن آوری های فرآورده یا فرآیندهای مربوط، ایجاد و اداره مراکز تعمیراتی و ارائه خدمات پس از فروش، مشارکت و سرمایه گذاری با سایر شرکت ها، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، دریافت وام، تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز داخلی و خارجی، انجام معاملات، فعالیت های بازرگانی مجاز و کلیه اقدامات مجاز برای تولید، بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی و فروش و یا خرید کالا و خدمات مورد نیاز، صادرات و واردات خرید و فروش و نگهداری و توزیع کلیه ماشین های الکتریکی لوازم و تجهیزات جانبی و تکمیلی و کنترلی و قطعات و مواد اولیه مصرفی، سخت افزارها و نرم افزارهای سفارش مشتری غیرفرهنگی و غیرهنری این صنعت، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصه و مزایده و پیمان ها اعم از دولتی، خصوصی و بین المللی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان پیروزان، خیابان بیست و یکم، پلاک ۸ کدپستی ۱۹۹۵۷۷۵۱۱۴. سرمایه شرکت: مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تمام آن بانام میباشد که مبلغ ۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۸۰, ۱۱۷ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۴ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه شیراز شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۳۴۶۰ با نمایندگی منصور یزدان پناه به شماره ملی ۰۳۸۴۱۱۰۴۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت آماد انرژی دژ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۵۸۵۱ با نمایندگی حسن یکتا مقدم به شماره ملی ۰۷۳۱۶۴۳۳۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. شرکت سازنده توربو کمپرسور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۶۷۰ با نمایندگی نصراله محمدحسین فلاح به شماره ملی ۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۴۱۱۲۸۷۰۷۹۲۵۱۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669232
آگهی تغییرات شرکت سازنده مخازن تحت فشار کاوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۷۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سازنده توربو کمپرسور با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۶۷۰ به نمایندگی آقای نصراله محمد حسین فلاح به شماره ملی ۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ آقای بهرام توسلی به شماره ملی ۱۸۱۸۹۳۹۲۶۶ آقای نصراله محمد حسین فلاح به شماره ملی ۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ آقای عباس فریور به شماره ملی ۰۴۵۲۰۱۱۳۱۰ آقای ماشا اله عدالتی به شماره ملی ۱۲۶۰۳۷۳۶۲۲ آقای نادر خون سیاوش به شماره ملی ۰۰۴۸۸۹۴۷۵۳ پ۹۴۱۲۰۲۲۹۷۸۹۴۵۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980138
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و راهبری سرمایه اگاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۰۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصراله محمدحسین فلاح به شماره ملی۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالصاحب تفرشی حسینی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۸۷۶۶۹ (به نمایندگی از شرکت توسعه و ساختمانی آمن) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین مشاطان به شماره ملی ۴۳۲۲۵۶۶۱۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدحسین دیده ور به شماره ملی ۰۵۵۸۹۰۳۰۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیرحسن نیک طره مفرد به شماره ملی ۰۰۴۴۸۰۱۳۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب شدند کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای متفق رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب او با امضای رئیس هیئت مدیره خواهد بود. پ۹۵۰۶۰۱۱۱۷۵۰۳۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13127785
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی مشفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۵۳۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا مقصودی به کدملی ۰۰۴۹۳۹۶۲۲۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و داداله قرینی به کدملی ۵۳۰۹۷۹۰۴۱۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محمود شریعتی نیاسر به کدملی ۰۵۳۲۱۰۴۳۱۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و نصراله محمد حسین فلاح به کدملی ۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، اوراق مذکور با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نیز کلیه اوراق و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۸۲۴۵۰۸۵۲۸۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13242542
آگهی تغییرات شرکت سازمان مدیریت صنعتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۰۶۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد گودرزی به شماره ملی ۴۱۳۰۴۷۵۹۱۶ به جای آقای نصراله محمد حسین فلاح به شماره ملی ۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ به عنوان نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۹۵۱۰۱۵۶۸۹۵۵۲۸۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298559
آگهی تغییرات شرکت سازنده توربو کمپرسور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی مفیدی با شماره ملی ۱۲۶۱۵۵۸۶۰۱ به عنوان نماینده صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰ به جای آقای نصراله محمد حسین فلاح با شماره ملی ۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ تعیین گردیدند. آقای نصراله محمد حسین فلاح با شماره ملی ۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ به عنوان نماینده شرکت ثمین پردازان کبیر به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۱۳۲۲ به جای آقای مهدی گوهربخش با شماره ملی ۰۰۳۳۳۵۴۳۰۸ تعیین گردیدند. هیئت مدیره طبق ماده ۳۸ اساسنامه شرکت بندهای ۱، ۷، ۱۲، ۱۳و ۱۹ وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۱۹۶۲۷۹۷۷۹۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13616164
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی مشفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۸۱۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن شاهوردی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۴۷۷۳۳ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعتی مشفق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۵۳۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین مشاطان به شماره ملی ۴۳۲۲۵۶۶۱۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و احمد رضا رسولی خمینی به شماره ملی ۱۸۱۰۷۹۰۶۰۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت و راهبری سرمایه آگاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۰۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و نصرالله محمد حسین فلاح به شماره ملی ۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و لیلا محمد حسین فلاح به شماره ملی ۰۰۷۰۰۳۸۵۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. و سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت نیز معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۲۷۷۹۰۳۷۰۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669824
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان در تاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۳۰۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۲۱۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: الف ـ کلیات: ارتقای فرهنگی اخلاق کسب و کار، اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی و روش های تحقق آن در صنعت و خدمات کشور و نهادینه شدن آن ها در راستای کمک به توسعه اجتماعی، اقتصادی، علمی و تکنولوژی مؤسسات صنعتی و خدماتی، تشکل های اقتصادی، سازمان های غیرانتفاعی و مردم نهاد کشور و راهیابی به بازارهای جهانی. ب) روش اجرای هدف: ب ـ ۱) انجام پژوهش و تحقیق در مورد اخلاق حرفه ای، اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در امور تولیدی و خدماتی در سطح ملی و بین المللی. ب ـ ۲) تعامل و همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی، تولیدی و خدماتی اعم از ملی و بین المللی فعال در زمینه تدوین، طبقه بندی یا کاربرد استانداردهای اخلاق حرفه ای، اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی. ب ـ ۳) ترغیب و تشویق متفکران، پژوهشگران و مدیران سازمان های تولیدی و خدماتی، اصناف و تشکل ها و دیگر سازمان های غیرانتفاعی برای توسعه و ارتقای اخلاق حرفه ای، اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در سطح فرد، بنگاه، تشکل و عموم جامعه. ب ـ ۴) ارائه خدمات ارزیابی، مشاوره ای، آموزشی و پژوهشی مرتبط با اخلاق حرفه ای، اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی. ب ـ ۵) برگزاری گردهمایی در موضوعات اخلاق حرفه ای، اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و اعزام نماینده به گردهمائی های مشابه در داخل و خارج کشور. ب ـ ۶) جمع آوری کتب، نشریات و تشکیل بانک های اطلاعاتی از آخرین استانداردها و پیشرفت های علمی و اقتصادی، فرهنگی و بین المللی در زمینه اخلاق حرفه ای، اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی و در اختیار قراردادن آن برای استفاده علاقمندان. ب ـ ۷) پاسداری از اصول و ارزش های اخلاق حرفه ای، اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در جامعه و پی گیری موارد خلاف اخلاق در امور حرفه ای و کسب و کار و پی گیری آن از طریق مراجع قانونی. ب ـ ۸) ارتباط سازنده با رسانه های جمعی و تهیه فیلم های آموزشی و انتشار کتب و نشریات، علمی و ترویجی در امور اخلاق حرفه ای، اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی. ب ـ ۹) برگزاری جوایز ملی اخلاق کسب و کار و مسئولیت پذیری اجتماعی بنگاه های اقتصادی با همکاری نهادهای مرتبط. ب ـ ۱۰) تدوین اصول و ارزش ها در گروه های مختلف و در قالب تعهدنامه ها، معاهدات و کنوانسیون های اخلاقی در سطوح ملی و بین المللی برای بنگاه ها، فعالان و تشکل های اقتصادی. ب ـ ۱۱) ایجاد ساز و کارهای نظارت بر عملکرد بنگاه ها، فعالان و تشکل های اقتصادی که متهعد به تعهد نامه ها، معاهدات و کنوانسیون های اخلاقی و مسئولیت اجتماعی گردیده اند. شماره مجوز ۱۲۷۵۹/۲۲/د تاریخ مجوز ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ مرجع صادرکننده وزارت کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ونک ـ خیابان برزیل شرقی ـ بن بست نارنج ـ پلاک ۱ ـ ساختمان برزیل ـ طبقه اول ـ واحد جنوبی ـ کدپستی ۱۴۳۵۷۶۳۴۳۳ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای سعید جابر انصاری به شماره ملی ۰۰۳۵۴۳۵۶۵۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن خلیلی عراقی به شماره ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدحسین سلیمی به شماره ملی ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت۲ سال آقای فرزین انتصاریان به شماره ملی ۰۰۴۱۵۱۴۲۱۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای نصراله محمدحسین فلاح به شماره ملی ۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای احمد شعبانی فرد به شماره ملی ۰۰۴۶۲۳۹۵۵۳ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای محمدمهدی راسخ به شماره ملی ۲۲۹۶۶۶۵۶۴۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای جهانبخش سنجابی شیرازی به شماره ملی ۳۲۵۷۳۹۶۳۷۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال علی نقیب به شماره ملی ۰۰۴۶۲۳۴۱۴۴ به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره بمدت ۲ سال آقای رحمان حسنی کدملی ۰۰۷۰۶۱۹۸۲۴ بسمت دبیر کل بمدت ۲سال دارندگان حق امضا: کلیه اسنادو اوراق بهاداروتعهدآوربا امضاء دبیرکل وخزانه دارودرغیاب خزانه دار، با امضاء رئیس هیئت مدیره وبا مهر انجمن معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی وعلی البدل: آقای حسین حقگوبه شماره ملی ۰۰۴۹۷۶۸۷۷۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای بهنوش امیریگانه به شماره ملی ۲۵۹۴۱۰۲۹۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۶۰۷۳۰۸۲۷۸۶۷۶۵۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754883
آگهی تغییرات شرکت چدن سازان مشفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۱۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید غلامی با کد ملی ۰۵۵۹۰۰۵۴۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. شرکت توسعه صنعتی مشفق با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۵۳۷۶ و شرکت هامون نایزه با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۹۲۳۲ و آقای نصراله محمد حسین فلاح با کد ملی ۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۹۲۱۸۷۴۱۶۲۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793549
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیربرای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردید ند:. آقای منصور یزدان پناه به کدملی شماره ۰۳۸۴۱۱۰۴۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف).. آقای عباس فریور به کدملی شماره ۰۴۵۲۰۱۱۳۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیر موظف).. آقای سروش سالم به کدملی شماره ۱۸۴۱۶۷۷۴۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف).. آقای نصراله محمد حسین فلاح به کدملی شماره ۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف).. آقای علی کیوان آرا به کدملی شماره ۱۲۹۱۳۱۴۴۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره (موظف). کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۰۱۱۸۶۱۱۳۳۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13830505
آگهی تغییرات شرکت هامون نایزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۹۲۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: توسعه صنعتی مشفق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۵۳۷۶ بنمایندگی نصراله محمد حسین فلاح به کدملی ۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره - شرکت توسعه و تامین شریف به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۱۳۰۵ بنمایندگی سید محمد رضا آل احمد به کدملی ۰۰۴۱۷۵۴۹۸۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰ بنمایندگی رضا دانش فهیم به کدملی ۰۰۴۲۰۶۲۱۱۱ بعنوان عضو هیئت مدیره - محمود شریعتی نیاسر به کدملی ۰۵۳۲۱۰۴۳۱۵ بعنوان عضوهیئت مدیره و مدیرعامل - مهدی کباری به کدملی۳۹۳۴۳۲۲۷۵۱ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. سایر اوراق و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ضمنا با توجه به وکالتنامه رسمی شماره ۱۱۷۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ مثبوت در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۱۱۲۲ تهران، آقای مجید تکیه ئیان (قائم مقام مدیر عامل) به شماره ملی ۰۳۸۱۳۹۱۱۳۲ در موارد ضروری به وکالت از طرف آقای نصراله محمد حسین فلاح نیز حق امضای اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت را خواهند داشت. پ۹۶۱۱۰۲۲۴۵۵۶۴۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک