میلاد احمدی گنجه

میلاد احمدی گنجه

کد ملی 4220632360
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12769976
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راتین سپنتا پارس درتاریخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۴۳۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان - آّب- برق - تاسیسات و تجهیزات – نفت و گاز - ارتباطات – صنعت و معدن -کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس ازاخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج – گنجه ای بزرگ – ساختمان احمدی – پلاک ۱ کدپستی ۷۵۹۱۱۷۸۶۸۸ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸/۳۴۶۲ مورخ ۷/۰۲/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای مهرداد احمدی گنجه به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۱۳۳۲ بعنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره و آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۲۳۶۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقا مصطفی احمدی گنجه فرزند امراله شماره ملی ۴۲۲۰۳۴۶۲۵۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مهرداد احمدی گنجه (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سارا کشاورز به شماره ملی ۴۲۶۰۲۸۲۹۷۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم صدیقه زمانی به شماره ملی ۴۲۳۱۶۷۴۵۱۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۰۸۸۸۳۱۱۸۶۶۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860400
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان حجاج ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۳۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ مهرداد احمدی گنجه به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۱۳۳۲ و میلاد احمدی گنجه به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۲۳۶۰ و مصطفی احمدی گنجه به شماره ملی ۴۲۲۰۳۴۶۲۵۲ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ معصومه کرمی به شماره ملی ۴۲۲۰۰۳۱۷۶۶ به سمت بازرس اصلی و سارا کشاورز شماره ملی ۴۲۶۰۲۸۲۹۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۲۹۲۸۲۴۳۲۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083060
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بویر سازه سپنتا درتاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۴۰۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه وترابری ـ ساختمان ـ آّب ـ برق ـ تاسیسات و تجهیزات ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس ازاخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ بلوار کاشانی ـ فرعی ۱۶ ـ پلاک ۱۵ کدپستی ۷۵۹۱۹۱۶۴۹۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام میباشد که مبلغ سیصد وپنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۸۷۹۱۲ مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمدرضا تاج بخش به شماره ملی ۲۳۹۲۲۰۰۳۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و میلاد احمدی گنجه به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۲۳۶۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و حامد روزبهان به شماره ملی ۴۲۳۱۷۴۹۳۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتـخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم معصومه کرمی به شماره ملی ۴۲۲۰۰۳۱۷۶۶ به عنوان بازرس اصلی وخانم سارا کشاورز به شماره ملی ۴۲۶۰۲۸۲۹۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۰۷۲۸۵۴۸۹۲۱۳۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13241889
آگهی تغییرات شرکت ساسان در یاسوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۴۴۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ قباد شجاعی سیف آباد شماره ملی ۴۲۳۰۴۲۵۸۴۸ و محمد بهزادی سیف آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۳۲۷۱۹ و مسعود بهزادی سیف آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۹۷۱۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ کورش رهنما امیر آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۸۳۷۷ به سمت بازرس اصلی و میلاد احمدی گنجه به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۲۳۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۱۰۱۵۶۲۱۷۰۷۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471268
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راشین سهند هیوا درتاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۶۱۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه امور خدماتی از قبیل ساختمانی-رنگ امیزی و تزیینات ساختمان نگهداری وفروش تاسیسات برودتی وحرارتی-وامور بهره برداری از تاسیسات –انجام کارهای فنی و لوله کشی برق کاری صنعتی و ساختمانی خدمات کامپیوتری و رایانه ای ونصب و راه اندازی وپشتیبانی –تعمیر ونگهداری ماشین آلات سبک وسنگین و فروش انواع تجهیزات اداری –نگهداری و اجرایی فضایی سبزاجرایی فاضلاب شهری و محوطه سازی و فضاسازی ودرخت کاری آب یاری فضای سبز- تامین نیروی فنی-کلیه خدمات اداری شامل(منشی گری آبدارچی و پستچی-پیگیری پرونده های اداری) وصول مطالبات ادارات و شرکتها قطع و جمع آوری مشترکین فاقد امتیاز بررسی موضوعات محتلف خدماتی خدمات آشپزخانه و رستوران داری-امور حمل ونقل و اداره امور نقلیه و موارد مشابه –سقف های شیب دار-ایزوگام –داربست فلزی شرکت درمناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی-طرح صنعتی و مشاوره و انجام کلیه امور اداری بنام و برای هر شخص حقیقی و حقوقی –و خرید وفروش واردات و صادرات کلیه کارهای مجاز بازرگانی و انجام امور سرمایه گذاری واخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک ها وموسسات به صورت ارزی وریالی وارجاع اظهارنامه- نظافت و تنظیف خدماتی - خدمات تامین نیروی انسانی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشوروپس ازاخذمجوزازمراجع ذیصلاح -ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد-شهر یاسوج- دادگستری- خیابان سردارجنگل شمالی- خیابان شهید قدوسی- پلاک ۲۶- طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۹۸۵ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۱۸/۳۴۶۲ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران:آقای محمد تقویان جدول قدم به شماره ملی ۴۲۲۰۲۴۵۱۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم مریم صالحی به شماره ملی ۲۳۸۰۰۲۳۱۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۲۳۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء مریم صالحی(رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل :خانم حدیث کشاورز به شماره ملی ۴۲۶۰۲۸۱۲۳۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مسلم زارع مداب به شماره ملی ۴۲۲۰۰۶۴۱۹۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۲۴۴۰۹۴۲۴۹۲۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471311
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپیدار سپنتا هخامنش درتاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۶۲۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور خدماتی از قبیل ساختمانی ـ رنگ امیزی و تزیینات ساختمان نگهداری وفروش تاسیسات برودتی وحرارتی ـ وامور بهره برداری از تاسیسات ـ انجام کارهای فنی و لوله کشی برق کاری صنعتی و ساختمانی خدمات کامپیوتری و رایانه ای ونصب و راه اندازی وپشتیبانی ـ تعمیر ونگهداری ماشین الات سبک وسنگین و فروش انواع تجهیزات اداری ـ نگهداری و اجرایی فضایی سبزاجرایی فاضلاب شهری و محوطه سازی و فضاسازی ودرخت کاری آب یاری فضای سبز ـ تامین نیروی فنی ـ کلیه خدمات اداری شامل(منشی گری آبدارچی و پستچی ـ پیگیری پرونده های اداری) وصول مطالبات ادارات و شرکتها قطع و جمع آوری مشترکین فاقد امتیاز بررسی موضوعات محتلف خدماتی خدمات آشپزخانه و رستوران داری ـ امور حمل ونقل و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ سقف های شیب دار ـ ایزوگام ـ داربست فلزی شرکت درمناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی ـ طرح صنعتی و مشاوره و انجام کلیه امور اداری بنام و برای هر شخص حقیقی و حقوقی ـ و خرید وفروش واردات و صادرات کلیه کارهای مجاز بازرگانی و انجام امور سرمایه گذاری واخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک ها وموسسات به صورت ارزی وریالی وارجاع اظهارنامه ـ نظافت و تنظیف خدماتی ـ خدمات تامین نیروی انسانی بارعایت قوانین ومقررات جاری کشوردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ دادگستری ـ خیابان اقتصاد ـ خیابان شهید قدوسی ـ پلاک ۰ ـ طبقه چهارم ـ واحد ۸ ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۶۴۴۴۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۱۸/۳۴۶۲ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم مریم صالحی به شماره ملی ۲۳۸۰۰۲۳۱۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۲۳۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کورش رهنما امیر آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۸۳۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهین بانو شجاعی سیف آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۴۲۷۶۶۲ به سمت بازرس اصلی و خانم سیده فاطمه آروین اصل به شماره ملی ۴۲۳۰۱۱۴۴۳۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۲۴۷۲۹۶۴۷۷۵۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479890
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شکیل خدمات آوین درتاریخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۸۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۰۷۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه - تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه - امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه – خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، تامین نیروی انسانی، برپایی نمایشگاهای داخلی و خارجی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه – نگهداری و خدمات فضای سبز شامل باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه – امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه – امور تاسیساتی شامل تعمیر ونگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج-شاهد-بلوار معاد-خیابان شهید منتظری-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۷۵۹۱۷۱۴۷۶۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۷۱۵/۲۷۷۵ مورخ ۲۸/۰۳/۹۶ بانک مسکن شعبه میدان معلم یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران:خانم سیده عطیه حسینی زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۱۱۹۴۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد تقویان جدول قدم به شماره ملی ۴۲۲۰۲۴۵۱۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم حدیث کشاورز به شماره ملی ۴۲۶۰۲۸۱۲۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا:حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سیده عطیه حسینی زاده( رئیس هیات مدیره)و مهرشرکت معتبرخواهد بود اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۲۳۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسلم زارع مداب به شماره ملی ۴۲۲۰۰۶۴۱۹۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۳۰۷۳۳۵۵۹۵۴۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617227
آگهی تغییرات شرکت کیهان بنای هامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۳۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ محسن فراهانی شماره ملی ۰۰۷۹۲۹۵۰۳۷ و حامد اسدی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۱۶۹۸۳۰ جواد اسدی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۴۸۰۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ بهنام ویسی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۲۲۶۲۳ به سمت بازرس اصلی و پیمان بابائی نصرآباد علیا به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۲۳۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۶۲۸۹۴۷۶۲۱۱۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671381
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص میلاد افق دشت زرین درتاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۵۳۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه و ترابری ـ ساختمان ـ آّب ـ برق ـ تاسیسات وتجهیزات ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ ارم ـ خیابان ارم۱[شهیدعزت اله حبیب پور] ـ بن بست ((محسنی)) ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۵۵۴۸۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۳/۳۴۶۲ مورخ ۲۶/۰۶/۹۶ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای مسعود احمدی به شماره ملی ۴۲۲۰۶۹۲۴۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۲۳۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سارا کشاورز به شماره ملی ۴۲۶۰۲۸۲۹۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد تقویان جدول قدم به شماره ملی ۴۲۲۰۲۴۵۱۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مسلم زارع مداب به شماره ملی ۴۲۲۰۰۶۴۱۹۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۷۳۰۱۰۶۳۱۳۴۳۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696720
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راشین برج گیتی درتاریخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۸۸۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه ـ خدمات فنی خودرو و موارد مشابه ـ امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا ـ اداره رستوران و بوفه و موراد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات ـ نامه رسانی ـ پیشخدمتی ـ امور آبدارخانه ـ خدمات پاسخگویی تلفنی وموارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی ـ حروفچینی ـ غلط گیری ـ خطاطی ـ چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی وموارد مشابه ـ با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط-ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج-دادگستری-خیابان شهید قدوسی-خیابان ثبت اسنادومدارک-پلاک ۱۶-طبقه همکف-- کدپستی ۷۵۹۱۷۶۴۷۴۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۳۱/۳۰۰۵ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران پرداخت گردید. اولین مدیران:خانم مریم صالحی به شماره ملی ۲۳۸۰۰۲۳۱۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۲۳۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شاهرخ نجفی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۰۶۴۸۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ ۶دارندگان حق امضا:حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه(رئیس هیئت مدیره)و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای یاسر محمودی ناصرآباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۷۷۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود احمدی به شماره ملی ۴۲۲۰۶۹۲۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۸۱۵۶۹۶۸۲۳۱۵۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13710412
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرهام بنای نیوساد درتاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۹۱۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه وترابری، ساختمان و ابنیه ،آب ،تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز،برق و نیرو ،کشاورزی و زهکشی و ارتباطات و صنعت و معدن بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاحدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط-ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی - شهر یاسوج-زیرتل-بلوار امامت-خیابان امامت ۱۳ [ شهیدخدارضاآذرگون ]-پلاک ۲۹-طبقه همکف-- کدپستی ۷۵۹۱۸۴۵۱۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ از بانک ملی ایران شعبه بشار یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران:خانم فرشته صالحی به شماره ملی ۴۲۶۰۲۰۸۴۶۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ایمان گلستانی به شماره ملی ۴۲۶۹۷۸۵۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه صالحی به شماره ملی ۴۲۶۹۸۷۵۹۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل بروات،سفته ها،قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضاء ایمان گلستانی (رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۲۳۶۰ به سمت بازرس اصلی و خانم سارا کشاورز به شماره ملی ۴۲۶۰۲۸۲۹۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۸۲۴۷۱۸۴۲۲۸۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13811221
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فولاد راشین سپنتا درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۴۰۲۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری در زمینه راه و ترابری ـ ساختمان- آّب ـ برق ـ تاسیسات وتجهیزات ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن -کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج-دادگستری-خیابان شهید قدوسی-خیابان ثبت اسنادومدارک-پلاک ۱۶-طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۶۴۷۴۱ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۹۸/۳۰۰۵ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اعضا هیئت مدیره:خانم پریسا علی زاده به شماره ملی ۴۲۶۰۲۲۸۷۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۲۳۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فریده رحیمی ناصرآباد به شماره ملی ۴۲۳۲۰۶۵۳۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه(رئیس هیئت مدیره)و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای مسعود احمدی به شماره ملی ۴۲۲۰۶۹۲۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای یاسر محمودی ناصرآباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۷۷۱۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۲۰۳۱۸۱۹۶۹۰۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13811244
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسمان کنکاش هامون درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۴۰۳۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه - تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه - امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا - اداره رستوران و بوفه و موراد مشابه - خدمات عمومی شامل تنظیمات - نامه رسانی - پیشخدمتی - امور آبدارخانه - خدمات پاسخگویی تلفنی وموارد مشابه - نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه -امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی وموارد مشابه - با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط-ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی - شهر یاسوج-دادگستری-خیابان شهید قدوسی-خیابان ثبت اسنادومدارک-پلاک ۱۶- طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۶۴۷۴۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی گواهی شماره ۱۱۲۷/۳۰۰۵ مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه چمران یاسوج پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم پریسا علی زاده به شماره ملی ۴۲۶۰۲۲۸۷۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۲۳۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شاهرخ نجفی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۰۶۴۸۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه(رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رضوان لکی زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۴۱۷۴۱۹ به سمت بازرس اصلی و خانم فریده رحیمی ناصر آباد به شماره ملی ۴۲۳۲۰۶۵۳۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13910611
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریان هخامنش سپنتا درتاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۹۳۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام:آریان هخامنش سپنتا شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :امور پیمانکاری در زمینه راه و ترابری –ساختمان– آّب ـ برق ـ تاسیسات و تجهیزات ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن -کشاورزی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشوروپس ازاخذمجوزازمراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج-دادگستری-خیابان سردارجنگل شمالی-خیابان شهید قدوسی-پلاک ۰-طبقه همکف- کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۹۸۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۵۱۳۲۲ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد۳۰۵۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای مسلم زارع مداب به شماره ملی ۴۲۲۰۰۶۴۱۹۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۲۳۶۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم المیرا سلیم پور به شماره ملی ۴۲۶۰۰۱۱۱۷۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء میلاد احمدی گنجه(نائب رئیس) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرسان خانم لیلا شجاعی سیف آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۶۴۷۷۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سارا کشاورز به شماره ملی ۴۲۶۰۲۸۲۹۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۱۲۱۱۲۵۴۹۶۵۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13910620
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راشین میلاد افراز درتاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۹۴۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام:راشین میلاد افراز شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :امور پیمانکاری در زمینه راه و ترابری –ساختمان– آّب ـ برق ـ تاسیسات و تجهیزات ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن -کشاورزی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس ازاخذمجوزازمراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج-دادگستری-خیابان سردارجنگل شمالی-خیابان شهید قدوسی-پلاک ۰-طبقه همکف- کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۹۸۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۵۱۳۲۱ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۲۳۶۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود احمدی به شماره ملی ۴۲۲۰۶۹۲۴۶۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم المیرا سلیم پور به شماره ملی ۴۲۶۰۰۱۱۱۷۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء میلاد احمدی(مدیرعامل ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرسان خانم حدیث کشاورز به شماره ملی ۴۲۶۰۲۸۱۲۳۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم سارا کشاورز به شماره ملی ۴۲۶۰۲۸۲۹۷۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۱۲۲۰۵۸۳۲۲۵۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221278
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ترنم افق میلاد درتاریخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۴۳۹۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از امور رایانه ـ خدمات فنی خودرو و موارد مشابه ـ امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا ـ اداره رستوران و بوفه و موراد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات ـ نامه رسانی ـ پیشخدمتی ـ امور آبدارخانه ـ خدمات پاسخگویی تلفنی وموارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی ـ حروفچینی ـ غلط گیری ـ خطاطی ـ چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی وموارد مشابه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ دادگستری ـ خیابان سردارجنگل شمالی ـ خیابان شهید قدوسی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۹۸۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۹۶ مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهیدچمران با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۲۳۶۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم المیرا سلیم پور به شماره ملی ۴۲۶۰۰۱۱۱۷۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم حدیث کشاورز به شماره ملی ۴۲۶۰۲۸۱۲۳۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه (رئیس هیئت مدیره) مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم لیلا شجاعی سیف آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۶۴۷۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد تقویان جدول قدم به شماره ملی ۴۲۲۰۲۴۵۱۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۲۶۴۲۹۸۰۰۱۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270546
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رابین افق سپنتا درتاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۲۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۹۹۷۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری در زمینه راه و ترابری ـ ساختمان ـ آّب ـ برق ـ تاسیسات و تجهیزات ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس ازاخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد، شهرستان بویراحمد، بخش مرکزی، شهر یاسوج، دادگستری، خیابان شهید قدوسی، خیابان ثبت اسناد واملاک، پلاک ۱۶، طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۶۴۷۴۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۴۲۶ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای مصطفی احمدی گنجه به شماره ملی ۴۲۲۰۳۴۶۲۵۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی ۴۲۲۰۶۳۲۳۶۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سارا کشاورز به شماره ملی ۴۲۶۰۲۸۲۹۷۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه(رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم المیرا سلیم پور به شماره ملی ۴۲۶۰۰۱۱۱۷۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم پریسا علی زاده به شماره ملی ۴۲۶۰۲۲۸۷۵۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۲۸۵۴۳۷۸۱۷۲۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک