صدیقه سیفی

صدیقه سیفی

کد ملی 4220332499
37
شرکت‌ها
37
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1000435
آگهی تاسیس شرکت درخشان خدمات چهار فصل با مسئولیت محدود شماره ثبت ۶۴۵۷ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۲۸۴۳
خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۲/۱۲/۹۱ شماره ثبت ۶۴۵۷ در دایره ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضا گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام خدمات اداری عمومی، خدمات بازرگانی تایپ، امور دفتری، منشی گری، خدمات چاپ و تکثیر، تامین نیروی فنی مورد نیاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج، خیابان دادگستری ، ساختمان باران ، طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۶۴۴۴۴ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال تماماً و نقداً تحویل مدیرعامل گردید. ۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضا: آمنه دانشوری فرزند مهراب شماره شناسنامه ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ متولد ۱۳۶۸ و کد ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ صادره از دنا بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و صدیقه سیفی فرزند نصرت شماره شناسنامه ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ متولد ۱۳۷۲ و کد ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ صادره از بویراحمد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و غیره با امضا آمنه دانشوری (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۶ ـ اساسنامه شرکت در ۲۷ ماده و یک تبصره بتصویب اعضاء رسید. ۷ ـ خانم آمنه دانشوری نهصد هزار ریال سهم الشرکه و صدیقه سیفی یکصد هزار ریال سهم الشرکه از یک میلیون ریال سهم الشرکه را دارا می باشند. ش۷۱۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۲۵۳۶۱۹۶۵ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1120362
آگهی تاسیس شرکت روشن گستران تیام (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۵۹۲ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۴۲۲۲
خلاصه اساسنامه و اظهار نامه شرکت مذکور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۲ شماره ثبت ۶۵۹۲ در دایره ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عمومی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: راه ـ ساختمان ـ برق ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ۲ ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ سالم اباد فرعی ۹پلاک ۱۷ ـ کد پستی: ۷۵۹۱۱۴۴۷۴۵ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا " به حساب جاری شماره ۲۱۱۹۰۹۸۲ نزد بانک پارسیان شعبه یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. ۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: شهرام دانشوری بشماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آمنه دانشوری بشماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر احمدی منصوراباد بشماره ملی ۴۲۳۰۵۵۲۶۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه های عادی و اداری باامضاء آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۶ ـ صدیقه سیفی بشماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ بسمت بازرس اصلی و عبداله سیفی بشماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۷ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و۱۱ تبصره بتصویب کلیه سهامداران رسید. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۰۰۷۸۵ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1248623
آگهی تغییرات شرکت پارت بیستون هخامنش سهامی خاص شماره ثبت ۶۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۰۶۴۷
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۸/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۹/۸/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید ۱ ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح و تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۴ نفر به ۳ نفر کاهش یافت. ۲ مهرداد شرافتی کد ملی ۴۲۶۹۸۱۷۶۳۱ و محمد تقی کاظمیان کد ملی ۱۸۶۱۱۵۲۰۵۱ و مهدی شبانی پور کد ملی ۱۸۶۰۳۲۳۳۹۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ فرشته ناظمیان نژاد کد ملی ۴۲۵۰۴۳۴۰۶۰ بسمت بازرس اصلی و صدیقه سیفی کد ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ مدیران و دارندگان حق امضاء: مهرداد شرافتی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی شبانی پور بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد تقی کاظمیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی و نامه‌های عادی با امضاء مهرداد شرافتی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۵ بموضوع رکت علاوه بر موارد قبلی خدامت بازرگانی و امور گمرکی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور اضافه و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۰۴۲۷۵ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364981
آگهی تاسیس شرکت پی تا فراز اسپید سهامی خاص شماره ثبت ۶۹۰۴ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۷۵۱۲
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۴/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۶۹۰۴ در دایره ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عمومی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: راه، ساختمان، آب، برق، تاسیسات و تجهیزات، صنعت و معدن، نفت و گاز، ارتباطات، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۲ ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ شهرک جهاد، فرعی ۵ تقاطع دوم، سمت راست، درب دوم، کدپستی ۷۵۹۱۱۴۴۷۴۵ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا " بحساب جاری شماره ۲۳ ـ ۶۴۸۰ ـ ۰ بانک پارسیان شعبه یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. ۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: شهرام دانشوری کد ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آمنه دانشوری کد ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی بهنام نسب کد ملی ۴۲۳۲۰۴۶۱۲۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار و نامه های عادی با امضاء آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۶ ـ عبداله سیفی کد ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ بسمت بازرس اصلی و صدیقه سیفی کد ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۴۰۴۲۱ رئیس ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1543452
آگهی تغییرات شرکت پارس نیلگون بابکان سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۶۶ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۹۹۱۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ مرتضی تاوان بشماره ملی ۴۲۵۱۲۶۳۷۵۸ و حسام الدین زر افشانی بشماره ملی ۱۲۸۹۰۳۵۳۰۱ و ابوالقاسم ایزد پناه بشماره ملی ۴۸۱۹۲۴۷۳۶۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۲ عبداله سیفی بشماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ بسمت بازرس اصلی و صدیقه سیفی بشماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۳۰۹۸۹۲۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678044
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص برازش بنای کهگیلویه در تاریخ ۵/۷/۹۳ شماره ثبت ۷۱۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۱۸۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، آب، برق، صنعت، نفت و گاز، ارتباطات، معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج، خیابان مصلی جنب پزشک قانونی کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۲/۲۱۲۳ مورخ ۵/۷/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: صدیقه سیفی بشماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالله سیفی بشماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و یوسف یونسی بشماره ملی ۲۴۳۳۱۱۴۹۶۹ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای صدیقه سیفی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آمنه دانشوری بشماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی بهنام نسب بشماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۱۲۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۳۱۰۷۲۶۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1730114
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برازش نمای آریوبرزن در تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۲۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۱۴۸۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه ـ ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان مصلی جنب پزشک قانونی کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹/۲۱۲۳ مورخ ۰۳/۰۹/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: سیدمهدی پروین به شماره ملی ۰۹۴۲۶۲۷۴۰۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرمختار امیری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۹۴۶۱۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای فتانه منصوری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۰۹۲۰۹۴۲۳۳۷۶۷۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765327
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاوه سازان سهند پادنا درتاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۲۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۷۵۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ صنعت ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ معدن،کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان مصلی جنب پزشک قانونی کد پستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۶/۲۱۲۳ مورخ ۱۳/۱۰/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ناصر مرادی منصور آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۲۱۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عیسی جمشیدی کوشک به شماره ملی ۴۲۳۱۹۴۴۶۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آمنه دانشوری (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۱۰۱۵۵۰۲۱۰۱۸۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034906
آگهی تاسیس شرکت آریا نقش بویر (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۹۱۴ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۷۶۲۴
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در مورخه ۷/۱۲/۱۳۹۲ شماره ثبت ۶۹۱۴ در دایره ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد. ۱ ـ موضوع شرکت: راه و ساختمان، آب، برق، تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز، ارتباطات، صنعت و معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۲ ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج، شهرک جهاد، فرعی پنج، تقاطع دوم، سمت راست درب دوم کدپستی ۷۵۹۱۱۴۴۷۴۵ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا به حساب جاری شماره ۰۱۰۶۴۶۴۲۲۸۰۰۵ بانک صادرات شعبه آزادی واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. ۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: فرشته بادغن به شماره ملی ۴۲۳۲۲۱۱۵۷۸ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و ابوذر معتقد به شماره ملی ۴۲۳۲۲۱۱۶۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و فریبا بادغن به شماره ملی ۴۲۲۰۱۶۲۹۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار و نامه های عادی با امضا ابوذر معتقد(رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۶ ـ آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۷ ـ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ش۷۱۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۱۶۶۰۹ رئیس ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814947
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت کار نوین تیام درتاریخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۳۴۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امورپیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ صنعت ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان مصلی کوچه شهید چمران روبروی بانک قوامین کدپستی:۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۸/۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۰۲/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ناصر مرادی منصور آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۲۱۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای صدیقه سیفی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۰۴۷۸۲۳۷۲۳۷۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199363
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اطمینان خاک زاگرس درتاریخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۰۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۵۱۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات مربوط به کنترل کیفی و خدمات ازمایشگاهی ـ خدمات آزمایشگاهی (شامل تست بتن، مصالح خاکی، آسفالت، جوش، میلگردد و آزمایشات شیمیایی) طراحی و اجرای طرحهای زمین شناسی در مرحله شناسایی، مقدماتی، نیمه تفضیلی و تفضیلی و استخراجی نظارت به طرحهای زمین شناسی و معدنی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج ـ خیابان ستارخان ساختمان سپهر واحد ۱۱ کدپستی ۷۵۹۱۹۸۱۳۳۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۴۰۴/۲۱۲۳مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد ۵اولین مدیران: آقای جواد وثوقی فر به شماره ملی ۴۲۲۰۱۷۸۰۰۷ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم زینب حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۱۴۱۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سید محسن دادگر به شماره ملی ۴۲۴۰۱۴۲۱۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۵/۰۷/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء زینب حسینی (رئیس هیأت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس اصلی وآقای اشکان سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۴۵۰۲۵۴ به سمت بازرس علی البدل از ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ تا ۰۵/۰۷/۱۳۹۶به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۰۹۳۰۶۶۱۲۶۳۱۹۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221934
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بتن آژند کوهستان درتاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۵۳۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات ،آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:یاسوج خیابان مصلی منزل حیدری پلاک ۳۱ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۷۸ سرمایه شرکت:سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به صد سهم ده هزار ریالی بانام می باشد که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی ۲۱۲۳مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردید اولین مدیران:آقای هومان اوژن به شماره ملی ۴۲۶۹۹۷۷۳۹۶ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره وخانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۶/۰۹/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا خانم سمیه حسینی(رئیس هیئت مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی وخانم سکینه رستمی حسن آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۶۱۵۸۰ به سمت بازرس علی البدل از ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ تا ۰۶/۰۹/۱۳۹۶به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۰۷۶۳۵۷۷۸۵۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259548
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاسپین نارون آپامه درتاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۸۰۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری درزمینه راه و ساختمان - تاسیسات و تجهیزات - آب و برق - صنعت - نفت وگاز - ارتباطات- معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوچ خیابان ارم ارم ده پلاک۲۱ کدپستی ۷۵۹۱۷۵۶۹۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۴/۲۱۲۳مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی عضو هیئت مدیره و خانم سحابه باختر به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۵۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء صدیقه محمدی حسین آباد(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای سیده محبوبه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۸۰۱۴ به سمت بازرس علی البدل از ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ تا ۱۲/۱۰/۱۳۹۶به مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۲۷۶۶۵۳۹۹۶۱۱اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300982
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دیبا نگین قشقایی درتاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۴۴۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ یاسوج ـ خیابان جمهوری کوچه بنفشه پلاک ۳۱ کدپستی ۷۵۹۱۹۱۱۴۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای هجیر پروین به شماره ملی ۲۳۷۲۶۷۰۵۹۱ به سمت مدیرعامل و عضواصلی هیئت مدیره وخانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۹/۱۰/۱۳۹۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فرزانه دانشی (نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۱۴۱۵۶ به سمت بازرس اصلی و خانم اعظم دست کش به شماره ملی ۴۲۳۱۵۶۳۸۱۰ به سمت بازرس علی البدل از ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ تا ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۲۰۶۴۲۷۹۴۵۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13327811
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اعتماد سازه آیلار درتاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۱۸۵۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه - تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه - خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه - نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه - امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امورفنی و چاپ و موارد مشابه - امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج - شهداء - خیابان شهدای ۳ [شهید مصطفی بخشیان]- خیابان شهید قدوسی-پلاک ۶۶- طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۴۶۳۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۶۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و خانم اعظم دست کش به شماره ملی ۴۲۳۱۵۶۳۸۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای هومان اوژن به شماره ملی ۴۲۶۹۹۷۷۳۹۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۶/۱۰/۱۳۹۷ به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فرازنه دانشی(مدیرعامل رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد -۷ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۱۴۱۵۶ به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس علی البدل از ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ تا ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۲۰۸۸۵۲۴۲۷۱۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369564
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پامچال بنای هدیش درتاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۳۸۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۴۴۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ ارم ـ بلوار ارم ـ خیابان ارم۱۰[شهیدقلی درستی] ـ پلاک ۲۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۵۶۹۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۵۷۶۶/۲۱۲۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای سید مجتبی حیدری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۸۲۹۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم سحر محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۱۶۳۲۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جعفری فتح به شماره ملی ۴۲۶۹۸۷۵۰۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سحر محمدی حسین آباد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم روح انگیز شجاعیانی نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۵۱۷۴۱۱ به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۱۱۵۷۴۳۲۹۲۷۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448864
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران عمارت نوتاش در تاریخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۷۵۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه وساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ شاهد ـ بلوار معاد ـ خیابان شهید منتظری ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۱۴۸۸۶ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای بهرام بابالو به شماره ملی ۰۳۲۱۹۱۵۲۰۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۰۸۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء بهرام بابالو (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بهرام اسمعیلی زردابی به شماره ملی ۲۷۰۸۶۴۲۳۳۲ به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۰۷۶۴۵۵۷۳۸۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13459502
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بامداد بنای شمس در تاریخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۵۴۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: پیمانکاری از قبیل ساختمان، راه، آب و نیرو، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی و ابخیزداری و زهکشی، ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه و بویراحمد ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان مصلی ـ خیابان شریعتی ـ پلاک ۳۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای بهرام بابالو به شماره ملی ۰۳۲۱۹۱۵۲۰۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیدهادی موسوی بیدک به شماره ملی ۴۲۶۰۱۷۰۵۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد جلیلی به شماره ملی ۴۲۸۵۵۵۳۵۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء سیدهادی موسوی بیدک (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۱۶۴۲۶۶۶۲۴۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495285
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نوتاش بنای شمس درتاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۵۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۹۳۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان- تاسیسات و تجهیزات - آب- برق- صنعت - نفت وگاز - ارتباطات - معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح- ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج- بازار- کوچه کیمیا- خیابان فردوسی- پلاک ۰- مجتمع تجاری مسکونی طوس-طبقه همکف- کدپستی ۷۵۹۱۷۸۴۶۴۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محمد جعفری فتح به شماره ملی ۴۲۶۹۸۷۵۰۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۰۸۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء صدیقه محمدی حسین آباد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سودابه شجاعیانی نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۰۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۱۲۲۷۴۶۱۴۱۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518056
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیتون بنای مرمر درتاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۵۱۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۵۷۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین- خدمات حمل و نقل شامل امور نقلیه - چاپ تکثیر - امور بهره برداری از تاسیسات ـ خدمات عمومی نامه نویسی منشی گری تلفنچی و تنظیفات - امور آبدارخانه ای امور آشپزخانه و رستوران داری ـ نگهداری و خدمات فضای سبز صادرات و واردات ماشین آلات سنگین و سبک، صادرات و واردات لوازم الکترونیکی و خانگی صوتی و تصویری، صادرات و واردات دارو ولوازم پزشکی وآرایشی، صادرات و واردات مواد غذایی، صادرات و واردات لوازم یدکی کلیه ماشین ها سنگین و سبک، صادرات و واردات محصولات صنایع دستی و فرشی، صادرات و واردات مصالح ساختمان سازی و دکوراسیون ساختمان، صادرات و واردات پارچه، نخ و مواد ریسندگی و بافندگی، صنایع چوب و لوازم کشاورزی و دامپروری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط-ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج- مصلی- خیابان مصلی- خیابان شریعتی-پلاک ۳۰-طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۲ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای بهرام بابالو به شماره ملی ۰۳۲۱۹۱۵۲۰۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای بهرام اسمعیلی زردابی به شماره ملی ۲۷۰۸۶۴۲۳۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اشرفی کلاته بزرگ به شماره ملی ۰۹۳۸۸۳۲۹۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء بهرام اسمعیلی زردابی(رئیس هیئت مدیره)و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سودابه شجاعیانی نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۰۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۲۶۹۲۳۸۲۴۲۳۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566667
آگهی تغییرات شرکت کنکاش نارون بهار نارنج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۷۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱سجاد جباری به شماره ملی ۱۳۸۰۴۰۶۳۱۵و فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ و مصطفی ماکوجانی به شماره ملی ۰۹۲۰۱۵۰۵۵۱ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس اصلی و شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۵۲۸۶۷۱۳۴۴۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660946
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمین ساخت نادین در تاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۲۸۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۶۴۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: امور مربوط به رشته ساختمان و ابنیه، تاسیسات و تجهیزات، آب، راه و ترابری، نفت و گاز، صنعت و معدن، نیرو، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، کاوشهای زمینی، مرمت آثار باستانی، کشاورزی، امور بازرگانی و تجاری، حضور در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، گلخانه و فضای سبز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط پس از اخذ مجوز و ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی شهر مشهد ـ آزاد شهر ـ میدان معلم ـ بلوار معلم ـ پلاک ۴۱۰ ـ طبقه دوم ـ واحد ۴ ـ کدپستی ۹۱۸۸۸۵۳۱۷۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام که مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال برابر گواهی شماره ۷۶/۲۰۵۶ مورخه ۱۳/۷/۱۳۹۶ بانک انصار شعبه معلم پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد بقیه ی سهامداران می باشد. اولین مدیران: علیرضا یزدان دوست به شماره ملی ۰۳۲۳۸۹۱۹۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل علی امیری مزلقانی به شماره ملی ۰۶۰۰۵۳۱۶۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره اقدس طهمورثی به شماره ملی ۰۸۷۲۹۱۳۵۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای خانم اقدس طهمورثی یا آقای علیرضا یزدان دوست هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا رعیت محتشمی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۱۰۷۶۴ به سمت بازرس علی البدل ـ خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۲۴۵۰۶۳۲۶۷۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694606
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص میعاد عمارت خاوران درتاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۶۶۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور.ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان چمران ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم فرح تاج بهرامی به شماره ملی ۴۲۶۹۱۴۱۰۱۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به سمت بازرس اصلی و خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۸۱۴۷۹۴۹۹۵۷۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13737584
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابریشم بنای یاس درتاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۲۲۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام مطالعات و تهیه طرح های مشاوره ای و نظارت بر اجرای کلیه واحدها و مجموعه های مسکونی، ساختمان های تجاری، ساختمان های اداری، صنعتی، نظارت بر واحدها و مجموعه های مسکونی، مراکز تربیتی و اماکن مذهبی و سیاحتی، آموزشی و تحقیقاتی، فرهنگی وهنری و بهداشتی و درمانی و مراکز مخابراتی، پست مکانیزه و ساختمان های خدمات شهری وساختمان های نظامی، انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی مراحل اول و دوم نظارت بر اجرای راه های روستایی فرعی و اصلی آزاد راه ها، تونل ها، ابنیه فنی مربوط بهسازی آنها و انجام خدمات فنی و مشاوره ای در زمینه راهداری و نگهداری ماشین آلات مطالعه نقاط حادثه خیز، ترافیکی و بهسازی راه ها و انجام مطالعات و نظارت بر تقاطع شهری و غیره شهری و.. پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاحدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان مصلی ـ خیابان شریعتی ـ پلاک ۳۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷ مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۶ بانک ملت شعبه یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای بهزاد بهروزی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۸۱۶۱۳۰۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی جهانفکر به شماره ملی ۴۲۳۱۹۴۳۲۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء بهزاد بهروزی اصفهانی (مدیرعامل و عضو) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سحر محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۱۶۳۲۱۲ به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۰۹۷۸۱۱۲۸۳۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13737710
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گلشن خدمات باران درتاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۲۴۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:ارائه کلیه خدمات بازاریابی و عملیات و خدمات مربوط به بازرگانی بین المللی داخلی و خارجی و معاملات داخلی و خرید و فروش و ترخیص کالا و اخذ کارت بازرگانی و صادرات و واردات کالا و حق العمل کاری کلیه کالاهای مجاز و خرید و فروش و پخش انواع کالا و مواد غذایی و محصولات سردخانه ای و اعطاء و اخذ نمایندگی داخلی و خارجی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور و اخذ تسهیلات از بانکها و سایر موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، خرید و فروش و بسته بندی مواد غذایی و غیره پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشوردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط-ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج-مصلی-خیابان چمران-خیابان ولیعصر-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۹۰/۳۰۰۵ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ از بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران:خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری به امضای عبدالله سیفی(رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت بازرس اصلی و آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۰۹۳۸۰۸۹۳۵۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786149
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهسازان قوام فرهود درتاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۷۳۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور -ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی - شهر یاسوج-شهرک جهاد-کوچه((۸متری))-خیابان نبوت ۸ [شهیدعباس روزگرد]-پلاک ۳۶-طبقه اول کدپستی ۷۵۹۱۳۷۵۴۳۴ سرمایه شرکت عبارت است:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۱۳/۳۰۰۵مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اعضا هیئت مدیره:خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای نصرت سیفی به شماره ملی ۴۲۳۰۰۸۷۶۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء صدیقه سیفی(مدیرعامل-عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به سمت بازرس اصلی و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۰۶۷۴۴۲۴۰۹۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786306
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مرمر راه مهر درتاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۷۵۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور- ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی - شهر یاسوج- دولت آباد- خیابان دوم[شهید فریبرز عبداله پور]-خیابان ایثارگران۳- پلاک ۴۹- طبقه دوم کدپستی ۷۵۹۱۳۹۵۴۷۸ سرمایه شرکت عبارت است:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۱۶/۳۰۰۵مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اعضا هیئت مدیره:خانم زهرا سیفی به شماره ملی ۴۲۳۰۵۵۹۰۶۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مرضیه سیفی به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۷۳۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء صدیقه سیفی(رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به سمت بازرس اصلی و خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۰۶۱۴۷۹۰۹۹۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801363
آگهی تغییرات شرکت چاپار خدمات شمس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۲۳۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: سیدعلیرضا جعفری نژاد به شماره ملی ۴۲۲۰۱۰۵۷۴۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و حمید پارسی پور به شماره ملی ۴۲۵۰۹۴۱۴۹۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء سیدعلیرضا جعفری نژاد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۱۰۱۶۴۹۸۴۷۴۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904796
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایمند سازه آپامه در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۵۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: رایمند سازه آپامه شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: امور پیمانکاری در زمینه. راه ـساختمان ـ اب ـ برق ـ تاسیسات وتجهیزات ـ صنعت ومعدن ـ نفت وگاز وکشاورزی و. . . . بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان (۱۶متری مصلی) ـ خیابان شریعتی ـ پلاک ۳۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه آزادی با کد ۲۱۲۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای محمد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۰۸۹۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء صدیقه محمدی حسین آباد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۹۴۳۹۱۹۷۸۴۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904857
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هورمزد بام خاوران درتاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۶۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: هورمزد بام خاوران شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج-دولت آباد-کوچه مالک ۴-خیابان مالک اشتر-پلاک ۲۵-طبقه همکف- کدپستی ۷۵۹۱۶۷۳۹۵۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۱۳۵۰ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم مریم نصرت زاد به شماره ملی ۴۲۲۰۴۲۸۲۶۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سجاد دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۲۹۴۳۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مریم نصرت زاد(رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عبداله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۹۹۷۷۲۹۶۲۵۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904887
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نفیس بام اطلس در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۶۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: نفیس بام اطلس شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ شهرک امام حسین ـ بلوار انقلاب ـ خیابان انقلاب ۹ [شهید ابوطالب موسوی ] ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه زیر زمین ـ کدپستی ۷۵۹۱۸۱۹۸۱۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۱۳۴۷ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای آریا حقانی به شماره ملی ۴۲۲۰۰۴۱۵۲۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای یوسف حبیبی زاده به شماره ملی ۴۲۵۱۱۹۱۲۱۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاءصدیقه سیفی (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۹۹۲۹۳۳۲۷۴۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171896
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آبادگران زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۰۲۶۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ رحیم محمودی معظم به شماره ملی ۴۲۵۰۰۹۰۹۱۴ و فاطمه محمودی معظم به شماره ملی ۴۲۳۲۲۳۹۴۱۳ و فرانک محمودی معظم به شماره ملی ۴۲۵۱۱۴۲۱۳۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی و صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۵۲۴۷۶۳۴۶۵۶۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193265
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صبا تبادل تیام درتاریخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت۹۱۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۹۸۵۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری در زمینه: راه –ساختمان ـ اب ـ برق ـ تاسیسات وتجهیزات ـ صنعت ومعدن ـ نفت وگاز وکشاورزی و درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله ارم ـ بلوار ارم ـ خیابان ارم۱۰[شهیدقلی درستی] ـ پلاک ۲۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۵۶۹۹۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۸ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای مسعود خلیل پور علمداری به شماره ملی ۲۰۰۲۸۱۱۶۰۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدسجاد سجادیان به شماره ملی ۲۳۸۰۲۳۹۵۶۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهری اسلامی فر به شماره ملی ۴۲۵۱۱۶۷۱۲۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اسنادرسمی و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء سید سجاد سجادیان (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۰۷۱۸۲۹۸۰۲۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193580
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شمیم بنای صدف در تاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۰۹۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله تل زالی ـ خیابان شهید محسن رستمی ـ خیابان عدل ۷ [ شهید محمد قلی علیپور ] ـ پلاک ۱۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۶۶۴۸۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۵ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد علی زاده به شماره ملی ۴۲۳۰۳۰۸۱۳۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم زهرا خستوانه به شماره ملی ۴۲۳۲۲۱۵۶۸۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء صدیقه سیفی (نائب رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای فتح اله دانشی به شماره ملی ۴۲۵۰۱۴۳۳۴۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۱۰۸۹۴۵۱۰۳۶۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239098
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارغوان خدمات تیام درتاریخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۶۵۲۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: خدمات حمل و نقل شامل امور نقلیه و موارد مشابه، تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری خدمات فنی خودرو و موارد مشابه، امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه وموارد مشابه، خدمات عمومی شامل تنظیفات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امورابدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه، نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه، امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه ـ ۷امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله دادگستری ـ خیابان سردارجنگل شمالی ـ خیابان هجرت ۳ ـ پلاک ۰ ـ طبقه سوم ـ واحد ۵ کدپستی ۷۵۹۱۷۸۵۴۶۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۶۹ مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد رمضانی اردکانی به شماره ملی ۴۲۲۰۰۵۲۹۶۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدعلیرضا جعفری نژاد به شماره ملی ۴۲۲۰۱۰۵۷۴۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء سید علیرضا جعفری نژاد (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۰۸۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۰۹۷۳۰۸۶۴۲۵۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253236
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هیوا تحکیم ابریشم درتاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۲۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۸۲۶۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :امور پیمانکاری در زمینه راه ـ ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز –ارتباطات ـ معدن،کشاورزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله شاهد ـ بلوار معاد ـ خیابان شاهد ۴ [ شهیدسیف اله علی پور ] ـ پلاک ۸۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۱۵۸۴۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۹۱ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۰۸۹۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهرداد اسلامی فر به شماره ملی ۴۲۴۰۱۰۷۶۲۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء صدیقه محمدی حسین آباد (رئیس هیئت مدیره ) وهمراه مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد رمضانی اردکانی به شماره ملی ۴۲۲۰۰۵۲۹۶۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۱۸۴۷۶۶۲۵۱۵۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14272535
آگهی تغییرات شرکت آژند کیان هخامنش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۲۷۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ وحید قهرمانی به شماره ملی ۰۳۲۳۴۹۲۷۸۹ و زریر شفیعی به شماره ملی ۴۲۳۰۵۲۶۸۳۰ و ملیحه شفیعی به شماره ملی ۴۲۲۰۰۷۱۱۳۱ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس اصلی و روح انگیز شجاعیانی نسب به شماره ملی۴۲۳۱۵۱۷۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۷۲۹۶۷۳۸۸۶۱۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک