سمیه حسینی

سمیه حسینی

کد ملی 4220306498
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12848518
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سهند یاقوت رایمند درتاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۵۶۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج امامت ۲۱ پلاک ۲۶ کدپستی ۷۵۹۱۸۴۶۷۵۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۷/۲۱۲۳ مورخ ۲۲/۰۲/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و یاسر فریدونی مهر به شماره ملی ۴۲۴۰۰۷۲۰۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و ساری گل رستمی حسن آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۶۱۵۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انت ـ خاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای یاسر فریدونی مهر (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سکینه رستمی حسن آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۶۱۵۸۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم شادی انصاری به شماره ملی ۴۲۲۰۳۲۸۸۶۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۲۳۵۰۳۹۶۶۴۵۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853987
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس طرح معین درتاریخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۰۰۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۰۷۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور نقشه برداری و انجام کلیه کارهای خدماتی ساختمانی ـ رنگ آمیزی و تزیینات ساختمان نگهداری و فروش تاسیسات برودتی و حرارتی ـ امور بهره برداری از تاسیسات ـ انجام کارهای فنی و لوله کشی برق کاری صنعتی و ساختمانی ـ تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک وسنگین و فروش انواع تجهیزات اداری ـ نگهداری و اجرای فضای سبز اجرایی فاضلاب شهری و محوطه سازی و فضا سازی و درخت کاری آبیاری فضای سبز ـ تآمین نیروی فنی ـ خدمات اداری بررسی موضوعات مختلف خدماتی خدمات آشپزخانه و رستوران داری ـ امور حمل ونقل و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ سقف های شیب دار ـ ایزوگام ـ داربست فلزی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ طرح صنعتی و مشاوره و انجام کلیه امور اداری بنام و برای هر شخص حقیقی و حقوقی ـ خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کارهای مجاز بازرگانی و انجام امور سرمایه گذاری و اخذ وام و تسهیلات ازکلیه بانک ها و موسسات به صورت ارزی و ریالی و ارجاع و اظهارنامه ـ نظافت و تنظیف خدماتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ امامت ۷ ـ پلاک ۴۷ ـ کدپستی ۷۵۹۱۸۳۷۹۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵/۲۱۲۳ مورخ ۰۷/۰۲/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت: سید حسین جعفری به شماره ملی ۴۲۲۰۲۳۳۶۷۴۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید هدایت جعفری به شماره ملی ۴۲۳۰۵۲۱۷۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی معینی به شماره ملی ۴۲۳۱۹۰۰۵۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مهدی معینی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعادت الله سینا به شماره ملی ۴۲۲۰۲۳۵۶۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۲۵۳۳۱۳۸۱۹۴۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122802
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کنکاش نارون بهار نارنج درتاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۷۵۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان مصلی ـ تقاطع شریعتی شریعت جنوبی کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹/۲۱۲۳ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای فرزاد هدایتی جو به شماره ملی ۴۲۴۰۱۴۲۸۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و سیده نرگس حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۰۵۳۷۲۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتـخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سمیه حسینی (نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای هوشنگ نیک بخت حمید آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۳۵۹۵۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۲۲۱۳۱۹۹۳۴۰۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221934
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بتن آژند کوهستان درتاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۵۳۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات ،آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:یاسوج خیابان مصلی منزل حیدری پلاک ۳۱ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۷۸ سرمایه شرکت:سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به صد سهم ده هزار ریالی بانام می باشد که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی ۲۱۲۳مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردید اولین مدیران:آقای هومان اوژن به شماره ملی ۴۲۶۹۹۷۷۳۹۶ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره وخانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۶/۰۹/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا خانم سمیه حسینی(رئیس هیئت مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی وخانم سکینه رستمی حسن آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۶۱۵۸۰ به سمت بازرس علی البدل از ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ تا ۰۶/۰۹/۱۳۹۶به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۰۷۶۳۵۷۷۸۵۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732030
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طراوت سازه چکاوک در تاریخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۳۳۶۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیرازامور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیرو سایرامور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه ـ امورتاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه ارائه کلیه خدمات بازاریابی و عملیات و خدمات مربوط به بازرگانی بین المللی داخلی و خارجی و معاملات داخلی و خرید و فروش و ترخیص کالا و اخذ کارت بازرگانی و صادرات و واردات کالا و حق العمل کاری کلیه کالاهای مجاز و توزیع و پخش کالا و اعطاء و اخذ نمایندگی داخلی و خارجی و عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان مصلی ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه همکف کد پستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۷۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۷۶/۳۰۰۵ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم اعظم دستکش به شماره ملی ۴۲۳۱۵۶۳۸۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم شیوا انصاری نیا به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۴۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای سمیه حسینی (نائب ریئس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۰۵۱۳۹۶۹۵۱۶۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13746045
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس گلدشت مارون درتاریخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۵۴۱۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور خدماتی از قبیل امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر ازامور رایانه، خدمات فنی خودرو وموارد مشابه امور ـ آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و وتوزیع غذا، اداره رستوران و بوفه وموارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدار خانه، خدمات پاسخوگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز وموارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ وتکثیر وسایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر ونگهداری و بهره برداری ازتاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه ـ اعطاء و اخذ نمایندگی داخلی وخارجی و عقد قراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان مصلی ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۷۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال طی گواهی شماره ۱۱۰۳/۳۰۰۵ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم شیوا انصاری نیا به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۴۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء سمیه حسینی (نائب رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سکینه رستمی حسن آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۶۱۵۸۰ به سمت بازرس اصلی خانم شمایل هوشیاری مطلق به شماره ملی ۴۲۳۰۴۸۷۱۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۹۱۴۱۷۱۳۴۰۴۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795901
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص قلات سازه گجستان در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۰۵۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ دولت آباد ـ بلوار سی متری شهدای دولت آباد ـ بلوار کشاورز ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۶۹۳۱۳۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۴۱/۳۰۰۵ مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عبدالسعید دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۲۶۷۰۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه عیوضی زاده تل گرد به شماره ملی ۴۲۵۱۰۸۲۲۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء فرزانه دانشی (مدیرعامل ـ عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۱۴۱۵۶ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۱۲۳۴۹۹۶۶۷۷۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13882273
آگهی تغییرات شرکت پردیس ریواس ماهور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۸۵۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ سعید ناطقی به شماره ملی ۱۲۲۹۹۷۳۵۶۷ و فاطمه اسکندری به شماره ملی ۴۲۲۰۱۳۲۹۲۹ و نادرخداشناس مجارشین به شماره ملی ۱۳۷۶۶۵۵۸۱۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸ به سمت بازرس اصلی و امید حسنی خنار به شماره ملی ۲۰۳۱۷۲۶۹۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۱۱۲۹۱۶۹۳۵۹۶۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13891736
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دماوند زرین فراز درتاریخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۳۹۳۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: دماوند زرین فراز شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ دولت آباد ـ بلوار سی متری شهدای دولت اباد ـ بلوار کشاورز ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۶۹۳۱۳۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۱۲۹۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زینب حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۱۴۱۵۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم صدیقه عیوضی زاده تل گرد به شماره ملی ۴۲۵۱۰۸۲۲۲۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء صدیقه عیوضی زاده تل گرد(مدیرعامل ـ عضو هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سکینه رستمی حسن آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۶۱۵۸۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم لیلا آزادی به شماره ملی ۴۲۶۹۲۴۱۴۴۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۵۱۹۶۴۱۶۷۸۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904945
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شکیبا صنعت اورنگ در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۶۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: شکیبا صنعت اورنگ شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان شهید چمران ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عبدالسعید دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۲۶۷۰۴۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم صدیقه عیوضی زاده تل گرد به شماره ملی ۴۲۵۱۰۸۲۲۲۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء نرگس محمدی اصل (مدیرعامل ـ عضو هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زینب حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۱۴۱۵۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۹۲۵۳۲۸۴۲۴۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13954456
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ظریف افق اطلس در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۹۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۰۶۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان (۱۶متری مصلی) ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۷۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۸۹ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زینب حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۱۴۱۵۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سکینه رستمی حسن آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۶۱۵۸۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء زینب حسینی (مدیرعامل ـ عضو هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم لیلا آزادی به شماره ملی ۴۲۶۹۲۴۱۴۴۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۲۷۹۷۷۴۹۷۶۱۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14027150
آگهی تغییرات شرکت ارمغان فلات چرامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۸۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم منیژه صالحی راد به شماره ملی ۴۲۵۱۱۳۰۴۵۶ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۲۲۳۷۴۸۹۲۷۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14053274
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساورز صنعت کوهپایه در تاریخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۸۹۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۲۰۳۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان (۱۶متری مصلی) ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۷۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۶ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم زهرا رستمی به شماره ملی ۴۲۲۰۲۷۷۵۴۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای قادر عزیزی به شماره ملی ۴۲۵۰۰۲۸۸۶۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء زهرا رستمی (مدیرعامل ـ عضو هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زینب حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۱۴۱۵۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۳۰۷۹۱۶۶۵۴۴۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181597
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مبین آوین آژند درتاریخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۰۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۹۶۲۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت وگاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله مصلی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان (۱۶متری مصلی) ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۷۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهد چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم رعنا دادیان به شماره ملی ۴۲۲۰۱۸۶۹۵۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زینب حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۱۴۱۵۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاءسمیه حسینی (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم اعظم دست کش به شماره ملی ۴۲۳۱۵۶۳۸۱۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۵۳۰۷۸۸۶۲۵۵۷۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188617
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایان صنعت ساورز درتاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۴۴۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله شاهد ـ بلوار عدل ـ خیابان شاهد ۷ [ شهیدفتح اله صفری ] ـ پلاک ۳۴ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۱۶۱۷۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۵ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم شیوا انصاری نیا به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۴۰۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم خدیجه رحیمی یوسف آباد به شماره ملی ۴۲۳۲۰۸۲۶۶۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاءسمیه حسینی (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم رعنا دادیان به شماره ملی ۴۲۲۰۱۸۶۹۵۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم پریسا قبادیان به شماره ملی ۴۲۴۰۲۵۳۸۰۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۰۵۸۴۱۹۸۲۷۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192472
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برنا بتن آژند در تاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۹۴۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت وگاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله مصلی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان (۱۶متری مصلی) ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۷۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد بزرگ خو به شماره ملی ۰۰۵۷۹۰۲۷۳۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهروز رحمانی رضائیه به شماره ملی ۰۰۷۳۳۰۸۱۹۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاءفرزانه دانشی (نائب رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم پریسا قبادیان به شماره ملی ۴۲۴۰۲۵۳۸۰۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۰۷۶۸۱۶۶۰۲۶۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200922
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سمیر برج بویراحمد درتاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۹۶۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله سالم اباد ـ خیابان کاشانی ۱۱[شهید ابوطالب موسوی] ـ بلوار ایت اله کاشانی ـ پلاک ۱۶۹ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۷۵۹۱۹۳۷۵۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۷ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهیدچمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای کرامت قائدی به شماره ملی ۲۳۹۱۳۴۲۵۶۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۲۵۶۴۹۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء سمیه حسینی (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه ریاضی اصل به شماره ملی ۴۲۲۰۶۸۶۲۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۱۳۷۲۸۸۰۲۹۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203040
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پالیز بتن رهاورد در تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۷۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله مصلی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان (۱۶متری مصلی) ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۷۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۷ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای وحید ثیابی به شماره ملی ۱۷۵۵۱۲۵۶۳۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم خدیجه رحیمی یوسف آباد به شماره ملی ۴۲۳۲۰۸۲۶۶۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاءخدیجه رحیمی یوسف آباد (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم پریسا قبادیان به شماره ملی ۴۲۴۰۲۵۳۸۰۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۱۴۶۶۷۵۴۷۲۹۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک