مژگان روزفراخ

مژگان روزفراخ

کد ملی 4220281411
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1355484
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص برج سازان بویر تیرتاج در تاریخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۶۹۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۸۰۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: راه ـ ساختمان ـ تاسیسات ـ تجهیزات ـ آب ـ برق ـ کشاورزی ـ صنعت و معدن ـ نفت و گاز ـ کشاورزی ـ زهکشی ـ مخابرات ( پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح با رعایت قوانین و مقررات کشور) ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ نجف آباد ـ کوچه قائم غربی پلاک ۵۷ کدپستی۷۵۹۱۳۴۵۷۵۹ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰/۲۱۲۳ مورخ ۱۰/۰۳/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: محمدباقرپور نجف آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۱۱۴۴۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی باقرپور نجف آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۰۷۱۶۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سجاد یزدان پناه به شماره ملی ۴۲۳۱۷۲۶۶۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای مهدی باقرپور نجف آباد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۳۴۴۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355628
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص کیاوش سازه سپیدار در تاریخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۶۹۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۸۰۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: راه ـ ساختمان ـ تاسیسات ـ تجهیزات ـ آب ـ برق ـ کشاورزی ـ صنعت و معدن ـ نفت وگاز ـ کشاورزی ـ زهکشی ـ مخابرات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج خیابان فردوسی جنب مهرسازی پناهی کدپستی۷۵۹۱۷۸۶۷۱۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱/۲۱۲۳ مورخ ۱۱/۰۳/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: موسی گلشادی به شماره ملی ۴۲۳۰۵۳۲۵۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و افشین رنجبر به شماره ملی ۵۰۵۹۶۷۶۵۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مژگان روزفراخ رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی مرادیان زردک به شماره ملی ۴۲۲۰۴۳۴۰۳۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عرفان فروزان به شماره ملی ۴۲۶۹۸۶۹۲۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۳۴۲۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1391462
آگهی تغییرات شرکت هنرآفرینان دشت ماهان (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۱۱۷ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۹۴۵۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ سمیع عموری بشماره ملی ۱۹۰۰۰۹۸۷۷۶ و جمال نیاززاده نخعی بشماره ملی ۰۰۶۸۲۸۴۹۶۹ و ناصر رشیدی بشماره ملی ۲۳۹۰۲۰۱۱۹۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ تهمینه نیکروز بشماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ بسمت بازرس اصلی و مژگان روزفراخ بشماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ مدیران و دارندگان حق امضاء: جمال نیاززاده نخعی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سمیع عموری بسمت رئیس هیئت مدیره و ناصر رشیدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی باامضاء سمیع عموری (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۴۹۱۳۵ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592687
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص تاسیساتی بشار برقی چهار فصل در تاریخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۰۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۰۰۸۶۳ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح جهت زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: ۱ـ موضوع شرکت: راه ـ ساختمان ـ تاسیسات ـ تجهیزات ـ آب ـ برق ـ کشاورزی ـ صنعت ـ ارتباطات ـ نفت و گاز و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج بلوار عدل فرعی هشت کدپستی ۷۵۹۱۶۶۵۴۳۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵/۲۱۲۳ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۳ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ سیمین اردشیری به شماره ملی ۴۲۵۰۹۲۴۶۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مراد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۵۱۲۶۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای صدیقه محمدی حسین آباد (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۳۱۰۱۱۶۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599698
آگهی تغییرات شرکت نیلگون بویر آریوبرزن سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۷۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ روح اله قاسمی یوسف آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۱۰۵۶۲۱ و مطلب نجفی به شماره ملی۴۰۱۰۷۳۰۶۹۲ و عمار زعیمی به شماره ملی ۴۲۵۰۹۸۶۸۷۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۲ سارا دهرابی به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۷۵۳۰ به سمت بازرس اصلی و مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه ابتکار جهت نشرآگهی شرکت انتخاب گردید ش۹۳۰۶۱۰۱۳۲۱۲۲۹۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622328
آگهی تغییرات شرکت رهین ساخت پازنان سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۷۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد:۱ حسن رضائی به شماره ملی ۰۹۳۸۱۳۰۰۷۲ و احسان قلی زاده به شماره ملی۲۴۳۲۵۹۷۶۸۰ و روح اله انصاری به شماره ملی ۲۳۹۰۹۳۸۲۱۳ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۲ طیبه شاکری سرتنگ به شماره ملی ۴۲۲۰۱۳۰۵۶۱ به سمت بازرس اصلی و مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۶۲۶۹۶۵۲۹۳۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658248
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیاوش سازه پازنان در تاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۱۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۶۹۴۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: راه و ساختمان ـ تاسیسات ـ تجهیزات ـ آب ـ برق ـ کشاورزی ـ صنعت ومعدن ـ نفت وگاز ـ کشاورزی و زهکشی و مخابرات پس از اخذمجوز ازمراجع ذیصلاح بارعایت قوانین ومقررات جاری کشور ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج خیابان فردوسی طبقه اول ساختمان دنا کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۷۱۸ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۷/۳۰۰۱۰/۷۷ مورخ ۲۶/۰۶/۹۳ نزد بانک تجارت شعبه مطهری یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: عهدیه جوزاریان به شماره ملی ۴۲۳۰۱۳۵۱۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و مژگان روز فراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و اکبر غلامیان علی آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۶۷۶۹۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مژگان روز فراخ (رئیس هیئت مدیره) همراه بامهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم افسانه رودابه به شماره ملی ۴۲۵۰۶۶۰۰۰۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۰۷۱۹۲۱۵۵۳۷۶۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643213
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اشکان دژ پایتخت در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۷۸۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۵۴۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ کشاورزی ـ زهکشی ـ مخابرات با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت محدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ نجف آباد ـ غزالی ۳ ـ پلاک ۸۸ کدپستی ۷۵۹۱۳۳۸۶۶۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۳۴/۳۰۰۱۰/۷۷ مورخ ۱۸/۰۹/۹۴ نزد بانک تجارت شعبه مطهری یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: رمضان لایق نژاد به شماره ملی ۴۲۳۰۶۲۸۶۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس وطن خواه علمداری به شماره ملی ۵۰۵۹۹۲۹۱۲۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رمضان لایق نژاد (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید علی پور منصور آباد به شماره ملی ۴۲۶۰۱۴۷۷۷۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم خورنگ به شماره ملی ۴۲۳۱۶۹۹۸۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۱۱۵۴۵۰۶۷۵۶۱۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12666372
آگهی تغییرات شرکت استحکام سازان مرودشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل ضامنی به شماره ملی۵۵۰۹۹۴۴۰۳۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مژگان روزفراخ شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی عاملی کلخوران به شماره ملی ۱۴۶۶۱۰۳۳۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء اسماعیل ضامنی (مدیرعامل) و درغیاب ایشان مژگان روزفراخ (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش۹۴۱۱۲۹۹۳۳۱۴۸۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12698316
آگهی تغییرات شرکت کاسپین عمران ساورز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۲۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی حوزان به شماره ملی ۰۰۶۴۲۷۹۹۹۵ به سمت بازرس اصلی و مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۱۷۹۹۸۸۹۷۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747467
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساورز برج آپامه درتاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۲۸۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه و ساختمان ـ اب و برق ـ تاسیسات و تجهیزات ـ صنعت و معدن ـ نفت و گاز و کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج بلوار عدل عدل ۸ پلاک ۱۲ کدپستی ۷۵۹۱۶۶۵۴۳۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵/۳۴۶۲ مورخ ۲۵/۰۱/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مهدی رزمخواه حسین اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۶۷۷۷۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و صیادمیرزائی باروجی به شماره ملی ۱۵۸۳۳۰۰۲۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدایوب موسوی تل زالی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۰۳۹۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مهدی رزمخواه حسین آباد (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم تارا خدیومند به شماره ملی ۴۲۳۲۲۴۲۶۳۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۱۲۶۳۹۰۸۴۷۶۸۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747986
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیاوش عمران کوروش بزرگ درتاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۳۳۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان - تاسیسات و تجهیزات - آب و برق - کشاورزی - زهکشی - نفت و گاز و مخابرات با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:یاسوج - خیابان فردوسی طبقه دوم بانک سپه واحد ۴ کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۷۱۵ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۷۷/۳۰۰۱۰/۷۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۴ نزد بانک تجارت شعبه مطهری یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:ابوالفضل طارمی به شماره ملی ۴۳۲۲۳۳۵۴۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و افسانه رودابه به شماره ملی ۴۲۵۰۶۶۰۰۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای افسانه رودابه ( رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبراست. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای پژمان کرمی به شماره ملی ۴۲۳۱۶۶۴۳۷۴ به عنوان بازرس اصلی و اقای هدایت شجاعی نژاد به شماره ملی ۴۲۳۱۳۷۶۴۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۱۲۸۹۹۳۵۵۲۷۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794953
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم عمران رادمان درتاریخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۴۱۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ کشاورزی و زهکشی ـ مخابرات و نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج زیرتل گلزار ۲ پلاک ۴ کدپستی ۷۵۹۱۸۹۳۸۳۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۸/۳۰۰۰ مورخ ۱۴/۰۲/۹۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: تارا خدیومند به شماره ملی ۴۲۳۲۲۴۲۶۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدایوب موسوی تل زالی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۰۳۹۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای سیدایوب موسوی تل زالی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۲۲۵۱۹۱۸۳۴۸۹۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905845
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص چاپارخانه چاوش درتاریخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۹۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۳۲۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.) موضوع شرکت: در برگیرنده امور پیمانکاری و ساخت راه ها نظیر ساخت جاده های اصلی و فرعی بزرگراه ها تونل ها و راه های زیر زمینی آزاد راهها ریلی و باند فرودگاه عملیات اسفالت و راه سازی و پل سازی و انجام کلیه کارهای عمرانی اعم از ساختمانهای فلزی و بتنی و برج سازی از ابتدا تا اتمام عملیات و جدول بندی و پی اسکلت و محوطه سازی در مجموعه های مسکونی و تفریحی و انجام کلیه عملیات تاسیساتی از قبیل آب و برق و فاضلاب و کانال کشی و آبیاری و زهکشی مرمت و بازسازی اثار باستانی انجام کلیه خدمات شهری انجام کلیه امور جوشکاری خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود) مرکز اصلی شرکت: تهران ستارخان غرب به شرق بعد از فلکه اول صادقیه بین چهارراه اسدی و چهار راه خسرو روبروی بانک انصار برج مرجان طبقه دهم واحد ۷۲ کد پستی ۱۴۵۱۸۷۵۶۷۳) سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به صد سهم ۱ده هزار ریالی با نام و مبلغ سیصد وپنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۹/۳۰۰۱۰/۷۷ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۵ نزد بانک تجارت شعبه مطهری یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.) اولین مدیران شرکت: خانم مریم خورنگ به شماره ملی ۴۲۳۱۶۹۹۸۹۵ بسمت رئیس هیئت مدیره خانم تاراخدیومندبه شماره ملی ۴۲۳۲۲۴۲۶۳۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم مریم طاعت پور بشاره ملی ۴۲۳۰۶۴۲۵۲۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.) دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای خانم مریم خورنگ.همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضای مریم خورنگ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.) اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه) بازرس اصلی و علی البدل: آقای پوریا گرانمایه به شماره ملی ۴۲۲۰۱۵۹۰۶۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.) روزنامه کثیرالانتشار ابتکارجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت مو ضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۴۲۱۷۴۲۳۱۶۸۵۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905917
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم کیاوش افشین درتاریخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۹۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۳۳۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: در برگیرنده امور پیمانکاری و ساخت راه ها نظیر ساخت جاده های اصلی و فرعی بزرگراه ها تونل ها و راه های زیر زمینی آزاد راهها ریلی و باند فرودگاه عملیات اسفالت و راه سازی و پل سازی و انجام کلیه کارهای عمرانی اعم از ساختمانهای فلزی و بتنی و برج سازی از ابتدا تا اتمام عملیات و جدول بندی و پی اسکلت و محوطه سازی در مجموعه های مسکونی و تفریحی و انجام کلیه عملیات تاسیساتی از قبیل آب و برق و فاضلاب و کانال کشی و آبیاری و زهکشی مرمت و بازسازی اثار باستانی انجام کلیه خدمات شهری انجام کلیه امور جوشکاری خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ستارخان غرب به شرق بعد از فلکه اول صادقیه بین چهاراه اسدی و چهاراه خسرو روبروی بانک انصار برج مرجان طبقه دهم واحد ۷۲ کدپ ۱۴۵۱۸۷۵۶۷۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۰/۳۰۰۱۰/۷۷ مورخ ۲۷/۳/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه مطهری یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سیدداویدحسینی به شماره ملی ۲۳۹۱۰۵۷۸۲۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مریم خورنگ به شماره ملی ۴۲۳۱۶۹۹۸۹۵ بسمت رییس هیئت مدیره و مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ بسمت نایب رییس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضای خانم مریم خورنگ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. بازرس اصلی و علی البدل: رحمان لایق نژاد به شماره ملی ۴۲۳۰۶۳۴۰۴۸ به عنوان بازرس اصلی و رمضان لایق نژاد به شماره ملی ۴۲۳۰۶۲۸۶۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت روزنامه ابتکار می باشد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۴۲۱۹۱۴۲۷۸۹۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979955
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاسپین عمران هخامنش درتاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۰۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۵۳۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : امورپیمانکاری در زمینه راه - ساختمان- اب - برق - تاسیسات و تجهیزات - صنعت و معدن - نفت وگاز وکشاورزی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : یاسوج - خیابان ارم - ارم۱۰ پلاک ۲۱ کدپستی ۷۵۹۱۷۵۶۹۹۴ سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۲/۲۱۲۳ مورخ ۰۳/۰۴/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت : امیرحمزه خواجوئی گوکی به شماره ملی ۲۹۹۱۶۱۸۸۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی مهرابی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۵۸۸۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء امیرحمزه خواجوئی گوکی (مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره)و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : خانم مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۶۰۱۹۱۴۸۳۱۱۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13033565
آگهی تغییرات شرکت زیبا بنای نگارین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۵۸۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ و حمید رضازاده به شماره ملی ۰۹۴۷۱۱۵۰۹۹ و حمید واحدیان مظلوم به شماره ملی ۰۹۴۵۰۳۳۱۶۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی و مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۷۰۱۶۴۸۳۴۰۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13334863
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیاوش عمران ارژنگ درتاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۱۳۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری درزمینه راه ـ ساختمان ـ تاسیسات وتجهیزات ـ آب ـ برق ـ کشاورزی ـ زهکشی ـ نفت وگاز ومخابرات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ شهرک امام حسین ـ خیابان شهیدان همتی جنوبی ـ خیابان انقلاب ۸ شهیدبرونگ ـ پلاک ۳۲ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۸۱۶۴۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۱/۳۰۰۱۰/۷۷ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک تجارت شعبه مطهری اسلامی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای سیدیعقوب امیری نیکو به شماره ملی ۴۲۵۰۶۰۴۳۱۴ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای بهتاش فروزان به شماره ملی ۴۲۶۹۵۸۵۸۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۴/۱۱/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء بهتاش فروزان (رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم گوهرتاج پندگیر به شماره ملی ۴۲۶۹۱۵۳۴۰۷ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره رودشت به شماره ملی ۴۲۳۱۶۹۰۷۱۵ به سمت بازرس علی البدل از ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ تا ۰۴/۱۱/۱۳۹۶به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۲۱۱۳۵۵۱۵۴۳۹۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369912
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریو دژ یاسین درتاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۳۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۴۹۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری درزمینه راه و ساختمان - تاسیسات و تجهیزات - آب و برق - کشاورزی- زهکشی - نفت وگاز و مخابرات با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد - شهر یاسوج - بازار-کوچه دامپزشکی- خیابان شریعتی- پلاک ۰- ساختمان حسینی- طبقه دوم کدپستی ۷۵۹۱۷۸۳۴۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۴۹۵ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ بانک سپه شعبه خیابان فردوسی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم فتانه نجفی بیدشاهی به شماره ملی ۴۲۳۲۰۲۱۴۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سید داوید حسینی به شماره ملی ۲۳۹۱۰۵۷۸۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره رودشت به شماره ملی ۴۲۳۱۶۹۰۷۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء فتانه نجفی بیدشاهی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم خورنگ به شماره ملی ۴۲۳۱۶۹۹۸۹۵ به سمت بازرس اصلی و خانم مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۱۱۵۷۱۲۶۹۹۸۲۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13417834
آگهی تغییرات شرکت کاسپین برج ساورز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۹۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ ارسلان قهرمانی به شماره ملی ۲۵۱۰۶۲۶۴۹۳و وحید آقازاده به شماره ملی ۵۰۴۹۹۰۹۵۵۴ و سید حامد کسوتی ماسوله به شماره ملی ۲۶۷۹۸۴۴۱۲۲ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سودابه شجاعیانی نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۰۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۲۱۷۹۹۴۲۵۲۸۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841949
آگهی تغییرات شرکت خدماتی صبا گستر نجف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۲۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ مصطفی صمیمی نژاد به شماره ملی ۴۲۲۰۱۳۲۵۶۲ و سیدعلی داودی طلب به شماره ملی ۴۲۵۰۶۴۱۲۷۹ و مژگان روزفراخ شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ مهدی غلامیان علی آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۸۷۷ سمت بازرس اصلی و سیده نگار موسوی به شماره ملی ۲۴۲۰۱۴۸۴۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۱۱۰۸۱۵۰۸۷۸۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13982359
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تچرا سازه تیام درتاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۸۹۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۲۷۰۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری در زمینه راه ـ ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ معدن،کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ شاهد ـ بلوار معاد ـ خیابان شهید منتظری ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۱۴۸۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۴۲۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک تعاون شعبه چمران با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم مژگان روزفراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مژگان رضائی به شماره ملی ۴۲۳۲۰۶۷۰۱۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء هادی باقری نسب (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم روح انگیز شجاعیانی نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۵۱۷۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۲۸۱۵۳۹۲۲۱۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068101
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آژند برج نسیم درتاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت۹۰۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۳۸۷۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری در زمینه: راه ـ ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان (۱۶متری مصلی) ـ خیابان شریعتی ـ پلاک ۳۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم مژگان روز فراخ به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم روح انگیز شجاعیانی نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۵۱۷۴۱۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سودابه شجاعیانی نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۰۲۴۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء مژگان روز فراخ (نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای ساسان علی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۲۵۳۷۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۳۲۰۶۰۲۹۰۶۵۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسساتغیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14336841
آگهی تغییرات شرکت زیتون خدمات هخامنش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۹۹۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ ضیاء دورقی به شماره ملی ۱۸۹۸۹۸۵۵۵۳ و یاسین بحری به شماره ملی ۱۸۹۸۳۷۰۵۶۷و محمد سلمانی به شماره ملی ۱۸۹۰۱۳۶۴۳۳ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی طاعت پور به شماره ملی ۴۲۳۰۶۵۰۰۵۱ به سمت بازرس اصلی و مژگان پورمهراب به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۱۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۹۱۰۹۵۹۴۹۱۹۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک