فاطمه کریمی حبیب آباد

فاطمه کریمی حبیب آباد

کد ملی 4220220259
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1718621
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تلاش گران زیبا نما درتاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۱۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۷۴۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ کیلومتر هفت جاده سی سخت ـ روستای مزدک ـ کدپستی ۷۵۹۱۱۷۶۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۹/۲۱۲۳ مورخ ۲۷/۰۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۵۱۶۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین علیزاده به شماره ملی ۴۲۲۰۳۴۳۶۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای علی علیزاده (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۴۱۰۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۰۹۱۱۵۰۰۸۳۱۱۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413528
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق نمای چهار فصل درتاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۲۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۱۹۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امورخدماتی وپشتیبانی، خدمات اداری، ایجاد فضای سبز، تنضیفات ساختمانی، اداری و جدول بندی، محوطه سازی، تهیه و طبخ غذا، نظافت، رنگ آمیزی ساختمان و جداول و معابر، خدمات کامپیوتری، تعمیرات و نگهداری، سرویس دهی، امور تاسیساتی شامل تعمیر ونگهداری وبهره برداری حرارتی و سایرامور، حمل ونقل شامل امور نقلیه و رانندگی، صادرات و واردات کالا واجناس با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و در صورت لزوم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج روستای مزدک کیلومتر هفت جاده سی سخت کدپستی ۷۵۹۱۱۷۶۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۸/۹۳ مورخ ۰۶/۱۱/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت: علی علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۵۱۶۸۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و یعقوب علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۰۳۲۰۷۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و فرشته علیزاده به شماره ملی ۴۲۲۰۲۷۷۴۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای علی علیزاده (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی عبداللهی به شماره ملی ۴۲۶۹۸۹۸۴۳۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۱۱۰۹۱۵۸۸۳۹۱۴۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031555
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آباد اندیش آشیان گستر درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۳۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۲۸۹۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج کیلومتر هفت جاده سی سخت ـ روستای مزدک کدپستی ۷۵۹۱۱۷۶۵۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۶/۲۱۲۳ مورخ ۱۳/۱۱/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حسین علیزاده به شماره ملی ۴۲۲۰۳۴۳۶۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ویعقوب علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۰۳۲۰۷۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۵۱۶۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای یعقوب علیزاده (نایب رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۴۱۰۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۱۱۲۵۲۸۲۳۲۰۸۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12666643
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آیدین قشقایی آزند درتاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۷۸۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۱۵۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری دز زمینه آب، راه، ابنیه، تاسیسات وتجهیزات، برق، نفت وگاز، صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج بلوار امامت امامت ۸ پلاک ۵۷ کد پستی ۷۵۹۱۸۳۸۱۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵/۲۱۲۳ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شکوفه قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۸۵۸۱۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و رامین قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۱۱۰۱۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و الهام افشون به شماره ملی ۴۲۲۰۳۶۸۶۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای شکوفه قره بیگی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۱۲۹۸۵۰۸۹۸۳۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669199
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سما سازان بویراحمد درتاریخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۷۸۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۵۰۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج روستای مزدک کد پستی ۷۵۹۱۷۷۶۵۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۶/۲۱۲۳ مورخ ۲۵/۱۱/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.. اولین مدیران شرکت: مهدی شفیعی به شماره ملی ۴۲۳۱۹۸۷۰۸۴ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای فاطمه کریمی حبیب آباد (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسن حسینی بهمنیاری به شماره ملی ۲۳۹۲۱۷۳۹۳۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم نرگس محمد نژاد به شماره ملی ۴۲۲۰۳۷۵۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۰۲۴۰۲۱۹۰۸۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704708
آگهی تغییرات شرکت نگین سبز نمای پازنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۰۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم صلاحی پروین به شماره ملی ۰۳۲۳۷۸۳۱۸۱ و فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ و مهدی عطائی به شماره ملی ۶۱۵۹۷۲۹۵۶۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش۹۴۱۲۱۹۵۶۵۹۹۶۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706972
آگهی تغییرات شرکت شکیل بنای پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۸۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ امیر شهبازی اصل به شماره ملی ۰۰۷۲۲۲۲۱۲۳ و ایمان گلستانی به شماره ملی ۴۲۶۹۷۸۵۸۱۰ و مهدی حیدری گردویشه به شماره ملی ۵۹۴۹۹۳۲۹۷۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ امیر شهبازی اصل به شماره ملی ۰۰۷۲۲۲۲۱۲۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ایمان گلستانی به شماره ملی ۴۲۶۹۷۸۵۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی حیدری گردویشه به شماره ملی ۵۹۴۹۹۳۲۹۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء ایمان گلستانی (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است ۳ مینا خیراندیش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۰۸۳۵۴ به سمت بازرس اصلی و فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۴ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۴۱۲۲۰۸۷۱۸۷۷۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022731
آگهی تغییرات شرکت محبوب سازه دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۸۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ بیژن علی پور به شماره ملی ۲۲۹۸۷۹۳۳۰۱ و نعمت اله نوری زاده به شماره ملی ۴۲۶۸۸۲۷۹۱۹ و کیانوش بهرامی پور به شماره ملی ۱۷۵۷۶۲۵۷۹۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت بازرس اصلی و زهرا کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۴۱۰۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۶۲۴۵۲۸۱۹۳۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299287
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابتکار درخش فرهود درتاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۰۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۳۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری آب ، برق ، راه و ترابری، ساختمان و ابنیه ، تاسیسات و تجهیزات ، کشاورزی و زهکشی ، نفت وگاز، صنعت و معدن پس ار اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ بویراحمد ـ مرکزی ـ سررودشمالی ـ روستا حبیب ابادمزدک ـ حبیب اباد ـ خیابان اصلی ـ خیابان قبادی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۱۷۶۹۹۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۷/۱۱/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم فاطمه کریمی حبیب اباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۰۳۲۰۷۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۵۱۶۸۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۳/۱۱/۱۳۹۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء فاطمه کریمی حبیب آباد (رئیس هیات مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهد بود. ـ ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم شرافت سیاوش اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۴۹۳۲۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای ساسان سیاوش اصل به شماره ملی ۴۲۳۱۳۶۶۰۹۸ به سمت بازرس علی البدل از ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ تا ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۱۹۶۰۶۴۰۹۵۶۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299306
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایان درخش فرهود درتاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۳۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری، آب، برق، راه و ترابری، ساختمان و ابنیه، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی و زهکشی، نفت وگاز، صنعت و معدن پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد- بویراحمد- مرکزی- سررودشمالی-روستا ده برافتاب علیا-حسینیه- خیابان اصلی-کوچه ولی پور- پلاک ۰- طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۱۹۹۳۹۸ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۷/۱۱/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۰۳۲۰۷۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ساسان سیاوش اصل به شماره ملی ۴۲۳۱۳۶۶۰۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم شکوفه سیاوش اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۴۹۳۲۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۷/۱۰/۱۳۹۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء یعقوب علیزاده (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبرخواهد بود. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۳۵۸۶۷۶ به سمت بازرس علی البدل از ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ تا ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۱۹۹۰۴۴۹۵۸۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300984
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برنا درخش شایان درتاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت۸۳۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۴۴۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری آب، برق و نیرو، راه و ترابری، ساختمان و ابنیه، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی و زهکشی، نفت وگاز، صنعت و معدن و مرمت و آثار باستانی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ میدان شهدا ـ خیابان معلم ـ خیابان معلم ۴[شهید کاظمی] ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۹۷۳۸۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۶۲ مورخ ۱۷/۱۱/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: خانم صدیقه قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۴۳۵۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم فریبا قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۳۸۹۶۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تهمینه نیک روز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۳/۱۱/۱۳۹۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء صدیقه قاسمی (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهد بود. ـ ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت بازرس اصلی و اقای علی علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۵۱۶۸۴ به سمت بازرس علی البدل از ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ تا ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۲۰۳۵۲۲۶۸۸۲۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784269
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان نصر هیربد در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۵۲۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه آب وراه ـ تاسیسات تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی ـ برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ راهنمائی ـ خیابان پیروزی ـ خیابان شهادت ۷ [ شهید بیننده ] ـ پلاک ۱۵ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۹۸۴۳۹۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳/۳۴۶۲ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ساسان سیاوش اصل به شماره ملی ۴۲۳۱۳۶۶۰۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء فاطمه کریمی حبیب آباد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۰۳۲۰۷۸۷ به سمت بازرس اصلی و آقای علی علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۵۱۶۸۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۰۵۴۳۹۵۸۳۶۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13968896
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرداد کیان هیوا درتاریخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۸۹۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۱۳۷۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه امور پیمانکاری در زمینه: آب و راه-تاسیسات- تجهیزات-ساختمان-نفت و گاز-ارتباطات-صنعت و معدن-کشاورزی-برق بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج-کوی ازادگان-کوچه (بسیج )-خیابان شهید نیک پی-پلاک ۳۴-طبقه همکف- کدپستی ۷۵۹۱۶۳۴۳۴۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۹۴۱۲۰۰۲۷۰۲ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک بانک تجارت شعبه مطهری با کد۳۰۰۳۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه کریمی به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سیده صدیقه عوض پور حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۵۳۸۴۵۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۰۳۲۰۷۸۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کیه اسناد واسناد رسمی وتعهدآوربانکی از قبیل چک برات وسفته با امضا فا طمه کریمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم سحر رکنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۴۰۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زهرا کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۴۱۰۸۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۱۹۹۹۶۱۴۱۹۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13968914
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هیرداد درخش فرهود درتاریخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۸۹۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۱۳۸۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه: آب و راه ـ تاسیسات تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی ـ برق بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ کشاورزی ـ بلوار شهید مطهری ـ بلوار استاندارد ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۴۱۱۹۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۳۰۸۱۴۲۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک تجارت شعبه شهید بهشتی با کد ۳۰۰۳۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای فاطمه کریمی به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سیده صدیقه عوض پور حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۵۳۸۴۵۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۰۳۲۰۷۸۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء یعقوب علیزاده (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سحر رکنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۲۸۴۰۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زهرا کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۴۱۰۸۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۱۹۵۰۸۴۳۲۶۴۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13988158
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هیوا بتن گجستان درتاریخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۸۹۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۳۵۵۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه آب وراه- تاسیسات تجهیزات- ساختمان- نفت وگاز- ارتباطات- صنعت ومعدن-کشاورزی- برق بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح-ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی - شهر یاسوج-دولت اباد-خیابان سربداران-بلوار ۳- متری شهدای دولت اباد-پلاک ۰- طبقه همکف- کدپستی ۷۵۹۱۶۷۳۹۵۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال نقد منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک صادرات شعبه۲۱۲۲ بشماره ۰۳۳۸۲۱۸۸۶۷۰۰۹ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷پرداخت گردیده و مبلغ ششصد و پنجاه هزار ریال در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای فرهان قربانی دولت آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۱۵۲۷۳۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم مریم قربانی دولت آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۹۸۳۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم اعظم انصاری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۵۷۰۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء فرهان قربانی دولت آباد(مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره)و مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه رستگار دولت آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۵۴۵۷ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه کریمی به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۱۳۰۸۵۰۱۶۱۵۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14057455
آگهی تغییرات شرکت راشین میلاد افراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۹۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ سامان دولت دوست به شماره ملی ۴۲۳۲۲۱۱۷۶۴و سجاد محمد زمانی به شماره ملی ۴۳۲۴۰۸۴۶۱۰ و آرمان رضوانفر به شماره ملی ۳۵۰۱۱۸۳۳۷۲ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ فاطمه کریمی به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت بازرس اصلی و یقعوب علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۰۳۲۰۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۳۰۹۳۴۶۵۶۴۹۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14104642
آگهی تغییرات شرکت فرداد درخش هیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۹۴۲۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ علی حسن رضائیان جهان اباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ و کیومرث داداشی آینه ده به شماره ملی ۵۹۴۹۸۶۶۵۳۳ و به احسان محمد خانلو به شماره ملی ۰۰۷۸۳۱۳۴۶۵ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ فاطمه کریمی حبیب اباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت بازرس اصلی و سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۴۱۲۸۴۴۱۲۶۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14108292
آگهی تغییرات شرکت فرهود سازه بابکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۵۷۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ فرزاد جانی پور تل زالی به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۰۴۲۰ و محمد حسن قاسمی پاشاکی به شماره ملی ۲۵۹۳۷۵۳۵۴۴ و امین وندجلیلی به شماره ملی ۱۵۵۲۷۵۹۳۵۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - فاطمه کریمی به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت بازرس اصلی و یعقوب علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۰۳۲۰۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۴۱۴۱۸۳۷۸۱۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196429
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرداد کیان میعاد درتاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۴۲۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه: آب و راه ـ تاسیسات تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی ـ برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله شهداء ـ خیابان شهید قدوسی ـ خیابان سردارجنگل شمالی ـ پلاک ۰ ـ طبقه دوم ـ واحد ۸ کدپستی ۷۵۹۱۷۴۸۱۷۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۳۱۵۶ مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک تجارت شعبه جمهوری اسلامی با کد ۳۴۶۲ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای قاسم غلامیان به شماره ملی ۴۲۲۰۰۹۶۷۰۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه کریمی به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۰۳۲۰۷۸۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء فاطمه کریمی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۱۱۳۰۰۲۰۳۷۲۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220666
آگهی تغییرات شرکت روستایی زنان سر رود شمالی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۲۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ تاییدیه شماره ۲۶۳۲/۷۳۳/۸/۲۳ , ۲۰۵ مورخه ۲۳/۰۵/۹۷ اداره تعاون روستایی شهرستان بویراحمد تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ فاطمه کریمی به کدملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ و رویا کریمی حبیب آباد به کدملی ۴۲۲۰۳۱۳۵۰۸ و زهرا کریمی حبیب آباد به کدملی ۴۲۳۱۷۴۱۰۸۵ و زهره کریمی حبیب آباد به کدملی ۴۲۳۱۷۶۷۴۰۸ و معصومه کریمی به کدملی ۴۲۳۰۳۲۲۷۲۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آسیه کریمی حبیب آباد به کدملی ۴۲۲۰۲۹۴۸۰۵ و لیلا کریمی حبیب آباد به کدملی ۴۲۲۰۱۷۲۴۴۰ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند ۲ خانم کلثوم بخردی نسب به کدملی ۴۲۳۲۰۴۴۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید محمد پور حبیب آباد به کدملی ۴۲۲۰۱۲۵۲۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ش۹۷۰۶۲۶۸۴۸۸۹۰۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14223517
آگهی تغییرات شرکت پارس مختصات البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۲۱۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ۲ آقای سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به عنوان بازرس اصلی خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ آقای جواد چگینی به شماره ملی ۴۳۲۳۷۲۱۹۲۷ و آقای قاسم شیرزاد به شماره ملی ۰۴۹۱۵۳۵۹۵۳ و احمد اکبری سی سخت به شماره ملی ۴۲۳۰۹۷۶۶۷۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش۹۷۰۶۲۷۶۸۱۴۴۴۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239230
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص الماس نگار سورن درتاریخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۸۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۶۵۳۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه ـ راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله تل زالی ـ خیابان شهید محسن رستمی ـ خیابان عدل ۷ [ شهید محمد قلی علیپور ] ـ پلاک ۳۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۶۶۴۸۱۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۵۱۲۲۰۱ مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک مسکن شعبه یاسوج با کد ۱۲۵۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد ملکی به شماره ملی ۱۵۰۲۶۵۹۸۳۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمود برنایی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۱۰۴۷۶۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فرشاد روستافردی به شماره ملی ۴۲۲۰۱۲۰۸۳۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء محمود برنایی پور (رئیس هیئت مدیره ) و مهرشرکت معتبرخواهدبود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه کریمی به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای نرگس محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۲۲۲۷۸۵۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۰۹۶۷۰۶۰۱۸۴۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14266800
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق بنای دنا درتاریخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۲۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۹۷۵۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه: آب و راه ـ تاسیسات تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی ـ برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله شهداء ـ بلوار ارم ـ خیابان شهید قدوسی ـ پلاک ۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۴۵۱۱۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۸/۳۰۰۳ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مطهری با کد ۳۰۰۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای مرتضی علیزاده به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۲۱۱۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۰۳۲۰۷۸۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مصطفی علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۲۰۰۴۵۷۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء یعقوب علیزاده(رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه کریمی به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۱۱۷۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۲۶۴۸۸۶۸۵۵۸۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295617
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دنا دارو حکیم درتاریخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت۹۲۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۲۲۷۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:تامین دارو ـ مکمل های غذایی و ورزشی ـ واردات و تامین محصولات غذایی و تجهیزات پزشکی ـ صادرات و واردات و تولید و تامین و بسته بندی و پخش دارو و مکمل های غذایی و مکمل های ورزشی و بهداشتی و همچنین ملزومات ـ واردات و صادرات تجهیزات و قطعات یدکی دستگاههای پزشکی و خرید دستگاههای پزشکی (آزمایشگاهی، دندان پزشکی، بیمارستانها) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله دولت آباد ـ خیابان شهید غلامرضا افشون ـ خیابان شهید سیاه دلداریان ـ پلاک ۰ ـ طبقه دوم ـ کدپستی ۷۵۹۱۶۹۴۸۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۴/۶۰۰۷/۹۷ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه معلم یاسوج با کد ۶۰۰۷ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای پژمان دلداریان به شماره ملی۴۲۲۰۰۴۱۶۰۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد جواد دلدادیان به شماره ملی۴۲۳۰۰۵۹۷۲۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم لاله تقویان به شماره ملی۴۲۳۱۶۶۰۷۳۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء محمد جواد دلدادیان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.بدیهی است اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز شرکت بلامانع است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه کریمی به شماره ملی۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد زارع به شماره ملی۴۲۳۱۹۰۷۷۰۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۸۱۰۹۹۶۱۵۶۶۸۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371269
آگهی تغییرات شرکت اقلیم یاب جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۸۵۸۰
آگهی تغییرات شرکت اقلیم یاب جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۸۵۸۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ - محمد صمدی نیا به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۹۲۶۸ و حامد احمدی فر به شماره ملی ۰۰۸۰۸۳۸۸۱۲ و بهمن حیدری به شماره ملی ۲۶۵۰۰۴۴۶۵۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - فاطمه ایلخانی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۹۶۱۲ به سمت بازرس اصلی و فاطمه کریمی به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381085
آگهی تغییرات شرکت تندیس بویر کوهستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۵۱۹۷۳
آگهی تغییرات شرکت تندیس بویر کوهستان سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۵۱۹۷۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ و فرزاد آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۲۰۳۷۰۵۶۰ و قادر عزیزی به شماره ملی ۴۲۵۰۰۲۸۸۶۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۶۷۲۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و فرزاد آذرگشسب به شماره ملی ۴۲۲۰۳۷۰۵۶۰ به سمت رئیس هیات مدیره و قادر عزیزی به شماره ملی ۴۲۵۰۰۲۸۸۶۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء سیمین تاج آذرگشسب (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است - ۳ سید سجاد کیان به شماره ملی ۴۲۶۹۶۱۸۶۲۰ به سمت بازرس اصلی و فاطمه کریمی به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ۴ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک