پروین علی پور

پروین علی پور

کد ملی 4220157239
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1209483
آگهی تاسیس شرکت ارم سازه هدیش سهامی خاص شماره ثبت ۶۷۵۴ شناسه ملی۱۰۶۸۰۰۸۵۹۱۰
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۲۹/۷/۹۲ شماره ثبت ۶۷۵۴ در دایره ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عمومی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: راه ـ ساختمان ـ برق ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ کشاورزی ـ ارتباطات ـ صنعت ـ معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ۲ ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تراز گلزار شهدا ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری کدپستی ۷۵۹۱۸۹۷۷۹۱ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا بحساب جاری شماره ۱۱۴۴۷۱۴۲نزد بانک پاسارگاد شعبه یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. ۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: شهرام محمدی کد ملی ۲۳۹۱۲۳۰۱۰۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سعید علی پور کد ملی ۴۲۳۱۹۴۵۳۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و پروین علی پور کد ملی ۴۲۲۰۱۵۷۲۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و اوراق بهادار و نامه های عادی و اداری با امضاء سعید علی پور (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۶ ـ افروز عبادی فیروزآباد کد ملی ۴۲۳۰۲۵۱۲۷۰ بسمت بازرس اصلی و لیلا کشاورز کد ملی ۴۲۵۱۱۶۲۸۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۷۳۲۰۳ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348266
آگهی تغییرات شرکت امید صاعقه پارسیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۳۲ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۲۳۹
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۸/۶/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ سعید علی پور بشماره ملی ۴۲۳۱۹۴۵۳۸۱ بسمت بازرس اصلی و پروین علی پور بشماره ملی ۴۲۲۰۱۵۷۲۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ میلاد خادمی بشماره ملی ۱۷۴۰۱۴۰۲۵۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا مردازاد بشماره ملی ۰۰۴۵۹۵۱۴۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسین اکبریان مهریان بشماره ملی ۴۲۳۱۷۱۶۱۴۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۴/۹۳ انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه‌های عادی باامضاء میلاد خادمی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ مرکز شرکت به یاسوج خیابان فردوسی بین هجرت دووسه کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۵۶۷ تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۳۱۷۳۳ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725489
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پولاد سازه آیدین درتاریخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۲۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۵۹۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : راه، ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب وکشاورزی،ارتباطات، صنعت و معدن،نفت وگاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهداء ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری پلاک ۹۱ واحد ۱۳ کد پستی ۷۵۹۱۸۹۷۷۹۱ سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۱/۲۱۲۳ مورخ ۲۶/۰۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی ۴۲۳۰۲۵۱۲۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و پیام کیانی پور به شماره ملی ۴۲۴۰۲۶۰۵۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و گودرز براتی به شماره ملی ۴۲۶۹۹۵۵۸۵۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای افروز عبادی فیروزآباد (نایب رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : آقای سعید علی پور به شماره ملی ۴۲۳۱۹۴۵۳۸۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم پروین علی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۱۵۷۲۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۰۹۱۷۶۶۷۶۵۰۳۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726708
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فولاد بتن هامون درتاریخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۳ بشماره ثبت ۷۲۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۷۸۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهداء ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری پلاک ۹۱ واحد ۱۴ کدپستی ۷۵۹۱۸۹۷۷۹۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۳/۲۱۲۳ مورخ ۲۶/۰۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: افروز عبادی فیروزآباد بشماره ملی ۴۲۳۰۲۵۱۲۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیداحمد مرشدی بشماره ملی ۴۲۳۱۷۲۸۰۵۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و پیام کیانی پور بشماره ملی ۴۲۴۰۲۶۰۵۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای افروز عبادی فیروزآباد (رئیس هیئت مدیره) همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید علی پور بشماره ملی ۴۲۳۱۹۴۵۳۸۱ بعنوان بازرس اصلی و خانم پروین علی پور بشماره ملی ۴۲۲۰۱۵۷۲۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۰۹۱۸۹۳۷۵۶۸۷۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728251
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارم سرای هگمتانه درتاریخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۳ بشماره ثبت ۷۲۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۱۲۴۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات وصنعت، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهداء ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری ـ پلاک۹۱ ـ واحد ۹ کدپستی ۷۵۹۱۸۹۷۷۹۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۰/۲۱۲۳ مورخ ۲۶/۰۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محسن حسن زاده شرف آبادسفلی بشماره ملی ۴۲۳۱۸۹۷۷۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و پروین علی پور بشماره ملی ۴۲۲۰۱۵۷۲۳۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سعید علی پور بشماره ملی ۴۲۳۱۹۴۵۳۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای سعید علی پور (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افروز عبادی فیروزآباد بشماره ملی ۴۲۳۰۲۵۱۲۷۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای پیام کیانی پور بشماره ملی ۴۲۴۰۲۶۰۵۱۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۰۹۱۹۶۹۸۸۰۵۹۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734040
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت عمارت سرای سپید شرکت سهامی خاص بشماره ثبت ۷۲۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۱۵۹۳۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص عمارت سرای سپید درتاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ بشماره ثبت ۷۲۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۱۵۹۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت وگاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهداء ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری پلاک ۹۱ ـ واحد ۱۰ کدپستی ۷۵۹۱۸۹۷۷۹۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳,۱۶۲ مورخ ۹۳/۰۸/۲۶ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: افروز عبادی فیروزآباد بشماره ملی ۴۲۳۰۲۵۱۲۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد خوبانی بشماره ملی ۴۲۳۲۱۳۳۷۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و پیام کیانی پور بشماره ملی ۴۲۴۰۲۶۰۵۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای افروز عبادی فیروزآباد (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید علی پور بشماره ملی ۴۲۳۱۹۴۵۳۸۱ بعنوان بازرس اصلی و خانم پروین علی پور بشماره ملی ۴۲۲۰۱۵۷۲۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۰۹۲۴۴۰۹۲۳۷۲۱۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768002
آگهی تغییرات شرکت استحکام فولاد افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ پروین علی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۱۵۷۲۳۹ و امیرحسین حجتی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۵۲۰۲۸ و هادی علی پور کلائی به شماره ملی ۲۰۶۱۰۹۲۲۸۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲حمید پورعلی فیروزآباد به شماره ملی ۴۲۳۰۱۲۳۸۴۱ به سمت بازرس اصلی و سیدهادی محمدپورگوشه به شماره ملی ۴۲۲۰۱۴۴۷۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۰۷۳۴۶۷۴۶۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205155
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فیدار راشا دماوند درتاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۹۵۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات وصنعت ومعدن، نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج شهدا ۷ - پلاک ۴۱ واحد ۱۳ کدپستی ۷۵۹۱۷۴۳۸۴۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۲/۲۱۲۳ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۵نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای مصیب علی پور به شماره ملی ۴۲۳۱۹۱۴۸۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای بهمن محقق به شماره ملی ۰۰۵۱۱۱۷۶۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم پروین علی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۱۵۷۲۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ تا ۱۹/۰۷/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء پروین علی پور (نائب رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی ۴۲۳۰۲۵۱۲۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای بابک امیریان حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۳۲۸۴۳ به سمت بازرس علی البدل از ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ تا ۱۹/۰۷/۱۳۹۶به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۰۱۹۱۵۶۹۲۷۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205162
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمارت سرای پایدار درتاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۹۵۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات وصنعت ومعدن، نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج زیرتل پایین تراز گلزار شهدا جنب کارگاه عنبری کدپستی ۷۵۹۱۸۹۷۷۹۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۱/۲۱۲۳ مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای سعید علی پور به شماره ملی ۴۲۳۱۹۴۵۳۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره و و پروین علی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۱۵۷۲۳۹ به سمت رئیس هیات مدیره و فائزه علی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۵۵۱۱۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتـخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سعید علی پور (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی ۴۲۳۰۲۵۱۲۷۰ به سمت بازرس اصلی و خانم جهان پری عبادی فیروزآباد به شماره ملی ۴۲۳۰۲۵۱۲۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۰۱۳۷۰۱۵۲۷۸۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287178
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمارت بتن باربد درتاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۸۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۲۱۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج بلوار عدل خیابان عدل ۴ پلاک ۲۶ کدپستی ۷۵۹۱۶۶۴۶۴۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴/۲۱۲۳ مورخ ۰۷/۱۱/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای سیدهادی محمدپور گوشه به شماره ملی ۴۲۲۰۱۴۴۷۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرزانه اقائی فیروزآباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۱۳۵۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف بزرگ زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۹۸۶۹۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۸/۰۸/۱۳۹۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء یوسف بزرگ زاده (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم پروین علی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۱۵۷۲۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید علی پور به شماره ملی ۴۲۳۱۹۴۵۳۸۱ به سمت بازرس علی البدل از ۲۸/۰۸/۱۳۹۵ تا ۲۸/۰۸/۱۳۹۶ برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۱۲۸۴۳۸۸۰۱۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287200
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تابان محور کیهان درتاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۲۲۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج شهدا ۸ پلاک ۱۶ کدپستی ۷۵۹۱۷۴۳۷۳۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲/۲۱۲۳ مورخ ۰۷/۱۱/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم فائزه علی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۵۵۱۱۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم پروین علی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۱۵۷۲۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فرزانه آقائی فیروز اباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۱۳۵۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۵/۰۸/۱۳۹۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء پروین علی پور(نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ـ ۷ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افروز عبادی فیروز آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۲۵۱۲۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای بابک امیریان حبیب اباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۳۲۸۴۳ به سمت بازرس علی البدل از ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ تا ۲۵/۰۸/۱۳۹۶ روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۱۲۸۳۱۹۵۷۹۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318822
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا کوشان افق درتاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۰۲۶۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ تل زالی ـ بلوار عدل ـ خیابان عدل ۴ [ شهید الوند کیش ] ـ پلاک ۳۸ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۶۶۴۶۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۱۲۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای غلامرضا حیدرزاده به شماره ملی ۳۸۷۴۵۱۶۶۸۷ به سمت مدیرعامل و عضواصلی هیئت مدیره و آقای بابک امیریان حبیب اباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۳۲۸۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم افروز عبادی فیروز اباد به شماره ملی ۴۲۳۰۲۵۱۲۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۰/۱۱/۱۳۹۷ به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء بابک امیریان حبیب اباد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید علی پور به شماره ملی ۴۲۳۱۹۴۵۳۸۱ به سمت بازرس اصلی و خانم پروین علی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۱۵۷۲۳۹ به سمت بازرس علی البدل از ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تا ۱۰/۱۱/۱۳۹۶به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۲۰۲۵۴۸۳۵۹۳۴۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431347
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص استحکام راه آتیه درتاریخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۰۶۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ شاهد ـ بلوار معاد ـ خیابان شاهد ۸ [ شهید راد ] ـ پلاک ۳۵ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۱۶۸۸۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم جهان پری عبادی فیروزاباد به شماره ملی ۴۲۳۰۲۵۱۲۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وخانم فرزانه اقائی فیروزاباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۱۳۵۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک امیریان حبیب اباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۳۲۸۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاءبابک امیریان حبیب اباد (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم پروین علی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۱۵۷۲۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید علی پور به شماره ملی ۴۲۳۱۹۴۵۳۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۲۵۳۱۳۱۷۵۲۴۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431362
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص استحکام محور افق درتاریخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۰۶۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گازدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ شهرک امام حسین ـ بلوار انقلاب ـ خیابان انقلاب ۹ [شهیدموسوی ] ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۸۱۹۵۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ از بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم پروین علی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۱۵۷۲۳۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم فائزه علی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۵۵۱۱۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید علی پور به شماره ملی ۴۲۳۱۹۴۵۳۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء سعید علی پور (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بابک امیریان حبیب اباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۳۲۸۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم افروز عبادی فیروز اباد به شماره ملی ۴۲۳۰۲۵۱۲۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۲۵۲۸۲۷۷۲۲۶۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492704
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مرصاد عمران البرز درتاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۴۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۵۰۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ تل زالی ـ خیابان ((شهید قرنی ۲)) ـ خیابان شهید علمدار کرمی ـ پلاک ۲ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۷۵۹۱۶۶۶۵۵۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای سعید علی پور به شماره ملی ۴۲۳۱۹۴۵۳۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم پروین علی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۱۵۷۲۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رشید رضانیا به شماره ملی ۲۴۱۱۰۱۴۲۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ ۶ دارندگان حق امضا:حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء سعید علی پور (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم جهانپری عبادی فیروز اباد به شماره ملی ۴۲۳۰۲۵۱۲۸۹ به سمت بازرس اصلی و خانم افروز عبادی فیروز اباد به شماره ملی ۴۲۳۰۲۵۱۲۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۱۱۵۹۳۶۸۱۳۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978433
آگهی تغییرات شرکت همایون ره فرداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۱۴۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۱/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: پروین علی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۱۵۷۲۳۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره و تهمینه اخوان مقدم به شماره ملی ۰۰۷۹۱۴۰۳۹۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و سعید علی پور به شماره ملی ۴۲۳۱۹۴۵۳۸۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند ش۹۷۰۱۲۶۷۰۱۵۱۴۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک