کیانوش بهلولی

کیانوش بهلولی

کد ملی 4219495452
33
شرکت‌ها
33
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566000
آگهی تصمیمات شرکت ارس پولاد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۸۰۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۸۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ بسمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کد ملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۳۷۷۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566088
آگهی تصمیمات شرکت فنی و ساختمانی بامپادسهامی خاص به شماره ثبت۲۵۹۳۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۳۹۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ بسمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۲۹۵۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 571506
آگهی تاسیس شرکت امین چوب کاسپین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۷۱۵۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه تولید و توزیع انواع مصنوعات چوبی، واردات مواد اولیه مربوطه، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و اخذ وام و تسهیلات بانکی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده ها و هرگونه فعالیت مجاز مرتبط با موضوع فوق الذکر ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران، خ پاسداران، بهارستان نهم، پ ۲۰، واحد ۱۹ ـ کدپستی ۱۹۵۸۸۵۳۱۱۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۵۳۹۱۳۶ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه سعادت آباد شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ خانم فاطمه ایمانی به شماره ملی ۰۰۶۰۵۲۸۵۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای مهدی نوری پور به شماره ملی ۰۰۶۱۰۹۰۸۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای علی موسی زاده به شماره ملی ۰۰۵۳۳۳۹۷۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای علی موسی زاده به شماره ملی ۰۰۵۳۳۳۹۷۹۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به عنوان بازرس علی البدل پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۶۶۰۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 578566
آگهی تغییرات شرکت تدبیر بنای شریفسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۵۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۳ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منصور داوری به شماره ملی ۱۵۵۱۹۳۸۴۰۵ و آقای افشین وطن چی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۸۴۷۰۹ و آقای علیرضا پیرجمالی نسیانی به شماره ملی ۱۱۸۹۷۷۹۲۳۴ و آقای رضا صادق دوست به شماره ملی ۰۶۸۱۷۳۴۱۵۹ و آقای مجید اکبری زنوزی به شماره ملی ۰۰۳۵۲۷۳۴۳۷ تا تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۲ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منصور داوری به شماره ملی ۱۵۵۱۹۳۸۴۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای افشین وطن چی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۸۴۷۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا پیرجمالی نسیانی به شماره ملی ۱۱۸۹۷۷۹۲۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا صادق دوست به شماره ملی ۰۶۸۱۷۳۴۱۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید اکبری زنوزی به شماره ملی ۰۰۳۵۲۷۳۴۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید اکبری زنوزی به شماره ملی ۰۰۳۵۲۷۳۴۳۷ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت منصور داوری رئیس هیئت مدیره و یکی از امضاهای مجید اکبری زنوزی مدیرعامل و یا افشین وطن چی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اسناد اداری با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۹۸۹۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 590790
آگهی تغییرات شرکت کیهان صنعت الوندسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۷۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۶۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۶۹۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592234
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور آبیاری و زهکشی شاراب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۷۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۳۱۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیر قلاوند به کدملی ۱۹۳۸۸۸۲۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و ایرج قلاوند به کدملی ۱۹۳۰۵۷۸۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شاهرخ قلاوند به کدملی ۱۰۶۲۶۹۷۸۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۴۹۰۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620457
آگهی تغییرات شرکت آلتون سازه آلوارسسهامی خاص به شماره ثبت۳۹۲۲۱۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۲۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۵/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن چربگو به شماره ملی۱۴۶۰۸۵۷۹۲۵ و آقای بهرام ابراهیمی به شماره ملی۱۷۵۴۷۳۱۸۳۱ و آقای حسین باباپورکلخوران به شماره ملی۱۴۶۲۸۹۳۰۷۴ تا تاریخ۵/۱۲/۹۲. در تاریخ۱۳/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۱۶۳۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668640
آگهی تصمیمات شرکت پادتن علمسهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۷۱۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۵۷۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آمارگاران به ش ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به ک م ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل فریده کاوش به ک م ۰۰۳۱۰۴۳۴۲۰۹ و نرگس جواد به ک م ۴۷۲۲۶۱۳۶۸۰۰ و علیرضا امیری قراگوزلو به ک م ۳۸۷۳۰۹۲۴۰۹ و مصطفی فیروزباقرزاده به ک م ۰۰۳۰۷۶۷۹۴۶۰۵ و هومان علی طباطبائی اسبقی به ک م ۴۷۲۱۷۹۳۳۷۵ انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ فریده کاوش به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا امیری قراگوزلو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نرگس جواد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات وعقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۷۷۹۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 674122
آگهی تغییرات شرکت آرمه فولاد پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۵۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۲/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۲/۰۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زینت السادات نواده طبیبی به شماره ملی۱۲۸۵۵۴۲۱۱۸ و آقای مهدی نیک پرور به شماره ملی۱۲۸۵۶۱۹۲۶ و خانم نیلوفر مشکواتی به شماره ملی۱۲۹۲۳۸۶۹۰۸ تا تاریخ۰۲/۰۳/۱۳۹۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۴/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۸۲۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710793
آگهی تصمیمات شرکت آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۸۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ بسمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کد ملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۵۰۱۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721395
آگهی تاسیس شرکت تدبیر افق ایرانیانسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۹۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۲۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: وصول مطالبات بانکی عقد قرارداد با اشخاص حقوقی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران آزادی ـ رودکی ـ پ ۷ ـ کدپستی ۱۳۵۴۷۳۹۱۹۷ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۶۴۲۱۸ مورخ۲/۶/۱۳۹۱نزد بانک اقتصاد نوین شعبه قیطریه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای محمدرضا خادم به شماره ملی ۰۰۶۱۵۹۷۳۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ خانم مریم اخوان راد به شماره ملی ۰۰۷۵۰۴۲۷۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ خانم انسیه کبیری به شماره ملی ۰۰۳۳۹۰۴۸۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ خانم مریم اخوان راد به شماره ملی ۰۰۷۵۰۴۲۷۰۳ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء خانم مریم اخوان مدیرعامل و اقای محمدرضا خادم رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آمارگاران به شماره ثبت ۲۰۵۶۰ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۶۱۰۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 852472
آگهی تغییرات شرکت تدبیر تجارت سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۷۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۹۷۷۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1014063
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آهن گستر پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۷۶۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۵۴۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048027
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور فرادید سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۳۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۰۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ بسمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۴۱۹۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061004
آگهی تغییرات شرکت فولاد تجارت پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۴۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد انصاری پور به شماره ملی ۱۲۸۵۳۱۱۷۶۰ و خانم آناهیتا انصاری پور به شماره ملی ۱۲۸۴۸۱۰۴۳۷ و آقای بهرنگ انصاری پور به شماره ملی ۱۲۹۰۵۳۸۳۰۱ تا تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۴ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۹۳۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512257
آگهی تغییرات شرکت فولاد زرافشان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۸۸۵۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۶۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ بسمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی با کدملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. مهوش السادات عریضی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۵۷۵۷۵ و زینت السادات نواده طبیبی بشماره ملی ۱۲۸۵۵۴۲۱۱۸ و ساناز احدی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۳۲۰۰۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۷۴۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519649
آگهی تغییرات شرکت طیا ن بتن دورود سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۹۶۳۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیا نوش بهلو لی و سعید بهلو لی بسمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کیا نوش بهلو لی کدملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ بسمت رئیس هیأت مدیره و سعید بهلو لی به کدملی ۴۲۱۹۶۲۴۶۱۹ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پ۱۸۴۷۸۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1529721
آگهی تغییرات شرکت فولاد تجارت پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ مورد تصویب واقع شد. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ بسمت بازرس اصلی و آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۲۴۹۸۵۱۸۶۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541439
آگهی تغییرات شرکت ارمغان تجارت اسپادانا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۶۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۸۹۷۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب واقع شد. موسسه آمارگاران ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای کیانوش بهلولی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. پ۱۸۵۳۱۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565246
آگهی تغییرات شرکت دانش سرو راد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای کیانوش بهلولی با کد ملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۲۰۹۶۳۵۸۷۶۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574195
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی فدلک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۲۴۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آمارگاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ به عنوان بازرس اصلی و کیانوش بهلولی با شماره ملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۲۵۹۶۸۸۶۸۳۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705834
آگهی تغییرات شرکت نوین تاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۴۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ و آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۹۰۱۹۱۴۶۶۶۲۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723172
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آمارگاران به شماره ثبت ۲۰۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۸۳۲۶۹/۹۳ مورخ ۵/۷/۹۳ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد کریمیان (کدملی ۰۰۴۵۹۲۶۴۲۵) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ولی خلیفه نیری (کدملی ۵۵۲۹۴۴۱۷۵۰) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کیانوش بهلولی (کدملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲) بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۱۶۷۵۷۷۹۷۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9845273
آگهی تغییرات شرکت ساز فراجان نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۸۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10144062
آگهی تصمیمات شرکت سارومان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۳۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۱۵۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۰۳۷۱۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10260286
آگهی تصمیمات شرکت مشارکتی توف نورد ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۶۲۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آکارگاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10307997
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه گستران سلامت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10504872
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مدافعان سبز شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10904557
آگهی تصمیمات شرکت پاتوبیولوژی دانشیان سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۷۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرس آمارگاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12666612
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان و بهره برداران اتوبوسرانی اندیشه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۳۸۰۰۰ , ۱۱۱ , ۹۴۲ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۴ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهریار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. خانم سحر جعفر پور مرزونی به شماره ملی ۰۰۱۱۱۵۲۹۰۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۱۲۹۵۵۶۹۰۸۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794447
آگهی تغییرات شرکت تاسیسات صنعتی دما ساز آی سا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - خانم حمیده سلیمی با کدملی ۴۲۸۱۸۲۳۳۳۶ و آقای رضا نصیری با کدملی ۴۳۷۰۹۱۰۴۵۵ و خانم حبیبه بهرامی با کدملی ۴۲۸۵۷۶۵۴۳۳ و آقای مهدی قربانی با کدملی ۴۲۸۵۱۶۷۲۳۹ ۲ - موسسه حسابرسی آمارگاران به شماره ثبت ۲۰۵۶۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ به نمایندگی آقای کیانوش بهلولی به کدملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا امینی به کدملی ۴۲۸۰۹۱۱۶۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۲۲۵۹۸۲۹۷۴۸۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300699
آگهی تغییرات شرکت توسعه بندری و دریایی افق شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۴۰۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۳۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷و مجوز شماره ۱۵۳۶۰۴/ ۱۵/ ۹۶۲ مورخ ۰۲/ ۰۷/ ۱۳۹۷ اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به ۹۶ به تصویب رسید - سرمایه شرکت به ۱۷۵۲۵۰۸۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت موسسه حسابرسی آمارگاران بشناسه ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷به نمایندگی آقای کیانوش بهلولی کدملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹ به نمایندگی آقای مصطفی خادم الحسینی کدملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه اصلی وروزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های تعاونی انتخاب شد. پ۹۷۰۸۱۴۲۸۱۳۱۷۷۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14318772
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۸۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ ۱ صورتهای مالی سال۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ بسمت بازرس اصلی به نمایندگی آقای کیانوش بهلولی بشماره ملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ و آقای علی نافعی یزدی به شماره ملی ۴۴۳۲۳۷۳۵۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ آقای سیدمحمد احرامیان با کد ملی ۴۴۳۱۲۳۲۱۸۴ و آقای سیدبهادر احرامیان با کد ملی ۰۰۶۱۹۳۸۹۱۲ و آقای سید بردیا احرامیان با کد ملی ۰۰۶۲۸۹۸۶۵۵ و آقای محمدرضا شجاع با کد ملی ۴۴۵۹۶۷۱۵۷۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۸۲۷۱۴۴۳۴۹۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک